Čtvrtek 24. října 1985

gatívne javy, ba sa na nich aj sami podielajú. V roku 1984 sa v SSR zistilo 10 206 trestných činov, ktorými sa ich páchatelia obohatili na úkor socialistickej ekonomiky. Nejde len o straty materiálne, ktoré síce tiež nie sú zanedbateľné, ale súčasne i o vážne politické a morálne dôsledky. Nie sme proti tomu, ako sa to zdôraznilo aj na jednom z plén ÚV KSČ, aby ľudia mali autá, chaty, ale sme proti tomu, aby sa stali jediným zmyslom a cieľom ich života. Pre výrazné zlepšenie stavu treba zintenzívniť nekompromisný celospoločenský boj s protispolo-čenskými javmi a ich nositeľmi a dosiahnuť, aby uskutočňovanie súboru opatrení bolo trvalou súčasťou riadiacej a kontrolnej činnosti vedúcich pracovníkov vo všetkých štátnych orgánoch, hospodárskych i spoločenských organizáciách.

I pre našu spoločnosť sú výstižné slová súdruha Gorbačova z mája t. r., keď uviedol: "Musí u nás platiť rovnaká disciplína pre všetkých, rovnaký zákon pre všetkých, rovnaké požiadavky na všetkých a predovšetkým to, aby životná úroveň, všetkých i každého jednotlivca bola priamo úmerná vynaloženej práci, jej množstvu a kvalite".

S bojom proti kriminalite je spojená úloha zabezpečiť návrat odsúdených do spoločenského života a za týmto účelom zlepšiť nápravnovýchovnú činnosť a postpenitenciárnu starostlivosť. Poznatky z občianskej kontroly výkonu trestu odňatia slobody vykonanej poslancami ústvanoprávneho výboru odôvodňujú potrebu využívať v prevýchovnej práci s odsúdenými moderné metódy, prehlbovať diferenciáciu a dôslednejšie zabezpečovať starostlivosť o osoby prepustené z výkonu trestu.

Vážené súdružky, súdruhovia,

vláda SSR venovala pozornosť tiež boju proti porušovaniu pracovnej, finančnej a technologickej disciplíny, nedostatkom vo výrobe i v realizácii dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Na upevňovanie socialistickej zákonnosti v týchto oblastiach boli zamerané jej opatrenia prijaté aj na základe uznesení Slovenskej národnej rady k správam generálneho prokurátora SSR a Najvyššieho súdu SSR o stave socialistickej zákonnosti so zameraním na upevňovanie štátnej a pracovnej disciplíny. S úsilím o zníženie hospodárskej kriminality a upevňovaním štátnej, hospodárskej a pracovnej disciplíny naďalej je aktuálne odstraňovať nedostatky v riadiacej činnosti a utvárať podmienky pre zamedzenie páchania trestnej činnosti, ako je dôsledné uplatňovanie kontroly, evidencie a osobnej zodpovednosti.

Sústredené úsilie si žiada aj stav socialistickej zákonnosti v oblasti občianskoprávnych vzťahov, pre ktorých upevňovanie vláda v nadväznosti na závery rokovania Slovenskej národnej rady prijala v minulom roku závažné uznesenie. Pozornosť orientovala na dôsledné dodržiavanie zákonov orgánmi a organizáciami, preventívno-výchovné pôsobenie na predchádzanie sporom a ich vybavovanie mimosúdnymi prostriedkami. Veľká pozornosť sa venovala aj činnosti štátnej správy na jej celospoločenský najzávažnejších úsekoch. Z hľadiska zistených nedostatkov treba neustále skvalitňovať výkon štátnej správy zvyšovaním právneho vedomia jej pracovníkov a zlepšovaním rozhodovacej činnosti orgánov štátnej správy.

V predchádzaní protispoločenského konania dôležitá úloha pripadá preventívnemu pôsobeniu, v čom má značný zástoj správne obsahové zameranie, plánovitosť, diferencovanosť a po stránke foriem a metód práce vhodne volená právna výchova. Na úseku právnej výchovy sa vo viacerých smeroch dosiahli pozitívne výsledky a najmä tohtoročné vládou schválené zameranie na roky 1986-1990 vytvára dobré predpoklady pre sústavné zvyšovanie jej pôsobenia.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Dovoľte mi konštatovať, že vláda SSR i bezprostredne zodpovedné štátne orgány - a to treba oceniť - venujú značnú pozornosť plneniu úloh na úseku upevňovania socialistickej zákonnosti. Popri ďalšom skvalitňovaní práce orgánov činných v trestnom a občiansko-právnom konaní vidím prostriedky ďalšieho prehlbovania socialistickej zákonnosti v rozhodnejšom realizovaní všetkých opatrení prijatých na predchádzanie jej porušovania. Chcem však zdôrazniť, že boj za znižovanie trestnej a inej protispoločenskej činnosti sa žiada doviesť do takej úrovne a intenzity, aby vyústil do všeobecnej sociálnej prevencie, na ktorej sa budú podieľať všetky štátne orgány, národné výbory, orgány a organizácie Národného frontu a socialistické organizácie.

Socialistická zákonnosť a jej upevňovanie je jednou z hlavných úloh socialistického štátu a jeho mechanizmu pri riadení spoločnosti. Je preto spoločnou úlohou Slovenskej národnej rady a vlády SSR ústavnými a zákonnými prostriedkami pôsobiť na prehlbovanie socialistickej zákonnosti, a tak účinne prispievať k realizácii politickej línie KSČ.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky, súdruhovia!

Pri prerokúvaní Programového vyhlásenia vlády SSR v roku 1981 Klub poslancov SNR - členov Strany slobody programové vyhlásenia plne podporilo; úsilie vlády o jeho dôsledné plnenie vyzdvihol i pri prerokúvaní správy v roku 1983. Klub poslancov - členov Strany slobody vyjadruje i pri dnešnom prerokúvam správy súhlasné stanovisko k pozitívnym výsledkom, ktoré vláda SSR pri plnení svojho programového vyhlásenia z júla 1981 dosiahla, čím sa napĺňal základný cieľ socializmu - maximálne zabezpečenie stále rastúcich hmotných a kultúrnych potrieb našich občanov, urobil ďalší významný krok pri budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti a realizovali tak úlohy politiky NF pri plnení záverov XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Brodzianskemu. Dávam slovo poslancovi Jánovi B a r i l l o v i.

Poslanec PhDr. Barilla:

Vážený súdruh predseda Slovenskej národnej rady,

vážený súdruh predseda vlády,

vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

predovšetkým by som chcel v mene Výboru SNR pre školstvo a kultúru oceniť úsilie vlády SSR a nášho ministerstva školstva za vytváranie podmienok pre úspešnú realizáciu obsahovej, a organizačnej prestavby základných, stredných a vysokých škôl.

Hneď úvodom nemožno nepripomenúť, že finančné výdavky na rozvoj školstva v 7. päťročnici činia vyše 47 mld Kčs. Ako sme počuli zo správy predsedu vlády SSR zo spomínanej sumy sa za hodnotené obdobie odovzdalo do prevádzky takmer 1 300 učební materských škôl, čomu sa potešili nielen pracujúce matky, ale zaiste i my všetci. Pribudlo viac ako 2 000 nových učební základných škôl, 213 učební gymnázií a stredných odborných škôl a 44 učební pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Vo výbore SNR pre školstvo a kultúru sme často hovorili o nutnosti zvyšovania počtu ubytovaných vysokoškolákov v študentských domovoch. Dnes môžeme konštatovať, že sa pre nich odovzdá do užívania ďalších takmer 3 000 lôžok, čo iste nie je málo. Je nesporné, že pritom sa zlepšili aj materiálne podmienky našich škôl, a to tak vo vybavení odborných učební, laboratórií, ako aj dielní a pod. Tým však nechcem tvrdiť, že v tomto smere môžeme byť už naprosto spokojní, najmä pokiaľ ide o najmodernejšie prístroje a zariadenia na vysokých školách.

Súdružky a súdruhovia, 15. zasadanie Ústredného výboru KSČ v marci 1980 zdôraznilo, že "najvýznamnejšou inštitúciou, ktorá formuje človeka v rozhodujúcom období jeho života, je spolu s rodinou škola. Škola dáva dieťaťu a mladému človeku základné poznatky o svete a spoločnosti, formuje jeho citový život, charakter, vštepuje mu morálne zásady, zmysel pre povinnosť a prácu v kolektíve, pre pravdu, spravodlivosť a čestnosť".

Možno povedať, že v týchto intenciách sa i v hodnotenom období realizovala školská politika, že sa ďalej prehlboval socialistický charakter našej školy s dôrazom predovšetkým na zvyšovanie účinnosti ideovo-politickej a svetonázorovej výchovy ako dominujúcich zložiek komplexnej komunistickej výchovy na všetkých stupňoch a druhoch škôl.

Značnú pozornosť a starostlivosť vynakladali školy a naši učitelia pri vlasteneckej a internacionálnej výchove žiakov, pričom sa zintenzívnila a skvalitnila aj výchova mimo vyučovania. Ako príklad možno uviesť organizovanie rôznych súťaží pionierov a žiakov ako napr. Pionieri nezabúdajú, Pochody vďaky, Sľuby vernosti ideálom socialistickej vlasti a pod. Ešte viac ako doteraz sa začali využívať siene revolučných tradícií a kluby internacionálnej družby. Celý rad besied bol organizovaný s priamymi účastníkmi povstania a protifašistického odboja i so zaslúžilými členmi strany, i keď treba povedať, že bude potrebné hľadať stále novšie účinnejšie formy pri stretnutiach s týmito osobnosťami, lebo ony sú svetlým vzorom nášho slobodného a šťastného života.

Súčasťou vzdelávania na všetkých typoch škôl je svetonázorová výchova. V tejto súvislosti mi dovoľte uviesť niekoľko faktov i z môjho rožňavského okresu. V uplynulom školskom roku bolo na základných školách 27 krúžkov svetonázorovej výchovy s celkovým počtom 435 žiakov. Tieto čísla by nemuseli nič znamenať, pokiaľ by sa v nich neodzrkadľovala skutočnosť, že práve vďaka cieľavedomej práci škôl i činnosti týchto krúžkov sa znížil počet prihlásených žiakov na hodiny náboženskej výchovy natoľko, ako snáď v žiadnom inom okrese SSR. Z celkového počtu 8 205 žiakov bolo na náboženstvo prihlásených iba 11 žiakov. Dobrý stav v tomto smere potvrdzuje aj aktivita učiteľov vo verejnom a spoločenskom živote. V okrese niet ani jedného zboru pre občianske záležitosti, v ktorom by výrazne jeho činnosť neovplyvňoval učiteľ a neúčinkovali žiaci všetkých typov škôl.

Neformálnu a cieľavedomú výchovnú prácu vykonávajú kluby medzinárodného priateľstva napr. v Rožňave a v Jelšave, ďalej v Lubeníku, Slavošovciach, Revúcej, ale takisto na mnohých ďalších školách SSR.

Správanie časti žiakov a mládeže nie vždy zodpovedá vynaloženému úsiliu vo svetonázorovej, vlasteneckej a internacionálnej výchove. Chyba možno spočíva v slabej účinnosti používaných metód a foriem práce, ale najmä v nedostatočnom prepojení školy a rodiny, ako aj slabým vplyvom žiackeho kolektívu. Vo výbore sme toho názoru, že pri celom komplexe výchovy treba podstatne zintenzívniť spoluprácu závodov a podnikov, jednotných roľníckych družstiev a spoločenských organizácií, ale aj aktívnejšie pôsobiť zo strany nás, poslancov, aby sa komunistická výchova nášho mladého pokolenia stala celospoločenskou záležitosťou, a nie iba vecou školy.

Vcelku pozitívne výsledky sa dosiahli v prehlbovaní polytechnického charakteru našej školskej sústavy. Zlepšili sa podmienky pre pracovnú výchovu a pracovné vyučovanie. Napríklad už vyše 75 % školských dielní na základných školách vyhovuje požiadavkám osnov. Mnohé školy však ešte stále zápasia s nedostatkom materiálu, so slabou organizáciou výchovno-vzdelávacej práce i s nízkou odbornosťou vyučovania.

Poznatky z okresu Rožňava svedčia o tom, že dobré výsledky sa dosahujú všade tam, kde konkrétna pracovná činnosť je cieľom i prostriedkom výchovy. Žiaci si vážia prácu, majú radosť z jej výsledkov. Pracovné vyučovanie sa prehĺbilo najmä v zložke technické práce. Školy dostali technické výkresy a polomateriál na zhotovenie výrobkov. Práca na čítaní výkresov a vytváraní účelného predmetu pôsobí na žiakov motivačne. V zložke pestovateľská práce a špecifická príprava dievčat sa využívajú zlepšené materiálne podmienky. Pribudli nové skleníky, fóliovníky, zriadili a vybavili sa ďalšie cvičné kuchyne. Na prevažnej väčšine škôl sú vytvorené všetky predpoklady na splnenie učebných osnov a školy ich aj zodpovedne využívajú.

Chcel by som osobitne zdôrazniť, že do pracovnej výchovy sa

úspešne zapájajú aj cigánski žiaci. Ako príklad možno uviesť Základnú školu v Jelšave, ktorá má až 44 % cigánskych žiakov. V 7. a 8. ročníku z pracovného vyučovania je najhoršia známka druhého stupňa. Ochota pracovať aj u týchto detí sa dosiahla premyslenou a príťažlivou motiváciou žiakov. Podobná situácia je i na mnohých iných školách. Očakávané výsledky však doteraz neprinieslo vyučovanie v dielňach. Problémy sú s bezpečnosťou pri práci a ďalšími organizačnými otázkami, ako je cestovanie do závodov, výber náplne práce, nedostatok vhodného materiálu, náradia a pod.

Aspoň niekoľkými slovami by som sa chcel, súdružky a súdruhovia, zmieniť o stredných odborných učilištiach, v ktorých v centre pozornosti je teraz zvyšovanie úrovne a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Treba otvorene povedať, že z tohto hľadiska sú najväčšie problémy so žiakmi dvojročných učebných odborov. Do učilíšť prichádzajú zo základných škôl s minimálnymi znalosťami a aj tu je ich záujem o školskú prácu veľmi nízky a u niektorých dalo by sa povedať dokonca nulový.

Skúsenosti z Východoslovenského kraja ukazujú, že o takýchto žiakov prejavujú slabý záujem stredné odborné učilištia, nehovoriac o tom, že po skončení učilíšť o nich nemajú záujem závody.

Bude preto potrebné, aby sa s týmto problémom súdruhovia na rezortoch a ministerstve školstva vážne zaoberali.

Vážené súdružky, súdruhovia, vo Výbore SNR pre školstvo a kultúru sa pravidelne zaoberáme podielom vysokých škôl na vedecko-výskumnej činnosti i otázkami rozvoja a úrovne študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti. Hodnotíme ju pozitívne a chcel by som to osobitne vyzdvihnúť aj na našom dnešnom rokovaní. V uplynulom roku sa do všetkých jej foriem zapojilo bezmála 17 tisíc študentov, t. j. vyše 32 %. A že táto študentská činnosť nie je samoúčelná, ale naopak spoločensky vysoko prospešná, svedčí skutočnosť, že realizovateľnosť týchto prác v spoločenskej praxi sa pohybuje medzi 50-60 percentami. Pozoruhodné sú však i celkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti na vysokých školách a možno očakávať, že svoje ovocie prinesú aj vytvorené spoločné vedecké pracoviská vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že doteraz dosiahnuté výsledky na úseku školstva svedčia o tom, že sú vytvorené všetky predpoklady, aby sa úlohy vytýčené XVI. zjazdom KSČ v oblasti školskej politiky splnili.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi B a r i l l o v i.

Súdružky a súdruhovia poslanec Barilla bol posledným z prihlásených rečníkov. Mám otázku na predsedu vlády SSR súdruha Petra C o l o t k u, či si žiada slovo.

(Áno. )

Predseda vlády SSR prof. JUDr. Colotka:

Vážený súdruh predseda Slovenskej národnej rady,

vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

vzhľadom na to, že sme vám pred prerokovaním správy o plnení programového vyhlásenia vlády SSR v Slovenskej národnej rade predložili podrobné tézy a môj dnešný prednes bol tiež obsiahly, nehodlám robiť dlhé záverečné slovo. Pokiaľ ide o rozpravu, ktorá tu odznela, myslím si, že nie je potrebné na ňu podrobne reagovať. Jednotlivé vystúpenia sú v súlade s našou správou, podčiarkli tie miesta, ktoré aj my pokladáme za slabé v našej práci a ocenili to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Pozitívne výsledky chceme ďalej prehlbovať a rozvíjať.

Keď sme si na začiatku tohoto volebného obdobia vytyčovali úlohy, mali sme obavu, či ich v plnosti zládneme. Vláda i poslanci mohli mať pocit, že bude skutočne úspechom, ak sa ich podarí splniť.

Už teraz, skôr ako uzavrieme volebné obdobie, môžeme povedať, že úlohy vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády SSR splníme. Vyskytnú sa iste aj menšie štrbiny, no na niektorých úsekoch sme dosiahli i viac, ako sme predpokladali. To potvrdzuje silu nášho politického systému a správnosť našej politiky. V socialistickej spoločnosti je možné mnoho vykonať, ak postupujeme správne pod vedením komunistickej strany, ak na platforme Národného frontu rozvíjame naše sily a na báze najvyššieho zastupiteľského orgánu republiky pýtate odúčtovanie plnenia úloh, ktoré sme si vytýčili. To je povzbudivé pre každého, či je to robotník, alebo družstevník, či pracuje v kultúre, školstve, alebo v riadiacej funkcii. Život musí mať svoj zmysel a pre človeka niet väčšieho zmyslu ako pracovať pre svoj ľud, pre svoju krajinu a na tomto základe sa pričiňovať o jej povznesenie do nových, vyšších polôh. Nám sa to vcelku darí, pravda, nie

ľahko a jednoducho. Sú aj prekážky, aj problémy, subjektívne i objektívne príčiny, ale keď môžeme takto úspešne úlohy odúčtovať, je to povznášajúce. Sme si však vedomí aj toho, že keby sme boli lepšie pracovali, mohli by sme byť ešte ďalej.

Je to východisko i do budúcnosti, lebo keď si budeme vytyčovať nové úlohy v rozvoji spoločnosti, môžeme byť sebavedomí a odvážni pri ich prijímaní a pri ich zabezpečovaní. Ak by som sa mal vyjadriť v číslach, tak na budúcu päťročnicu sa počíta celoštátne s priemerným ročným rastom národného dôchodku o 3, 5 % a s priemerným ročným rastom osobnej spotreby o 2 %, čo je podstatne viac, ako sme dosiahli v rokoch 7. päťročnice. Na Slovensku pritom počítame s vyšším priemerným ročným rastom národného dôchodku ako celoštátne a to o 4, 4 % až 4, 5 %. O tomto budeme ešte hovoriť pri prerokúvaní návrhu štátneho vykonávacieho plánu na rok 1986 i ôsmej päťročnice. Po voľbách pochopiteľne vláda predstúpi pred novozvolenú Slovenskú národnú radu so svojím programovým vyhlásením. Hovorím o tom preto, aby sme si uvedomili, že ak boli doteraz úlohy náročné, v budúcnosti budú ešte náročnejšie. Chceme mať totiž vyššiu životnú úroveň, chceme mať dokonalejší náš socialistický životný štýl. Preto nemôžeme nechať odkryté triezve potreby našich ľudí. Predpokladáme však, že v našom životnom štýle budú potreby narastať v rozumnom skĺbení. O to sa budeme snažiť.

Bude potrebné vytvárať atmosféru, aby sme úlohy vedeli nielen prijať, ale aby boli pochopené aj dolu, vlastne tam, kde sa budú hodnoty tvoriť.

Nechcem predznačovať činnosť poslancov, ale v každom prípade treba pripomenúť spojitosť medzi našim životom v minulosti, dnes a smerom do budúcnosti, treba to jednoznačne viazať na tvorbu zdrojov. Osobitne sa žiada podčiarknuť, že v tejto fáze, ak by nedošlo k zmiereniu medzinárodného napätia, budeme musieť ešte výraznejšie počítať tiež s vynakladaním prostriedkov na obranu našej vlasti vo zväzku štátov Varšavskej zmluvy. Vytvárame podmienky aj pre budúce generácie. V takomto zmysle budeme pristupovať aj k úlohám, ktoré budú schválené na XVII. zjazde KSČ a ktoré budú premietnuté v päťročnom pláne.

Odúčtovanie plnenia programového vyhlásenia vlády SSR, ktoré sme dnes celkove pozitívne hodnotili, nás povzbudzuje. Súhlasím však aj s kritickými pripomienkami, ktoré tu odzneli. Mohlo ich byť ešte viac, veď keď vo vláde SSR o veciach rokujeme, sme voči vlastnej práci veľmi kritickí a niekedy - metaforicky povedané - nechýba ani iskrenie. Inak to často ani nejde.

Súdruh Krocsány hovoril v rozprave o kontrolnej funkcii Slovenskej národnej rady. Ani mne nie je kritika príjemná. V každom prípade je však nevyhnutné, aby vláda ako najvyšší výkonný orgán cítila svoju zodpovednosť voči Slovenskej národnej rade. Ďakujeme za pomoc, ktorej sa nám dostalo zo strany SNR aj formou kritiky alebo pripomienok.

Náš socialistický systém za vedúcej úlohy strany, samozrejme v spolupráci s ostatnými zložkami Národného frontu SSR vytvára dostatočný priestor pre rozvíjanie demokracie. Pod demokraciou rozumieme predovšetkým činnosť vedúcu k uspokojovaniu záujmov a potrieb pracujúcich, dvíhaniu ich životnej úrovne v hmotnom i kultúrnom ohľade. Sme presvedčení, že také vládne programy, aké sme aj teraz odúčtovali a aké budeme prijímať aj v budúcnosti, sú tou najdemokratickejšou formou riešenia našich životných osudov, ak, pravda, budeme za nimi stáť a budeme schopní ich aj splniť a odúčtovať. Na toto je potrebná i kontrolná funkcia Slovenskej národnej rady. Pre tento zámer musíme otvárať potrebný priestor.

Súdruh Gulla hovoril o potrebe vytvárania verejnej mienky. Áno, musíme vytvárať verejnú mienku, ktorá na socialistickom základe zjednocuje a mobilizuje. Verejnú mienku chceme vytvárať v tom záujme, aby sa pracovalo pre spoločné ciele socialistického vývoja. Takouto cestou sa dostávame dopredu. Veď kde sme boli včera, kde sme dnes a kde budeme zajtra, to sú merateľné vzdialenosti. Pre to má priestor či už poslanec - komunista, či poslanec - príslušník inej strany, či poslanec - rímsko-katolícky duchovný. Veď všetci občania, i tí, ktorí nie sú v zastupiteľských zboroch, sa majú usilovať o to spoločné, o čo nám ide. Môžu mať rozdielne pohľady na svet. To nemusí hrať rozhodujúcu úlohu, ak sa síce podľa vlastného kompasu, podľa vlastného presvedčenia pozitívne usilujeme o spoločné budovanie tejto krajiny. Domnievame sa, že práve toto je vysoko demokratické a nie to, keď sa tucty strán hádajú o svoje záujmy, o svoje mandáty. Osobitne my - čo sme komunisti musíme na základe svojho presvedčenia slúžiť čo najoddanejšie veci a prijímať i kritiku. Tam, kde máme slabiny, a tie nám určite odhalia a povedia, tam sú rozpory medzi slovami a činmi, ale v každom prípade, ak postupujeme za spoločnými cieľmi a vynakladáme na to aj náležitú energiu, dostávame sa i o etapu dopredu. Sme radi, že aj dnes môže vláda SSR pred Slovenskou národnou radou obstáť a chceli by sme vás predneseným odpočtom plnenia programového vyhlásenia vlády SSR požiadať o dôveru.

Pokiaľ ide o rozpravu, nadhodené veci sú väčšinou predmetom pravidelných rokovaní vlády. To, čo predniesol súdruh Kurjatko, bolo upozornením na niektoré problémy a nedostatky v oblasti služieb. V straníckych orgánoch, vo federálnej vláde i vo vláde SSR sme o týchto veciach rokovali. Dospeli sme k záveru, že sa služby podstatnejšie z miesta nepohli. Ich objem narástol myslím o 11, 2 % celoštátne, ale problém je v tom, že služby platené obyvateľstvom rástli o hodne pomalšie. Súdruh Karjatko uviedol, že sa niektoré podniky služieb orientujú na veľký priemysel. Áno, je to pravda, nemôžeme to poprieť. Okolo toho sú často spory. Súdruh Lazar, ale aj iní súdruhovia z vlády bojujú o účinnejšie riešenie vecí. Máme odvetvia, ktorých rozvoj chceme podstatnejšie urýchliť. Napríklad v elektrotechnickom priemysle sme až príliš zaostali. Aj v oblasti služieb musíme preto robiť všetko, aby sme sa podstatnejšie pohli dopredu. Aj tu odznelo, že niektoré kapacity miestneho priemyslu, čo sme museli uvoľniť pre potreby rezortu elektrotechnického priemyslu, ovšem s tým, že ich bude potrebné v krátkej dobe nahradiť. Niekde sa nám to darí, inde nie, a tak sa, žiaľ niekedy zužuje základňa pre služby. Vyskytli sa nám aj prípady, že niektoré prevádzkárne služieb radšej poskytnú služby veľkoodberateľom ako občanom. To je však logika triviálna a nie je to správne. Žiadali sme, aby redukované výkony boli rozdielne posudzované pri dodávkach pre veľkoodberateľa a pre občanov, v záujme, aby odkryté potreby občanov boli účinnejšie uspokojované.

V každom prípade musíme usilovať predovšetkým o zvýšenie produktivity práce, najmä v rozhodujúcich odvetviach. Len tak budeme môcť uvoľniť pre služby viac ľudí, ako sa nám to darí doteraz. Len touto cestou sa dostaneme dopredu. Orientácia na intenzifikáciu a na zvýšenie ekonomickej efektívnosti je najdôležitejšia, bez nej sa nedostaneme na vyšší stupeň. V spojitosti so službami nechcem zakrývať skutočnosť, že ich úroveň je diferencovaná aj podľa okresov, aj podľa jednotlivých druhov. Súdružka Višňovcová mala pravdu, že nám prijaté opatrenia pôsobia niekde aj protismerne. Túto problematiku sme doteraz dostatočne nerozobrali, čo konštatovala aj federálna vláda. V každom prípade pokladáme otázku služieb do budúcna za otvorenú, musíme v nich veľa zlepšovať, aby sme odľahčili najmä ženám pri domácich prácach a pri výchove detí. V tomto smere ovplyvňujeme a budeme ovplyvňovať prácu našich národných výborov a rezortov.

Pri vystúpení národného umelca Vladimíra Mináča tu v sále trošku zašumelo. Súhlasím s tým, že ak by sme chceli náš život zredukovať len, na ekonomiku a keby sme zabudli na to, že človek musí mať aj iné hodnoty, tak by sme neuspeli. Z predneseného odpočtu vyplýva, že napriek ťažkostiam, s ktorými sme zápasili, zápasíme a s ktorými budeme zápasiť, mohli sme v oblasti kultúry hodne odúčtovať. Mám na mysli najmä materiálne vklady, lebo v odpočte plnenia programového vyhlásenia vlády SSR sme sa museli zaoberať predovšetkým materiálnou stránkou, i keď by sme mohli rozoberať aj zložku obsahovú, no to by chcelo o hodne viac času. Vypočítal som, čo sme budovali, čo budujeme a nejde 10 malé stavby. Divadlá, ktoré staviame, to sú stámiliónové stavby a spolu je to niekoľko miliárd korún a to hovorím len o divadlách. Dalo by sa hovoriť aj o iných kultúrnych zariadeniach. Usilujeme sa, aby sme dohnali náš historický dlh a súčasne aby sme boli adekvátni tomu, čo od nás spoločnosť žiada. Pri vypracúvaní programového vyhlásenia sme dbali o materiálne podmienky, aj o obsah výchovy a pôsobenia kultúry. Sme si vedomí, že na kultúru musíme veľa vynakladať a venovať pozornosť aj jej obsahu. Vážime si tvorcov, najmä priekopníckych tvorcov kultúry. Pochopiteľne boli by sme radi, keby kritériá umeleckej kritiky boli tak upriamené, aby tvorba slúžila rozvíjaniu a podnecovaniu zdravých a socializmu slúžiacich hodnôt bez zľahčovania umeleckej formy. Pokiaľ ide o otázku odmeňovania tvorcov, to je vec, ktorú musí veľmi vážne prehodnotiť aj Ministerstvo kultúry SSR. Viem, že bol predložený návrh na úpravu honorárov, ku ktorému sa treba vrátiť a o veci rozhodnúť. To však patrí predovšetkým na fóra umeleckých zväzov a Ministerstva kultúry SSR. Chceme podporiť tvorcov, umelcov a podporovať snaženie, o ktorom hovoril vo svojom vystúpení súdruh Mináč.

Súdružky a súdruhovia,

za rozpravu, ktorá tu odznela, za podporu správy, kritiku i dobré slovo chcem vám v mene vlády SSR poďakovať. Vo vláde sa budeme vašimi podnetmi zaoberať. Prijmeme opatrenia, aby sme aj v budúcom období mohli náš program odúčtovať pred stranou, spoločnosťou a poslancami v duchu tradície dobrej spolupráce, ktorá existuje medzi našimi orgánmi.

Ďakujem vám za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem predsedovi vlády SSR súdruhovi Colotkovi. Súdružky a súdruhovia, hlási sa ešte niekto do rozpravy?

(Nikto: )

Keďže sa nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu o prvom bode za skončenú

Prosím podpredsedu Slovenskej národnej rady súdruha Dezidera Krocsánya, aby predniesol návrh na uznesenie

Podpredseda Krocsány:

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

na začiatku rokovania o tomto bode programu bol vám rozdaný návrh na uznesenie Slovenskej národnej rady k správe o plnení programového vyhlásenia vlády SSR, ktorý pripravovala návrhová komisia. Pri jeho vypracovaní sme vychádzali z podstatných záverov výborov Slovenskej národnej rady, z poznatkov poslancov, ktoré získali z individuálnych a skupinových poslaneckých prieskumov, ďalej zo správy, ktorú predniesol predseda vlády SSR súdruh Colotka.

V návrhovej komisii sme sa zhodli v názore, že na rokovaniach výborov Slovenskej národnej rady, ale i dnes, sme si vypočuli mnoho podnetov a návrhov, ktoré sme sa snažili v konkrétnej podobe zapracovať do uznesenia Slovenskej národnej rady. Sme presvedčení, že príslušní členovia vlády SSR ich využijú vo svojej ďalšej práci.

K návrhu na uznesenie sme dostali viaceré pripomienky. Odporúčam, súdružky a súdruhovia, doplniť, resp. pozmeniť návrh na uznesenie takto:

na str. 2 vo 4 odseku namiesto slova spoločenskej vložiť slovo organizátorskej,

na str. 3 za poslednou zarážkou sa odporúča ďalšia zarážka znenia, - upevňovaním pracovnej disciplíny a rozvojom iniciatívy pracujúcich",

v bode C text pod písmenom b) za textom uplatňovať svoj vplyv na - doplniť o slová - upevnenie pracovnej disciplíny ďalej sa pokračuje tak, ako je v návrhu uznesenia

Odporúčam, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, aby sme predložený návrh na uznesenie s týmito úpravami schválili.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Krocsányovi. Máte, súdružky a súdruhovia, ešte ďalšie pripomienky, alebo doplnky k návrhu na uznesenie?

(Neboli. )

Pretože pripomienky nie sú, dávam o návrhu na uznesenie hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ako ho predniesol podpredseda Slovenskej národnej rady súdruh Dezider K r o c s á n y, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila návrh na uznesenie k správe vlády SSR o plnení jej programového vyhlásenia z roku 1981.

Druhým bodom programu je

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 20. júna do 24. októbra 1985.

Správa Vám bola rozdaná ako tlač 109.

Má niekto z vás, súdružky a súdruhovia otázku, alebo pripomienku k predloženej správe?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že sme schválili správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 20. júna do 24. októbra 1985.

Tretím bodom programu sú Otázky poslancov.

Má niekto z vás, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, otázku na niektorého z členov vlády alebo z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(Nikto. )

Pretože sa nikto nehlási, program schôdze sme vyčerpali.

Ďakujem všetkým za aktívnu účasť a vyhlasujem 18. schôdzu Slovenskej národnej rady za skončenú.

(Potlesk. )

Schôdza ukončená o 17. 15 hodine.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP