Čtvrtek 12. prosince 1985

vyššou úrovňou organizácie a riadenia práce a efektívnejším využitím všetkých vkladov do rozvoja hospodárstva - hmotných, finančných i pracovných. Vyžaduje to však, aby sa všade presadzovala tvorivosť, maximálna hospodárnosť a disciplína.

Výsledky plnenia plánu a rozpočtu v roku 1986 svojím významom prekračujú horizont jedného roka. Budú rozhodujúcim vstupom do celej 8. päťročnice, overia tiež naše možnosti i schopnosti, úspešne zvládnuť všetky zámery a náročné ciele, ako ich schválil XVII. zjazd KSČ a zjazd KSS. S týmto vedomím musíme na každom stupni riadenia pristupovať k ich realizácii. Úspešné plnenie hospodárskych úloh bude tiež naším najlepším príspevkom tak pre upevnenie sily socialistického spoločenstva, ako aj pre mierový vývoj vo svete.

Ďakujem súdružkám poslankyniam a súdruhom poslancom za aktívnu činnosť, ktorou napomáhali plniť úlohy štátneho rozpočtu, za živý záujem a prístup, s akým prerokúvali vo výboroch Slovenskej národnej rady návrhy rozpočtov jednotlivých kapitol a národných výborov. Prosím, aby ste sa aj naďalej rovnakou mierou angažovali aj pri ich realizácii.

Z poverenia vlády SSR odporúčam Slovenskej národnej rade, aby návrh zákona o štátnom rozpočte SSR na rok 1986 schválila.

('Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi financií SSR súdruhovi M i š e j e m u za odôvodnenie návrhu zákona.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady, podpredsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet súdruha Jána P i k u l u, aby predniesol stanovisko výborov k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986.

Poslanec P. Pikula:

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

návrh štátneho rozpočtu na rok 1986 vychádza z vecných úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1986 a vo finančných vzťahoch nadväzuje na štátny rozpočet československej federácie. Zvýšenú tvorbu celospoločenských zdrojov a ich využitie vyjadruje štruktúra príjmov a výdavkov štátnych rozpočtov ČSSR podľa celoštátne jednotných zásad, ktoré sa uplatňovali aj pri konštrukcii

štátneho rozpočtu SSR. Zároveň návrh štátneho rozpočtu SSR nadväzuje na výsledky vývoja národného hospodárstva v 7. päťročnici a najmä v roku 1985 a predbežný rozpočtový výhľad SSR na roky 1986 - 1990.

Hospodársky vývoj v poslednom roku 7. päťročnice charakterizuje zvýšenú dynamiku tvorby hmotných zdrojov najmä materiálovej výroby.

Vďaka tomu, že vo všetkých rokoch 7. päťročnice sa docielilo vyrovnané rozpočtové hospodárenie i jeho primeraná dynamika, stavajú sa nové úlohy náročné na ďalšie zrýchľovanie nášho rozvoja.

Plánuje sa 9, 1 % prírastok vlastných príjmov rozpočtu SSR a prírastok výdavkov 7, 0 %, čo vcelku rešpektuje doterajší vývoj i možnosti. V štátnom rozpočte a v rozpočtoch národných výborov sa zabezpečuje rozdelenie viac ako do dvoch tretín národného dôchodku, čo pôsobí cez štátny rozpočet a rozpočtovú politiku na dosiahnutie zásadného obratu vo vývoji výkonnosti a efektívnosti ekonomiky na Slovensku.

Výsledky dosiahnuté v rozvoji ekonomiky SSR preukazujú, že zatiaľ nie sú ešte vyčerpané zdroje a možnosti ďalšieho rastu jej výkonnosti. Treba vidieť, že sme ešte nedosiahli žiadúci prechod k urýchleniu rozvoja a jeho intenzifikácii tak, ako si to vyžadujú podmienky 8. päťročnice. Naša výroba je ešte v mnohých prípadoch energeticky, materiálové i v prácnosti náročnejšia, ako je tomu vo vyspelých krajinách a v kvalite i technickej úrovni u mnohých výrob a výrobkov zaostávame.

Na rokovaní výborov SNR poslanci poukazovali, že je treba presadzovať zásadný obrat k intenzifikácii ekonomiky najmä vytváraním ekonomického tlaku na rast efektívnosti, podporou vecných zámerov plánu a zabezpečovaním štrukturálnych zmien, upevňovanie vonkajšej a vnútornej ekonomickej rovnováhy ako vcelku tak i v štruktúre, finančnej a menovej rovnováhy a vyrovnanosti štátneho rozpočtu a zabezpečovanie ďalšieho skvalitňovania a rastu životnej úrovne obyvateľstva a upevňovanie jeho sociálnych istôt.

Za tým účelom vo všetkých rezortoch je potrebné prijímať ďalšie významné opatrenia za účelom zrýchlenia tvorby zisku, predovšetkým poklesom podielu celkových nákladov, a to najmä nákladov na suroviny, materiál, palivá a energiu, k zvýšeniu zainteresovanosti výrobnej sféry i organizácií zahraničného obchodu na zvyšovaní efektívnosti zahranično-ekonomických vzťahov, k urýchleniu aplikácií poznatkov vedeckotechnického rozvoja v praxi, k vyššiemu zhodnocovaniu surovín, materiálu, energie a výrobkov či už pre export, alebo na vnútorný trh.

Ešte stále je dosť podnikov, ktoré majú vo svojej činnosti stratu. Je nedobrým vysvedčením nášho investičného rozvoja, keď práve v novovybudovaných kapacitách namiesto zisku produkujeme stratu. Ide pritom o odvetvia, ktoré sme rozvíjali ako perspektívne na báze vlastných surovinových a hmotných zdrojov.

Zámer štátneho rozpočtu využiť pri financovaní rozvoja vedy a techniky, pri budovaní nových výrobných kapacít i pri rozširovaní obežných prostriedkov, predovšetkým je treba využiť vlastné zdroje, je jednoznačne správny. Musí viesť k ich uváženejšiemu vynakladaniu a k ich znásobovaniu. Ako ukazujú niektoré poznatky, je táto potreba nanajvýš naliehavá.

Maximálna hospodárnosť pri vynakladaní prostriedkov rovnako musí platiť aj pre rozpočtovú a príspevkovú sféru.

Významné opatrenia sa prijímajú pre oblasť národných výborov, kde sa predovšetkým posilňujú vlastné plánované príjmy a zvyšuje sa ekonomická sebestačnosť národných výborov. Zároveň sa vyžaduje od NV plná zodpovednosť za komplexný rozvoj územných celkov.

Ciele a zámery finančnej a rozpočtovej politiky sa do určitej miery špecificky prejavujú v konkrétnych úlohách na rok 1986 v hospodárstve za Slovensko. Zvýšenú dynamiku tvorby zisku v roku 1986 na 123, 2 percenta oproti roku 1985 vyžaduje potreba zlepšiť pozíciu ekonomiky SSR v celoštátnom rámci i z hľadiska nevyhnutnosti vytvoriť prostriedky na plánované štrukturálne zmeny výrobnej sféry za účelom krytia rastúcich potrieb vnútorného i zahraničného trhu a krytia potrieb osobnej i spoločenskej spotreby obyvateľstva. Ťažiskom príjmov štátneho rozpočtu sú predovšetkým odvody hospodárskych organizácií.

Rokovanie výborov potvrdilo, že národné úlohy v tvorbe zdrojov, najmä zisku, bude možné v hospodárskych organizáciách riadených vládou SSR i v územnom priereze zvládnuť len pri dostatočnej mobilizácii rezerv zhmotnelej i živej práce, dôslednej realizácii žiadúcich štrukturálnych zmien, urýchlenom uplatnení výsledkov VTR a výraznom zvýšení zhodnocovacieho procesu na vnútornom i zahraničnom trhu. V značnej miere pri plnení týchto úloh musí prispieť výrazné zvýšenie účinnosti riadiacej a organizátorskej práce na všetkých úrovniach riadiaceho procesu.

Na spoločnom zasadnutí Výboru SNR pre plán a rozpočet spolu s Ústavnoprávnym výborom za účasti zástupcov ostatných výborov, poslanci konštatovali, že v rozpočte na budúci rok sa rešpektuje základný cieľ hospodárskej a sociálnej politiky strany. Rast výdavkov na spoločenskú spotrebu predstihuje úroveň prírastku národného dôchodku, zostáva teda prioritou v snažení o urýchľovanie ekonomického rozvoja.

Predložený návrh štátneho rozpočtu SSR na rok 1986 je vypracovaný v intenciách uznesení najvyšších straníckych orgánov o urýchlenom prechode na efektívny a intenzívny rozvoj našej ekonomiky.

Predložený vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1986 obsahuje základné údaje štátneho rozpočtu SSR na rok 1986. Tento vytvára podmienky pre ďalší rozvoj našej socialistickej spoločnosti. Na základe tohoto v mene výborov SNR odporúčam Slovenskej národnej rade predložený návrh zákona SNR o štátnom rozpočte SSR na rok 1986 schváliť. (Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.

Ďakujem poslancovi P i k u l o v i za prednesenie spravodajskej správy.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, otváram rozpravu o prvom a druhom bode programu.

Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili súdružka poslankyňa a súdruhovia poslanci:

Ján Jancík

Peter Zerdahelyi

Juraj Hlinka

Viera Martinčičová

Vincent F ö l d e s a

Jaroslav Karas.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov, poslancovi Jánovi Jancíkovi.

Poslanec Ing. Jancík:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky, súdruhovia!

Predložený návrh štátneho vykonávacieho plánu hospodárstva národných výborov na rok 1986 spolu s návrhom rozpočtov národných výborov vyjadrujú možnosti našej socialistickej spoločnosti pri využívaní všetkých dostupných rezerv na krytie potrieb hospodárstva národných výborov v prvom roku 8. päťročnice.

Cieľom návrhu plánu na rok 1986 je umocniť pozitívne výsledky dosiahnuté v 7. päťročnici na základe výraznejšieho zvyšovania efektívnosti a kvality našej práce, úspornejšieho vynakladania materiálových a finančných prostriedkov pri súčasnom uspokojovaní sociálnych a kultúrnych potrieb nášho obyvateľstva. Hospodárstvo riadené národnými výbormi v tomto procese má nezastupiteľné miesto v riešení problémov bývania, služieb, dopravy, školstva, kultúry, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, ale i na ostatných úsekoch nášho spoločenského života.

V pláne sa počíta so zvýšením účasti národných výborov pri zabezpečovaní politických a hospodárskych potrieb spoločnosti, najmä v komplexnom rozvoji nimi riadených a spravovaných územných celkov. Zvyšuje náročnosť na riadiacu a organizátorskú prácu národných výborov pri tvorbe zdrojov, dodržiavaní maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, kladie dôraz na vyššie zhodnocovanie materiálových vstupov a na úsporu palív, energie, dreva a ropných produktov. Splnenie týchto náročných cieľov si vyžaduje aj v hospodárstve národných výborov urýchľovanie vedeckotechnického rozvoja, zvyšovanie účinnosti základných prostriedkov a zefektívňovanie živej práce.

Výbor SNR pre národné výbory a národnosti očakáva, že náročné úlohy štátneho vykonávacieho plánu na rok 1986 budú národné výbory zabezpečovať na všetkých úsekoch svojej činnosti ďalším rozvíjaním a dôslednejším uplatňovaním princípov hospodárskej politiky a lepším skĺbovaním rastu efektívnosti a výkonnosti svojho hospodárstva so širším uspokojovaním potrieb obyvateľstva, že do tohto procesu zapája všetky existujúce zdroje a rezervy a pre rast úrovne ekonomiky hospodárstva národné výbory budú dôsledne uvádzať do života všetky opatrenia, ktoré pre rozvoj hospodárstva národných výborov prijali stranícke a štátne orgány.

Výbor podporuje rozhodnutie Predsedníctva vlády ČSSR a Sekretariátu ÚRO z novembra t. r. na rozvoj pracovnej a tvorivej iniciatívy pracujúcich na počesť XVII. zjazdu KSČ a verí, že národné výbory v spolupráci s odborovými orgánmi zabezpečia, aby sa orientácia na kvalitatívne plnenie stala v potvrdených hospodárskych plánoch na rok 1986 a v ďalších rokoch 8. päťročnice hlavným obsahom ústretového plánovania.

Súdružky, súdruhovia, návrh rozpočtu a finančných plánov národných výborov na rok 1986 plne vyjadruje dané možnosti štátu pri zvýšenom využívaní vnútorných rezerv národných výborov na krytie potrieb hospodárstva národných výborov v prvom roku 8. päťročnice. Pomerne pozitívny vývoj v doterajšom plnení rozpočtov národných výborov umožňuje stanoviť náročnejšie úlohy národných výborov pre budúci rok.

Navrhovaný rozpočet vo výške cez 38, 7 mld Kčs na rok 1986 je vyšší o 7, 1 % oproti roku 1985, čo len dokumentuje, aké rozsiahle prostriedky sa do oblasti hospodárstva národných výborov určujú. Je nám všeobecne známe, že zdroje extenzívneho rastu sa v podstate vyčerpali, resp. značne znížili, že vonkajšie ekonomické vzťahy pôsobili v celej šírke na našu ekonomiku, a preto priestor, ktorý návrh štátneho plánu

v zdrojoch vytvára, podmieňuje aj vo všetkých dôsledkoch ich tvorbu, čo si na národných výboroch plne uvedomujeme. Sme si vedomí toho, že v doterajšom intenzifikačnom úsilí národné výbory mobilizovali v prevažnej miere ľahšie dostupné rezervy a niekedy sa úspory dosahovali tým, že sa nesplnili plánované opravy a údržby. Na celkovom krytí potrieb rozpočtov národných výborov sa podieľa štátny rozpočet 53, 9 %-ami, čo je o 11, 6 % síce nižší objem ako v roku 1985, pritom sa ale zvyšujú globálne dotácie o 9, 2 % a účelové subvencie o 7, 6 %. Rozpočet vytvára priestor pre riešenie nepriaznivého stavu v modernizácii bytového fondu, životného prostredia a niektorých ďalších oblastí.

Treba vidieť nemálo rezerv v samotnom hospodárstve NV v racionalizácii štruktúry výroby, prác a služieb, v nežiadúcej stratovosti vyplývajúcej z nepružnej cenovej politiky i v rezervách spočívajúcich v súčasnej hladine cien prác a služieb.

Návrh rozpočtu pre vytvorenie správnych proporcií v tvorbe a užití zdrojov vyvíja žiadúci tlak na rast výkonnosti a efektívnosti hospodárskej sféry s cieľom zvyšovať vlastnú finančnú základňu národných výborov. Kladom na tomto zámere je skutočnosť, že sa vlastné príjmy národných výborov rozširujú o dane a príjmy, ktoré v uplynulom období plynuli do štátneho rozpočtu, čím sa znižuje závislosť na celoštátnych zdrojoch, ale sa tým zároveň zvyšuje zodpovednosť národných výborov za rozvoj hospodárstva, ktoré riadia. Treba oceniť úsilie Ministerstva financií SSR, vyjadrené v návrhu rozpočtu na rok 1986, o rovnovážny vývoj ekonomiky územných oblastí, čo je správne a žiadúce. Bolo by potrebné obdobne postupovať z úrovne krajov na okresy. Svedčí o tom skutočnosť, že krytie rozdielov celkových príjmov medzi okresmi vlastnými príjmami je značne nerovnomerné a dosahuje rozpätie od 16 do 55 %. To v praxi znamená, že ten, kto usiluje o maximálne krytie potrieb vlastnými príjmami, dostáva v nasledujúcom období opäť najvyššie úlohy. Nazdávam sa, že by bolo správne stanoviť určité kritériá, ktoré by zvýhodňovali tých, ktorí tvoria optimálne zdroje, oproti tým, ktorí neposilňujú dostatočne hospodársku základňu a riešia problémy rozvoja dotáciami a subvenciami zo štátneho rozpočtu, resp. z rozpočtu KNV.

V národných výboroch oceňujeme skutočnosť, že sa už v etape návrhu rozpočtu na rok 1986 vytvára priestor pre krytie potrieb financovania akcie "Z" s maximálnym zapojením doplnkových zdrojov. Táto skutočnosť sa musí nesporne kladne prejaviť tiež v procese plánovania, organizácie a realizácie stavieb budovaných touto formou. Bude záležať len na nás, národných výboroch, aby sme tento priestor plne a zodpovedne využili.

Výdavky rozpočtov národných výborov sú v rozsahu 77, 1 % neinvestičného charakteru a z dvoch tretín smerujú na zabezpečenie úloh

v oblasti spoločenských služieb a činnosti pre obyvateľov. Zostávajúca časť je určená a vytvára priestor pre plnenie plánovaných úloh v chozrasčotnej sfére.

Aj napriek tejto skutočnosti návrh rozpočtu ráta v hospodárskych organizáciách riadených národnými výbormi so stratou 337, 6 mil. Kčs. Táto síce vo veľkom rozsahu vyplýva z ekonomických podmienok v ktorých pracujú a z jej úhrad sa dopĺňa systém finančných opatrení v prospech obyvateľstva. I v tejto oblasti, tak ako hovoril minister financií SSR súdruh Mišeje, je treba hľadať v riadiacej a organizátorskej práci národných výborov možnosti znižovania strát najmä v bytovom hospodárstve, v hromadnej mestskej doprave a hlavne v podnikoch reštaurácií. Celá táto oblasť si však vyžaduje prijať veľmi konkrétne a adresné opatrenia na všetkých stupňoch riadenia.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

dosiahnutie cieľov v rozvoji našej ekonomiky, ktoré sú stanovené na rok 1986, si vyžadujú výrazne zlepšiť všetku riadiacu prácu, koncepčnú, organizátorskú i kontrolnú činnosť. V tejto súvislosti nutne vystupuje do popredia úloha ľudského faktoru pri zabezpečovaní týchto činností. Viac ako kedykoľvek predtým musia poslanci všetkých stupňov národných výborov svoju masovopolitickú prácu orientovať na plné zaktivizovanie politickej a pracovnej angažovanosti a iniciatívy našich občanov. Ako predstavitelia socialistickej štátnej moci, ich jednanie musí výraznejšie pôsobiť na formovanie vzťahu občanov k socialistickému štátu. Z ich poslania a postavenia vyplývajú vysoké nároky na ich ďalšiu politickú vyspelosť, organizátorskú schopnosť a osobné vlastnosti.

Národné výbory predstavujú jeden z hlavných prostriedkov rozvíjania socialistickej demokracie, ktorej zmysel a náplň je v stále širšej účasti pracujúcich na riadení štátu, na riešení štátnych a spoločenských záležitostí, na každodennom rozhodovaní o záležitostiach závodov, miest a obcí. Pritom chcem zdôrazniť potrebu presadzovať celospoločenské záujmy pri súčasnom zabezpečovaní komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých územných celkov. Pôjde o to, aby národné výbory celou svojou činnosťou, vrátane výkonu štátnej správy, dokázali v náročnejších podmienkach mobilizovať sily a zdroje. Významnou príležitosťou k tomu je aj náročná príprava volebných programov Národného frontu a najmä ich dôsledná realizácia, pri ktorej nemôže chýbať aktívna účasť všetkých občanov, pracovných kolektívov, ako i spoločenských organizácií. To všetko v záujme naplnenia základného cieľa, ktorým je ďalšie zvyšovanie životnej úrovne nás všetkých.

Z poverenia Výboru SNR pre národné výbory a národnosti odporúčam predložené návrhy plánu a rozpočtu na rok 1986 v plnom rozsahu schváliť.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.

Ďakujem súdruhovi Jancíkovi.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, prerušujem rokovanie na 30 minút. Po prestávke ako prvý vystúpi poslanec Peter Z e r d a h e l y i.

(Prestávka. )

(Po prestávke. )

Poslanec Zerdahelyi:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

je nepopierateľným a pre nás obzvlášť potešujúcim faktom, že naša socialistická spoločnosť každým rokom vynakladá značné sumy finančných prostriedkov na všestranný a vzdelanostný rozvoj človeka a jeho blahobyt. Svedectvom tohto konštatovania je aj návrh rozpočtu na rok 1986 kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky i návrh rozpočtov národných výborov na nadchádzajúci rok na úseku školstva. Pri ich prerokúvaní, tak ako napokon i u kapitol Ministerstva kultúry SSR, Slovenského úradu pre tlač a informácie, Slovenskej akadémie vied, Československého rozhlasu na Slovensku a Československej televízie v SSR sme vo Výbore SNR pre školstvo a kultúru kládli mimoriadny dôraz na to, aby sa čo najhospodárnejšie vynakladalo s finančnými prostriedkami, aby bola dosiahnutá dôsledne rešpektovaná hospodárnosť, neplytvalo sa surovinami, materiálom, palivami a energiou. Zároveň sme upozorňovali zástupcov jednotlivých rezortov na ďalšie skvalitňovanie riadiacej činnosti a vôbec všetkej práce, na jej účinnosť a efektívnosť.

Je pozoruhodné, že z celkového objemu výdavkov na potreby školstva sa v Slovenskej socialistickej republike v roku 1986 vynaloží bezmála 10 mld korún, čo je v porovnaní s rokom 1985 viac o 6 %. Na základe tohto sa ďalej zvýši percento zaškolenia detí v predškolských

zariadeniach. Pribudnú noví stravníci v školských jedálňach i triedy na základných školách. Značná časť výdavkov bude použitá na opravu, údržbu a modernizáciu školských zariadení. Zvýšená starostlivosť bude venovaná ďalšiemu rozvoju škôl v prírode, najmä pre deti z oblastí zo zhoršeným životným prostredím. Mimoriadna starostlivosť a pozornosť sa bude venovať realizácii programu elektronizácie školstva. Značná časť finančných prostriedkov na úseku vysokých škôl je rozpočtovaná na modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu a na budovanie realizačných základní vysokých škôl. Považujeme to za veľmi správne, pretože na prácu vysokých škôl, osobitne v oblasti vedecko-výskumného rozvoja sa z roka na rok kladú čoraz vyššie nároky a požiadavky. A nezabezpečovať úlohy týkajúce sa modernizácie priamo v laboratóriách, či vo výskumných pracoviskách vysokých škôl, znamenalo by pokuľhávať za vedeckotechnickým rozvojom spoločnosti. Vo výbore sme preto veľmi dôsledne posudzovali aj tú skutočnosť, ako sa bude uplatňovať prehĺbenie účinnosti vedecko-výskumnej činnosti s osobitným zreteľom na urýchlenie výsledkov riadených úloh do spoločenskej praxe vzhľadom na pretrvávajúci nízky skutočný prínos vkladov do technického rozvoja. V oblasti vysokých škôl naďalej preto zostáva aktuálnou a mimoriadne vážnou úlohou využívať rozpočtové prostriedky účelne a hospodárne a sledovať napĺňanie zámerov v prínosoch riešených úloh. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť, že vo vedecko-výskumnej činnosti vysoké školy na Slovensku zabezpečujú 1719 úloh, pričom budú koordinovať 50 úloh štátneho plánu základného výskumu, 6 úloh štátneho plánu aplikovaného ekonomického výskumu a 28 úloh jednotného rezortného plánu v oblasti školstva. Najviac úloh budú vysoké školy zabezpečovať v oblasti spoločenských, technických a lekárskych vied. Rozpočet v primeranej miere zohladňuje aj zvýšené nároky na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl a ich účelových zariadení, ako i na úseku priamej starostlivosti o študentov vysokých škôl. Na štipendiá vysokoškolákov sa ráta vynaložiť 125 mil. korún a návrh zohľadňuje aj výdavky na ďalšie materiálne zabezpečenie záujmovej činnosti študentov.

Súdružky a súdruhovia,

už v úvode som spomenul, že aj v oblasti nadstavby a teda aj na úseku školstva dvojnásobne platí zásada účelného a úsporného vynakladania finančných prostriedkov. Nazdávam sa preto, že aj na všetkých stupňoch a druhoch škôl, skrátka na každej škole, bude potrebné ešte dôkladne sa zamyslieť, či s finančnými prostriedkami zaobchádzajú šetrne, či ich niekde nepoužívajú aj na také účely, bez ktorých by sa mohli zaobísť. Vieme tiež, že nie každá základná, či stredná škola má vybudované najmodernejšie odborné učebne alebo laboratóriá. Totiž

mnohé takéto zariadenia sú príliš drahé a nie každé škola si ich môže v dostatočnom množstve zakúpiť. Nazdávam sa, že v takýchto prípadoch by si školy mohli viac vychádzať v ústrety, najmä susediace blízko seba. Taktiež bude potrebné sa na školách vážne zamyslieť, či výsledky vo vedomostnej úrovni žiakov sú adekvátne vynaloženým finančným prostriedkom. Iste budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že v tomto smere sú mnohé naše školy ešte veľa dlžné. Toto konštatovanie sa bezprostredne dotýka aj niektorých základných škôl, ktoré sa nachadzajú v mojom volebnom obvode v okrese Nové Zámky. Keď som sa informoval na odbore školstva ONV, či sa zvyšuje kvalita a účinnosť výchovnovzdelávacieho procesu, povedali mi, že ostáva na rovnakej úrovni a v niektorých predmetoch má dokonca mierny pokles. Napr. v matematike kým priemerný prospech na základných školách v okrese v školskom roku 1982/1983 činil 1, 5, v uplynulom školskom roku sa priemerný prospech z matematiky znížil na 1, 7.

Ako sme znovu upozorňovali aj na poslednom rokovaní nášho Výboru SNR pre školstvo a kultúru, bude nevyhnutné podstatne zvýšiť úroveň vyučovania aj na stredných školách, osobitne na gymnáziách. Nie je predsa možné, aby z gymnázií bola prijímaná na vysoké školy len polovica absolventov z dôvodu nízkej vedomostnej úrovne. Aj to je teda jeden z príkladov, kde treba za vynakladane finačné prostriedky rovnocenne dosahovať i žiadúce výsledky.

Súdružky, súdruhovia,

na poslaneckých prieskumoch sme sa neraz stretli s problémami budovania, ale i prevádzkovania kultúrnych zariadení. Na národných výboroch sa zväčša sťažujú, že im nepostačujú vyhradene finančne prostriedky na kultúru a preto ani úroveň týchto zariadení nie je uspokojivá. Som veľmi rád, že s takýmito problémami v našom okrese Nove Zámky sčasti nemusíme zápasiť. A poviem aj prečo. Na úspešnom rozvoji miestnej kultúry sa totiž popri osvetových besedách národných výborov podieľajú aj družstevné kluby a domy Revolučného odborového hnutia. V zmysle novelizácie zákona o národných výboroch v okrese Nové Zámky národné výbory účinne uplatňujú vplyv aj na tie organizácie, ktoré priamo neriadia, avšak ktoré priamo vyvíjajú činnosť na území patriacom do správy národného výboru. Toto posilnenie autority sa v našom okrese konkrétne a plne využíva i pri budovaní materiálno-technickej základne kultúry V roku 1984 odbor kultúry v súčinnosti s ďalšími zainteresovanými odbormi ONV, ako i s okresnou odborovou radou a s okresnou poľnohospodárskou správou vypracovali dlhodobý plán účasti národných výborov, Revolučného odborového hnutia a jednotných roľníckych družstiev na výstavbe kultúrnych objektov a ich spravovaní. V tomto roku je spoluinvestorstvo viacúčelových budov zabezpečené v obciach Komiatice, Maňa a Kamenín, kde je spoluinvestorom JRD a v Palárikove, kde sa na spoluinvestorstve zúčastňujú. Štátne lesy Palárikovo a ČSD - Východná dráha. Rieši sa tiež dohoda o združovaní prostriedkov na opravu a prevádzkovanie Osvetovej besedy v Štúrove s organizáciami ROH v 12 podnikoch a zariadeniach v meste. Dlhodobý plán sa bude realizovať aj pri výstavbe kultúrnych zariadení, plánovaných na 8. päťročnicu. Z celkového počtu 10 viacúčelových budov a kultúrnych domov sa v dvoch prípadoch na výstavbe Domu kultúry v Štúrove a Domu československo-sovietskeho priateľstva v Nových Zámkoch budú spolupodieľať odborové organizácie závodov a podnikov v týchto mestách.

Pochopiteľne, že popri budovaní materiálno-technickej základne miestnej kultúry v okrese sa venuje neustála pozornosť i otázkam spoločnej úhrady nákladov na činnosť a prevádzku týchto zariadení, ale napokon i estetickým a technickým požiadavkám vybavovania ich priestorov. Tu by som chcel povedať iba toľko, že prevázkovanie družstevných klubov sa realizuje na základe uzavretých hospodárskych zmlúv medzi okresným národným výborom, okresnou poľnohospodárskou správou a okresným výborom združenia družstevných roľníkov z prostriedkov, ktoré sú plánované v ročných rozpočtoch na jednotlivé družstevné kluby. Približne 50 %-ný podiel rozpočtu družstevného klubu tvorí príspevok z fondu rezerv a rozvoja ONV a zostávajúcich 50 % príspevok z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb JRD.

Tým som chcel povedať, že pri dobrej snahe, ochote a porozumení sa aj v tejto oblasti dá urobiť veľa. A som presvedčený, že nič nestojí v ceste, aby takúto vzájomnú spoluprácu iniciatívne vyvinuli aj ostatné okresy Slovenskej socialistickej republiky.

Ďakujem vám za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.

Ďakujem súdruhovi Zerdahylyimu. Slovo má poslanec Juraj Hlinka.

Poslanec Hlinka:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

z poverenia Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu chcem tlmočiť stanovisko k návrhu rozpočtu a plánu Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986, ako i názory a pohľady poslancov na plnenie jeho významnej funkcie, ktorou je uspokojovanie hmotných potrieb obyvateľstva prostredníctvom vnútorného obchodu. Návrh rozpočtu na rok 1986 hodnotovo vyjadruje vecné úlohy návrhu vykonávacieho plánu na budúci rok. Nadväzuje na plán maloobchodného obratu, ktorý pre organizácie Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky predstavuje viac ako 50 %-ný podiel z jeho celkového objemu. Finančný plán rezortu uvažuje s takou tvorbou výkonov a úrovňou nákladovosti, aby bol zabezpečený rast kultúrnosti predaja a celkovej úrovne poskytovaných služieb obchodom, pri dosahovaní ekonomických zámerov v hospodárskom výsledku.

Návrh rozpočtu tejto kapitoly sa spracovával v zložitých podmienkach hmotného plánu, pretože nie sú ešte doriešené dodávky do trhových fondov, najmä z hľadiska sortimentnej skladby, ktorá má vplyv na hodnotové ukazovatele finančného plánu a tým i na rozpočet.

Plánovaná nákupná úloha dodávok do trhových fondov za všetky obchodné systémy na rok 1986 je vo výške 99 mld Kčs, čo je oproti roku 1985 viac o 3, 1 %. Treba však otvorene povedať, že podľa doterajších výsledkov dodávateľsko-odberateľských rokovaní na budúci rok nie sú zabezpečené dodávky pre vnútorný trh celkove o 2, 8 mld Kčs, čo predstavuje 3 % z celkových dodávok do trhových fondov. Zatiaľ čo dodávky základných druhov potravinárskeho tovaru menovite mäsa, hydiny, mlieka, syrov, múky a ďalších potravín sú zabezpečené v súlade s potrebami trhu, sortimentné rozpory v dodávkach niektorých druhov priemyselného tovaru, najmä textilu a odevov, obuvi predstavujú vo vzťahu k potrebám závažné rozdiely. Preto ich riešeniu treba v ďalšej etape dodávateľsko-odberateľských rokovaní venovať zvýšenú pozornosť. Z rozpravy na rokovaní nášho výboru tiež vyplynulo, že i v dohodnutom objeme dodávok sú viaceré odchýlky od požiadaviek občanov. Otvorene a konkrétne sme poukazovali na skutočnosť, že štrukturálne problémy na vnútornom trhu sú dôsledkom toho, že výroba a ponuka tovarov sa odlišuje od požiadaviek spotrebiteľov. Odklon od spotrebiteľského dopytu sa sústreďuje najmä do priemyselného tovaru, kde nedostatkovosť v niektorých druhoch je dlhodobejšieho rázu a vyplýva i z nedostatočného plnenia programu odstraňovania vybraných nedostatkových druhov tovaru. Žiada sa tiež dôsledne plniť dohodnuté dodávky tak v množstve, ako aj v štruktúre, v čase a na konkrétne miesto.

Náročnosť úloh, ktoré boli predmetom rokovania 16. zasadania ÚV KSČ a ÚV KSS o predbežnom návrhu 8. päťročného plánu sa týkajú každého odvetvia. Pre krytie potrieb vnútorného trhu bude rozhodujúcim faktorom, aby výrobné ministerstvá a Ministerstvo obchodu SSR účinnými opatreniami zabezpečili potrebnú štruktúru fondov. Sú povinní zabezpečiť dostatok tovarov a nezľahčovať svoju zodpovednosť, aby sa v 8. päťročnom pláne neopakovali problémy so zabezpečovaním tovarov v žiadanej štruktúre priemyselných výrobkov.

Ďalšou oblasťou, ktorej sme na rokovaní výboru venovali pozornosť, je prieskum spotrebiteľského dopytu. Je to jednoznačne jedna zo základných úloh obchodu, ale na druhej strane aj schopnosť lepšie a časové rýchlejšie sa prispôsobenie výroby potrebám obchodu, aby sa jednotlivé fázy reprodukčného procesu vecne, časovo a obsahovo plynulé spájali.

Viacerí poslanci nášho výboru na základe skúseností zo svojich volebných obvodov signalizovali problémy v zásobovaní obyvateľstva uhlím a palivovým drevom. Naviac poukázali i na to, že dodávané uhlie je nekvalitné a väčšinou hodne prachové. Hlavnou príčinou miestneho nedostatku uhlia je jeho doprava. Pri doterajšom tempe dodávok uholných palív pre vnútorný trh SSR je predpoklad splnenia očakávaných dodávok a tým aj vytvorenia celkových plánovaných zásob palív. Pravda, akékoľvek ďalšie výluky v sieti ČSD by splnenie týchto dodávok pre trhové fondy SSR veľmi sťažili. Organizátorskou prácou treba tomu včas predchádzať.

Niekoľko slov chcem povedať k problematike služieb poskytovaných obyvateľstvu, keďže sme prerokovali i časť rozpočtu národných výborov. Na jeho základe možno konštatovať, že plánovaný rast rozvoja služieb môže prispieť k spokojnosti našich občanov. V pláne a rozpočte tejto kapitoly sú vytvorené podmienky pre zrýchlenie rozvoja a skvalitnenie služieb, rozšírenie ich siete a sortimentu. Rozhodnejšie sa žiada postupovať v oblasti kvality, včasnosti a pohotovosti poskytovaných služieb. Najzávažnejšou úlohou riadiacich orgánov národných výborov i organizácií služieb je zachovanie únosnej miery nákladovosti, najmä však výrobnej réžie podnikov.

Zlepšenie v oblasti služieb vyžaduje súčasne, aby príslušné výrobné podniky a organizácie s väčšou zodpovednosťou zabezpečovali materiály a náhradné diely pre podniky miestnej výroby a služieb.

Chcem sa krátko zmieniť o hlavnom meste SSR Bratislave. V Bratislave v súčasnosti chýba niekoľko tisíc štvorcových metrov predajnej plochy. Budovaniu obchodnej siete, starostlivosti o rekonštrukciu a modernizáciu obchodných jednotiek a tiež plánu pracovníkov pre obchod treba preto v budúcom období venovať zvýšenú pozornosť.

Ministerstvo obchodu SSR a národné výbory musia svoju organizátorskú prácu zacieliť viac na mobilizáciu plnenia úloh prvého roku 8. päťročného plánu a viac ako doteraz zvyšovať úroveň najmä vnútornej kontroly pre vyššiu disciplínu a tým aj vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Treba organizovať iniciatívu všetkých pracovníkov, ktorí poskytujú služby obyvateľstvu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP