Čtvrtek 3. července 1986

Vážené soudružky a soudruzi, dosažená vysoká úroveň při poskytování zdravotnických služeb nás zavazuje, abychom v souladu s celkovými záměry dalšího rozvoje našeho národního hospodářství usilovali o zkvalitnění a prohloubení péče o zdraví lidí. Základní záměry politických a státních orgánů vyjádřil ve svém vystoupení předseda vlády soudruh Korčák. Zdravotní a sociální výbor se s touto koncepcí plně ztotožňuje. V rámci naší kontrolní a iniciativní činnosti budeme usilovat o to, aby se prohlubovala preventivní zdravotní péče, dále se rozšiřovala síť závodních zdravotních středisek v průmyslových podnicích a zemědělských družstvech, aby byly překonávány rozdíly ve vybavenosti mezi jednotlivými kraji a v neposlední řadě, aby se zdokonaloval systém zdravotně výchovné činnosti ve školách, závodech i institucích.

Náročné úkoly čekají i farmaceutický průmysl. Jsme toho názoru, že zavedení integrovaného, automatizovaného systému řízení mezi výrobou léků a zdravotnickou distribucí spolu se zkvalitněním úrovně plánování a hmotného zajištění výroby může podstatně přispět ke zlepšení úrovně zásobování léky a zdravotnickým materiálem.

V závěrech XVII. sjezdu KSČ je uvedeno, že zdravotnictví je nejenom důležitým sociálním faktorem naší společnosti, který významně ovlivňuje růst a upevňování životní úrovně, sociálních jistot a socialistického způsobu života, ale svým podílem na růstu a kvalitě zdrojů pracovních sil na reprodukci národa je faktorem i ekonomickým.

Vycházíme z toho, že je účelné postupně orientovat chápání činnosti v rámci tohoto resortu jako systému komplexní péče o zdraví obyvatelstva, který musí být podřízen základním ekonomickým aspektům.

Soudružky a soudruzi, sociální zabezpečení patří k největším vymoženostem naší socialistické společnosti. Neměnným principem KSČ a socialistického státu je na základě výsledků národního hospodářství a možností, které si vytváříme svou prací, nejen upevňovat a zkvalitňovat, ale programově a komplexně rozšiřovat hmotnou a duchovní základnu života našich občanů. Z této zásady vyplývají úkoly uvedené v programovém prohlášení vlády pro odvětví sociálního zabezpečení.

Zdravotní a sociální výbor bude i nadále podporovat všechna opatření, která budou orientována především na pomoc mladým rodinám s dětmi, podpoře rodičovství, péči o staré a invalidní občany, pro které mají být vytvořeny lepší hmotné podmínky. Uvítali jsme záměr dále rozšířit kapacitu ústavů sociální péče pro staré lidi a invalidní občany o 10 - 15 % a přitom odstraňovat neopodstatněné rozdíly ve vybavenosti územních celků.

Budeme podporovat rozvíjení dalších osvědčených forem sociální péče, zejména rozšiřování pečovatelské služby pro staré i a nemocné občany. Výbor v rámci své působnosti bude sledovat vývoj mzdové politiky a napomáhat při řešení problematiky pracovních sil, produktivity práce a dalších faktorů, které napomáhají ke splnění cílů 8. pětiletky. Všemi svými ústavními prostředky bude výbor usilovat o to, aby racionalizace práce, snižování administrativní náročnosti, jakož i prosazování vysoké efektivnosti společenské práce nacházelo plné uplatnění ve všech sférách našeho hospodářského života.

Jsme si plně vědomi náročných úkolů, které nás čekají. V úzké součinnosti s oběma resorty chceme proto spolupůsobit ke včasné a úplné realizaci stanovených úkolů. V souladu s těmito záměry připravujeme dlouhodobý plán činnosti zdravotního a sociálního výboru.

Vážené soudružky a soudruzi, poslanci ČNR, členové Klubu poslanců Československé strany socialistické, pozorně a s plnou odpovědností posoudili teze programového prohlášení vlády ČSR. Oceňujeme střízlivý a realisticky založený přístup vlády, jednotlivých resortů k naplňování Hlavních směrů dalšího rozvoje našeho národního hospodářství, jak vyplynuly ze závěrů XVII. sjezdu KSČ a jak jsou zakotveny ve společném programu Národní fronty.

My poslanci ČNR a naším prostřednictvím další členové naší strany se chceme aktivně spolupodílet na zabezpečování úkolů, které z těchto dokumentů vyplývají. V úzkém styku s našimi voliči, pracujícími na závodech, funkcionáři národních výborů a společenských organizací budeme usilovat o to, aby vytyčená politická linie pronikla do nejširších vrstev obyvatelstva a získala je pro naplňování náročných, ale z hlediska dalšího růstu životní úrovně nezbytných úkolů.

Závěrem mi, vážené soudružky a soudruzi, dovolte, abych ujistil soudruha Korčáka, že členové Klubu poslanců Československé strany socialistické budou jednomyslně hlasovat pro udělení důvěry vládě České socialistické republiky. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Oldřichu Burskému, slovo má poslankyně Miroslava Němcová, připraví se poslanec Vasil Mohorita.

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi, stejně jako poslanci, kteří hovořili přede mnou, chci podpořit programové prohlášení vlády ČSR.

Programové prohlášení postihuje - i vystoupení soudruha Korčáka to potvrdilo - celou škálu významných otázek a tudíž hlavních směrů činnosti české vlády v nadcházejícím období. Ty se v souladu s programem XVII. sjezdu KSČ, s jeho závěry nutně soustřeďují především na realizaci podílu ČSR při urychlení sociálně ekonomického rozvoje celé země.

Je třeba ocenit, že prohlášení vychází z analýzy dosažených výsledků a získaných zkušeností a vyjadřuje jasné, konkrétní a kontrolovatelné záměry vlády, jak vytyčených cílů dosáhnout. S uspokojením lze konstatovat, že je koncipováno na základě celostátních priorit a je formulováno srozumitelně, že mu nechybí kritický pohled na přetrvávající nedostatky a odpovědný přístup k jejich řešení. Komplexní pojetí prohlášení dává záruku, že česká vláda vynaloží maximální úsilí k tomu, aby došlo k žádoucímu posunu jak v celé oblasti ekonomiky, tak v celé oblasti nadstavby - školství, zdravotnictví, kultury atd. - aby došlo k růstu zdrojů a tím k růstu společenské spotřeby a životní úrovně obyvatelstva.

Jak vyplývá z programového prohlášení, stává se pro činnost české vlády závazným především požadavek dosáhnout podstatného pokroku v intenzifikaci národního hospodářství. Jménem Českého svazu žen bych ráda vyslovila podporu zejména těm záměrům vlády, jejichž realizaci mohou a budou ženy ovlivňovat svou tvůrčí, aktivní a iniciativní účastí na procesu společenské práce a jejichž splnění bude mít na druhé straně zpětný dopad na životní podmínky žen a celých rodin. Jde zejména o oblast spotřebního průmyslu, vnitřního obchodu, placených služeb, kde je řada rezerv, a v neposlední řadě o celou oblast otázek spojených s dalším zabezpečováním potřeb rodin v souvislosti s výchovou dětí a mladé generace.

Věříme, že díky soustředěné pozornosti vlády všem těmto i dalším rozhodujícím směrům dojde k dalšímu rozvoji v těchto oblastech tak, aby ženy postupně získávaly větší objem volného času, který by mohly věnovat zvyšování kvalifikace, event. získávání nové, politické a veřejné práci a výchově dětí. Předpokládáme, že odpovídající pozornost bude česká vláda také věnovat pracovním podmínkám žen v odvětvích, kde to je nejaktuálnější.

Státní orgány mají při plnění mimořádně náročných úkolů, které před nás postavil XVII. sjezd KSČ, své nástroje a své prostředky. Avšak, jak už bylo zdůrazněno, i společenské organizace, sdružené v Národní frontě, mají v tomto procesu své právoplatné a nezastupitelné místo.

Pokud jde o Svaz žen, který pracuje v místech bydliště, byl jeho podíl na naplňování přijatých záměrů předmětem jednání plenárních schůzí ústředních výborů Československého a Českého svazu žen, které se konaly zhruba před dvěma týdny.

Přesto, že náš Svaz nepůsobí na ženy přímo na pracovištích, máme možnosti, jak působit a ovlivňovat tvůrčí přístup žen k práci, jejich ekonomické myšlení. Využíváme všech příležitostí, jak ženám ekonomické úkoly vysvětlovat, jak je mobilizovat k vyšší efektivnosti a kvalitě práce, k vyšší hospodárnosti. V Českém svazu žen k tomu mimo jiné využijeme v příštím roce besedy v základních organizací, které připravujeme ve spolupráci se Socialistickou akademií a Vědeckotechnickou společností a v nichž budeme klást důraz zvláště na vysvětlení obecně platných zásad při uplatňování vědy a techniky v konkrétních podmínkách. V tom spatřujeme cestu, jak se vyhnout formálnosti a jak se dostat co nejblíž k reálným potřebám. Jsme si vědomy, že využívání vědy a techniky v praxi bude i před ženy klást náročné úkoly, a proto považujeme objasňování všech politických a ekonomických souvislostí tohoto procesu za velmi potřebné.

Jistě mi dáte za pravdu, že výrazem pochopení úkolů naší ekonomiky je i iniciativa Svazu žen vyzývající nejen členky, ale i ostatní ženy k 10procentní úspoře elektrické energie v domácnostech. Tato iniciativa je jednoznačně přijímána a podporována.

Ženám připadá značný podíl na výchově mladé generace, na formování socialistického způsobu života a socialistické morálky. proto vítáme pozornost, která se podle programového prohlášení vlády věnuje systému školství na všech stupních i mimoškolní výchově mládeže, zejména vhodnému a společensky prospěšnému využívání jejího volného času. Učinily jsme počáteční kroky k podpoře aktivit našich organizací ve prospěch zejména dospívající mládeže a ve spolupráci s ministerstvem školství ČSR, SSM a dalšími organizacemi budeme v tomto směru s větším důrazem a jsme přesvědčeny, že i s větší účinností pokračovat. Jedná se zejména o výchovu k rodičovství, k manželství, o zdravotní výchovu, o objasňování problémů vyplývajících z vysoké rozvodovosti apod. Nástrojem našeho politicko-výchovného působení v místech je rovněž kulturně výchovná, sportovní a tělovýchovná činnost, která se odvíjí v nejrůznějších formách. Věříme, že i tyto aktivity účinně napomohou naplnění záměrů, které jsou v prohlášení vlády v těchto směrech navrženy.

Výčet oblastí práce, jimiž Svaz žen naplňuje své poslání ve společnosti, by ovšem byl daleko širší. Všem však je společným jmenovatelem úsilí každodenně, systematiky pomáhat osvětlovat a realizovat politiku KSČ v místech bydliště a spolupracovat přitom s dalšími organizacemi sdruženými v Národní frontě při koordinaci sil a prostředků tak, aby se zajistilo jednotné působení a násobila jeho účinnost odrážející se v práci, jednání a chování našich občanů na pracovišti i v bydlišti.

Jako významná společenská organizace Národní fronty se Svaz žen jednoznačně přihlásil k programovým cílům XVII. sjezdu KSČ. Souhlas se závěry sjezdu a zároveň slib odevzdávat svůj podíl na jejich realizaci daly ženy nedávno ve volbách do zastupitelských sborů. Nově se formující národní výbory, jejich rady, komise, aktivy a koneckonců i naší organizací navrhované a nově zvolené poslankyně budou potřebovat pomoc mezi jiným i našich svazových organizací. Mohu odpovědně říci, že jsme k plnění těchto úkolů plně připraveny. Jsme připraveny i k naplňování volebních programů Národní fronty v jejich části budovatelské a politicko-výchovné. V těsnějším spojení s úkoly národních výborů vidíme rezervy zejména pokud jde o výchovu mládeže a sociální oblast, v realizaci hlavních směrů kulturně výchovné, tělovýchovné a branné činnosti a v realizaci přijatých celospolečenských programů.

Pro život občanů je velmi potřebná zvýšená péče o životní prostředí, jak to zdůraznil i XVII. sjezd KSČ. I tomuto úkolu se naše organizace věnuje již tradičně s dobrým výsledkem a přichází s dalšími iniciativami.

Máme ve Svazu žen ve všech oblastech práce dostatek zkušeností a poznatků, které budeme ve větší míře zobecňovat a na nichž budeme stavět a které ovšem budeme tvůrčím způsobem dále rozvíjet. Náš souhlas s programovým prohlášením a podporou vlády České socialistické republiky je tedy zároveň příslibem vnášet do plnění programu vlády ČSR v nadcházejícím období co nejúčinnější vklad. Zavazují nás k tomu závěry XVII. sjezdu, kde je otázkám rovnoprávného postavení žen, jejich nezastupitelného podílu na výchově mladé generace i podílu na plnění všech celospolečenských úkolů rozvinutého socialismu věnována široká pozornost. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslankyni Miroslavě Nemcové. Slovo má poslanec Vasil Mohorita, připraví se poslanec Bohuslav Olšan.

Poslanec RSDr. Vasil Mohorita: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, s velkým zájmem a pozorností jsem vyslechl návrh programového prohlášení vlády České socialistické republiky, přednesený jejím předsedou soudruhem Korčákem. Návrh, který komplexně a tvořivě reaguje na závěry XVII. sjezdu KSČ a vytyčuje úkoly pro naplnění strategické linie urychlení hospodářského, sociálního a společenského rozvoje. S velkou náročností a odpovědností poukazuje na řešení základních problémů, jejichž odstranění je nezbytné pro dosažení kvalitativně vyšších výsledků. Je pro nás mladé přitažlivý nejen svou kritickou otevřeností, ale zejména jasnými a srozumitelnými cíli.

Ve středu pozornosti Komunistické strany Československa po celé 65 leté období její činnosti stojí pracující člověk. Péče o jeho harmonický rozvoj a spokojený život je spojena s velkou důvěrou v jeho schopnosti a tvůrčí síly. Oceňujeme, že návrh programového prohlášení vychází z této politiky strany a vytváří - široký prostor pro uplatnění mládeže ve společnosti, pro její všestrannou přípravu na život a práci při budování rozvinutého socialismu. Zároveň neopomíjí ani uspokojování oprávněných zájmů a potřeb mladé generace.

Proto se k němu se vší vážností hlásíme. Náš český ústřední výbor SSM, svazácké a pionýrské organizace, všechny děti a mládež povedeme k aktivnímu podílu na jeho naplnění, na realizaci politiky strany, k níž se v nedávných volbách do zastupitelských sborů všech stupňů přihlásil všechen náš lid. Máme na co navazovat. Nemám na mysli jen široký rozvoj pracovní a společenské aktivity mládeže na počest XVII. sjezdu strany a voleb, ale zejména zkušenosti z podílu SSM na realizaci úkolů sedmého pětiletého plánu, z výchovné činnosti při formování socialistického uvědomění mládeže. Jsme hrdi na ocenění, kterého se na XVII. sjezdu strany Socialistickému svazu mládeže za výsledky v práci dostalo. Vážně se zamýšlíme nad přetrvávajícími nedostatky, které nám dosud brání v dalším rozvoji všestranné činnosti.

Co považujeme v podílu SSM na realizaci závěrů sjezdu strany za rozhodující? To, aby se náročnost, kvalita práce, odpovědný přístup a poctivý charakter staly základním rysem činnosti a života každého svazáka, každého mladého člověka. Nové úkoly neznamenají přece jen obecné cifry ekonomického růstu, plány sociálního a kulturního rozvoje, ale především konkrétní, iniciativní podíl každého občana na jejich naplnění. To plně platí i pro naši svazáckou práci. Musíme daleko aktivněji získávat do svých řad mladé dělníky a zemědělce, kterých stojí ještě mnoho stranou. Musíme dále upevňovat naši organizaci, naplňovat všechny její funkce jako představitele a obhájce oprávněných zájmů mladých.

V této souvislosti počítáme i s větší péčí a pozorností hospodářských pracovníků v závodech, podnicích a institucích, ale i na ministerstvech a všech státních orgánech. Očekáváme od nich širší podporu přirozeným vlastnostem mládí i porozumění a někdy také trpělivost při jejich využívání pro další rozvoj naší společnosti.

V příštím období chceme navázat na tradice mládežnické organizace v pracovní a studijní aktivitě a zaměřit ji na rozhodující úkoly naší ekonomiky. To vyjadřuje i nová celosvazová iniciativa META 90. Její myšlenka je prostá. Každý svazák, pionýr, by si měl určit svůj cíl, to, čeho chce ten který rok dosáhnout. Vypadá to na první pohled velmi lehké, ale hlavní bude umět si vytyčit reálnou a zároveň náročnou metu. Soustředit se na plnění hlavních úkolů pracoviště, školy či místa bydliště. Přitom budeme využívat všech osvědčených forem práce naší organizace. Ve spolupráci s výbory lidové kontroly budeme pokračovat v činnosti Reflektoru mladých, rozvíjet budeme i oblíbené hnutí Brontosaurus, které chceme po dohodě s Radou pro životní prostředí vlády ČSR orientovat na pomoc při výstavbě malých čistíren odpadních vod, organizované národní výbory v akci Z. Rozvoj studentské vědecké a odborné činnosti a středoškolské odborné činnosti budeme více zaměřovat na práce odpovídající požadavkům vědeckotechnického rozvoje. Zkvalitňovat budeme i podíl mládežnických pracovních kolektivů na plnění úkolů pracovišť, v zemědělství budeme rozvíjet tradiční hnutí "Ani zrno nazmar" a další aktivity, které mají své nezastupitelné místo v podílu SSM na plnění národohospodářských úkolů.

Vážené soudružky a soudruzi, v uplynulém období došlo k velmi úzkým kontaktům našeho českého ÚV SSM s vládou České socialistické republiky. Proběhla jednání, na nichž se řešily některé otázky zlepšení životních a pracovních podmínek mladých lidí. Vládou byly schváleny důležité dokumenty jako např. Zásady pro organizování letní pracovní aktivity, program rozvíjení účasti dětí a mládeže na vědeckotechnickém rozvoji. Vláda České socialistické republiky přijala Zásady společenského ovlivňování volného času dětí a dospívající mládeže. Byly podepsány dohody českého ústředního výboru s resorty, uskutečnila se řada jednání s našimi největšími partnery, například s ministerstvem školství a ministerstvem kultury, kde nacházíme maximální porozumění pro naši práci, s ministerstvy lesního a vodního hospodářství, zemědělství a výživy, ale i s dalšími.

Dosavadní velmi dobrá úroveň spolupráce nás však neuspokojuje. Impulsem pro další rozvoj vzájemných vztahů se staly zejména závěry XVII. sjezdu KSČ. Připravujeme další společná jednání, jejichž obsahem bude po vzájemné dohodě pět programových okruhů:

- uspokojování potřeb ve sféře bydlení

- vybrané sociálně ekonomické úkoly

- příprava mládeže na dělnická povolání

- nové souvislosti využívání volného času

- mládež a vědeckotechnický rozvoj.

V podílu mládeže na vědeckotechnickém rozvoji se mnohé udělalo, přesto však máme společný zájem, aby se daleko více těmto otázkám věnovaly jednotlivé resorty a nezužovaly je jen na otázky mládeže připravující se na povolání. Vždyť v každém resortu je více než třetina mladých pracovníků do 30 - 35 let I tito mladí si zaslouží naši pozornost. Proto doporučujeme, aby byly vytvářeny rady pro vědeckotechnickou tvořivost mládeže jako poradní orgány ministrů a na VHJ jako poradní orgány generálních ředitelů. S pochopením jsme se setkali na ministerstvu stavebnictví, kde je tato rada ustavena, na ministerstvu vodního a lesního hospodářství a na ministerstvu zemědělství a výživy se ustavení připravuje. Jejich práci bude spolu s organizacemi Národní fronty koordinovat čtvrtá sekce České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, která byla k tomuto účelu ustavena, a díky pochopení ústředního výboru Národní fronty ČSR má vytvořeno i kádrové zázemí pro svou práci.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP