Čtvrtek 12. prosince 1985

Na záver nášho rokovania Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu súhlasil s predloženým plánom a rozpočtom rezortu Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky a poveril ma toto súhlasné stanovisko tlmočiť na dnešnej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Ďakujem za pozornosť!

(Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Hlinkovi. Ako ďalšia v rozprave vystúpi poslankyňa Viera Martinčičová. Dávam jej slovo.

Poslankyňa Martinčičová:

-V ážený súdruh predseda Slovenskej národnej rady, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Vo Výbore SNR pre veci sociálne a zdravotné sme prerokovali návrhy ročných plánov a návrhy pridelených kapitol rozpočtu na rok 1986, ako aj rozpočty neinvestičných výdavkov národných výborov, ktoré v rozhodujúcej miere riadia zdravotníctvo i oblasť práce a sociálnych vecí.

Po prvýkrát sme sa zaoberali novou kapitolou Slovenského úradu bezpečnosti práce, ako aj návrhom ročného plánu tohto rezortu.

V zásade možno povedať, že návrhy ročných plánov a rozpočtu na rok 1986 kapitol Slovenskej správy nemocenského poistenia a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR, vrátane práce a sociálnych vecí národných výborov, vyjadrujú zákonné nároky občanov v nemocenskom zabezpečení, sociálnych dávkach a ostatných náležitostiach v súlade so zákonom o sociálnom zabezpečení.

Pri posudzovaní plánu a rozpočtu v oblasti práce a sociálnych vecí sme dospeli k názoru, že sa žiada ďalej prehlbovať riadiacu a metodickú činnosť Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR vo vzťahu k národným výborom a väčšmi využívať možnosti združovania prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu vybraných vhodných objektov na rozširovanie kapacít domovov dôchodcov, domovov-penziónov pre dôchodcov, malometrážnych bytov pre starých ľudí a pod. Ako viem, riešenie týchto problémov zohľadňujú aj návrhy nových volebných programov Národného frontu.

Pri hodnotení návrhu ročného plánu a návrhu rozpočtovej kapitoly na rok 1986 Ministerstva zdravotníctva SSR, vrátane zdravotníctva riadeného národnými výbormi, sme konštatovali, že sa opäť zo spoločenských prostriedkov vynakladajú značné čiastky do rozvoja zdravotníctva. Sú to nielen čísla a úlohy, ale predovšetkým ľudia za nimi - teda ciele upevňovania zdravia a liečenie chorôb našich občanov, čo patrí medzi výrazné ciele socializmu. Zároveň sme však položili dôraz na hospodárne a efektívne využívanie týchto prostriedkov v záujme reálnych potrieb zdravia národa. Napríklad uplatňovanie vedeckotechnického rozvoja v medicínskej praxi - liečebnej i diagnostickej - neznižuje, ale zvyšuje nároky na zdravotnícku techniku. A pritom vieme, že aj ceny práve tej najprogresívnejšej zdravotníckej techniky nielen tuzemskej, ale ešte viac z dovozu sa z roka na rok zvyšujú.

Aj komplexné zabezpečovanie celospoločenských programov - kardiovaskulárneho, onkologického, virologického, gerontologického, starostlivosti o ženu a dieťa - kladie osobitné nároky na každoročný rozpočet zdravotníctva. Avšak už názov napovedá, že sú to programy celospoločenské, teda nemožno ich zužovať len na oblasť zdravotníctva.

Prijatými uzneseniami sme so súhlasom vzali na vedomie návrhy ročných plánov a návrhy rozpočtov pridelených kapitol na rok 1986 s tým, že plnenie programu hospodárnosti pri účelnom a racionálnom využívaní rozpočtových prostriedkov je jednou z mobilizovateľných rezerv. Jestvujúca neúmerne vysoká spotreba liečiv, ktorá je biologicky nepodložená, ako sa vyjadril na rokovaní nášho výboru súdruh minister zdravotníctva Matejiček, je tiež jednou z takýchto rezerv.

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

udalosti posledných týždňov osobitne zaujali celú verejnosť, aj nás robotníkov. S napätím sme očakávali výsledky ženevského rokovania na najvyššej úrovni. Súdruh Gorbačov a celá sovietska delegácia nekompromisne prejavila postoje Sovietskeho zväzu, a tým vlastne aj celého socialistického spoločenstva pri takých dôležitých a rozhodujúcich otázkach, ktoré sa dotýkajú osudu celého ľudstva.

Rovnako sme so záujmom sledovali aj priebeh a výsledky 16. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS, ktoré sa vo svojom obsahu priamo dotýkajú nielen komunistov, ale aj nestraníkov a celej spoločnosti. Pre nás robotníkov, tak ako pre celú spoločnosť je hlavné a rozhodujúce: dosiahnuť novú kvalitu hospodárskeho rastu. A pre túto novú kvalitu musíme aj chceme aktívne využiť silu našej tvorivej robotníckej iniciatívy podľa nových zásad, schválených federálnou vládou a Ústrednou radou odborov.

Je však povinnosťou aj nás poslancov Slovenskej národnej rady, aby sme na stretnutiach so svojimi voličmi účinne prispievali k utvoreniu takého spoločenského ovzdušia, aby každý pochopil, že rozdeľovať

možno len z toho, čo vytvoríme, teda aké dosiahneme ekonomické predpoklady pre ďalší rozvoj životnej úrovne.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

obidva návrhy zákonov SNR, o ktorých rokujeme, sú v podstate vyjadrením cieľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na rok 1986, a preto sa prihováram aj za náš Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné, aby sme ich schválili.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslankyni Martinčičovej. Dávam slovo poslancovi Vincentovi Földesovi.

Poslanec Földes:

1

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky, súdruhovia poslanci,

z poverenia Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo chcem informovať o výsledkoch prerokovania návrhov plánov a rozpočtov kapitol Ministerstva priemyslu SSR a Ministerstva stavebníctva SSR na rok 1986.

Pri prerokúvaní návrhu plánu a rozpočtu Ministerstva priemyslu SSR sme vychádzali zo smernice na 8. päťročnicu, ako i z cieľov finančnej a rozpočtovej politiky na rok 1986. V súlade s týmito cieľmi sme posúdili náročnosť úloh tohto rezortu, najmä pokiaľ ide o vyššiu tvorbu chozrasčotných zdrojov, a to predovšetkým zlepšením akosti výrobkov a ich úžitkových hodnôt s cieľom podstatne zlepšiť ich predajnosť na zahraničnom, ale i vnútornom trhu, a to hlbším prienikom vedeckotechnického rozvoja aj do tejto oblasti. Veď takmer tretina výrobkov má mať vysokú technicko-ekonomickú úroveň. Domnievame sa však, že podiel nových výrobkov z celkovej výroby tovaru je ešte malý. Modernizačnými a rýchlo návratnými akciami sa rezortu v roku 1986 i v nasledujúcich rokoch naskytá šanca podstatne zvýšiť podiel výrobkov s vysokými úžitkovými vlastnosťami, módnych noviniek a výrobkov luxusného vyhotovenia. Podstatnejšie prínosy, ako v minulosti, očakávame aj z výstupov technického rozvoja, do ktorého vklad aj v roku 1986 predstavuje takmer 1 miliardu Kčs.

V súlade s celoštátne platnou rozpočtovou politikou kladne sme hodnotili podstatné zvýšenie podielu vlastných zdrojov na financovaní investičnej výstavby, ktorý sa zvyšuje na vyše 84 %, čím sa znižuje účasť investičného úveru a dotácie zo štátneho rozpočtu. Zmena štruktúry vývozu v prospech dodávok realizovaných v rámci medzinárodnej špecializácie a kooperácie spôsobuje zhoršenie plánom stanoveného rozdielového ukazovateľa, čo má dopad na nárast dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci finančnoekonomických nástrojov v zahraničnom obchode o vyše 18 % oproti roku 1985.

V nadväznosti na uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým bolo schválené politickoorganizačné zabezpečenie dnešnej schôdze Slovenskej národnej rady, osobitnú pozornosť sme venovali drevárskemu, nábytkárskemu a celulózopapierenskému priemyslu, kde ešte pretrvávajú problémy z minulých období, a to napriek podstatnej modernizácii vo VHJ drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. V ďalšom období sa toto odvetvie musí vysporiadať s dôsledkami, ktoré vyplývajú zo zhoršenej kvality drevnej hmoty.

Preto vo výbore vyžadujeme účinnejšie využívať plán a finančno-ekonomické nástroje, ďalej skvalitňovať úroveň riadenia a rozhodovania na podnikoch a VHJ a najmä dôsledne uplatňovať chozrasčotné princípy hospodárenia. Rezervy vidíme v systematickom odstraňovaní príčin stratovosti a v účinnej realizácii opatrení na ekonomickú konsolidáciu zaostávajúcich organizácií, najmä v celulózo-papierenskom, drevárskom, nábytkárskom a textilnom priemysle.

Nábeh nových výrobných kapacít na projektované parametre, znižovanie neproduktívnych finančných nákladov, všestranný rozvoj iniciatívy pracujúcich a ich účasť na riadení, rozvoj pracovnej disciplíny, prispejú k zlepšeniu finančno-ekonomických vzťahov tohto rezortu k štátnemu rozpočtu.

Pri prerokúvaní plánu a rozpočtu Ministerstva stavebníctva SSR sme okrem návrhu smernice na 8. päťročnicu a cieľov finančnej a rozpočtovej politiky vychádzali aj zo stále aktuálneho "Stanoviska Predsedníctva ÚV KSČ k situácii v stavebníctve a z potrieb investičnej výstavby na 8 päťročnicu". Zdôraznili sme nutnosť pokračovať v štrukturálnej prestavbe stavebných kapacít, ktoré majú vzrásť o viac ako 4, 5 %, najmä pre dokončovací cyklus a na stavbách palivovo-energetického komplexu.

Pokiaľ ide o samotnú investičnú výstavbu kriticky bolo opätovne poukázané na nedostatočnú pripravenosť stavieb. Presvedčili sa napríklad o tom aj poslanci na prieskume v Mochovciach. Podľa údajov Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj na rok 1986 bolo včas pripravených len 61 % stavieb a ostatné na začatie stavieb v roku 1987 malo zodpovedajúci stupeň prípravy v auguste 1985 iba

12 % stavieb. Pre nové investície sa ešte počíta s nárastom pracovníkov z náboru vykonávaného národnými výbormi, čo môže tiež vyvolať problémy pri uvádzaní nových výrobných kapacít do prevádzky.

Ak vo výbore v súlade so závermi 8 zasadania ÚV KSČ i zasadania ÚV KSS i 16. zasadania ÚV KSČ a nedávneho zasadania ÚV KSS sústavne presadzujeme, aby vedeckotechnický rozvoj sa stal základným obsahom riadiacej, plánovacej a organizátorskej práce, ako i osou národohospodárskych plánov, mrzí nás, že pre investorskú nepripravenosť a dodávateľské nezabezpečenie sa odsúvajú termíny overovacích jednotiek nových výrob, ktoré mohli priaznivo ovplyvniť štátny rozpočet.

Osobitne náročnou úlohou je vývoz stavebných kapacít (v porovnaní s rokom 1985 ide až o trojnásobný nárast) a v tejto súvislosti starostlivosť o pracovníkov na zahraničných stavbách, ako aj celková príprava a starostlivosť o vybrané stavebné profesie na bezporuchové zabezpečenie stavebných prác, čo si vyžiada aj zvýšené nároky na riadiacu činnosť Ministerstva stavebníctva SSR.

V rámci komplexnej bytovej výstavby poslanci poukázali na nepriaznivú kumuláciu dokončovania bytov do posledných troch rokov 8 päťročnice, čo si vyžiada prijať príslušné opatrenia na vyťaženie panelární, ako i na odstránenie napätosti dodávok špecializovaných výrobkov z ostatných rezortov, kde aj teraz sú problémy.

Vo výbore sme sa pozastavili nad tým, že kým na jednej strane je snaha stavbárov na základe vyriešených úloh technického rozvoja realizovať moderné progresívne technológie, ktoré zvyšujú produktivitu práce, na druhej strane treba chápať investorov, že sa zdráhajú objednávať nové technológie, ktoré zdražujú výstavbu. Pripomenuli sme tiež potrebu zlepšiť hospodárenie s materiálmi na stavbách tak, ako si už naši stavbári na to zvykli na stavbách v Prahe i Severočeskom kraji. Naďalej je nutné venovať tiež starostlivosť prideleným mechanizmom a ich využívaniu.

Pozornosť sme venovali aj miestnemu stavebníctvu, ktoré by malo posilňovať kapacity pre opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového fondu, ale i rozširovať služby obyvateľstvu.

Pokiaľ ide o rozvoj výroby stavebných hmôt sa domnievame, že analýza ich potrieb by mala byť východiskom pre orientáciu jednotlivých výrobných odborov v ďalšom období.

Zdôraznili sme, že je žiadúce aktualizovať a dôsledne zabezpečiť úlohy vyplývajúce z programu zvyšovania výkonnosti a efektívnosti v stavebnej výrobe a vo výrobe stavebných látok vrátane programu odstraňovania stratovosti. Za najdôležitejšiu úlohu považujeme vytváranie predpokladov pre efektívnu účasť organizácií Ministerstva stavebníctva SSR na realizácii integračných akcií so ZSSR. To sú všetko rezervy, ktorých využitie významnou mierou môže prispieť k zlepšeniu rozpočtových vzťahov Ministerstva stavebníctva SSR, ako i realizácia zásad vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Földesovi. V rozprave ďalej vystúpi poslanec Jaroslav Karas.

Poslanec Karas:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky a súdruhovia,

návrh plánu a rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986, predložený na rokovanie a schválenie SNR, vychádza z očakávaných výsledkov posledného roku 7. päťročnice a z dlhodobého programu hospodárskej a sociálnej politiky KSČ. Základným cieľom týchto návrhov je zabezpečiť plynulý prechod národného hospodárstva SSR zo siedmej do ôsmej päťročnice. Tento základný cieľ sleduje i návrh plánu a rozpočtu rezortu poľnohospodárstva a výživy SSR. Treba povedať, že východisková základňa pre zabezpečenie náročných úloh plánu na rok 1986 v tomto rezorte je vcelku priaznivá. Predpokladá sa, že hrubá poľnohospodárska výroba sa splní na 102, 5 %. Oproti 6. päťročnici vzrastie poľnohospodárska výroba približne o 11 %, čo je vyššia dynamika o viac ako 3 body než uvažoval plán. Pozitívne na tom je to, že sa podarilo zabezpečiť prednostný rozvoj rastlinnej výroby pred živočíšnou. V živočíšnej výrobe sa stanovené úlohy v nákupe nielen splnia, ale i prekročia vo všetkých krajoch. Splnenie týchto úloh je dosahované pri zvýšenej intenzite výroby. Objem potravinárskej výroby sa splní na 100, 6 % a dodávky do obchodnej siete na 100, 2 %. Vďaka plneniu týchto úloh náš vnútorný trh potravín sa stabilizoval a postúpili sme ďalej vo zvyšovaní miery sebestačnosti v potravinách pri podstatnom znížení dovozu jadrových krmív.

Navrhovaný rozvoj agropotravinárskeho komplexu na rok 1986, ako i predbežný návrh 8. päťročnice vychádza zo základného cieľa - naďalej zabezpečovať ďalšie zvýšenie spotreby potravín v súlade s požiadavkami racionálnej výživy obyvateľstva. Dosiahnutie tohoto zámeru

je podmienené udržaním dynamiky rastu rastlinnej výroby z uplynulých rokov, ďalším využitím rezerv v procese výroby a spracovania poľnohospodárskej výroby, ako aj užitím vytvorenej produkcie pri manipulácii strát.

Návrh plánu na rok 1986 predpokladá, že poľnohospodárska výroba vzrastie oproti očakávanej skutočnosti roku 1985 o 3, 1 %, z toho rastlinná výroba o 6, 4 % a živočíšna o 0, 4 %. V rastlinnej výrobe sa počíta s ďalším zvyšovaním výroby obilovín, cukrovej repy, zemiakov a ďalších plodín. Z hľadiska antiimportných opatrení sa počíta s pomerne veľkým nárastom výroby olejnín (až o 36 %).

V potravinárskom priemysle návrh plánu nadväzuje na rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby a dodávok surovín na spracovanie. Rast výroby oproti očakávanej skutočnosti roku 1985 predstavuje 1, 9 %. Dynamika rastu výroby v prevažnej miere bude sa zabezpečovať vyšším zhodnocovaním surovín. Dodávky do trhových fondov v maloobchodných cenách vzrastú v súlade s požiadavkami vnútorného trhu o 3, 4 %. V pláne sa kladie dôraz na ďalšie zvyšovanie kvality a sortimentu výrobkov.

Vážené súdružky a súdruhovia,

dovoľte mi povedať niekoľko slov o niektorých problémoch, ktorých riešenie dopomohlo by napredovať ešte rýchlejšie v rozvoji nášho socialistického poľnohospodárstva, jeho efektívnosti. Vo zvyšovaní výkonnosti a efektívnosti poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ako sa to zdôrazňuje v straníckych dokumentoch i v dnešnom návrhu úloh v budúcej päťročnici a o čom sa presviedčame v každodennej praxi oveľa väčšiu úlohu ako doteraz musí zohrať vedeckotechnický pokrok, najmä ak to predpokladá, či z toho vychádza aj predpokladané plnenie opatrení na zdokonaľovanie sústavy riadenia.

Prenikanie vedeckotechnického rozvoja do poľnohospodárskej výroby predpokladá, presnejšie povedané je možné len ak tomu svoju ruku aktívne priložia patričné inštitúcie a ústavy. To však žiada vymedziť, alebo určiť, za akých podmienok vzťahy medzi výskumom, vývojom a využitím výsledkov ich práce a pri ich bezprostrednej účasti bude v praxi, priamo v poľnohospodárskom podniku uskutočňovať. Ide najmä o určenie rozsahu zodpovednosti za realizáciu odporúčaného vedeckého alebo technického, či organizačného návrhu. Ak hovorím o zodpovednosti, mám na mysli zodpovednosť za kvalitu a efektívnosť výstupov, preto ak uznávame, že preniknutie vedeckotechnického rozvoja do poľnohospodárstva je možné len za úzkej súčinnosti ostatných rezortov, neodkladným sa stáva urýchlené konkretizovanie zainteresovanosti, povedal by som chozrasčotnej zainteresovanosti, na konkrétnych výsledkoch spoločnej aplikácie odporúčaných vedeckotechnických poznatkov, zainteresovanosti na stratách i prínosoch.

Cesta uplatňovania vedeckotechnického pokroku nie je ľahká a nesie so sebou aj určité riziká. Napríklad pri riešení vlastných energetických opatrení v znižovaní náročnosti na použitie energie každého druhu, vo vzťahu k jednotke výroby, alebo v absolútnom vyjadrení niektoré podniky zodpovedne využili rezervy pre zníženie spotreby energie. Lenže v súčasnosti s veľkými ťažkosťami plnia im uložené úlohy, lebo rozpisované toľkokrát kritizovanou indexovou metódou idú v šetrení do krajnosti. Je prinajmenšom diskutabilné, či ten podnik, ktorý v minulosti dôsledne a trvalé znižovať spotrebu pohonných hmôt a energie, môže i naďalej plniť indexovou metódou predpísané úlohy v znižovaní a zhospodárňovaní, ako podniky, v ktorých v minulosti tejto úlohe nevenovali primeranú pozornosť. Žiadalo by sa v tomto smere hľadať znižovanie energie objektívnejšími kritériami pre posudzovanie a tým aj pre stanovovanie limitu poľnohospodárskym podnikom pre plán bežného roka.

Ukazuje sa tiež, že naďalej budú pretrvávať problémy v zabezpečovaní chemických ochranných prostriedkov pre rastlinnú výrobu. V tejto oblasti sa každoročne vedú príliš dlhé rokovania medzi zainteresovanými orgánmi ohľadne ich devízového zabezpečenia z dovozu. Nakoniec sa dá súhlas na ich dovoz, ale z hľadiska agrotechnických termínov je už neskoro na to, aby sa mohli účinne aplikovať proti vyskytujúcim sa škodcom alebo chorobám.

Na poľnohospodárskej výrobe sa čoraz viacej podieľajú ostatné rezorty národného hospodárstva, ktoré, ako sa vo všeobecnosti uznáva, až dvojtretinovým podielom ovplyvňujú výsledky vo výrobe a vývoj ekonomiky poľnohospodárskej výroby. Treba pripomenúť, že nie všetky vstupy, ktoré sú z iných odvetví, najmä priemyslu, predávané poľnohospodárskym podnikom, idú v súlade s požadovanými trendami zvyšovania kvality výroby, produktivity práce, znižovania nákladov a zvyšovania rentability. Uvediem niektoré príklady zo strojárstva: do poľnohospodárstva nám dodávali Tatry 148, ktoré teraz nahradili T 815. Lenže ak Tatra 148 stála 220 083 Kčs, cena Tatry 815 sa zvýšila na 484 972 Kčs. Normovaná spotreba nafty u T 148 na 100 km je 31, 5 lit., u T 815 32, 5 lit., pričom užitočná nosnosť T 815 je vyššia len o 0, 5 tony. Skutočná spotreba nafty pre T 815 v podmienkach poľnohospodárskej výroby predstavuje neraz viac ako 50 litrov na 100 km. Obdobné zdražovanie je z rezortu elektrotechnického priemyslu. Napr. regulátor napätia na traktor stál 68 Kčs, teraz stojí 432 Kčs. Taký podobný regulátor na nákladné auto stál 150 - 200 Kčs, teraz 800 - 900 Kčs. Alebo u nás vyrábaný dopravník zemiakov možno kúpiť za 50 000 Kčs. Keďže nedosahuje požadované technické parametre, radšej kupujeme

dopravník z NDR za 199 165 Kčs. Ďalší nežiadúci dopad na ekonomiku poľnohospodárstva má zvyšovanie cien chemických ochranných prostriedkov, priemyselných hnojív a pod.

Nemôžeme byť spokojní so stavom techniky, napr. na zber a pozberovú úpravu zemiakov, ktorá neriešená vynucuje s veľkú spotrebu ručnej práce, veľké sústreďovanie brigádnikov, čo poľnohospodárskym podnikom, ale predovšetkým spoločnosti, z celospoločenských prostriedkov zbytočne odkrajuje značné čiastky.

Súdružky, súdruhovia!

V rezorte lesného a vodného hospodárstva priaznivý vývoj východiskovej základne bol do značnej miery ovplyvnený hospodárskymi výsledkami tohto roku, keď sa neočakáva splnenie pianu tak v lesnom, ako i vo vodnom hospodárstve. V lesnom hospodárstve sa komplikuje situácia v ťažbe dreva a v hodnote drevnej suroviny. Odbyt dreva do spracovateľských podnikov viazne a z hľadiska ťažobných možností situácia sa komplikuje tým, že sa vo väčšej miere začalo ťažiť z porastov menej prístupných, prestárlych, čo ma vplyv nielen na ekonomiku ťažby, ale aj na štruktúru a kvalitu drevnej hmoty. Aj spracúvanie kalamitného dreva má svoj podiel na tomto stave, pričom ťažba z polomov predstavuje takmer 40 % z výkonov. Treba pozitívne hodnotiť rozhodnutie straníckych a štátnych orgánov o tom, že ťažbu dreva postupne treba zosúladiť s ťažobnými možnosťami a zvýšiť intenzitu pestovateľskej činnosti a ochrany lesov Tieto rozhodnutia sa už premietajú aj v pláne a rozpočte rezortu na budúci rok Finančné prostriedky na túto činnosť sa zvyšujú takmer o 40 % oproti roku 1985, zatiaľ čo v ťažbe dreva dochádza k miernemu zníženiu.

Vo vodnom hospodárstve problémy sa koncentrujú do investičnej výstavby. Nízke plnenie plánu je na sledovaných stavbách, ako je sústava vodných diel na Dunaji, vodárenská nádrž Stanná a pod. Plán a rozpočet na budúci rok vytvárajú podmienky na zabezpečovanie zásobovania vodou obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva.

Vážene súdružky, súdruhovia!

Keď sme vo Výbore SNR pre pôdohospodárstvo a výživu rokovali o výsledkoch práce v agrokomplexe i lesnom a vodnom hospodárstve, ako aj o úlohách v budúcom päťročí, nemohli sme konštatovať, že nastal čas, aby sa, tak ako sa to zdôrazňuje v straníckych dokumentoch, viac, všestrannejšie a s dopadom aj v oblasti hmotnej zainteresovanosti zosúlaďovali podnikovo-kolektívne záujmy poľnohospodárov so záujmami celospoločenskými, aby tieto záujmy zasúlaďovali aj medzi poľnohospodárstvom a ostatnými odvetviami národného hospodárstva

Nie, nie sme proti zvyšovaniu cien zá inovovanú techniku, ak ono je v súlade so zvyšujúcimi sa technickými parametrami vo výkonoch, kvalite práce a znižovaní nákladov na jednotku plochy i výroby. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie našich poľnohospodárov, vyjadriť svoje presvedčenie pokračovať v ôsmej päťročnici v nastúpenom trende, a tak v nových podmienkach plniac spoločenskú objednávku prispievať k všestrannému rozvoju našej socialistickej vlasti.

Záverom treba dodať, že návrhy plánov a rozpočtov obidvoch rezortov, ako i plán a rozpočet SSR vychádzajú zo smernice vlády SSR, zohľadňujú možnosti a potreby národného hospodárstva a vytvárajú priestor pre plynulý prechod národného hospodárstva zo siedmej do ôsmej päťročnice. Odporúčam Slovenskej národnej rade schváliť vládny návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1986 a vládny návrh zákona o štátnom rozpočte SSR na rok 1986.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda: Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhov Karasovi. Súdružky a súdruhovia, poslanec Karas bol posledný z prihlásených rečníkov. Mám otázku, či sa ešte niekto z poslancov hlási o slovo?

Nikto.

Vyhlasujem rozpravu k prvému a druhému bodu programu za skončenú.

Mám otázku na podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Slovenskej plánovacej komisie súdruha Hrivňáka, či si žiada záverečné slovo. Podpredseda vlády SSR a predseda SIPK Ing. Hrivnák:

Nie.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady poslanca B í r o š a o záverečné slovo.

Poslanec Bíroš:

Vzdávam sa záverečného slova.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Mám otázku na ministra financií Slovenskej socialistickej republiky súdruha Františka M i š ej e h o, či si žiada záverečné slovo?

Minister Mišeje: Vzdávam sa.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Žiada si spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady poslanec P i k u l a záverečné slovo?

Poslanec Pikula:

Vzdávam sa záverečného slova.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Hlási sa ešte niekto o slovo?

(Nikto. )

Súdružky a súdruhovia, pristúpime k hlasovaniu o prvom bode programu. Kto súhlasí s vládnym návrhom zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady súdruh Bíroš, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1986.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

pristúpime k hlasovaniu o druhom bode programu. Kto súhlasí s vládnym návrhom zákona Slovanskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky ma rok 1986 tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady súdruh P i k u l a, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986.

Súdružky a súdruhovia, prerušujem rokovanie na 60 minút. Po prestávke povedie rokovanie podpredseda Slovenskej národnej rady súdruh Ján Gregor. (Prestávka. )

(Po prestávke. )

Podpredseda Gregor:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

vláda Slovenskej socialistickej republiky predložila Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami o doplnení zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach a

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady, číslo 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.

Návrhy ste dostali ako tlač 107 a 108 a spoločné správy výborov ako tlač 107a a 108a.

Pretože ide o blízku problematiku, odporúčam, aby sme rokovanie o treťom a štvrtom bode programu spojili.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Kto je za návrh, aby sme spojili rokovanie o treťom a štvrtok bode programu, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že sme navrhovaný postup schválili.

Prosím ministra financií Slovenskej socialistickej republiky súdruha Františka M i š e j e h o, aby za vládu Slovenskej socialistickej republiky návrhy oboch zákonov Slovenskej národnej rady odôvodnil.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

vláda Slovenskej socialistickej republiky predkladá dnešnému plenárnemu zasadnutiu Slovenskej národnej rady dva vládne návrhy zákonov Slovenskej národnej rady, ktoré majú priamu väzbu na rozpočty národných výborov.

Medzi najvýznamnejšie inštitúcie rozširovania a prehlbovania socialistickej demokracie a významných uskutočňovateľov funkcií socialistického štátu pri realizácii cieľov a úloh hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja socialistickej spoločnosti, patria národné výbory.

Z uvedeného dôvodu najvyššie stranícke i vládne orgány venujú neustálu pozornosť vytváraniu podmienok pre stále plnšie uplatňovanie funkcií národných výborov v našom socialistickom štáte.

Dôkazom toho sú i závery prijaté na XVI. zjazde Komunistickej strany Československa i na zjazde Komunistickej strany Slovenska o podstatnom zvýšení účinnosti pôsobenia národných výborov najmä pri realizácii komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja svojich územných obvodov.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP