Čtvrtek 3. července 1986

Jejich prostřednictvím budou zabezpečovány prioritní akce, především čistírny odpadních vod a jiné stavby zlepšující životní prostředí, zdravotní a školská zařízení a provozovny služeb. Je třeba lépe využívat nových, širších možností pro sdružování prostředků podniků, organizací a národních výborů. Při realizaci těchto úkolů spoléhá vláda i nadále na širokou aktivitu občanů.

Dosažené výsledky nepřeceňujeme. Ne všude se již naučili efektivně využívat právních a ekonomických nástrojů. Do budoucna se nemůžeme smiřovat s velkými rozdíly v úrovni politicko-organizátorské práce, v plnění úkolů v ekonomické, kulturně výchovné i správní oblasti.

V národních výborech pracují desetitisíce poslanců a aktivistů, jsou zde početné aparáty, pravidelně se schůzuje a přijímají usnesení. Lidé však tuto rozsáhlou činnost hodnotí oprávněně především podle toho, co jim to prakticky přináší, co se skutečně zlepšuje. Ztotožňujeme se s připomínkami občanů z předvolebních schůzí, které se ve značné míře týkaly kritiky placených služeb. Za poslední roky sice na tomto úseku dochází k určitému zlepšení zřízením nových provozoven a zkrácením dodacích lhůt, ale ke spokojenosti je ještě daleko. Proto musí národní výbory všech stupňů s ministerstvem vnitra vyvinout větší úsilí, projevit více podnikavosti, rozhodnosti, iniciativy i kontroly. V široké veřejnosti se očekávají rychlé změny a tyto naděje nelze zklamat.

To se týká v prvé řadě tak bolavého a dlouhodobě kritizovaného problému, jako je údržba bytového fondu. Národní výbory prostřednictvím podniků bytového hospodářství spravují více než milión bytů a vynakládají na správu a provoz, včetně oprav, údržby a modernizace bytového fondu, ročně okolo 9 miliard Kčs. Přitom stát doplácí na 1 byt skoro čtyři tisíce Kčs ročně. Některá dílčí opatření přinesla pozitivní výsledky, ale situaci se výrazněji změnit dosud nepodařilo. To vyvolává nespokojenost.

Ministerstvo vnitra spolu s krajskými národními výbory musí provést důkladný rozbor stavu a do konce letošního roku připravit do vlády návrhy na postupné zjednání nápravy. Obdobný přístup budeme vyžadovat i v takových věcech, jako jsou způsob správy velkých sídlišť, zejména v Praze, i zlepšení součinnosti a dělby práce mezi krajskými, okresními a městskými národními výbory.

Zkvalitnění práce národních výborů a jimi řízených a spravovaných organizací je do značné míry závislé na zvýšení účinnosti odborného řízení jednotlivých odvětví a prohloubení metodické pomoci ze strany příslušných ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. V tomto směru musí ministerstvo vnitra důsledně uplatňovat svou koordinační funkci vůči centrálním orgánům a účinněji využívat svých pravomocí.

Významné poslání v celé této oblasti sehrává aparát národních výborů, jeho odborná zdatnost a politická vyspělost. Proto klademe takový důraz na zvyšování jeho kvality, na věcnou úroveň rozhodování i na jednání s občany v duchu gottwaldovské zásady, že úřady jsou pro lidi a ne lid pro úřady.

V souladu se závěry XVII. sjezdu a v úzké spolupráci s národními výbory budeme cílevědomě usměrňovat harmonický vývoj jednotlivých územních oblastí. Soustavnou péči přitom hodláme věnovat Severočeskému a Severomoravskému kraji, středočeské a hradecko-pardubické aglomeraci, jižní Moravě, západočeskému a jihočeskému pohraničí, Krkonoším a zejména hlavnímu městu Praze. Plány jejich rozvoje byly nebo v nejbližší době budou projednávány v české vládě.

Zatímco v severních Čechách, ale i jinde přinášejí přijaté programy své ovoce, někde jsme teprve na počátku. Nejkomplikovanější je situace v Praze. Život více než miliónového městského organismu vyžaduje účinnější slaďování postupu všech orgánů a institucí. Koncentrace průmyslové základny, vědeckovýzkumných pracovišť a vysokých škol vyvolává složitosti v řízení, ale též zvýšené nároky na kvalitu celkového sociálního zázemí. V příštích pěti letech zde má být postaveno 48 000 bytů a v širším měřítku provedeny opravy a modernizace. Rozšíří se metro, zkvalitní komunikační systém, ozdraví životní prostředí a zlepší síť obchodu a služeb. Bude se pokračovat v údržbě památkově chráněných objektů.

Zabezpečení volebního programu hlavního města Prahy bude vyžadovat společný postup federálních a národních orgánů, státních a hospodářských institucí.

V řídící sféře národních výborů se soustřeďuje také značná část dopravy, automobilového opravárenství a péče o pozemní komunikace. V dopravě budeme sledovat další snížení přepravní náročnosti při plynulém a efektivním zajišťování přepravních potřeb. V zájmu úspor bude třeba více využívat energeticky méně náročné druhy dopravy. Pro plynulost silniční dopravy bude zapotřebí vytvářet podmínky v modernizaci ucelených úseků silniční sítě, včetně zlepšení stavu silničních mostů. Právě v dopravě a silničním hospodářství je třeba dále prohloubit prioritu společenských zájmů a koordinaci s federálně řízenými úseky.

Spokojenost, jistota a perspektiva lidí je základem jejich pracovní a politické aktivity. Nemalou roli v tom hraje i účinné prosazování právního řádu. V zájmu upevňování socialistických společenských vztahů, sociální spravedlnosti, ochrany společenského a osobního vlastnictví budeme posilovat socialistickou zákonnost. Ve spolupráci s Českou národní radou přistoupíme k dalšímu zdokonalování právního řádu. Půjde nám o to, abychom poctivé, iniciativní a tvořivé práci poskytli plnou podporu, zabezpečili ochranu práv občanů a jejich právní jistoty. K tomu chceme ještě rozhodněji využívat všech nástrojů státní moci, sílu výchovných ale i donucovacích prostředků a veřejného mínění. Postupovat důsledně proti všem, kteří poškozují zájmy společnosti a práva občanů, proti projevům neoprávněného obohacování a šizení spotřebitelů, úplatkářství a dalším protispolečenským jevům. K tomu zaměříme i činnost orgánů lidové kontroly.

Soudružky a soudruzi, známe svou odpovědnost za úspěšné naplňování strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje. V souladu s požadavky řečenými na adresu vlád na XVII. sjezdu Komunistické strany Československa generálním tajemníkem ÚV KSČ soudruhem Husákem chceme soustředit úsilí na rozhodující úkoly, zkvalitnit metody práce, zdokonalovat řízení a součinnost ústředních orgánů státní správy, chceme lépe organizovat svou vlastní práci. Kriticky posuzujeme kvalitu a množství předkládaných materiálů a účinnost našich rozhodnutí. Hledáme cesty, jak posílit postavení vlády jako kolektivního orgánu, úlohu předsednictva a koordinační roli jednotlivých místopředsedů.

Od členů vlády budeme vyžadovat větší osobní odpovědnost za správné rozpracování a bezpodmínečné plnění linie strany a Národní fronty na svěřených úsecích. Ministr je člen vlády, a to je víc než představitel svého resortu. V zájmu zvýšení kvality rozhodování a přijímání konkrétních usnesení budeme důsledně vyžadovat, aby ministři předkládali k posouzení vládě jen záležitosti překračující jejich pravomoc.

Úroveň řídící činnosti vlády je podstatnou měrou ovlivňována kvalitou práce ministerstev a jejich aparátu, který má značný podíl na dosahovaných pozitivních výsledcích. Pracují v něm početné a kvalifikované kádry, ale efekt jejich činnosti je nutno zvýšit. Každý ústavní činitel musí vést, usměrňovat a mobilizovat své spolupracovníky k tvořivému a důslednému prosazování politiky strany, k tomu, aby byli schopni zbavovat se byrokratismu, papírování a setrvačnosti. Nesmí se stát zajatcem zastaralých představ, překonaných praktik a resortních přístupů svých podřízených, ale musí cílevědomě formovat jejich myšlení v souladu se současnými potřebami. V dnešní době vystupuje do popředí nezbytnost plánovitého omlazování kádrových struktur. Intenzifikace ekonomiky nevyžaduje rozšiřování, ale naopak zkvalitňování státního aparátu profesionálně zdatnými, politicky vyspělými a morálně pevnými kádry.

Uvědomujeme si, že pouhé výzvy papírování neodstraní. Bude nutno učinit konkrétní závazná opatření. Již před několika lety jsme přijali na základě inventarizace výkaznictví usnesení k omezení této agendy. Podařilo se nám snížit počet výkazů o více než 20 %. Ke škodě věci jsme však nedostali potřebnou podporu od ostatních orgánů. Ve druhém pololetí tohoto roku připravujeme spolu s ministerstvem vnitra další prověrku. Jsme rozhodnuti všechno nepotřebné zrušit a postupovat v duchu výstižné myšlenky soudruha M. Gorbačova z posledního zasedání ÚV KSSS, že papírování není zdaleka otázka technická, ale politická.

Soudružky a soudruzi, víme, že zkvalitňování plánovací činnosti je jedním ze základních předpokladů úspěšného uskutečňování politického programu. půjdeme cestou respektování základních principů socialistického plánování, budeme zvyšovat autoritu plánu po celé ose řízení.

V plánovací činnosti na všech stupních řízení budeme koncentrovat síly na klíčové směry hospodářského rozvoje, především na urychlování ekonomického růstu na základě intenzifikace a zvyšování efektivnosti uplatňováním výsledků vědy a techniky v praxi. Vláda bude prosazovat především potřebné změny ve struktuře ekonomiky a v investiční politice. Plánem bude mobilizovat rezervy ve využití společenských zdrojů, zejména výrobních základních fondů, možností rychlejšího růstu produktivity práce, zvyšování kvality výrobků, vyššího zhodnocování paliv, energie, surovin a materiálů při výrobě zboží pro vnitřní trh i pro vývoz. Urychleně bude nutné využívat i rezervy, vyplývající z rozdílných výsledků srovnatelných podniků v průmyslu, ve stavebnictví a zemědělských závodů, pracujících v obdobných přírodních podmínkách.

Hospodárnost, disciplína, vědecká organizace práce - to je základ plnění úkolů uložených státním plánem a promítnutých do hospodářských plánů.

Za základní nástroj řízení národního hospodářství považujeme pětiletý plán. Soustavně bude nutné pracovat i s dlouhodobým výhledem. Za zvlášť důležité považujeme racionální propojení odvětvového a územního přístupu a prohlubování způsobu plánování rozvoje územně výrobních komplexů. Při zdokonalování řídící činnosti bude účelné diferencovaným způsobem řešit stupeň centralizace a míru samostatnosti, více přihlížet ke specifice podniků různých velikostí a k odlišnostem jednotlivých odvětví.

I v našich podmínkách je naléhavost a neodkladnost intenzifikace ekonomiky všeobecně uznávána, ale v praxi jejímu uplatňování zůstáváme stále mnoho dlužni. Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj musí upevnit své postavení v soustavě řídících orgánů a více než dosud prohloubit svůj vliv na prosazování vědeckotechnické politiky v průřezových ministerstvech. Resortům bylo uloženo vypracovat vlastní plány technické politiky v návaznosti na Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000. Chceme účinněji využívat i možností Československé akademie věd a cílevědomě rozšiřovat součinnost s jejími pracovišti.

Život nastoluje otázku účinného řízení vědeckotechnického rozvoje v celé šíři. Od výzkumné, vývojové a projekční základny až po inovační aktivitu výrobních podniků, od nového přístupu k sestavování a vyhodnocování plánů, až po schopnost náročného posuzování navrhovaných akcí z hlediska kritérií špičkové vědy a techniky. To se týká ministerstev, generálních a podnikových ředitelství.

Příprava osmé pětiletky i plánu na příští rok vyžaduje změny v podstatně komplexnějším prosazení požadavků vědeckotechnického pokroku na všech úrovních. V řízení této mimořádně důležité oblasti se musíme dostat na kvalitativně vyšší úroveň.

Mezi hlavní bariéry překonání dosavadní praxe patří přežívající snahy řídit tuto živou věc tvořivé iniciativy byrokraticky, cestou administrativních příkazů shora, rozsáhlých směrnic a podrobných předpisů. Ne podle množství papírové agendy, rozepsaných plánů a počtu přijímaných dokumentů, ale jen a jen na základě dosahovaných, se světem srovnatelných výsledků lze objektivně hodnotit přínos kolektivů i jednotlivců. Lidé, kterým zkušenost dosud neotevřela oči a chtěli by pokračovat v navyklých praktikách, nemohou zastávat odpovědné místo.

Víme, že prosazení těchto zásad v celém systému řízení bude v mnohém záviset na schopnosti vlády být kvalitou a účinností svého rozhodování příkladem v prosazování vědeckotechnického pokroku a tím ukazovat cestu nižším článkům.

Ve své řídící činnosti budeme usilovat o soustavnou a účinnou kontrolu a soustřeďovat její pozornost na rozhodující úkoly a rozhodněji z jejich výsledků vyvozovat závěry.

V kontrolní činnosti se bude vláda opírat o soustavu orgánů lidové kontroly, která je součástí rozvíjení socialistické demokracie, i o další články kontrolního systému - finanční, kontrolní, revizní a inspekční orgány. Zvláštní pozornost budeme věnovat přijetí opatření k podstatnému zvýšení úrovně vnitřní kontroly v podnicích, generálních ředitelstvích a ministerstvech.

V této pětiletce se zvlášť dostává do popředí prohloubení aktivního vlivu státního rozpočtu, finančních plánů a ostatních finančních nástrojů na využívání intenzifikačních činitelů a na prohloubení principů chozrasčotu, zejména zásady zásluhovosti.

Soudružky a soudruzi poslanci, program činnosti české vlády na příští období opíráme o rozpracování závěrů XVII. sjezdu v podmínkách jednotlivých ústředních orgánů státní správy. Při přípravě zákona o pětiletém plánu na léta 1986 až 1990 důsledně vycházíme ze sjezdových direktiv. Úkoly stanovené v zákoně i v pětiletce budeme konkretizovat v ročních plánech a důsledně realizovat.

O dosahovaných výsledcích, získaných zkušenostech a přístupech k řešení nově vzniklých otázek budeme orgány České národní rady pravidelně informovat. Souhrnná hodnocení budeme v duchu osvědčené praxe předkládat ve formě kontrolních zpráv o plnění úkolů programového prohlášení vlády v průběhu volebního období.

Otevřeně říkáme, že dosažení vytyčených cílů bude vyžadovat větší úsilí než kdykoliv v minulosti - od vlády, od hospodářských i společenských orgánů a organizací České socialistické republiky i od občanů naší republiky. Při uskutečňování našich plánů počítáme s iniciativním podílem poslanců České národní rady.

Lidé nás nehodnotí podle záměrů, ale podle praktických výsledků, podle skutečných změn k lepšímu. Snahy o odsouvání úkolů, ustupování před těžkostmi, spoléhání na úpravy plánů a projevy opatrnického vyčkávání ze zásady odmítáme. Trváme na tom, že na každém úseku je nutno zvyšovat tempo, neztrácet čas a již v letošním roce bezpodmínečně splnit plánované úkoly, které jsou předpokladem pro dosažení cílů osmé pětiletky.

Budeme se opírat o avantgardní úlohu Komunistické strany Československa, vedoucí síly našich národů a národností, a pokračovat v těsné součinnosti s ústředním výborem Národní fronty. Počítáme s uvědomělou masovou podporou našich záměrů, s přispěním společenských a zájmových organizací, zejména Revolučního odborového hnutí a Socialistického svazu mládeže.

Náš program budování České socialistické republiky jako krásného a bezpečného domova spokojených lidí je splnitelný jen v podmínkách míru a přispívá k jeho posilování. Proto v souladu se zájmy a tužbami občanů plně podporujeme československou zahraniční politiku, založenou ve Varšavské smlouvě a v Radě vzájemné hospodářské pomoci.

Myšlenky XVII. sjezdu strany o rychlejším postupu vpřed a důslednějším prosazování principu sociální spravedlnosti našly v nejširších vrstvách širokou odezvu.

Vzrostl zájem o zásadní politické otázky. Stále více občanů nachází své místo v zápasech za prosazení potřebných a prospěšných změn ve společenském životě. Jsou ochotni napomáhat k překonávání všeho, co nás brzdí, co zpomaluje a ztěžuje naši cestu. Lidé chápou, že k dosažení vysokých cílů - odpovídajících i jejich vlastním přáním a představám - musí sami přispět svým umem a svým úsilím.

Aktivitu, která charakterizovala přípravu a průběh letošních voleb, nesmíme promarnit. Proto tolik záleží na včasném vytyčení správných a konkrétních cílů i cest, které vedou k jejich dosažení. Z toho jsme vycházeli při stanovení náročných úkolů a o to se chceme opírat i při jejich uvádění do života.

Prosím Českou národní radu o posouzení a podporu programového prohlášení a o vyslovení důvěry vládě. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji soudruhu Korčákovi, předsedovi vlády, za přednesení programového i prohlášení vlády České socialistické republiky.

Dávám nyní slovo společné zpravodajce výborů České národní rady, místopředsedkyni České národní rady a předsedkyni výboru pro národní výbory a národnosti, soudružce Marii Jarošové.

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, výbor České národní rady pro národní výbory a národnosti byl pověřen naším předsednictvem, aby zajistil jednotný organizovaný přístup všech výborů a jejich členů k projednání tak významného politického dokumentu, kterým je programové prohlášení vlády České socialistické republiky.

Vyslovení důvěry vládě po projednání jejího programu je ústavní podmínkou pro její další činnost.

Žijeme v období vysoké aktivizace všech tvůrčích sil naší společnosti. Zdrojem této aktivity byly mimořádné politické události v naší zemi v první polovině letošního roku. XVII. sjezd Komunistické strany Československa a všeobecné volby do zastupitelských orgánů lidu na všech místech naší vlasti.

Trvalým významným impulsem pro naši činnost se stalo historické jednání sovětských komunistů na XXVII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu.

V uplynulém období jsme dosáhli některých dobrých výsledků, na nichž budeme dále stavět. Jsme si však plně vědomi, že možnosti našeho společenského řádu jsou daleko vyšší a že i poměr třídních sil ve světě vyžaduje urychlení našeho hospodářského a sociálního rozvoje. Pro neodkladné řešení nových náročnějších úkolů je proto nezbytná atmosféra kritičnosti a uvědomělé snahy o nové přístupy a o novou, daleko vyšší, kvalitu veškeré naší práce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP