Čtvrtek 12. prosince 1985

Usudzujeme, že naznačenými smermi rozvoja môže hospodárstvo na Slovensku primerane prispieť k zabezpečeniu hlavných hospodársko-sociálnych úloh nastávajúceho obdobia, a to: dokončiť proces obnovenia vyváženosti vonkajších ekonomických vzťahov ČSSR; upevniť obranyschopnosť štátu v nevyhnutnej miere; naplniť hlavný cieľ hospodárskej a sociálnej politiky KSČ v rozvoji životnej úrovne obyvateľstva, hlavne vytvoriť predpoklady pre urýchlenie rastu osobnej spotreby a zvýšiť prostriedky na riešenie ekologických problémov; zabezpečovať podmienky pre dlhodobejší dynamický rozvoj hospodárstva v deväťdesiatych rokoch.

Súdružky a súdruhovia!

Plánom na rok 1986 vytyčujeme veľmi náročné ciele a úlohy. Rovnaké sú aj dlhodobejšie zámery hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Pre ich uskutočnenie sú nevyhnutné predpoklady v politickej jednote a aktivite ľudí, vo vzrastajúcej ich vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovni, ale tiež v dnes už významnej vedecko-výskumnej základni a v širokej výrobno-technickej základni. Plne sa možno opierať o našu príslušnosť k spoločenstvu socialistických štátov, najmä o stabilnú a prospešnú hospodársku spoluprácu so Sovietskym zväzom.

Od kvality všetkej práce závisí ako dokážeme využiť tieto možnosti. Preto je v popredí pozornosti vlády postup ďalšieho zdokonaľovania sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, ktorá sa orientuje na vytvorenie náročnejšieho ekonomického prostredia a na užšie spájanie rozvoja podnikov, či VHJ, so skutočnými výsledkami ich práce a s prínosom pre národné hospodárstvo. Jeho zmyslom je zainteresovanosť ľudí pri splnení vytýčených úloh a na lepšom využívaní zdrojov a rezerv na každom pracovisku.

Bezprostrednou úlohou v tomto smere je príprava takých hospodárskych plánov podnikov a organizácií na rok 1986, ktoré v kvalitatívnych ukazovateľoch prehĺbia progresivitu štátneho plánu. K tomu treba využiť zvýšenú politickú aktivitu v predzjazdovom období a aj možnosti uplatňovať ústretové plánovanie až do februára budúceho roka, k čomu smerujú i spoločné opatrenia Predsedníctva vlády SSR a Sekretariátu Slovenskej odborovej rady, prijaté v novembri tohto roku.

Dovoľte mi, aby som poďakoval poslankyniam a poslancom Slovenskej národnej rady za pozornosť a starostlivosť pri prerokovaní návrhu zákona vo výboroch SNR. Súčasne v mene vlády Slovenskej socialistickej republiky odporúčam Slovenskej národnej rade schváliť predložený vládny návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na rok 1986.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem podpredsedovi vlády SSR a predsedovi Slovenskej plánovacej komisie súdruhovi Hrivnákovi za odôvodnenie návrhu zákona. Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady, člena Predsedníctva SNR a predsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet poslanca Branislava B í r o š a, aby predniesol stanovisko výborov k vládnemu návrhu zákona.

Zároveň prosím ospravedlniť súdruha predsedu vlády SSR Colotku, pretože ako podpredseda vlády ČSSR sa musel zúčastniť mimoriadneho zasadania vlády ČSSR.

Spravodajca: Ing. Bíroš:

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

k zákonom o hospodárskych plánoch rozvoja socialistickej spoločnosti sa vraciame v pravidelných rytmoch a považujeme to za jeden zo základných spôsobov riadenia nášho hospodárskeho života. I na dnešnom zasadaní Slovenskej národnej rady máme prerokovať vládny návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986. Tento prerokúvame v čase, keď ešte nie sú schválené úlohy 8. päťročného plánu. Na obdobie medzi ukončením pôsobnosti zákona o 7. päťročnom pláne a nadobudnutím účinnosti zákona o 8. päťročnom pláne musí Slovenská národná rada prijať samostatný zákon.

Vládny návrh tohto zákona vychádza predovšetkým z dosiahnutej úrovne nášho hospodárstva a z požiadaviek na rast životnej úrovne a sociálnych istôt našich občanov, z nárokov na znižovanie výrobnej spotreby, rast produktivity spoločenskej práce, na modernizáciu výrobných technológií i výrobkov, na udržanie a skvalitňovanie životného prostredia a obranu mierového života.

Návrh plánu je súčasťou predbežného plénu na 8. päťročnicu a má za úlohu zabezpečiť plynulý prechod zo 7. do 8. päťročnice, ktorá predpokladá ďalšie zrýchlenie intenzifikácie našej ekonomiky a zvýšenie príťažlivosti života v socialistickej spoločnosti.

Výbory Slovenskej národnej rady venujú prípravám návrhu plánov rozvoja národného hospodárstva potrebné množstvo pozornosti. Poslanci citlivo počúvajú hlasy pracujúcich a vlastnou poznávacou prácou a informáciami, ktoré získavajú z hospodárskych a spoločenských organizácií, posudzujú návrhy plánov i cesty ich plnenia.

Čím väčšia je naša hospodárska základňa, čím viac národného majetku vlastníme, tým väčšie sú nároky na systém a úroveň jeho plánovania. Ako poslanci Slovenskej národnej rady plne podporujeme všetko racionálne úsilie na včasné vyjasnenie plánov, na to, aby naše ročné a päťročné plány vychádzali z dlhodobých plánov, z prognóz rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie a medzinárodnej deľby práce. Oceňujeme i to, že návrh plánu na rok 1986 ako súčasť predbežného návrhu 8. päťročného plánu vychádza z dlhodobých prognóz významných úsekov našej socialistickej ekonomiky.

Poslanci považujú za nevyhnutné urýchľovať znižovanie výrobnej spotreby, rast spoločenskej produktivity práce, zvyšovanie kvality a celého zhodnocovacieho procesu. To sú hlavné faktory, ktoré nám vytvoria podmienky pre rast národného dôchodku o 4, 2 % pri pomalšom raste spoločenského produktu.

Náročnosť týchto úloh vidíme v tom, že prírastky národného dôchodku treba zabezpečiť už v roku 1986 so zníženou úrovňou surovinových, energetických a materiálových zdrojov vo väzbe na 8. päťročnicu. Tejto náročnosti však nezodpovedali niektoré návrhy plánov, s ktorými prichádzali závody, podniky, ale i výrobné hospodárske jednotky. Tieto návrhy svedčia o zotrvávaní na starých praktikách zakrývania rezerv, zvyšovania požiadaviek na materiálové a energetické krytie výroby, na investície, dovozy a mzdy.

Tak ako si to overili poslanci na prieskumoch, napätosť v niektorých rezortoch, výrobno-hospodárskych jednotkách i podnikoch je hlavne v tom, že po vyčerpaní ľahšie mobilizovateľných zdrojov je dosť neujasnených ciest, ako usporiť tony uhlia, tony vykurovacieho oleja, tony nafty, kW elektrickej energie, tony valcovaných materiálov a pod. Plán zisku ale s týmito úsporami ráta a ako významný ekonomický nástroj bude ovplyvňovať činnosť účastníkov hospodárskeho podnikania. V celom národnom hospodárstve Slovenskej socialistickej republiky sa plánuje, že zisk v budúcom roku bude o 22, 6 % vyšší. Táto úroveň zabezpečuje zvýšenie národného dôchodku zhruba o 4 %, a preto je nutné zisk ďalej zvýšiť minimálne o 1, 5 %.

Riešenie týchto úloh považujeme za reálne, hlavne keď sa racionálnejšie využije vedeckotechnická základňa. Veď len na Slovensku je zamestnaných vo vedeckovýskumnej a vývojovej základni zhruba 57 000 pracovníkov. V súlade so socialistickou ekonomickou integráciou a prehlbujúcou sa deľbou práce, osobitne so Sovietskym zväzom, podporujeme premyslenú koncentráciu síl a prostriedkov tak, aby nám to pomáhalo zvyšovať efektívnosť výroby i predaja tovarov.

Pre rýchlejšie realizovanie poznatkov dosiahnutých vo vede a výskume je potrebné využiť priestor, ktorý pre túto oblasť vytvára možnosť širšieho využívania kombinátnej formy hospodárskych organizácií a výrobno-výskumných združení, ako to odporúča 16. zasadanie ÚV KSČ.

Treba odstrániť relatívne veľkú odtrhnutosť strojárstva od nestrojárskych rezortov. Zjednoduší sa tým množstvo medzirezortných a medzipodnikových vzťahov, ktoré dnes hamujú a predražujú technický po krok. Odstránením tejto odtrhnutosti strojárstva sa zníži dnešný nedostatok progresívnych strojov pre mnohé odvetvia hlavne ľahkého priemyslu. Máme mohutné strojárstvo, ale moderné stroje treba napríklad pre drevársky priemysel nakupovať prevažne v zahraničí.

Vedeckovýskumná základňa, ale nielen ona, musí prispieť k zvýšeniu úrovne výrobkov, s ktorými ideme na trh. Mnoho zisku nám uniká pre nízku konštrukčnú úroveň a pre nezodpovedne prevedenú prácu. Česť továrenskej značky obhajuje i česť a úroveň socializmu nielen v našej republike, ale i vo svete, kde predávame naše výrobky.

Zvýšenie úrovne kvality výrobkov nám pomôže prehĺbiť i medzinárodnú deľbu práce a dosiahnuť predstih dynamiky zahraničného obratu pred dynamikou národného dôchodku. Považujeme za potrebné prehodnotiť, v mnohých prípadoch predĺžiť čas záruk za jednotlivé tovary a výrobky, a to podľa životnosti výrobku alebo stavby. Čím dlhšia životnosť, tým primerane dlhší čas záruky. Kto pracuje zle, nech pracuje dvakrát i trikrát za tie iste peniaze.

Určité množstvo rezerv pre rast produktivity práce predstavujú zbytočné straty pracovného času, ktoré dosahujú v hospodárskych organizáciách zhruba 15 % a v stavebníctve ešte viac. Podporujeme opatrenia hospodárskej sféry na upevňovanie pracovnej disciplíny, na zlepšenie riadiaceho procesu a zvýšenie právomoci i zodpovednosti pracovných kolektívov.

Veľké možnosti zrýchlenia intenzity našej ekonomiky vidíme v racionálnom využívaní základných výrobných prostriedkov. Pokles ich účinnosti o 15 % v priebehu 7 päťročnice je varujúcim signálom, aby sa zvýšila hmotná zainteresovanosť organizácií i jednotlivcov za hospodárny prístup k využívaniu toho, čo máme a osobitne pri výstavbe ďalších kapacít, aby sa nestavalo nové, keď sa nevyužíva to, čo sme už postavili.

Objem prac a dodávok na investičnú činnosť v Slovenskej socialistickej republike ma v budúcom roku dosiahnuť 56 559 mil Kčs, z toho stroje a zariadenia za 22 373 mil Kčs.

Plán správne orientuje zamerať investičné prostriedky prednostne na dokončovanie stavieb, uvádzanie kapacít do prevádzky, na modernizáciu a rekonštrukciu kapacít a na zabezpečovanie spoločenských priorít.

Poslanci Slovenskej národnej rady kritizovali pretrvávajúce problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. K riešeniu týchto problémov by okrem iných nástrojov, osobitne cien, malo prispieť i podporovanie investičných akcii na odstraňovanie nerovnovážneho stavu prevahy dopytu nad ponukou.

Plán na budúci rok je v súlade s líniou KSČ, slúži zvyšovaniu životnej úrovne ľudu, upevňovaniu jeho životných a sociálnych istôt i upevňovaniu obranyschopnosti socializmu. Vytvára podmienky práce pre prírastok zhruba 28 000 produktívnych pracovníkov.

Plán vytvára podmienky pre ďalšiu výstavbu a modernizáciu bytového fondu.

Plán počíta s rastom príjmov obyvateľstva o 3, 3 %. V súvislosti s tým ráta s rastom osobnej spotreby o 2, 7 %, a to predovšetkým prostredníctvom nákupu obyvateľmi na vnútornom trhu V súlade s tým sa zabezpečuje ďalšie zlepšenie situácie v zásobovaní obyvateľstva.

Vyšší rast zdrojov národného dôchodku umožňuje pokračovať v zlepšovaní hmotnej vybavenosti organizácií nevýrobnej sféry a v ďalšom raste spoločenskej spotreby. Rast výdavkov na túto sféru o 4, 2 % zabezpečuje ďalší dynamický rozvoj zdravotníctva, školstva, kultúry i ostatných oblastí.

Poslanci Slovenskej národnej rady žiadajú zodpovedných pracovní kov v nevýrobnej sfére, aby racionálne hospodárili s prostriedkami, ktoré dostávajú na zabezpečenie služieb spoločenskej spotreby.

Reálnosť hospodárskych plánov nezávisí len na plánovacích orgánoch, ale i na jeho realizátoroch i na prístupoch poslancov všetkých zastupiteľských orgánov, ako budeme vedieť za dosiahnutie vytýčených cieľov mobilizovať pracujúcich, aby sa nepretržite hľadali spôsoby, ako zefektívniť a skvalitniť prácu, ako zvýšiť spoločenskú produktivitu práce.

Pri nastávajúcom rozpise plánu na podniky, závody, prevádzky a pracoviská treba najmä s orgánmi a organizáciami Revolučného odborového hnutia orientovať iniciatívu pracujúcich na zabezpečenie kvalitatívnych úloh plánu tak, aby ústretové plány prispeli k zníženiu podielu materiálových nákladov, k rastu zisku i produktivity práce a skvalitneniu vyrábanej produkcie.

"Úlohy,.., či už ide o intenzifikáciu, rozvoj vedy a techniky, hospodárnosť.., sú skutočne kľúčovými článkami ďalšieho postupu. Avšak tým najdôležitejším článkom - ako zdôraznil súdruh Husák v záverečnom slove na 16. zasadaní ÚV KSČ - vždy bol, je a zostáva človek ".

Preto i my poslanci musíme prácu s ľuďmi klásť na najprednejšie miesto. Obdobie pred XVII. zjazdom KSČ je vhodné na mobilizáciu občanov za prijímanie individuálnych a kolektívnych záväzkov za ďalší rozkvet našej vlasti.

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

predložený vládny návrh zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 vytvára podmienky pre plnenie úloh rozvoja socialistickej spoločnosti.

Vychádzajúc z výsledkov spoločného rokovania výborov SNR pre plán a rozpočet a ústavnoprávneho výboru i účasti spravodajcov z ostatných výborov ako spoločný spravodajca odporúčam Slovenskej národnej rade návrh zákona schváliť s úpravou, ako vyplýva zo spoločnej správy Ústavnoprávneho výboru SNR a Výboru SNR pre plán a rozpočet o výsledkoch jeho prerokovania, uvedenej v tlači SNR 111a, ktorú máte predloženú.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Bírošovi za podanú spoločnú spravodajskú správu. Prosím ministra financií SSR súdruha Františka M i š e j e h o, aby za vládu Slovenskej socialistickej republiky odôvodnil vládny návrh zákona SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986.

Minister financií SSR Ing. Mišeje:

Vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

vláda Slovenskej socialistickej republiky predkladá Slovenskej národnej rade na schválenie návrh zákona o štátnom rozpočte SSR na rok 1986. Deje sa tak krátko po 16. zasadnutí Ústredného výboru KSČ a zasadnutí Ústredného výboru KSS, na ktorých sa posúdil stav prác na príprave 8. päťročného plánu a úlohy prvého roku budúcej päťročnice. V predloženom návrhu štátneho rozpočtu sa finančne zabezpečuje plnenie tých úloh, ktoré sa týkajú hospodárskej a rozpočtovej sféry v pôsobnosti vlády SSR.

Rovnako, ako úlohy štátneho plánu, aj úlohy štátneho rozpočtu vychádzajú z dlhodobej strategickej línie strany - zabezpečiť ďalší rozvoj a skvalitňovanie životnej úrovne obyvateľstva a upevňovanie jeho sociálnych istôt. Tento cieľ je o to náročnejší, že súčasná medzinárodná situácia neumožňuje oslabiť náš životný záujem na ochrane výdobytkov socializmu. V zámeroch štátneho rozpočtu sa usilujeme o to, aby sa zabezpečil plynulý prechod z tejto päťročnice do náročnejších,

kvalitatívne nových podmienok budúceho obdobia. Konkrétne úlohy vychádzajú z niektorých pozitívnych stránok tohoročného vývoja a najmä z požiadavky urýchliť zvyšovanie efektívnosti hospodárstva.

Výsledky za uplynulé päťročné obdobie ukazujú, že potenciálne možnosti hospodárstva na Slovensku, najmä pokiaľ ide o kvalitatívnu stránku rozvoja, nie sú zďaleka využité. Pozornosť, ktorú orgány vlády SSR venovali najmä v poslednom období rastu efektívnosti, sa síce prejavila v prekonaní niektorých problémov a v zabezpečovaní plánu, avšak rozhodujúce úlohy, ktoré z hľadiska novej kvality a náročnosti budúcich cieľov treba urýchlene riešiť, sú pred nami.

Na základe výsledkov v tomto roku i v predchádzajúcich dvoch rokoch očakávame, že sa splnia rozhodujúce zámery finančnej politiky v tejto päťročnici. Vo všetkých rokoch sme aj pri zložitých podmienkach zabezpečili vyrovnané rozpočtové hospodárenie i jeho primeranú dynamiku. Tým sme aktívne prispeli k celkovej rovnovážnosti ekonomiky. Aj v tomto roku sa vcelku zabezpečí plánovaná tvorba finančných i rozpočtových zdrojov a tým aj pokrytie všetkých plánovaných potrieb. Pravda, pri lepšom a najmä rovnomernejšom finančnom hospodárení všetkých odvetví a hospodárskych organizácií sme mohli vytvoriť oveľa viac zdrojov a riešiť i ďalšie naliehavé potreby.

Nemôžeme byť však spokojní ani s celkovou úrovňou efektívnosti nášho hospodárstva a najmä s jeho nízkou rentabilitou. Na jej zvýšenie sa sústreďuje naša pozornosť v ďalšom období. S jej úrovňou bezprostredne súvisí tvorba finančných zdrojov v podnikovej sfére a nadväzne na to i rozsah celospoločenských zdrojov, z ktorých zabezpečujeme ďalší hospodársky rozvoj i rast životnej úrovne, najmä v oblasti spoločenskej spotreby.

V predchádzajúcich päťročniciach sme vložili do rozvoja viacerých odvetví nášho hospodárstva značný rozsah prostriedkov, preto sme opodstatnene očakávali zlepšenie nielen výrobných, ale aj ekonomických efektov, teda aj rentability. Oprávnene nás preto znepokojuje zaostávanie v rentabilite niektorých našich odvetví v celoštátnych reláciách. Takými sú najmä drevársky, nábytkársky, celulózo-papierenský a textilný priemysel, ktoré sú pre nedostatočnú úroveň vlastných finančných zdrojov, vyplývajúcu z nízkej rentability, odkázané vo svojom hospodárení na zdroje spoločnosti. I keď časť rozpočtových dotácií dopĺňa funkcie cenových nástrojov, je ich celkový rozsah stále vysoký.

Špecifickým problémom v našom hospodárstve, o ktorom sme v SNR i v niektorých výboroch už hovorili, je pretrvávajúca stratovosť viacerých podnikov. Po celé obdobie tejto päťročnice hospodári 30 až 40 podnikov so stratou, pritom jej celkový objem dosiahne za päť rokov vyše 7 miliárd Kčs. Stanovili sme postup odstraňovania stratovosti a

zvyšovania rentability, presadili sme ho do konsolidačných programov a programov zvyšovania efektívnosti zainteresovaných VHJ a podnikov. Situácia sa však zatiaľ výraznejšie nezlepšila.

Naznačili sme tiež, že základnými cestami zvýšenia rentability a riešenia stratovosti sú dosahovanie vyšších efektov z vkladov do investičnej výstavby a technického rozvoja, zvýšenie účinnosti základných fondov a spoločenskej produktivity práce, vyššie zhodnocovanie surovín a energie vo výrobkoch s lepšími úžitkovými vlastnosťami a kvalitou a v prehĺbení celkovej hospodárnosti a disciplíny.

Výsledky ukazujú, že riadiaca hospodárska sféra všade dôsledne nepochopila význam tohto zámeru. Treba však otvorene povedať, že ani samotný systém riadenia a jeho praktické uplatňovanie nepostihovali vždy dôsledky neefektívneho hospodárenia a nízkej tvorby finančných zdrojov. Súdruh Štrougal v správe prednesenej na 16. zasadnutí ÚV KSČ k tomu okrem iného uviedol, že súbor opatrení "neuvoľnil ešte dostatočný priestor v tých oblastiach, kde sa rozhoduje o trvalom raste zdrojov" a ďalej, že "viacero dôležitých zásad súboru opatrení sa v uplynulých rokoch uplatnilo nekomplexné, oneskorene a s niektorými kompromismi". To plne platí aj pre nedôsledné presadzovanie zásad chozrasčotu do hospodárenia mnohých podnikov a VHJ, t. j. vyššej závislosti ich potrieb na vlastnej tvorbe zdrojov, resp. deformovanie chozrasčotných princípov neodôvodneným a neplánovaným prerozdelením prostriedkov, alebo zmäkčovaním úloh v tvorbe vlastných zdrojov.

Z hľadiska rozpočtových vzťahov závažným problémom nášho hospodárstva je nízka úroveň efektívnosti v zahranično-obchodnej výmene a najmä dosahovanie relatívne nízkych cien pri vývoze našich výrobkov. Aj v tomto roku uhradíme z rozpočtových prostriedkov na rozdiely vnútorných a zahraničných cien 4, 6 mld Kčs, o pol miliardy viac ako sme pre tento rok plánovali.

Pravda, je rad ďalších oblastí a úsekov hospodárstva, kde sa doteraz nepodarilo dosiahnuť žiadúci obrat v efektívnosti a kde sa v nastávajúcom období musí upriamiť pozornosť predovšetkým riadiacej sféry. Pritom nemám na mysli len zvyšovanie efektívnosti, rentability a kvality vo výrobnej sfére. Rovnaký význam prikladáme aj efektívnemu a maximálne účelnému vynakladaniu spoločenských prostriedkov na rozvoj odvetví nevýrobnej sféry riadenej ústredne i národnými výbormi, v ktorých sa predovšetkým vytvárajú podmienky pre stále plnšie a kvalitnejšie uspokojovanie potrieb života našich občanov.

Súdružky, súdruhovia,

v predloženom návrhu štátneho rozpočtu sa v nadväznosti na zámery a úlohy vykonávacieho plánu odráža snaha výraznejšie riešiť načrtnuté problémy, plnšie a efektívnejšie využívať všetky zdroje a rezervy našej ekonomiky.

Objem štátneho rozpočtu SSR má dosiahnuť v budúcom roku 85 miliárd Kčs, čo je oproti tomuto zvýšenie o 7 %, pričom vlastne príjmy rastú o vyše 9 %.

V súlade s dlhodobými cieľmi finančnej politiky sa rozpočtové zámery na budúci rok orientujú predovšetkým na zrýchlenie dynamiky tvor by finančných zdrojov v hospodárskej sfére. Chceme, aby sa v nadväznosti na zrýchlenie tempa rastu národného dôchodku už v prvom roku ôsmej päťročnice dosiahol dynamickejší rast v tvorbe zisku a v rentabilite, než je tomu v tejto púťročnici. Náročnosť tejto úlohy je v tom, že ju musíme zabezpečiť v podstate znížením celkovej nákladovosti V hospodárstve v pôsobnosti našej vlády počítame s medziročným prírastkom zisku o 23 %, podniková sféra má však možnosti i pre vyššiu dynamiku.

Rozpočtové príjmy z hospodárstva vzrastu o 15, 7 %, čo je pomalšie ako je rast zisku a súvisí s uvažovaným znížením odvodového zaťaženia zisku. Tým sa vytvárajú podmienky pre zvýšenie podielu zisku na financovaní plánovaných vlastných potrieb podnikov. Malo by to tiež stimulovať zlepšenie výsledkov hospodárenia v tých organizáciách, kde je súčasná úroveň ekonomiky nízka. V súlade s hlavnými smermi na zdokonalenie plánovitého riadenia sa zisk stáva významným faktorom rozhodovania a konania v centre i v podnikovej sfére.

Špecifický postup i opatrenia pri dodržaní všeobecne platných princípov chceme uplatniť vo vzťahu k stratovým organizáciám tak, aby sa riešenie tohto problému urýchlilo. Samozrejme, nielen tieto zámery, ale aj celkové úlohy v raste zisku a rentability, v znižovaní nákladovosti, najmä materiálovej, zakladáme na tom, že prístup celej riadiacej hospodárskej sféry bude v súlade s cieľmi finančnej politiky a s postup mi, ktoré chceme vo vzťahu k podnikovej sfére presadzovať.

Aj keď sú úlohy v raste tvorby finančných zdrojov v našom hospodárstve náročné, a v sústave troch štátnych rozpočtov najdynamickejšie, zatiaľ nezabezpečujú výraznejšie zlepšenie jeho výsledného prínosu pre spoločnosť. Z rozpočtovaných vzťahov - odvodov a dotácii, vyplýva saldo vyše 1, 5 mld Kčs. Je síce priaznivejšie, ako za všetky predchádzajúce roky, ale v celoštátnych reláciách zatiaľ minimálne. Chceme, aby hospodárska sféra sprogresívnením úloh vo svojich hospodárskych plánoch a potom v realizácii tento plánovaný prínos ďalej zlepšila. To by umožnilo riešiť niektoré naliehavé požiadavky tak výrobnej ako aj nevýrobnej sféry, ktoré sme nemohli ani v pláne, ani v rozpočte reálne postrehnúť a zabezpečiť.

Ako som sa už o tom zmienil, požadujeme, aby sa v riadení mimoriadna pozornosť venovala dlhodobo stratovým a malo rentabilným

podnikom. Problém je naliehavý, najmä v rezorte Ministerstva priemyslu, kde súčet straty podnikov v tomto roku bude vyše 700 mil. Kčs a chceme, aby sa tento objem už budúci rok výrazne znížil. S urýchlením riešenia tohoto problému počítame aj v podnikoch ďalších odvetví. Pretože ide o komplex otázok, vecných, organizačných i ďalších opatrení, ktoré je v nich potrebné riešiť, presadzujeme, aby sa na zlepšenie ich hospodárenia spracovali, prípadne aktualizovali konsolidačné programy. Predovšetkým však treba, aby sa úlohy týchto programov aj dôsledne zabezpečovali, pretože ich doterajšie plnenie nebolo z ďaleka priaznivé.

Aj pri dynamickom raste zisku v hospodárskej sfére a znížení jeho odvodového zaťaženia bude dôchodková situácia jednotlivých odvetví diferencovaná. To si naďalej vyžaduje - spolu s nevyhnutnou podporou niektorých celospoločenských priorít - pomerne vysoký rozsah rozpočtových vkladov do hospodárstva. Počíta sa so 4 miliardami Kčs investičných dotácií a 1, 6 miliardy Kčs na rozvoj vedy a techniky. Súčasne sa zvyšuje úloha investičných fondov i fondov technického rozvoja a posilňuje chozrasčot v oboch týchto oblastiach zvýšením účasti vlastných zdrojov na financovaní potrieb. Pri ponechaní vyššieho podielu zo zisku oproti tomuto roku zostáva podnikovej sfére na investičnú oblasť 60 % vytvorených odpisov.

Budeme presadzovať, aby sa nielen rozpočtové, ale aj vlastné finančné zdroje na investície a technický rozvoj uvoľňovali a používali tam, kde prinesú najvyššie efekty.

V investičnej výstavbe sa budú uprednostňovať rýchlonávratné modernizačné akcie zvyšovaním podielu strojových základných fondov a s využitím najnovších vedeckotechnických poznatkov. Chceme, aby finančná a tiež úverová politika účinnejšie pôsobili na skrátenie investičného procesu a uvoľnenie prostriedkov viazaných v rozostavanosti a na dosahovanie nielen technických, ale aj ekonomických parametrov nových i existujúcich základných fondov, na zvyšovanie ich účinnosti.

Finančnými i úverovými nástrojmi a opatreniami budeme ďalej pôsobiť na efektívne využívanie zásad, zlepšovania ich celkového vývoja a štruktúry.

Jedným z dôležitých činiteľov rastu efektívnosti je prehlbovanie zahranično-obchodnej výmeny, osobitne v rámci krajín RVHP. To vyžaduje, aby pri plánovanom zvýšení hmotného objemu vývozu venovala naša podniková sféra osobitnú pozornosť kvalite a sortimentnej štruktúre dodávok.

V budúcom roku sa naďalej uvažuje s pomerne vysokou účasťou štátneho rozpočtu na riešení dôsledkov zahranično-obchodnej výmeny a osobitne nepriaznivých relácií medzi vnútornými a zahraničnými cenami pri vývoze. Do odvetví v pôsobnosti vlády SSR sa má na tento účel vynaložiť takmer 5 mld Kčs. Súčasne prijímame opatrenia, aby sa výsledky zahraničného obchodu a najmä nedosahovanie plánovanej efektívnosti vývozu širšie premietali do hospodárskych výsledkov výrobcov.

Značný rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu - celkove takmer 13 mld Kčs - smeruje na neinvestičné potreby chozrasčotnej sféry, z toho podstatná časť do poľnohospodárstva. Oprava ekonomických nástrojov v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe od budúceho roku zvyšuje nároky na efektívnosť hospodárenia poľnohospodárskych podnikov. Súčasne sa utvára väčší priestor pre rozhodovanie po linke riadenia. Rozpočtovými dotáciami sa posilňuje najmä sústavová rezerva fond intenzifikácie a štátny fond zúrodnenia pôdy. Zvyšuje sa tým právomoc, ale i zodpovednosť riadiacej sféry za efektívne umiestňovanie týchto prostriedkov, za starostlivosť o pôdu, jej zúrodňovanie a intenzívne využívanie.

Potreby a zdroje hospodárskej sféry sú v predloženom návrhu rozpočtu vybilancované. Aby sme podnietili rýchlejšie odstraňovanie stratovosti podnikov, chceme pri rozpracovaní schválených úloh vykonať také rozpočtové opatrenia, ktorými sa vyjadrí minimálna požiadavka na zníženie straty v budúcom roku.

Naďalej počítame s uplatňovaním a ďalším prehĺbením konkrétnych opatrení programu hospodárnosti. Osobitne bude potrebné rozpracovať úlohy v znižovaní režijných nákladov ktorých terajší rozsah neodôvodnene zhoršuje hospodárske výsledky. Nadväzujeme tak aj na zámer vyslovený na zasadnutí ÚV KSČ i ÚV KSS - zvyšovať úroveň a účinnosť riadiacej práce na každom stupni a v súlade s tým zabezpečiť zníženie administratívnej náročností a zhospodárnenie riadenia a správy.

Rovnaké zámery, o ktorých som tu hovoril, máme i vo vzťahu k chozrasčotnej sfére riadenej národnými výbormi. Viaceré odvetvia, najmä bytové hospodárstvo, mestská hromadná doprava i ďalšie zabezpečujú špecifické úlohy vo vzťahu k občanom, ale aj tu sa musia dostávať do popredia kritériá efektívnosti. Presadzujeme, aby sa národné výbory vysporiadali s nežiadúcou stratovosťou podnikov v takom odvetví, ako sú - spomeniem - reštaurácie. Malo by to prispieť k zlepšeniu nateraz nepriaznivých vzťahov tejto sféry k rozpočtom národných výborov a najmä k posilneniu základne ich vlastných rozpočtových príjmov. Od budúceho roka sa aj systémovo posilňuje táto základňa prevodom niektorých odvodov a daní, ktoré sú doteraz príjmom ústredného rozpočtu.

Objem rozpočtov národných výborov dosiahneme v budúcom roku 38, 9 mld Kčs, čo je oproti tomuto roku rast o 7, 1 %. Národným výborom sa umožňuje širšie využívať tiež doplnkové zdroje, najmä na zabezpečenie realizácie úloh v rámci akcie "Z" a jej väčšej orientácie na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Vážené súdružky, súdruhovia,

mimoriadne náročné úlohy v chozrasčotnej sfére si vytyčujeme so zámerom dosiahnuť vyššiu tvorbu spoločenských hmotných a finančných zdrojov. Jedine na tomto základe si môžeme stanoviť aj ciele v ďalšom rozvoji a skvalitňovaní životnej úrovne. V štátnom rozpočte a v rozpočtoch národných výborov bezprostredne zabezpečujeme úlohy v rozvoji spoločenskej spotreby. Neinvestičné výdavky na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo sa v nich zvyšujú o 4, 1 % a dosiahnu celkom 53, 6 mld Kčs. Ich objem na jedného obyvateľa dosiahne 10 295 Kčs, čo je v porovnaní s týmto rokom viac o 312 Kčs. Robíme súčasne opatrenia, aby sa na uspokojovaní zdravotných, sociálnych a kultúrnych potrieb pracujúcich a na zveľaďovaní miest a obcí oveľa viac ako doteraz podieľali aj podniky a organizácie zo svojich podnikových zdrojov. Mali by aj z vlastnej iniciatívy Širšie využívať možnosti účelného a efektívneho združovania prostriedkov organizácií a národných výborov na budovanie takých zariadení, na ktorých majú spoločný záujem.

Potreby jednotlivých odvetví spoločenskej spotreby sa uspokojujú diferencovane podľa miery ich spoločenskej naliehavosti. Zabezpečujú sa nové úlohy, prevádzka nových kapacít i plánovitý rast mzdových prostriedkov.

Viac ako polovica týchto výdavkov, vyše 28 mld Kčs, je určená na sociálne zabezpečenie, na upevnenie sociálnych istôt formou dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia. Výdavky na dôchodkové zabezpečenie sa zvyšujú v nadväznosti na rast počtu dôchodcov o 23 tisíc i rast priemerného dôchodku v súvislosti s opatreniami realizovanými v poslednom období. Viac pozornosti však musia najmä národné výbory venovať budovaniu sociálnych zariadení a doplnkovej sociálnej starostlivosti. V nemocenskom poistení sa predovšetkým reaguje na potrebu zvýšenej starostlivosti spoločnosti o rodiny s deťmi.

Zvýšená starostlivosť sa venuje zdravotnému stavu obyvateľstva. Dôraz kladieme nielen na samotné liečenie, ale na prevenciu, najmä v oblastiach s horším životným prostredím. Pri objeme 8, 4 mld Kčs rastú výdavky na zdravotníctvo o 6, 4 %. V tom výdavky na lieky sa zvyšujú až o 8 % a ich objem dosiahne vyše 2, 2 mld Kčs. Plne sa zabezpečujú nové kapacity, opravy a modernizácia existujúcich zariadení a nová zdravotnícka technika. Naďalej zostáva riešiť problém nerovnomerného vybavenia územných celkov zdravotníckymi zariadeniami.

Výrazný obrat v intenzifikácii ekonomiky je podmienený nielen uplatnením novej techniky, ale aj odbornou pripravenosťou kádrov.

Preto jej vo všetkých formách vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie venujeme veľkú starostlivosť. Rozpočtové výdavky na školstvo sa zvýšia o viac než 6 % a dosiahnu takmer 10 mld Kčs. Pamätá sa na zvýšenú potrebu opráv, na údržbu a modernizáciu školských zariadení, ale aj na širšie využívanie elektroniky a výpočtovej techniky vo vyučovacom procese.

Rast životnej úrovne nesie so sebou aj vyššie nároky na kultúru, na plnšie kultúrne vyžitie. Výdavkami v rozsahu takmer 1, 5 mld Kčs zabezpečujeme prevádzku kultúrnych a spoločenských zariadení zameraných na umeleckú tvorbu i na osvetovú a výchovnú prácu. Zvýšená starostlivosť sa trvalé venuje kultúrnym pamiatkam. Široko sa rozvíjajú kultúrne styky so zahraničím.

Rozvoj jednotlivých odvetví spoločenskej spotreby, ako som ho stručne uviedol, preukazuje starostlivosť a úsilie socialistického štátu o trvalé zlepšovanie životnej úrovne a obohacovanie jej obsahu. Aj v tejto oblasti musíme však sledovať prísnu úspornosť a hospodárnosť.

V bytovej výstavbe a bytovom hospodárstve, ktoré tvoria významnú zložku životnej úrovne, nadväzujeme v štátnom rozpočte na úlohy štátneho plánu. Na bytovú výstavbu je vo všetkých formách jej realizácie určených viac ako 7, 8 mld Kčs. V súlade s koncepciou bytovej politiky sa vyjadrili stimulačné opatrenia v družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe. Osobitnou účelovou dotáciou sa financuje modernizácia bytov v správe štátnych organizácií a ľudových bytových družstiev a ich nevyhnutné opravy.

Súdružky a súdruhovia,

štátny rozpočet SSR a rozpočty národných výborov na rok 1986 proporciami tvorby a užitia zdrojov a ich rovnováhou vytvárajú podmienky pre ďalší dynamický rast a stabilizovaný vývoj ekonómky. Stávajú sa tak jedným z predpokladov plnenia programu hospodárskej a sociálnej politiky našej strany v prvom roku 8. päťročnice, ktorého hlavným cieľom je ďalší rozvoj a skvalitnenie životnej úrovne a upevňovanie sociálnych a životných istôt našich občanov.

Uvedomujeme si, že úlohy, ako sú obsiahnuté v štátnom pláne i v štátnom rozpočte a po ich sprogresívnení budú najmä pre chozrasčotnú sféru, pre každý podnik i výrobno-hospodársku jednotku mimoriadne náročné. Vyžadujú si to však naše ciele, ale i podmienky 8. päťročnice, ako sa o nich hovorilo na 16. zasadnutí ÚV KSČ a na zasadnutí ÚV KSS začiatkom decembra. Aj tieto rokovania ukázali, že vzhľadom na existujúce možnosti a rezervy nášho hospodárstva sú úlohy na budúci rok i ciele koncipované na 8. päťročnicu reálne. Predpokladom ich splnenia je dosiahnuť zásadný obrat v prístupoch vo využívaní faktorov intenzifikácie a k zabezpečovaniu jej konkrétnych úloh, predovšetkým


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP