Čtvrtek 24. října 1985

18 schôdza Slovenskej národnej rady

OBSAH

18 schôdze

Schválenie programu 18. schôdze Slovenskej národnej rady

5

1. Správa o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky

5

Prednesenie správy predsedom vlády SSR prof. JUDr. Petrom C o 1 o t k o m

6

Schválenie komisie pre prípravu uznesenia k správe o plnení programového vyhlásenia vlády SSR

32

Rozprava

 

Reč podpredsedu SNR Dezidera Krocsánya

33

Schôdza prerušená

41

Schôdza znova otvorená

41

Reč poslanca Ladislava Abraháma

42

Reč poslanca Bohumila Chudého

45

Reč poslanca PhDr. Fedora G u l l u

51

Reč poslanca Ing. Jaroslava Gábora

56

Reč poslanca Jozefa G a 1 u

60

Schôdza prerušená

64

Schôdza znovu otvorená

64

Reč poslanca Miroslava S m a t a n u

64

Reč poslanca prof. JUDr. Jaroslava F i l u, CSc

(38

Reč ministra lesného a vodného hospodárstva SSR Ing. Vladimíra M a r g e t i n a

73

Reč poslanca Vladimíra Mináča

77

Reč poslankyne Ing. Petronely Višňovcovej

81

Reč poslanca Andreja A n t o š a

84

Reč poslanca Jána Z a b á k a

88

Reč ministra spravodlivosti SSR prof. JUDr. Jána P j e š č a k a, DrSc.

91

Schôdza prerušená

95

Schôdza znovu otvorená

95

Reč poslanca Jána K u r j a t k u

95

Reč poslanca Ing. Alojza Č m e l u

100

Reč poslanca JUDr. Kamila Brodzianskeho

103

Reč poslanca PhDr. Jána Barillu

107

Záverečné slovo predsedu vlády SSR prof. JUDr. Petra Colotka

111

Rozprava skončená

116

Prednesenie návrhu na uznesenie k správe o plnení Programového vyhlásenia vlády SSR podpredsedom SNR Deziderom Krocsányom

116

Uznesenie schválené

117

2. Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 20. júna do 24. októbra 1985

117

Rozdaná tlač

117

Správa o činnosti Predsedníctva SNR schválená

118

3. Otázky poslancov

118

Prílohy

119


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP