Čtvrtek 3. července 1986

Oceňujeme, že vláda České socialistické republiky respektuje tento kategorický požadavek doby. Její programové prohlášení je dobrým základem pro práci vlády a jejích ministerstev při uskutečňování závěrů XVII. sjezdu strany ve výkonné sféře České socialistické republiky.

V přípravě na úkoly, které nás čekají v jednotlivých výborech České národní rady v období osmé pětiletky nám pomohly teze programového prohlášení, které nám poskytla vláda České socialistické republiky bezprostředně po svém jmenování předsednictvem České národní rady.

Všechny výbory České národní rady projednaly tyto téze a kladně zhodnotily přístup české vlády k jejich vypracování. Ocenily, že vláda zajistila, aby v každém výboru podal výklad k tézím příslušný ministr. Tak bylo dosaženo toho, že jednotlivé výbory na základě tézí vlády a osobních informací ministrů a na základě dnešního programového prohlášení vlády České socialistické republiky znají dobře problémy a úkoly, které bude řešit vláda České socialistické republiky a jednotlivé resorty v příštích pěti letech.

Oceňujeme, že vláda České socialistické republiky přistoupila k rozpracování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa s kritickou náročností. Přes nesporné úspěchy řady odvětví, řízených vládou České socialistické republiky, která zejména v zahraničním obchodě zajistila vysoké procento devizových prostředků v rámci celé Československé socialistické republiky, vláda správně poukazuje na slabá místa v práci každého resortu. Z tohoto pohledu staví před každého ministra, před každou VHJ a podnik zásadní úkoly, které bude nutno bezpodmínečně plnit v nejbližších pěti letech, a to počínaje již letošním rokem.

Právě tyto klíčové úkoly byly předmětem jednání výborů České národní rady s členem vlády České socialistické republiky. Jejich řešení a kontrole plnění budou výbory České národní rady věnovat prvořadou pozornost během celého pětiletého volebního období.

Soudružky a soudruzi, uplynula polovina roku 1986, prvního roku 8. pětiletky. Přes určité zlepšení v plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nemůžeme být s dosaženými výsledky spokojeni. Existuje poměrně vysoké procento podniků, které plán neplní, a v dalších podnicích a VHJ není plněno to nejdůležitější, a to kvalitativní ukazatele. V žádoucí míře nejsou snižovány materiálové náklady výroby. Není dosahováno plánovaného růstu produktivity práce. Mnohé podniky zaostávají v plnění efektivnosti zahraničního obchodu. Objemové ukazatele jsou stále v příliš vysoké míře dosahovány cestami extenzivního růstu.

Další přetrvávání těchto nedostatků nelze tolerovat. V tom se shodli při svých jednáních poslanci všech výborů České národní rady. Nízká kvalita výroby a způsobů jejího dosažení by zákonitě vedla k prohlubování disproporcí v užití vyrobené produkce. Vysoká materiálová a energetická spotřeba spolu s nízkou produktivitou práce by nepříznivě ovlivnila tvorbu národního důchodu. Ve svých důsledcích by tyto negativní vlivy podvázaly naše záměry v sociální oblasti.

Všechny naše výbory spolu s resorty jsou si plně vědomy těchto skutečnosti i důsledků, které by z toho vyplynuly. Hledají a budou hledat cesty, jak zajistit všude skutečnou intenzifikaci národního hospodářství, jak prosadit režim hospodárnosti v celé naší společnosti.

Soudružky a soudruzi, když jsme shrnuli výsledky jednání našich výborů dospěli jsme k závěru, že projednaly téze vládního programu a informace jednotlivých ministrů odpovědně a neopomenuly žádnou oblast společenského života, která je rozhodující pro náš další úspěšný rozvoj.

Naše výbory se zabývaly otázkami zdokonalení plánovitého řízení naší ekonomiky, důsledným uplatňováním chozrasčotu, investiční výstavbou a modernizací jednotlivých odvětví, rozhodujícími otázkami zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Z hlediska potřeb současné společnosti se zabývaly problémem druhotných surovin, tvorby a ochrany životního prostředí, důležitými oblastními problémy i otázkami vědy, školství, kultury a výchovy v celé jejich současné šíři, stejně tak jako otázkami rozšiřování socialistické demokracie, zvyšování účasti pracujících na plnění rozhodujících úkolů, které vyplynuly ze závěrů - XVII. sjezdu KSČ.

Jsem přesvědčena, že o všech těchto i dalších důležitých problémech a úkolech bude dnes hovořit ve svém vystoupení předseda Klubu komunistických poslanců České národní rady, představitelé klubů ostatních politických stran a organizací Národní fronty i zástupci jednotlivých výborů České národní rady.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, ještě několik slov k činnosti národních výborů, protože se bezprostředně dotýká většiny oblastí našeho společenského života a rozhoduje o spokojenosti či nespokojenosti našich občanů.

práci národních výborů v uplynulém období věnovala vláda České socialistické republiky a spolu s ní Česká národní rada velkou pozornost. Ocenili jsme úspěchy, dosažené v rozvoji a vybavení měst a obcí. Zvýšila se autorita národních výborů a v mnoha místech se výrazně zkvalitnila jejich činnost.

Jsme si však vědomi, že dosud existují oprávněné stížnosti na nedostatečnou péči o bytový fond, na nízkou kvalitu a úzký okruh služeb, na nedostatečnou čistotu mnohých míst, na problémy v dopravě a často - bohužel - i na špatný, necitlivý poměr k lidem.

Jsme přesvědčeni, že vláda a samy národní výbory se s těmito nedostatky vypořádají a že v nastávajícím období dále zlepší zejména ty činnosti, které rozhodují o spokojenosti lidí.

V této souvislosti bych chtěla zdůraznit, že úkoly přijaté ke zdokonalení činnosti národních výborů 6. zasedáním ústředního výboru KSČ v roce 1982 nepozbyly nic ze své platnosti. Život ukazuje, že je a stále bude co zlepšovat a že se nikdy nesmíme spokojit s dosaženým stavem věcí.

V současné době je např. vysoce aktuální, aby národní výbory mobilizovaly síly k vyrovnání určitého zpoždění v plnění letošních úkolů volebních programů Národní fronty, zvláště v akci Z Jsem přesvědčena, že vláda České socialistické republiky se bude zabývat problémy činnosti národních výborů systematicky a s ještě větším důrazem než v minulosti. Že bude odstraňovat tam, kde je to možné, objektivní překážky v práci národních výborů, a to v okruhu působnosti všech resortů. Že bude dále zjednodušovat administrativu, likvidovat papírování a byrokratismus. Musíme vidět, že zvláště v práci národních výborů je člověk a péče o jeho šťastný život přední povinností nás všech a jeho spokojenost jediným měřítkem našich úspěchů.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, před vládou České socialistické republiky a před Českou národní radou jsou velice náročné a složité úkoly, jejichž splnění si vyžádá mnoho úsilí, odpovědnosti a trpělivé práce.

Stojí před námi především úkol podstatně zkvalitnit řídící a kontrolní činnost, ovlivnit myšlení všech pracujících, rozvinout jejich aktivitu a účinně využít pro urychlování hospodářského a sociálního rozvoje naší společnosti.

Zásadní změny nemůžeme však uskutečnit zastaralými metodami a překonanými formami práce. Všechny úkoly, o nichž dnes hovoříme, můžeme splnit jen tehdy, budeme-li žít v míru, pracovat v klidu pro naši vlast a s radostí vychovávat naše děti a vnuky. Věnujme proto úkolu ubránit mír všechny své síly. Mějme stále na paměti, jak úzce naše práce zde souvisí se zachováním života na zemi.

Jsme přesvědčeni, že vláda ČSR se vyrovná se všemi obtížnými úkoly a problémy, které ji čekají v příštích 5 letech. Chtěla bych jménem všech výborů ČNR ujistit soudruha Korčáka a všechny soudruhy ministry, že budeme podporovat úsilí vlády o další rozvoj naší České a Československé socialistické republiky. Jménem všech výborů ČNR doporučuji, abychom po projednání programového prohlášení vyslovili vládě ČSR plnou důvěru a plnou podporu. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji soudružce Jarošové za podání zpravodajské zprávy.

Soudružky a soudruzi, v závěru našeho jednání o programovém prohlášení vlády přijme ČNR usnesení. Doporučujeme, aby pro přípravu návrhu usnesení byla zvolena návrhová komise v následujícím složení: poslankyně Marie Jarošová jako předsedkyně, poslanci Jiří Fleyberk, Jaroslav Karbas, Alois Skoupý a Jan Uřičář. Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky nebo jiné doplňky či náměty? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí se zvolením návrhové komise v uvedeném složení, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? Nikdo.

Tím jsme zvolili návrhovou komisi a prosím její členy, aby se sešli a pracovali podle pokynů soudružky Jarošové.

Soudružky a soudruzi, do diskuse se připravilo 14 řečníků poslanci a poslankyně Josef Mečl, Václav Pudil, Oldřich Voleník, Jan Koláčný, Miloslav Vacík, Marcela Černá, Josef Kaňa, Břetislav Vařečka, Václav Běžel, Oldřich Burský, Miroslava Němcová, Vasil Mohorita, Bohuslav Olšan a Bohumír Rosický.

Nyní přerušíme naše jednání na 30 minut. Budeme pokračovat v 11 hodin rozpravou o programovém prohlášení vlády České socialistické republiky, jako první vystoupí poslanec Josef Mečl.

/Schůze byla přerušena v 10.30 hodin a znovu zahájena v 11.00 hodin./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Soudružky a soudruzi, zaujměte, prosím, místa, budeme pokračovat v jednání.

Zahajuji přerušenou schůzi České národní rady, budeme pokračovat rozpravou.

Jako první vystoupí poslanec Josef Mečl, připraví se poslanec Václav Pudil.

Poslanec prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, v politické zprávě byl vyjádřen na XVII. sjezdu naší strany i v projevu soudruha Gustáva Husáka při přijetí předsednictva České národní rady a vlády České socialistické republiky na Pražském hradě požadavek upevňování právního řádu a zdokonalování zákonodárné činnosti. O tomto požadavku - již jako o úkolu vlády - hovořil před chvílí předseda vlády České socialistické republiky soudruh Korčák.

Při zabezpečování jednoho ze stěžejních úkolů České národní rady, jímž je zdokonalování našeho právního řádu, se musíme zamyslet nad určitými otázkami, které mají podstatný vliv na zákonodárnou činnost. Jednou z takových otázek je koncepčnost a plánování legislativních úkolů.

Podle mého názoru dozrály podmínky pro to, aby Česká národní rada spolu s vládou projednaly legislativní záměry na celé volební období. Nejde přitom o plán v obvyklém smyslu. Povaha legislativní práce je již taková, že nevylučuje, aby se příprava zákona vyvinula časově jinak, než se původně předpokládalo. To ještě samo o sobě nemusí být hodnoceno negativně.

Kvalitě legislativního procesu, a tím i právního řádu - by však prospělo mít výhled legislativních úkolů na celé volební období a z něho každoročně, podle rozpracovanosti, odvozovat v úzké součinnosti s vládou jako navrhovatelem většiny zákonů již relativně přesné jednoroční pracovní plány.

Se zdokonalováním zákonodárné činnosti souvisí rozšiřování účasti občanů na přípravě zákonů. Přitom se dostává do popředí faktor času. Je proto třeba, aby se brala v úvahu i tato stránka zákonodárného procesu a návrhy zákonů byly předkládány tak, aby s nimi poslanci mohli účinně pracovat mezi voliči ve volebních obvodech, aby mohli návrhy zákonů konzultovat s orgány Národní fronty, společenskými organizacemi a zejména s národními výbory. Dosáhneme tak toho, že poslanci budou důkladně připraveni na projednávání ve výborech i na jednání ve schůzích České národní rady.

Stojí za povšimnutí, že za sedmnáct let bylo u nás vydáno asi sedm tisíc obecně závazných právních předpisů. Z toho je šest procent zákonů, zatímco téměř 94 % jsou odvozené prováděcí předpisy. Z nich asi 70 % jsou právní předpisy jen registrované.

Z toho je zřejmé, že problém přemíry předpisů, na který znovu poukázal XVII. sjezd, není v počtu zákonů, nýbrž v prováděcích, zejména registrovaných, předpisech. Nadto počet směrnic, instrukcí, pokynů a jiných vnitřních předpisů je vůbec těžko zjistitelný. Jimi se však povětšinou řídí praxe, přičemž nejsou účinné záruky - a v těchto podmínkách je lze i těžko vytvořit že tyto různé pokyny a instrukce nerozmělňují platné zákony a nenarušují svrchovanost zákona.

Zde nás - poslance a orgány České národní rady - čeká mnoho práce. Půjde o to, abychom ve výborech soustavně podporovali všechna opatření vlády, směřující k prosazení racionálního postupu při tvorbě a využívání právních nástrojů řízení, nespokojovali se například - právě u tzv. registrovaných předpisů a vnitřních instrukcí - pouze s novými seznamy těchto předpisů, ale důsledně trvali na podstatném snižování jejich počtu.

Jedním z prostředků k docílení uspokojivých výsledků ve snižování nadměrného počtu předpisů by se mohlo stát provádění pohotových analýz účinnosti právního řádu v souvislosti s projednáváním vybraných otázek z různých oblastí života naší společnosti v orgánech České národní rady.

Pokládám za nezbytné ve spolupráci s ministerstvy, ale také s generální prokuraturou, nalézt vhodné formy, jak v rámci omezování administrativní náročnosti docílit snížení počtu neracionálních předpisů, a jsem přesvědčen, že společným úsilím dosáhneme i na tomto úseku zásadního obratu.

Jako zákonodárný sbor bychom se spolu s vládou napříště měli více zaměřit na obsah návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, aby byly obsahově takové, že další akty, vydávané ministerstvy, středními a nižšími články řízení, bude možno podstatně omezit.

Funkcí předpisů by nemělo být, jak tomu fakticky bývá v hospodářském řízení, určovat téměř každý krok v činnosti podniků, přetěžovat řízení množstvím procedur, stanovisek, vyjadřování a povolování. Přitom takové předpisy současně umožňují setrvávání výroby na úrovni nízkých parametrů. Místo toho zákony a další právní předpisy musí určovat náročné podmínky hospodaření, které budou podniky vést k tomu, aby iniciativně dosahovaly efektivních výsledků. Jde o to, aby spolu s ekonomickými nástroji stimulovaly pozitivní jednání a nekladly mu překážky.

Tím se ovšem zakládají podstatně zvýšené nároky jak na naši vlastní práci, tak i na práci výkonných orgánů. Jde o to, aby naše zákony i další obecně závazné právní předpisy byly kvalitnější než dosud, důsledně podporovali linii XVII. sjezdu - urychlit hospodářský a sociální rozvoj.

Rovněž praktická činnost orgánů státní správy se musí opírat především o zákon, což je významné jak z hlediska občanů, tak i z hlediska ústavnosti, socialistické zákonnosti a v neposlední řadě i řízení hospodářského a sociálního rozvoje.

Vyplývá z toho mimo jiné, že i v kontrole dodržování socialistické zákonnosti bychom měli rozšířit dosavadní přístupy, které někdy příliš jednostranné směřují spíše k hodnocení dodržování předpisů trestněprávního charakteru. Socialistickou zákonnost je správné chápat jako dodržování a účinnost právních předpisů nejen na úseku trestním, ale i občanském, rodinném, pracovněprávním a zvláště správním a hospodářském, kde zejména kvete plejáda předpisů nejnižší právní síly i předpisů interních, působících bezprostředně na praxi.

Soudružky a soudruzi, jednání XVII. sjezdu opět zdůraznilo úlohu zákonodárných sborů a vytyčilo úkol zkvalitňovat zákonodárnou činnost. XVII. sjezd tak připomněl autoritu zákona v čs. právním řádu, protože od ní se odvíjí též zdokonalování našeho socialistického práva.

Nový přístup ke zdokonalování našeho právního řádu tak, jak ho formuloval XVII. sjezd, usnadní i naše úkoly při upevňování právního vědomí občanů.

Že za trestným činem následuje trest, to pochopí prakticky každý, a narušitelů bude tím méně, čím více vzroste obecně povědomí, že trest nezbytně nastoupí. Méně jasné je občanům, jaká jsou jejich skutečná práva a povinnost v jiných právních sférách, v takových praktických záležitostech, jako jsou bydlení, služby, výstavba rodinného domku, provoz na silnicích atd. Myslím, že tady je právní vědomí občanů do značné míry dezorientováno právě tím nepřehledným množstvím předpisů, o nichž jsem se již zmínil. Jsem přesvědčen, že čím přehlednější, jasnější, dokonalejší bude náš právní řád, tím lepší budou podmínky i pro účinnou právní výchovu a tím lépe budeme uplatňovat socialistickou zákonnost jako leninský princip řízení společnosti a postavení organizací a občana ve společnosti.

Chtěl jsem zdůraznit, že prakticky všechny závěry sjezdu se tak či onak dotýkají stylu a metod práce státních orgánů, týkají se tedy stejně nás, jako i ústředních orgánů republiky. Neobyčejně náročné úkoly v ekonomice i v sociálním rozvoji nás musí vést k tomu, abychom o socialistickém právu uvažovali jako o jednom ze základních efektivním nástrojů pro řízení společenských přeměn, jako o nástroji, který ponechává potřebné místo pro iniciativu, ekonomické metody řízení a přitom chrání základní principy socialismu, a z tohoto hlediska abychom také právní nástroje racionálně a realisticky využívali v řízení, ve správě a v organizaci života naší společnosti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP