Čtvrtek 24. října 1985

sa to zdôrazňuje vo vystúpení predsedu vlády SSR súdruha Colotku, prijala celý rad opatrení pre posilnenie boja s protispoločenskou činnosťou.

Zvýšené úsilie všetkých článkov nášho politického systému najmä v poslednom období pozitívne ovplyvňovalo kvalitatívne i kvantitatívne charakteristiky najmä stavu, štruktúry a vývoja kriminality v SSR. Zostupný trend i napriek určitým výkyvom v počtoch stíhaných a odsúdených osôb (napríklad v období 1980-1982) sa podarilo udržať aj v období medzi rokmi 1980- 1985. Prejavuje sa to u väčšiny trestných činov a prečinov a na celom území SSR a prakticky vo všetkých mestách, vrátane Bratislavy, a to aj v porovnaní s celoštátnymi výsledkami, ktoré boli dosiahnuté na tomto úseku. Nevyskytol sa ani jeden prípad závažného teroru (až na posledný únos rukojemníka) či hromadného porušenia verejného poriadku. Počet vrážd v ČSSR sa pohyboval v priemere 190 prípadov ročne na 15, 5 mil. obyvateľov. Až v 70 % prípadov boli ukladané tresty nespojené s výkonom trestu odňatia slobody. Len 5 % trestov odňatia slobody trvalo viac ako 3 roky. Čo považujeme zá najdôležitejšie, dochádza k obratu v ochrane detí a mládeže pred negatívnymi javmi v SSR. V návrhu plánu na 8. päťročnicu z rozhodnutia vlády SSR sú vyčlenené ďalšie prostriedky v osobitnej prílohe, čo významne ovplyvní stav na tomto úseku v ďalšom období.

Nepriaznivým javom zostáva u nás aj naďalej vysoký počet trestných činov, kriminálna recidíva (43 % z celkového počtu odsúdených osôb, nejde však o vzostup v absolútnych číslach), kriminalita mládeže (6 %), delikvencia detí (6 %) a trestná činnosť spáchaná pod vplyvom alkoholu (25-30 %). Pozitívne je, že v ostatnom období sa mierne znížil rozsah majetkovej kriminality (krádeže vlámaním a ostatné krádeže). Naproti tomu mierne vzrástla drobná násilná trestná činnosť. Zvýšil sa najmä počet drobných lúpeží, ktorých sa najčastejšie dopúšťajú páchatelia vo veku do 30 rokov; polovica páchateľov však nedosiahla ani 18 rokov svojho veku. Značná časť týchto delikventov je cigánskeho pôvodu. Rozsah mravnostnej kriminality zostáva v zásade nezmenený. V tejto oblasti najväčšiu časť tvorí trestný čin príživníctva včítane prostitúcie. Najrozšírenejším trestným činom zostáva aj naďalej rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve.

Doterajšie naše skúsenosti ukazujú, že na koncepcii boja s protispoločenskou činnosťou netreba nič podstatnejšieho meniť. Stratégia prevencie je dlhodobým procesom, ktorý je významne pozitívne ovplyvňovaný našimi úspechmi pri výstavbe

rozvinutého socializmu, rozvoji socialistickej demokracie v živote našej spoločnosti.

Odstraňovanie ekonomických nerovností medzi ľuďmi je proces postupný a zvýšenie morálnej, kultúrnej i etickej vyspelosti a primerane tomu i pracovnej aktivity všetkých členov spoločnosti vyžaduje tiež svoj čas. Dobre vieme, že aj rast životnej úrovne (za istých podmienok) môže viesť k sebauspokojeniu či bezstarostnosti u určitej časti spoločnosti alebo sa stať pôdou pre čisto konzumný spôsob života. Niektoré nové problémy prináša a proces vedeckotechnického rozvoja a uplatňovania jeho výsledkov v praxi. Industrializáciu, urbanizáciu, migráciu a podobne nepovažujeme však za priamu príčinu kriminality a porušovania práva. Vedecké výskumy i praktické skúsenosti dokazujú, že socialistická spoločnosť má potrebné prostriedky ako čeliť určitým negatívnym vedľajším účinkom tohto v zásade pozitívneho procesu.

Preto aj pre roky nasledujúce, ako vyplýva zo straníckych dokumentov zostáva stratégiou boja so zločinnosťou prevencia zločinnosti. To je náš hlavný smer, ktorý sa v praxi osvedčuje. Ďalšie zvýšenie efektívnosti preventívnej práce vidíme V zdokonalení fungovania celého systému sociálnej prevencie hlavne cestou lepšej koordinácie, jeho dokonalejšieho prepojenia na plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu a jednotlivých územných celkov, poskytnutie účinnejšej pomoci pri zapojení sa do socialistickej výstavby každého občana, i toho, kto sa dostal do rozporu so zákonom.

Základom naplňovania týchto cieľov bolo úsilie o ďalšie prehĺbenie vedúcej úlohy strany na všetkých stupňoch justičnej a prokurátorskej sústavy. Koncepčné politické vedenie justície a prokuratúry straníckymi orgánmi k dôslednej realizácii záverov XVI. zjazdu a zjazdu KSS a ďalších opatrení ÚV KSČ umožnilo sústrediť pozornosť prokuratúry, súdov a štátnych notárstiev na hlavné články ich rozhodovacej a preventívno-výchovnej činnosti.

V činnosti prokuratúry, súdov a štátnych notárstiev bol dosiahnutý celý rad pozitívnych výsledkov. Súdne a notárske veci sa vybavujú plynulejšie. Zvýšila sa rýchlosť konania, predovšetkým vo väzbových veciach, znížil sa počet nevybavených starších vecí a bolo dosiahnuté čiastočné skvalitnenie konania a rozhodovania a tým aj zvýšenie jeho výchovného účinku.

Prehĺbil sa diferencovaný a individualizovaný prístup pri trestnom postihu, rovnomernejšie sa využíva celý systém trestov a ochranných opatrení.

Zvýšil sa nápravnovýchovný účinok trestu odňatia slobody u menej narušených skupín odsúdených, najmä u prvotrestaných a mladistvých a žien prehĺbením vnútornej diferenciácie, zavedením ústavov otvorených a polootvorených dverí a používaním niektorých nových metód. K zlepšeniu podmienok pre výkon trestu odňatia slobody v ústave Leopoldov - najťažšia kriminálna recidíva, dôjde v 8. päťročnici. Sú na to vytvorené všetky predpoklady.

Pozornosť na občianskoprávnom úseku bola orientovaná na rýchlu a účinnú ochranu predovšetkým tým právam a právnym vzťahom, kde ohrozenie alebo narušenie nepriaznivo pôsobí na úroveň občianskej a pracovnej aktivity, na vzťahy v rodine, na výchovu mládeže, na názory a postoje občanov k socialistickej spoločnosti a k celospoločenským hodnotám.

Zlepšila sa súčinnosť prokuratúry a justície s ostatnými orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä s orgánmi bezpečnosti, viac sa využívajú možnosti spolupráce s národnými výbormi a hľadajú sa cesty pre účinnejšiu súčinnosť so spoločenskými organizáciami.

Prekonávajú sa problémy, ktoré v minulosti plynuli z nevyrovnanej vekovej štruktúry prokurátorov, sudcov a ostatných pracovníkov a z nedostatočných pracovných a životných skúseností niektorých z nich. Zdokonaľovaním systému ďalšieho vzdelávania kádrov bolo dosiahnuté zvýšenie ich politických a odborných znalostí.

Pretrvávajú však niektoré nedostatky, ktoré znižujú účinnosť práce na všetkých úsekoch činnosti. Nedostatky sú v kvalite a kultúrnosti konania a rozhodovania niektorých prokurátorov, sudcov a štátnych notárov a v rýchlosti vybavovania vecí. To oslabuje naďalej dôveru pracujúcich súdnictva a prokuratúry, čo je jedným z predpokladov účinnejšieho formovania ich právneho konania.

V praxi sa aj naďalej nedarí zdokonaľovať súdne vykonávacie konanie. Nedoceňujú sa taktiež zákonné možnosti mimosúdneho vybavovania predovšetkým občianskoprávnych sporov. Problémom je, že až do súčasnej doby nie sú dostatočne chápané a využívané demokratické inštitúty účasti spoločenských organizácií v súdnom konaní.

Morálne vlastnosti a politické i odborné schopnosti niektorých pracovníkov nezodpovedajú požiadavkám na výkon funkcie prokurátora, sudcu alebo štátneho notára v socialistickej spoločnosti. Značný nedostatok administratívnych a odborných pracovníkov a ich nízka profesionálna úroveň spôsobuje potiaže

pri zabezpečovaní úloh justície. Ďalšie problémy prináša vysoká feminizácia, najmä odborného a administratívneho aparátu.

Vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

vážený súdruh predseda SNR!

Na základe horeuvedeného je možno zodpovedne konštatovať, že Programové vyhlásenie vlády SSR v oblasti právnej politiky KSČ a socialistického štátu bude bezozvyšku naplnené a dôsledne realizované. Sú vytvorené taktiež priaznivé podmienky pre formulovanie a úspešné plnenie nových náročnejších úloh v tejto oblasti v budúcich rokoch výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti v našej vlasti, posilňovania jej významu a vplyvu vo svetovom zápase za mier a svetový pokrok.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi ministrovi Pješčakovi. Prosím skupinu poslancov, ktorá bola určená na vypracovanie návrhu uznesenia, aby sa zišla počas prestávky v Modrom salóne. Prerušujem rokovanie na 20 minút.

(Prestávka. ) (Po prestávke. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, pokračujeme v rozprave. Prosím poslanca Jána K u r j a t k u, aby predniesol svoje vystúpenie.

Poslanec Kurjatko:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

chcel by som stručne Slovenskú národnú radu informovať,

ako sa závery 6. zasadnutia ÚV KSČ a úlohy z programového vyhlásenia vlády v činnosti národných výborov z hľadiska Výboru SNR pre národné výbory a národnosti plnia.

Základom úspešnej práce národných výborov sú ich volené orgány, plenárne zasadania, rady, komisie a samotní poslanci. Preto sa zvyšovaniu úrovne a účinnosti ich práce venovala v uplynulom období aj zo strany vlády zvýšená pozornosť. Prejavilo sa to najmä v tom, že na program ich rokovaní sú vo väčšej miere ako v minulosti nastoľované otázky ovplyvňujúce život obyvateľov miest a obcí. Viac pozornosti sa venuje rozboru platených i neplatených služieb, životnému prostrediu, podmienkam kultúrneho života, plynulému zásobovaniu, zdravotníctvu, vodnému hospodárstvu aj výkonu štátnej správy. Národné výbory si stále viac uvedomujú, že spomenuté oblasti, v ktorých pôsobia, majú veľký vplyv na utváranie celkovej spoločensko-politickej atmosféry, na vzťah občana k socialistickému zriadeniu a k politike Komunistickej strany Československa. Do prípravy plenárnych zasadaní národných výborov, ako aj do kontroly plnená úloh, sa darí zapájať stále širší počet poslancov, zvyšuje sa podiel práce komisií, spoločenských organizácií Národného frontu, ako aj občanov a odborníkov. To prispieva k vyššej úrovni rokovaní i k prijímaniu konkrétnych opatrení. Pravda, nie je možné to povedať o všetkých národných výboroch bezozbytku. Problémy pretrvávajú v otázke správy sídlisk. Táto oblasť nie je doposiaľ dôsledne doriešená. Skutočnosť je taká, že na väčšine sídlisk nie sú vytvorené podmienky na organizovanie spoločenského života, čo sťažuje možnosť zvyšovania aktívnej účasti občanov na riadení a správe sídlisk. Ani uplatňovanie zákona o národných výboroch sa nie všade na jednotlivých stupňoch národných výborov dôsledne realizuje. Poslanecký prieskum nášho výboru ukázal, že agenda, ktorá mala byť presunutá z okresných národných výborov na mestské národné výbory nebola dôsledne realizovaná a tiež presun pracovníkov s touto agendou nebol všade zabezpečený. Bude potrebné k tejto problematike sa vrátiť a za účinnej pomoci krajských národných výborov ju dôsledne realizovať. Nemôžeme sa uspokojovať s tým, že niektoré mestské národné výbory nedostatočne využívajú zvýšenú právomoc a že na prácu národných výborov je ešte stále veľa oprávnenej kritiky. Oneskoruje sa a predlžuje riešenie niektorých závažných otázok, ako je vybavenosť sídlisk službami, obchodnou sieťou, výstavbou sociálnych zariadení, najmä pre starých občanov, modernizácia bytového fondu a zmena štýlu práce a niektoré ďalšie úlohy. Príčina tohto stavu spočíva v tom,

že k prijatým opatreniam sa nepristupuje všade s dostatočným dôrazom a iniciatívne.

Dôležitou oblasťou, ktorej národné výbory musia venovať trvalú pozornosť, je komplexná bytová výstavba. Problémy, ktoré sa v minulých rokoch na tomto úseku prejavili, si vyžiadali mimoriadne opatrenia zo strany vlády i národných výborov. Plnením týchto opatrení sa zvýšila organizátorská a kontrolná činnosť zo strany účastníkov výstavby a dá sa predpokladať, že úlohy 7. päťročnice na úseku dodávateľskej formy komplexnej bytovej výstavby budú splnené. Vážne ohrozené je splnenie idividuálnej bytovej výstavby za 7. päťročnicu. Príčiny nesplnenia sú známe a len veľmi pomaly sa odstraňujú brzdiace faktory tejto výstavby. Už niekoľko rokov na schôdzach Slovenskej ná-rodnej rady a vo výboroch odznieva kritika na vážne zaostávanie občianskej a technickej vybavenosti sídlisk, ktorá sa má budovať v rámci komplexnej bytovej výstavby. Žiaľ, len veľmi pomaly sa táto vybavenosť rieši, ba vznikajú nové problémy, čím sa nedostatky v tejto oblasti ešte prehlbujú. Ani si snáď dobre neuvedomujeme, súdružky a súdruhovia, aká zloitá situácia u obyvateľov takýchto sídlisk vzniká. K tejto problematike bol prijatý celý rad opatrení na postupné odstránenie týchto problémov. Pravda, tieto sa len čiastočne plnia. Aj v tejto oblasti treba nastúpiť cestu nekompromisného vyžadovania povinností zo strany stavbárov a za neplnenie vyvodzovať prísne sankcie. V súvislosti s bytovou výstavbou dodávateľským spôsobom by som chcel upozorniť na jeden závažný problém. Uznesením vlády ČSSR a vlády SSR sa uložilo národným výborom zabezpečiť novú bytovú výstavbu v rámci štátneho cieľového programu O2 regulačnou a meracou technikou. Toto uznesenie sa plní len čiastočne. Príčiny sú v nedostatku meracej a regulačnej techniky. Výrobca sa vyhovára, že národné výbory neobjednávajú v dostatočnom množstve túto techniku a národné výbory zas tvrdia, že výrobca nie je schopný objednané množstvo dodať. Vzhľadom na závažnosť tohto problému by sa mal tento rozpor vyriešiť na úrovni centra. To je jedna z hlavných príčin, prečo národné výbory stanovené úspory palív a energie neplnia. Okrem toho prejavuje sa tiež i nedostatok vysokotlakových sodíkových výbojok pre verejné osvetlenie.

Významnou úlohou národných výborov je zabezpečovanie platených služieb obyvateľstvu a ich rozvoja. V súlade so závermi XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS, v ktorých sa osobitne zdôraznila táto úloha národných výborov a 6. zasadania ÚV KSČ boli od roku 1983 postupne realizované legislatívne, metodické a organizačné opatrenia pre účinnejšie riadenie a rýchlejší rozvoj platených služieb na plnšie uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Na realizácii týchto úloh sa okrem Ministerstva vnútra SSR podieľali národné výbory a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Stranícke a štátne orgány už viackrát hodnotili plnenie úloh rozvoja služieb. Pritom konštatovali, že pri zabezpečovaní rozvoja služieb po 6. zasadaní ÚV KSČ a zasadaní ÚV KSS dosiahli národné výbory a Slovenský zväz výrobných družstiev celý rad pozitívnych výsledkov. Veď napríklad za roky 1983 a. 1984 sa služby obyvateľstvu, redukované, zvýšili o 14, 5 %, tržby od obyvateľstva za platené služby o 8, 2 % a pribudlo 425 nových prevádzkární. Napriek vcelku kladným výsledkom je naporúdzi viacero argumentov oprávňujúcich konštatovať, že sa mohlo a malo urobiť ešte viac. Neúspechom sa zatiaľ skončil napríklad zámer "uvoľniť ruky" podnikom miestneho hospodárstva prevodom nežiadúcich výrob do centrálne riadeného priemyslu. Z výroby v objeme 210 miliónov korún sa 7. päťročnici podarilo delimitovať sotva 30 %. Viac sa tiež čakalo od vnútropodnikových štrukturálnych zmien zamerania činnosti podnikov miestnej výroby a služieb. Tieto a ďalšie dôkazy o nevyčerpaní všetkých možností miestneho hospodárstva pri rozvoji služieb majú ekonomické pozadie. Ani nové ceny nepriniesli zásadný obrat v rentabilite podnikov. Tieto mali umožniť dosiahnuť priemernú 10-15 %-tnú rentabilitu a zainteresovať tak podniky na ich rozvoji. S odstupom času sa však ukazuje, že cenová úprava mala v mnohých prípadoch skôr opačný efekt a stratu prehĺbila. Poklesol záujem obyvateľstva o niektoré druhy služieb, pritom sa rozrástlo fuškárenie.

Doba si vyžaduje, aby v tejto oblasti viac a účinnejšie napomáhali i krajské organizácie pre rozvoj techniky, ktoré ešte nie v dostatočnej miere v miestnom hospodárstve riešia problémy vedeckotechnického rozvoja.

Napriek súhrnnému plneniu zámerov v rozvoji služieb čaká ešte aj po viac ako troch rokoch od 6. zasadania ÚV KSČ viacero dôležitých problémov na riešenie. Hlavné bremeno zodpovednosti zákonite musia niesť orgány štátnej správy, najmä krajské národné výbory. To si vyžaduje prejsť od operatívy ku koncepčnému, kvalifikovanému a systémovému riadeniu.

Ďalšou oblasťou, v ktorej dosahujú národné výbory v posledných rokoch určité zlepšenie, je sprísnená ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Orgány územného plánovania v súčinnosti s útvarmi hlavných architektov a projektových organizácií prehodnotili územné plány a znížili počet obytných súborov. Napríklad v Stredoslovenskom kraji takto prehodnotili 189 územných plánov, čo predpokladá do roku 2000 oproti pôvodným úvahám o viac ako 4 200 hektárov znížiť návrhy na poľnohospodársku pôdu. A mohol by som takéto pozitívne príklady uviesť i z ostatných krajov. Ide o jeden z najvýznamnejších a vysoko efektívnych výsledkov racionalizácie riadenej práce na úseku plánovania. Od národných výborov sa tiež očakáva, že nebudú ani v budúcnosti tolerovať svojvoľné a neopodstatnené preraďovanie poľnohospodárskej pôdy do iných bonít. V oblasti životného prostredia v poslednom období sa dosiahli určité pozitívne výsledky. Situácia sa stabilizovala a dochádza k postupnému odstraňovaniu zdrojov znečistenia životného prostredia. Je však potrebné účinnejšie ako doposiaľ zainteresovať podniky, a organizácie vrátane národných výborov na riešení úloh na úseku životného prostredia, najmä maximálne využívať združovanie prostriedkov na výstavbu ekologických stavieb, hlavne čistiarní odpadových vôd. Je len na škodu veci, že termíny ich dokončovania sa neúnosne predlžujú a celkový program ich výstavby sa neplní. Pre ďalšie obdobie bude tiež dôležitý program racionálneho hospodárenia s pitnou vodou a komplexnej ochrany podzemných a povrchových vôd.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

na všetkých národných výboroch je nutné dôslednejšie presadzovať kurz racionalizácie, lepšie využívanie miestnych zdrojov a rezerv, hospodárnejšie zhodnocovanie palív, energie, surovín a vodných zdrojov, lepšie využitie poznatkov vedy a techniky a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. Osobitne treba zdôrazniť potrebu neustáleho zlepšovania práce s občanmi, ich získavanie pre našu politiku a posilňovanie ich dôvery v národné výbory. To dokážeme len svedomitou a príkladnou prácou každého, kto v národných výboroch a nimi riadených organizáciách pracuje.

Vo Výbore SNR pre národné výbory a národnosti aj my sa usilujeme o to, aby sa všetky národné výbory riadili zásadou vyslovenou na 6. zasadaní ÚV KSČ; citujem: "V práci i v činnosti národných výborov majme na pamäti, že všetko čo robíme, robíme pre ľudí, že meradlom výsledkov každej práce je to, ako sme prospeli ľuďom, ako sme zlepšili ich život".

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Kurjatkovi. Dávam slovo poslancovi Č m e l o v i.

Poslanec Ing. Čmelo:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky, súdruhovia poslanci,

v popredí pozornosti vlády SSR, ako to vyplýva z jej programového vyhlásenia, sú primerane ich významu aj otázky vedeckotechnického rozvoja, ktorý v zmysle zákona SNR č. 128/ 1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981 až 1985 v súčasnej etape rozvinutej socialistickej spoločnosti má rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať tempo i efektívnosť ekonomického rastu, uspokojovanie potrieb občanov našich voličov i celkový spôsob života spoločnosti, ako aj vyrovnanosť našich zahranično-obchodných vzťahov. Preto aj poslanci, členovia Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo venovali týmto otázkam mimoriadnu pozornosť, a to aj preto, že doterajšie výsledky uplatňovania vedeckotechnického rozvoja nezodpovedajú našim možnostiam a am potrebám národného hospodárstva. Tým nechcem podceňovať dosiahnuté výsledky v jeho prínosoch pre prax. Vychádzame však zo značných spoločenských vkladov, ktoré v 7. päťročnici predstavujú takmer 11, 5 mld Kčs, z toho na štátne úlohy 4, 5 mld Kčs.

Vo výbore sme preto ocenili dosiahnuté pozitívne výsledky, ktoré na základe vyriešených úloh technického rozvoja prispeli k urýchleniu štrukturálnych premien a k lepšiemu zhodnocovaniu palív a energie, keď napríklad v roku 1984 sa v rezorte Ministerstvo priemyslu SSR ušetrilo 5 900 TJ merného paliva. Ušetrilo sa tiež v hodnote 300 mil. Kčs surovín a materiálov. Vytvoril sa prírastok zisku 359 mil. Kčs. Z realizácie výsledkov riešenia úloh technického rozvoja sa len v roku 1984 dosiahlo zníženie dovozu z nesocialistických štátov v objeme 61 mil. Kčs FCO a súčasne zvýšenie vývozu o 270 mil. Kčs FCO V súlade s uznesením našej 10. schôdze SNR realizácia štátnych úloh technického rozvoja prispela k zavedeniu nových moderných technológií, k hlbšiemu spracovaniu ropy, zavedeniu novej generácie prípravkov ľudskému zdraviu neškodnej biologickej ochrany rastlín, k zvýšeniu úžitkových vlastností chemických vlákien. Kladne sme tiež hodnotili prácu vlastného výskumu rezortu Ministerstva priemyslu SSR, keď napríklad bola realizovaná výroba polypropylénového káblika na textilné vlákna a zavedenie suspenzného polyvinylchloridu pre tlakové rúry, čo bolo tohto roku aj ocenené Národnou cenou SSR. Významná bola realizácia úloh technického rozvoja v spracovaní drevnej hmoty, rôznych zariadení v textilnom a odevnom priemysle a vo výrobe pletených tkanín. Začalo sa uplatňovanie priemyselných robotov a manipulátorov, využívanie laserovej techniky, bezniťové spájanie textílií a pod.

V rezorte Ministerstva stavebníctva SSR uplatnenie technického rozvoja napomohlo k reštrukturalizácii stavebných kapacít a ich lepšie prispôsobenie potrebám investičnej výstavby, ako to vyplýva aj z uznesenia 4. schôdze SNR. V inžinierskom staviteľstve sa uplatnila progresívna technológia zemných prác veľkých objemov napríklad na Sústave vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros, ďalej dynamické zhutňovanie veľkých násypov, použitie výsuvnej skruže pri stavbe mostov, modifikované asfalty s predĺženou životnosťou, nové špeciálne technológie skalných a betonárskych prác, ako sme sa o tom presvedčili na prieskume v Mochovciach. V pozemnom a priemyslovom staviteľstve sa začali uplatňovať suché omietkové zmesi, plošné dielce z bytovej výstavby pre objekty občianskej vybavenosti, čo privítali najmä naši voliči, lebo to urýchlilo budovanie týchto objektov na nových sídliskách. V nadväznosti na 10. a 17. schôdzu SNR sme vo výbore konštatovali, že zavedením nových konštrukčných sústav sa zlepšuje tepelná ochrana budov, znižuje prácnosť a spotreba ocele, cementu a potreba ľudskej práce, čo sa tiež prejavuje aj pri progresívnej technológii zakladania stavieb na pilótach.

Vychádzajúc z analýz Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, vo výbore s kritickou náročnosťou sa triezvo pozeráme na dosiahnuté výsledky v tejto oblasti, ktoré naznačujú, že nie všetky plánované úlohy v zabezpečení hmotných realizačných výstupov vedeckotechnického rozvoja sa podarilo uspokojivo zvládnuť. Problémy sú aj v tom, že sa odsúva realizácia poloprevádzok, kde sa mali overovať parametre navrhovaných riešení súbežne s výskumom. V tejto súvislosti sme vo výbore poukázali na to, že príčinou oneskorovania realizácie týchto poloprevádzok je tiež investičná a projektová nepripravenosť a niekedy nie je ešte dostatočne rešpektovaná potreba prednostne zabezpečovať takéto úlohy stavebnými kapacitami a technologickými zariadeniami.

V súlade s poznatkami poslancov členov výboru, a dokumentuju to a analýzy Výboru ľudovej kontroly SSR, výraznejšie sa nepokročilo v komplexnom riešení problémov elektroniky, robotizácie a automatizácie, ako aj ich dopadu na rozvoj výrobných síl. Chýba uspokojivé užšie prepojenie základného a aplikovaného výskumu, vývoja a výroby. Denná prax ukazuje, že tam, kde viazne výroba, kde sa nedosahujú projektované parametre a akosť výrobkov, resp kde je zatiaľ nízky podiel technicky pokrokových výrobkov, tam sa nevyužíva dostatočne fond technického rozvoja Z našich poznatkov z volebných obvodov a pracovísk je vidieť ešte neuspokojivú prvkovú a kompletačnú základňu, najmä elektronických prvkov a periférnych zariadení, projektovanie, servis a dodávateľský systém robotizovaných pracovísk. Dostatočne sa neprihliada na technologické požiadavky automatizácie výrobných procesov s využitím priemyselných robotov a manipulátorov pri projektovaní nových, resp konštrukcií zotrvačných blokov daných výrobných kapacít.

V našej dennej poslaneckej práci cítime, že je potrebné vytvárať priestor a ďalej podporovať tvorivú iniciatívu pracujúcich zameranú na zníženie spotreby materiálov, úsporu palív, energie, kovov, na zvýšenie podielu výrobkov vysokej technicko-ekonomickej úrovne, združené socialistické záväzky na skrátenie cyklu výskum - vývoj - výroba - využitie.

Nie je dobrou vizitkou práce riadiacich článkov, keď v roku 1984 bolo v Slovenskej socialistickej republike na tisíc pracovníkov podaných iba 0, 98 prihlášky vynálezu a novovyužitých vynálezov bolo iba 0, 28. Poklesol tiež počet novovyužitých vynálezov na 90, 9 % oproti roku 1983 K podobnému poklesu došlo aj vo využívaní priemyselných vzorov. Z celkového počtu vyhlásených tematických úloh bola len jedna tretina vyriešených a z podaných zlepšovacích návrhov len polovica realizovaných.

Výsledky štátnej expertízy Úradu pre vynálezy a objavy tiež dokazujú, že stále sa vyskytujú prípady, keď úlohy vo výskume, konštrukcii a projekcii sa riešia len aplikáciou už známeho stavu techniky a technológie vo svete

Sú však aj opačné prípady, keď výskumné ústavy vyvinú veľmi dobre veci a ich ocenenie a využitie sa realizuje skôr v zahraničí ako u nás. K tomu uvediem aspoň jeden konkrétny príklad: Výskumný ustav chemických vlákien vo Svite vyvinul vlákna do integrovaného úpletu, ktoré, žiaľ, získalo skôr ocenenie v zahraničí ako u nás. Uvedené vlákno získalo až na tohtoročnom Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru v Brne Zlatú medailu.

Aj keď podľa analýz Úradu pre vynálezy a objavy podiel

aktivity pracujúcich v Slovenskej socialistickej republike v 7. päťročnici v rámci ČSSR stále rástol niektoré kraje v prepočte na tisíc pracovníkov sú až na konci poradia všetkých krajov ČSSR. Spoločenský prospech tvorivej iniciatívy pracujúcich za rok 1984 vo výške 3, 2 mld Kčs mohol byť omnoho vyšší, ak by sa realizácia vynálezov, zlepšovacích návrhov a tematických úloh podstatne zlepšila.

Hľadajme preto aj my poslanci s pracovníkmi vedy a výskumu ďalšie zdroje, ako i s riadiacimi pracovníkmi poučenia v Pražskej výzve a z uznesenia ÚV KSSZ a Rady ministrov ZSSR o ďalšom rozšírení nových metód hospodárenia a posilnenie takto ich vplyvu na urýchlenie vedeckotechnického rozvoja.

Na záver mi, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, dovoľte uviesť, že Klub poslancov SNR - Strany slovenskej obrody ma splnomocnili odporučiť, aby Slovenská národná rada prijala správu vlády SSR, prednesenú jej predsedom súdruhom Colotkom o plnení jej programového vyhlásenia a kladne zhodnotila jej doterajšiu činnosť a schválila predložený návrh uznesenia.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Č m e l o v i. Dávam slovo poslancovi Kamilovi Brodzianskemu.

Poslanec JUDr. Brodziansky:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

Pri ďalšom rozvoji socialistickej spoločnosti má osobitný význam dodržiavania a upevňovania socialistickej zákonnosti ako dôležitej metódy riadenia. Tým je vedené aj všestranné úsilie vyjadrené v dokumentoch politických a štátnych orgánov i v Programovom vyhlásení vlády SSR z roku 1981, zamerané na ďalšie upevňovanie socialistickej zákonnosti a na dôsledné dodržiavanie poriadku a disciplíny.

Vláda SSR pri plnení svojho programového vyhlásenia prijala rad opatrení na zabezpečenie úloh súvisiach s upevňovaním

socialistickej zákonnosti a znižovaním protispoločenskej činnosti, ktoré boli rozpracované a konkretizované v Realizačnom programe aplikácie uznesenia XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS v oblasti právnej politiky v rokoch 1981 - 1985. Z kontroly jeho plnenia vyplýva - a konštatoval to aj Ústavnoprávny výbor SNR, že zodpovedné štátne orgány zabezpečujú plnenie úloh a postupne vyhodnocujú stav realizácie na jednotlivých úsekoch dodržiavania zákonnosti.

Je potrebné vyzdvihnúť, že vláda SSR prijímala opatrenia na upevnenie socialistickej zákonnosti, predovšetkým v boji proti kriminalite, pre zamedzenie protispoločenskej činnosti, proti alkoholizmu, pre zníženie trestnej činnosti mladistvých, opatrenia v oblasti občianskoprávnych vzťahov a zásad socialistického spolunažívania občanov i na plánovité rozvíjanie právnej výchovy, ktoré boli v centre pozornosti aj orgánov SNR, najmä Ústavnoprávneho výboru.

Vážené súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

napriek vynaloženému úsiliu sa v znižovaní kriminality a ostatnej protispoločenskej činnosti ešte nedosahujú výsledky adekvátne tomuto závažnému sociálnemu javu, aj keď najmä v posledných dvoch rokoch došlo k zastaveniu trendu jej nárastu a na niektorých úsekoch k miernemu zníženiu. Poznatky i štatistické údaje svedčia o tom, že nepriaznivý stav je v hospodárskej kriminalite, v recidíve trestnej činnosti, kriminalite mládeže, trestnosti cigánskych občanov i v páchaní trestných činov v doprave a pod vplyvom alkoholu. Obdobné sú poznatky aj z môjho volebného obvodu v okrese Žiar nad Hronom.

V súvislosti s potrebou prekonávať javy nezlučiteľné so socialistickou zákonnosťou, morálkou, štátnou a občianskou disciplínou vláda SSR prijala Súbor opatrení na predchádzanie neoprávnenému obohacovaniu sa a na zabezpečenie účinnejšieho postihu majetku a majetkového prospechu z nestatočných zdrojov. Pravidelne kontrolovala jeho plnenie a dôrazne vyžadovala od rezortov, ním podriadených organizácií a národných výborov plnenie úloh vyplývajúcich z tohto dokumentu. Treba povedať, že pri plnení súboru opatrení sa dosiahli len čiastkové výsledky.

Stále sa v značnom rozsahu vyskytuje protispoločenské činnosť, ktorá je zdrojom nezákonného obohacovania. Spôsobuje to najmä nenáročný prístup a malá dôslednosť vedúcich pracovníkov pri plnení prijatých opatrení. Mnohí z nich nevytvorili dostatočné zábrany protispoločenskému konaniu, tolerujú ne-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP