Čtvrtek 3. července 1986

Ve vybraných VHJ a podnicích ministerstva průmyslu budeme experimentálně ověřovat způsoby posílení jejich ekonomické samostatnosti a odpovědnosti za komplexní hospodářské výsledky, včetně podílu na zahraničním obchodě. Získané poznatky chceme bez zbytečných průtahů rozšířit i na ostatní podniky. Dozrál čas provést - v návaznosti na zdokonalování organizace a systému řízení ministerstev - vyhodnocení více než dvacetileté existence VHJ a metod jejich řídící práce.

V širokém sortimentu textilního a obuvnického zboží, v léčivech, nátěrových hmotách a dalších výrobcích se můžeme pochlubit řadou zajímavých návrhů i novinek. Daleko kritičtěji však musíme posuzovat opožděné zavádění inovací do masové výroby a ztráty, které z toho společnosti vznikají.

Spolu s průmyslovou výrobou zaujímá přední místo v naší ekonomice zemědělství. Starostlivost o zabezpečení výživy lidu, spojená se zaměřením na vyšší soběstačnost, přináší nesporné úspěchy, zejména v produkci obilovin. Po kvantitativní stránce se v řadě ukazatelů blížíme úrovni vyspělých zemí. Není tomu tak ale v efektivnosti, ve výši nákladů, ve spotřebě paliv a energií a velikosti ztrát. Úroveň práce zemědělských závodů nemůžeme hodnotit jen podle úrody na polích nebo přírůstků ve stájích, ale především podle množství a kvality potravin na stole spotřebitele. Proto orientujeme investiční politiku v agrokomplexu přednostně na budování skladovacích prostor pro brambory, obilí, objemná krmiva, ovoce, zeleninu a na rekonstrukci zpracovatelských závodů.

Nemálo rezerv zůstává i v důsledném uplatňování a zdokonalování soustavy řízení, ve zkvalitňování práce ministerstva zemědělství a výživy, zemědělských správ i podniků. Jsou i v možnostech efektivnějšího řízení technologických postupů v rostlinné a živočišné výrobě. Proto podporujeme snahy předních JZD o uplatnění elektronizace a automatizace, o ověřování nových cest v organizaci odměňování, prosazování biotechnologií i zakládání vědeckovýrobních sdružení.

Péči o ochranu zemědělské půdy, o snižování jejích úbytků považujeme za trvalý úkol a zpřísníme kontrolu dodržování zákona. Tento vážný problém neposuzujeme jen podle počtu hektarů, ale i z hlediska zachování a zvyšování úrodnosti půdy.

Zemědělská výroba se významně podílí na úrovni uspokojování potřeb obyvatelstva. Náš trh je zásoben potravinářskými výrobky v dostatečném množství. Tato skutečnost je širokou veřejností oceňována. Právem se však vyskytují připomínky k její kvalitě a k tempu inovací. Nelze se smiřovat ani s nedostatečnou úrovní obalové techniky, která snižuje trvanlivost potravin a je v rozporu s estetickými a hygienickými požadavky. prosazujeme i přísnější uplatňování zdravotnických norem a zásad racionální výživy.

Pestrá nabídka žádaného zboží na trhu působí zpětně i na růst produktivity práce, pracovní morálku a snahu po zvyšování kvalifikace. proto musí vnitřní obchod aktivněji přispívat k dobrému zásobování ve městech i na venkově. Ne všechno je v možnostech samotných obchodních organizací.

Na spokojenosti kupujících se podílejí především výrobní podniky jakostí, funkcí a estetickou úrovní svých výrobků. Ministerstvo obchodu však nesmí být pouhým pasívním zprostředkovatelem, ale kvalifikovaným a nekompromisním představitelem zájmů spotřebitelů a společnosti. Musí rozhodněji uplatňovat svá práva a povinnosti, posílit vliv na výrobu při určování sortimentu, urychlování a odstraňování nedostatkových druhů zboží.

Ke zlepšení současného stavu bude nezbytné zvýšit rozsah mezinárodní směny spotřebního zboží, především se zeměmi socialistického společenství. Považujeme za nutné zlepšovat úroveň veřejného stravování a rozšiřovat a zkvalitňovat služby pro účastníky domácího a zahraničního cestovního ruchu. V tom i v dalších záležitostech spjatých s dokonalejším fungováním státního a družstevního obchodu - bude vláda požadovat od odpovědných pracovníků ministerstva iniciativnější přístup.

Soudružky a soudruzi, rozsáhlá investiční výstavba přináší rychlé změny v ekonomické a sídelní struktuře, v hustotě osídlení a rázu krajiny. Budování atomových elektráren, nových šachet, průmyslových, dopravních a dalších staveb s sebou přináší velký pohyb obyvatelstva. K zabezpečení požadavků na novou občanskou vybavenost - na školská, obchodní, kulturní a zdravotnická zařízení - je zapotřebí soulad mezi federálními investicemi a vytvářením potřebných životních podmínek lidí republikovými orgány a národními výbory. Posílením společného postupu všech zainteresovaných orgánů chceme předcházet vzniku vážných problémů.

Jsme si vědomi, že v investicích je nutno prosadit změnu orientace. Důsledněji a rychleji přecházet od výstavby nových objektů k rekonstrukcím stávajících, od stavění nových sídlišť na zelené louce k výstavbě bytů v prolukách a v centrech, k údržbě a modernizaci bytového fondu apod. S plánovanými prostředky musíme ještě lépe hospodařit - zkvalitňovat projekční přípravu, zkracovat lhůty výstavby, dodržovat rozpočtové náklady a uvádět kapacity do provozu ve stanovených termínech a parametrech.

Stavebnictví čeká v osmé pětiletce i v dlouhodobém výhledu mnoho složitých úkolů. Objem, struktura a územní rozložení stavebních kapacit zaostává za náročností plánovaných potřeb doma i v zahraničí. Klíčovou otázkou je zabezpečit po celé ose řízení prioritu celospolečenských potřeb před resortními zájmy. Zvlášť důležitý je soulad mezi plánovanými objemy a kapacitami. Převaha poptávky nad nabídkou nesmí vytvářet nezdravé monopolní postavení a nerovnoprávné vztahy mezi investorem a dodavatelem.

Také zde - obdobně jako na ostatních úsecích - je pro zvládnutí vyšších nároků nezbytná změna tradičních technologií.

Nedávno jsme ve vládě projednávali rozšíření proudových metod stavění. Tento vysoce efektivní a hospodárný způsob práce vyžaduje přesnou organizaci, přísnou kázeň a disciplínu. Žel, obdobně jako progresívní brigádní formy organizace práce a odměňování, i další ekonomické metody řízení se zatím velice málo využívají. Těžiště zavádění je a bude na úrovni VHJ a podniků, ale ani ministerstvo stavebnictví nemůže být pasívní. Dlouhodobým limitujícím článkem možností, ale i zpomalování a prodražování investiční výstavby je nedostatečný počet pracovníků v resortu. Proto pokládáme za neodkladnou záležitost postarat se o získání nových, zejména mladých lidí pro stále kvalifikovanější stavbařská povolání.

Průmyslová, zemědělská a stavební výroba i doprava ovlivňují v nemalé míře životní prostředí. V osmé pětiletce nás čeká úkol postupně zlepšovat stav všech jeho složek - ovzduší, vody i půdy. Není v našich silách řešit tento problém současně ve všech oblastech najednou. Přednostně se zaměříme na hlavní město prahu, podkrušnohorské oblasti severních Čech a na ostravsko-karvinskou průmyslovou aglomeraci. Další investiční výstavbu i nové výroby lze povolovat pouze za předpokladu, že nezhorší životní prostředí.

Větší pozornost než dosud musíme zaměřit na likvidaci a využití tuhých komunálních odpadů. Na základě zkušeností z budovaného ostravského závodu přikročíme k výstavbě dalších. Za zvlášť významnou oblast péče o životní prostředí považujeme uchování funkcí lesa, růst jeho produkční schopnosti a lepší hospodaření s dřevní hmotou. V souvislosti s novou průmyslovou a bytovou výstavbou Plánujeme odstraňování rozhodujících zdrojů znečištění a zvýšení vodohospodářských investic. V akci Z podpoříme plány na budování 450 malých čistíren odpadních vod.

V této pětiletce chceme zastavit růst znečišťování ovzduší. Za rozhodující cestu ke zlepšení kvality ovzduší považujeme snížení těžby a spotřeby hnědého uhlí, zavádění technologií, snižujících emise škodlivých látek a budování odsiřovacích zařízení ve velkých elektrárnách.

Péče o životní prostředí se musí stát jednou z hlavních povinností národních výborů a spolu s nimi i hospodářských a společenských organizací při uskutečňování volebních programů. Jsme přesvědčeni, že akce zaměřené na výsadbu zeleně, budování lesoparků a zvýšení čistoty měst a obcí naleznou podporu široké veřejnosti.

Soudružky a soudruzi, nejcennějším bohatstvím je člověk, aktivní tvůrce nových hodnot. Jeho práce vytváří z přání skutečnost a z představ výsledky. Péči o uspokojování jeho potřeb, o spolehlivé materiální zázemí, pokládáme za hlavní starost. Není však v našich silách uspokojit všechny a někdy dokonce i oprávněné požadavky.

Známe, a podle možností řešíme sociální problémy všech věkových skupin. XVII. sjezd vytyčil program dalšího růstu životní úrovně, včetně přípravy opatření ke zlepšení sociálního zabezpečení důchodců, mladých manželství a rodin s více dětmi.

Pro období osmé pětiletky počítáme s dalším růstem osobní hmotné spotřeby pracujících, založeném na výsledcích práce každého jednotlivce. K uskutečnění těchto cílů, které se staly programem federální vlády, vytváříme předpoklady tvorbou potřebných zdrojů.

V rámci jednotné celostátní mzdové politiky budeme zabezpečovat plynulý vývoj objemu reálných mezd, jejichž přírůstek bude činit asi 2 % ročně, avšak jen za předpokladu dosažení plánovaného přírůstku národního důchodu. Bude využit k posílení principu zásluhovosti, k žádoucí diferenciaci mezd mezi odvětvími a ke stabilizaci pracovních sil.

Ve výrobní i nevýrobní sféře uplatníme obě stránky hmotné zainteresovanosti - zvýšené odměny za kvalitní a odpovědnou práci a hmotné postihy za neplnění úkolů, nízkou kvalitu a nehospodárnost.

Za jeden z hlavních směrů zkvalitňování životních podmínek lidí považujeme zlepšování úrovně bydlení. V letech 1986 - 1990 vynaložíme na komplexní bytovou výstavbu 64 miliard Kčs, postavíme dalších 295 tisíc bytů a nemalé prostředky věnujeme i na modernizaci bytového fondu. V zájmu účelnějšího hospodaření s tímto národním majetkem i posílení zainteresovanosti občanů na jeho správě přistupujeme spolu s federálními orgány k přizpůsobování státní bytové politiky současným potřebám a možnostem.

V sociální oblasti se zaměříme na zlepšení služeb poskytovaných starým a invalidním občanům. V průběhu osmé pětiletky počítáme nejméně s 5000 novými místy v ústavech sociální péče, s vybudováním dalších domovů důchodců a léčeben pro dlouhodobě nemocné. Mělo by to přispět i k odstraňování neopodstatněných rozdílů ve vybavení jednotlivých územních celků. Počítáme i s rozšiřováním dalších osvědčených forem sociální péče, zejména pečovatelské služby.

Za zásadní otázku považujeme péči o zdravý vývoj nastupující generace. Pro příští léta stavíme do popředí širší zapojování mládeže do společenského života a vědeckotechnického rozvoje. Zaměříme se na zlepšování životních podmínek, zejména na rychlejší uspokojování požadavků mladých lidí na bydlení, včetně využití nových přitažlivých forem. V neposlední řadě se orientujeme na účelnější využívání volného času. V této souvislosti přikládáme značný význam rozvoji tělesné výchovy a sportu.

Starost o mládež považujeme za jeden z našich prvořadých úkolů. To souvisí i s náročností cílů, které stavíme před naše školství. Navazujeme v nich na všechny dobré zkušenosti z uskutečňování československé výchovně vzdělávací soustavy. Chceme u mladého pokolení pěstovat touhu po soustavném osvojování nových poznatků, vést je k odpovědnosti za prosazování celospolečenských zájmů.

Trvalým úkolem pionýrských, svazáckých, sportovních a dalších organizací je vést mládež k pracovitosti, k čestnosti, pravdivosti a k aktivnímu podílu na díle socialistické výstavby.

Zároveň je třeba rozhodněji spojovat obsah výuky s požadavky současného života, zbavovat se zbytečného přetěžování zastaralými poznatky a více dbát na výchovu k tvůrčímu myšlení. Ani zde nelze postupovat postaru a přehlížet nové potřeby vědy a techniky. Obsah kvalifikace se mění i s nároky na intenzifikaci národního hospodářství. A k tomu zaměřujeme i nedávno vládou přijatý program elektronizace našeho školství.

Zvláštní pozornost budeme věnovat přípravě mládeže pro dělnická povolání. Výuku v nevyhovujících budovách a na strojích, které neodpovídají úrovni osmdesátých let, nelze donekonečna omlouvat chybějícími kapacitami nebo nedostatkem finančních prostředků. Požadujeme, aby naše mládež byla vychovávána pro budoucnost, zvládla nejpokrokovější techniku a technologii, znala a uměla využít to nejlepší, co přináší vědeckotechnický rozvoj. V tom nám nepomůže mentorování, ale jedině rozhodnost a velkorysost. Příprava silných populačních ročníků, zvláště na středních odborných učilištích, bude vyžadovat výstavbu nových i rozšiřování stávajících objektů.

Společnost potřebuje vysoce kvalifikované učitele, vychovatele i mistry odborného výcviku. Kvalitní řízení škol a školských zařízení založené na jednotných přístupech, na racionálních zásadách, oproštěných od formalismu, byrokratismu a povrchního hodnocení dosahovaných výsledků.

Orientujeme se též na zkvalitňování práce vysokých škol, na sladování obsahu a délky studia se současnými i budoucími potřebami národního hospodářství, s požadavky na kádrové zdroje urychlení vědeckotechnického pokroku. Praxe i zde přináší řadu nových, závažných problémů, které bude nutno posoudit a zaujmout k nim stanovisko.

Roste význam vysokoškolského vzdělání. Jde nám o kvalitnější přípravu odborníků, zejména pro rozhodující rozvojové oblasti národního hospodářství - komplexní automatizaci elektronizaci, jadernou energetiku, materiálové hospodářství a biotechnologii. Za závažnou otázku považujeme i lepší využívání získané vysoko- školské kvalifikace.

Na vzdělaného odborníka budeme klást stále vyšší požadavky, aby zvládnul nejmodernější poznatky ve zvoleném oboru. Politickou vyspělostí by měl obstát i ve zkouškách současně třídně rozděleného světa.

Vytváříme podmínky pro uplatnění mladých talentů, oceňujeme touhu vyniknout, prosadit se svými schopnostmi, tvořivostí a pílí. Ministerstvo školství a jednotlivé vysoké školy se nesmí smiřovat s tím, že část vysokoškoláků podléhá průměrnosti, vyhovuje jim stereotyp a povrchnost, není jim vlastní touha přetvářet a zdokonalovat to nejlepší, co vzniklo doma i za hranicemi.

Vysoké školy čeká mnoho povinností při uskutečňování záměrů připravovaného systému postgraduálního studia. Za důležité považujeme i rozšiřování intenzívních a vědecky produktivních styků se zahraničními vysokými školami, zejména v Sovětském svazu a ostatních socialistických zemích.

Ve formování socialisticky myslícího a jednajícího člověka mají nezastupitelné místo kultura a umění. Půjde o to, aby svými socialistickými kvalitami ještě v širším měřítku ovlivňovaly společenskou a pracovní aktivitu lidí, aby přispívaly k jejich občanské zralosti a morální vyspělosti. Proto je zapotřebí rozhodněji vystupovat proti přežívající průměrnosti, podbízivosti a dalším projevům měšťáckého nevkusu. V této snaze se chceme opírat o tvůrčí angažovanost našich umělců a součinnost s uměleckými svazy.

Uspokojování kulturně politických potřeb musí být zároveň i těsně spjato s vytvářením příznivých podmínek pro uměleckou tvořivost i účelnost i účelnou seberealizaci ve volném čase. Proto vystupuje do popředí promyšlené zprostředkování uměleckých hodnot a rozvíjení kulturní aktivity všech věkových a sociálních skupin obyvatel, zejména pak dospívající mládeže. Také do této oblasti by se měly důsledněji promítat požadavky na hospodárné vynakládání prostředků a jejich sdružování. Za škodlivé považujeme jak plýtvání, tak i zanedbávání opodstatněných nároků.

Další rozvoj místní kultury vyžaduje spoluodpovědnost orgánů a institucí za výchovu lidí, spojování sil při rozšiřování sítě kulturních zařízení a jejich modernizaci, využití technických a vědeckých poznatků. Jen tak mohou kultura a umění ve městech, obcích a na sídlištích naplňovat své poslání - napomáhat k překonání pasivity a spotřebitelského přístupu, vést člověka k činorodosti a aktivnímu postoji k životu.

Dobré zdraví - jako základní předpoklad výkonnosti a spokojenosti - ovlivňuje postavení člověka na pracovištích, šťastný život v rodině i jeho vklad do společenského pokroku. Na zdravotní péči vynakládáme značné prostředky. Lékaři, zdravotníci a výzkumníci se těší vážnosti doma i ve světě. Toto ocenění však nemůže zakrýt kritický pohled na existující nedostatky.

Pro další období plánujeme rozšiřování sítě závodních lékařů, provádění jednotných preventivních prohlídek, rozšíření spolupráce vědeckých, výzkumných a klinických pracovišť, zvyšování výroby ve farmaceutickém průmyslu a posilování dobrého jména našeho lázeňství. Dbáme na růst lůžkových kapacit v nemocnicích, zejména v hlavním městě, kde v osmé a deváté pětiletce dokončíme novou fakultní nemocnici v Motole s 1400 lůžky.

Pokládáme za nezbytné, aby se komplexní péče o zdraví promítala do vyšší kvality životního a pracovního prostředí a do zdravějšího způsobu života obyvatel. V osvědčené praxi pravidelného informování vlády o situaci na tomto úseku budeme pokračovat a podpoříme úsilí ministerstva zdravotnictví o rozhodnější nápravu nedostatků.

Soudružky a soudruzi, naplňování cílů hospodářské politiky, uspokojování potřeb lidí v mnohém závisí na výsledcích činnosti národních výborů. Od 6. zasedání ÚV KSČ se na tomto úseku hodně změnilo. Města a střediskové obce dostaly větší pravomoci. Jsou kladena přísnější měřítka na aktivitu poslanců. Také ve výkonu státní správy jsme zaznamenali určitý postup k lepšímu.

Zastupitelské sbory, které vzešly z květnových voleb, mají předpoklady k tomu, aby obstály ve zkoušce řídících schopností, v nárocích na energické a promyšlené rozhodování. Prověrkou jejich organizátorské způsobilosti bude uskutečňování volebních programů Národní fronty.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP