Čtvrtek 24. října 1985

kladné buď-alebo. Buď socialistický spôsob života, alebo konzumný spôsob života; buď socialistická kultúra alebo konzumné subkultúry. Tercium nandatur - tretí spôsob nie je. Ak sa spoločnosť totálne zorientuje na konzum, ak sa umenie zadaptuje totálne na takúto spoločnosť, tak potom zbohom nielen podmet, ale aj prívlastok, zbohom nielen umenie, ale aj socialistické.

O týchto a podobných zauzleniach sa medzi slušnými ľuďmi nehovorí - načo by sa slušní ľudia znepokojovali, zato o nich hovorí naša každodenná skúsenosť.

V dokumentoch sa hovorí aj o možnostiach a podmienkach umenia, čo značí, že sa hovorí o vynikajúcich podmienkach a možnostiach pre kultúru a umenie. Naša každodenná skúsenosť však hovorí, že možnosti a podmienky v ríši umenia sú rozdelené nerovnomerne a celkom iste nespravodlivo, a to nielen podľa jednotlivých umeleckých činností, ale aj ad personam, povedal by som skoro podľa nosa, teda práve podľa toho, o koho ide. Mnohí si z umenia žijú dobre a niektorí aj vynikajúco, iných postihuje nerovnomernosť rozdelenia možností značne a niektorých totálne. Napr. ani jeden z dobrých slovenských prozaikov nemôže vyžiť zo svojej dobrej prózy - všetci sú teda zamestnaní alebo čo je ešte horšie závislí na krátkodobých štipendiách a všelijakých stimuloch. Šuster by sa chcel držať svojho kopyta, spisovateľ by chcel byť profesionál, ako futbalista a chcel by byť majster svojho remesla, no podmienky a možnosti na rozdiel od futbalistu pre výkon spisovateľskej práce sú nedôstojné a nežičlivé.

Literatúra a umenie sa realizujú či priam materializujú iba v lone spoločnosti, v okamžiku keď ich spoločnosť prijíma. Niet kultúry bez obecenstva, iba obecenstvo môže byť bez kultúry. Ak totiž považujeme - a to musíme - kultúru za činnosť, za aktivitu, za pozitívny dotyk s tvorivými silami človeka a nie za pasívny konzum, potom musíme aj z oficiálnych čísiel zistiť, že veľká väčšina našich občanov nemá aktívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, že to, čo sa najčastejšie prijíma je tzv. konzumná kultúra, že kultúra sa stáva iba článkom v nekonečnej uzavretej konzumnej reťazi. Z 579 000 tzv. kultúrnych stoličiek na Slovensku iba asi 70 000 je v kluboch a krúžkoch, teda na takých miestach, kde by mohlo a malo prísť k tvorivým dotykom občanov s kultúrou a umením. Aj tam, kde sme mali vybudovaný priestor pre takéto tvorivé možnosti občana, aj tam všetko škrípe, všetko je z roka na rok ťažšie a temer nemožné po úsporných opatreniach vlády, ktoré sa do miestnych podmienok premietli kruto a niekde aj katastrofálne.

Dobre viem, že sa opakujeme, že znášame žaloby na pomyselný vrch, ktorý už nemá konca-kraja, ktorému už na vrch nedovidieť. No od našich posledných nárekov sa nič nezmenilo, ak sa zmenilo tak iba k horšiemu.

Nemusíme chodiť ďaleko, aby sme našli príklad nekultúrneho vzťahu k našej skutočnosti, netreba ho hľadať vo vzdialených a zabudnutých luhoch, možno ostať v bratislavských betónových hájoch: 100-tisícová Petržalka má 217, slovom a písmom, tzv. kultúrnych stoličiek; obyvateľ Petržalky má teda nádej, že sa na vlastnú petržalskú kultúrnu stoličku dostane približne raz za 500 rokov! To uznáte, že ani naši gerontológovia nedokážu, aby sme sa dožili takého veku.

Ale tam, kde niet možnosti realizovať kultúrne potreby, tam samotné tieto kultúrne potreby degenerujú. Ani v sociálno-ekonomických, ani v kultúrnych vzťahoch niet prázdnych priestorov, do priestorov, ktoré uvoľňuje kultúra nastupuje antikultúrnosť, ľahostajnosť k spoločenským hodnotám, vandalizmus, kriminalita. Takto to už dnes vyzerá na druhej strane Dunaja, zajtra, s pribúdaním veku petržalských detí sa problém neznesiteľne vyostrí - možno, že dnes už je neskoro.

Neviem, ako je to teraz u nás s citovaním, ja sa dosť pozerám okolo, tuším, že sa málo cituje s. Gorbačov, tak si ho dovolím pripomenúť. Súdruh Gorbačov v rozhovore s francúzskymi televíznymi pracovníkmi povedal: "Povedal by som však, že sa nepozeráme na socializmus ako na spotrebnú spoločnosť a že nebudeme nasledovať normy západného spôsobu života. " Mali by sme byť teda menej spokojní sami so sebou, mali by sme niečo vedieť o trendoch spotrebnej spoločnosti a jej subkultúrach, mali by sme pochopiť, že to, čo dnes zameškáme premyslieť a vykonať, to nám už najbližšia budúcnosť nekompromisne pripomenie. Iba v takomto kritickými pripomienkami podmienenom zmysle môže náš výbor odobriť správu vlády SSR.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Mináčovi. Prosím členku Predsedníctva SNR a predsedníčku Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu poslankyňu Petronelu Višňovcovú, aby predniesla svoje vystúpenie.

Poslankyňa Ing. Višňovcová:

Vážený súdruh predseda Slovenskej národnej rady,

vážený súdruh predseda vlády,

vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

ak hodnotíme úroveň plnenia úloh Programového vyhlásenia vlády SSR v tých oblastiach národného hospodárstva, ktoré sú náplňou pôsobenia Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu môžeme konštatovať, že vďaka veľkej starostlivosti vlády SSR sa v nich dosiahli prevažne priaznivé výsledky.

Hmotná spotreba obyvateľstva dosiahla úroveň a štruktúru, ktorou sa naša republika radí medzi vyspelé krajiny sveta a významne prispela k formovaniu socialistického spôsobu života. Prírastok osobnej spotreby sa zvýšil za roky 7. päťročnice takmer o 19 %.

Celkový objem dodávok do trhových fondov sa hodnotovo zvyšoval, rástol maloobchodný obrat, stabilizoval sa trh potravinárskeho tovaru, rozšíril sa sortiment výrobkov i obchodná sieť. Prehĺbilo a skvalitnilo sa odvetové riadenie rezortu obchodu, zvýšila sa kultúrnosť predaja a služieb obchodu i čiastočne ochrana spotrebiteľa, zdokonalil sa systém výskumu trhu. Dovoľte mi však povedať, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, že napriek týmto dobrým výsledkom pretrvávajú aj určité nedostatky, a to v dostupnosti niektorých tovarov, ich kvalite, štruktúre a funkčnej využiteľnosti. Napríklad v dostupnosti tovarov dlhodobého používania, v ich kvalite a úžitkových vlastnostiach. Pomalý je priebeh inovácie a zvyšovanie technickej úrovne mnohých výrobkov.

Zásobovaciu situáciu v potravinárskom tovare v uplynulých štyroch rokoch 7. päťročnice možno hodnotiť pomerne vyrovnaným vzťahom medzi ponukou a dopytom vo všetkých rozhodujúcich druhoch potravín. Je však potrebné zlepšiť zásobovanie vidieka mäsom a mäsovými výrobkami. Kvalita niektorých potravinárskych výrobkov, najmä mlieka, mäsa a výrobkov z nich nie je uspokojivá. Mäsové výrobky napr. sú často presolené a tým trpí ich kvalita. Túto kvalitu treba omnoho rozhodnejšie riešiť a tak zlepšiť kvalitu spomínaných výrobkov.

Predaj priemyselného tovaru svedčí o trvalej a v podstate tiež uspokojenej spotrebe predovšetkým textilu a obuvi. Dosiahlo sa zvýšené tempo predaja predmetov dlhodobého používania.

Nepostačujúca je však jeho štruktúra. V rokoch 7. päťročnice

sa napriek vynaloženému úsiliu nepodarilo zabezpečiť žiadúcu skladbu tovarov v sortimente odievania.

V priemyselnom tovare dlhodobého používania sú nedostatkovými mrazničky, farebné televízory, šijacie stroje i bicykle. Úroveň vnútorného trhu bola narušovaná nedostatočnou kvalitou niektorých druhov výrobkov, ktoré prenikali z výroby do obchodnej siete. Medzi ne patrí i nábytok. Ďalšími tovarmi, v ktorých bola zaznamenaná nižšia kvalita, dovoľte niektoré spomenúť: automatické práčky, kompresorové chladničky, tepelné spotrebiča, čiernobiele televízory, prijímače, magnetofóny. Chýbajú aj niektoré druhy galantérnych tovarov, napr. opasky, vešiaky a iné mnohé ďalšie výrobky. Nedostatky v štruktúre ponuky sú predmetom teda oprávnenej kritiky našich pracujúcich.

Pri kvalitnom zabezpečovaní služieb vnútorného obchodu zohráva popri mechanizácii a technike prirodzene najdôležitejšiu úlohu ľudský činiteľ - pracovníci. Preto výchove mladej generácie v rezorte obchodu sa musí venovať trvalé ešte väčšia pozornosť, aby vzťah pracovníkov obchodu k občanom bol citlivejší, aby sa zvyšovala kultúra predaja.

Za roky tejto päťročnice aj popri spomalenom rozvoji oproti piatej a šiestej päťročnici sa podľa limitovaných možností naďalej úspešne rozvíjala materiálno-technická základňa vnútorného obchodu. Konkrétne bolo dokončených dvanásť veľkých obchodných objektov, ako sú nákupné strediská, ale aj sklady v štátnom obchode a dvanásť objektov v družstevnom obchode. Dovoľte pripomenúť, že hlavnému mestu SSR bola tiež venovaná zvýšená pozornosť pri budovaní obchodnej siete, avšak to nepostačuje a treba v budúcom období venovať zvýšenú starostlivosť najmä rekonštrukcii obchodnej siete a tiež plánu pracovníkov pre obchod.

Priaznivo sa rozvíjal cestovný ruch, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne vzrástol a stal sa trvalou súčasťou spôsobu života našich obyvateľov. Jeho prirodzeným základom je domáci cestovný ruch.

V oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu síce vzrástol počet účastníkov, pomalší však bol vývoj počtu pobytových dní a ako nedostatočný sa javí vývoj priemerného príjmu na osobu a pobytový deň, ktoré k nám prichádzajú.

Výrazné prírastky zaznamenala materiálno-technická základňa cestovného ruchu, no napriek tomu nie je uspokojený dopyt, predovšetkým vo významných turistických centrách. Rozvíjala sa aj sieť doplnkových služieb. Lepšie podmienky sú vytvorené

pre letnú aj zimnú rekreáciu našich pracujúcich, a to aj využívaním 35 vybudovaných termálnych kúpalísk.

Na základe vydaných "Zásad účinnejšieho riadenia a pružnejšieho zabezpečovania rozvoja služieb pre obyvateľstvo" sa prijal celý rad právnych noriem v oblasti plánovania, financovania, v oblasti mzdovej a cenovej politiky a materiálno-technického zásobovania. Zároveň sa umožnilo našim občanom využiť doplnkové služby, či už v prevádzkárňach národných výborov, alebo u jednotlivých občanov, ktorí dostali povolenie z národného výboru. Prínosom pre ďalší rozvoj a skvalitňovanie služieb bola novela zákona o národných výboroch a uplatnení nových ekonomických nástrojov.

Popri kladnom hodnotení čiastkových výsledkov v rozvoji služieb obyvateľstva treba poukázať na niektoré problémy v tejto oblasti. Neuspokojujúca je kvalita, najmä vzhľadové a úžitkové vlastnosti zákaziek, nedostatočná je úroveň obsluhy, pretrvávajú problémy v materiálno-technickom zásobovaní. Po zvýšení cien zákazkových služieb klesá dopyt občanov po týchto službách.

Prevádzky v niektorých okresoch, mestách a ich sídliskách i obciach sú nerovnomerne rozmiestnené. Žiada sa preto riešiť za účinnej pomoci plánovacích orgánov materiálno-technické zásobovanie v záujme dostatku potrebných materiálov na jednotlivé druhy služieb, pretože dodávky tak ako sa realizujú nie sú úplné, pretože sa neplnia na 100 %.

Hlavnou úlohou dopravnej sústavy je včas, plynulé, kvalitne a efektívne zabezpečovať prepravné potreby národného hospodárstva a obyvateľstva. Vďaka obetavosti pracovníkov dopravy i národných výborov sa dané úlohy darilo plniť. Prepravné potreby národného hospodárstva a obyvateľstva sú v zásade zabezpečené a darí sa znižovať aj ich prepravnú náročnosť. Pretrvávajú však ešte nedostatky najmä v rýchlosti dopravy, včasnosti a spoľahlivosti, v znižovaní nehodovosti, vo využívaní protismernosti prepráv i v kultúre cestovania. Súdruhovia poslanci a poslankyne poukázali najmä na nízku úroveň kultúrnosti cestovania, ktorá súvisí aj so zlým a zastaralým technickým stavom autobusov, s vybavenosťou autobusových staníc a zastávok.

Ak hovoríme o kultúrnosti cestovania musíme si uvedomiť, že často investične nenáročné opatrenia môžu výrazne ovplyvniť spokojnosť našich občanov. Čistota dopravných prostriedkov a staníc, základné hygienické podmienky, informovanosť cestujúcich, správanie sa personálu k cestujúcim môžu veľa nedostatkov zmierniť.

Pravda, treba objektívne vidieť, že príčiny spomínaného stavu nie sú len vecou podnikov ČSAD. Napr. k preplňovaniu autobusov "prispievajú" i nevhodné začiatky a ukončenia pracovných smien v podnikoch, často bez súhlasu kompetentných orgánov, ako aj nedostatočná vybavenosť nových sídlisk školkými zariadeniami.

Dôležitú úlohu zohráva i kvalita a dĺžka komunikačnej siete. Tempo jej výstavby a rekonštrukcie je žiadúce zrýchliť. Podobne sa treba zamyslieť i nad urýchlením rekonštrukcie železničných staníc, a to najmä v Bratislave, Žiline, Leviciach a v ďalších mestách.

Záverom mi dovoľte povedať, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, že náš výbor kladne hodnotil doterajšie výsledky, ktoré Ministerstvo obchodu SSR, Ministerstvo vnútra SSR, Slovenský zväz výrobných družstiev a Slovenský zväz spotrebných družstiev v priebehu tohoto volebného obdobia docielili.

Popri priaznivých výsledkoch je však i naďalej mnoho rezerv, ktoré treba využiť aj pre splnenie úloh tohtoročného plánu. O ktoré nám predovšetkým ide o dobré zvládnutie zásobovania vnútorného trhu v závere tohoto roka a dôsledne riešiť za účinnej pomoci plánovacích orgánov úlohy, ktoré vyplývajú s programu odstraňovania nedostatkových druhov tovaru v rokoch 8. päťročnice

Ďakujem za pozornosť

(Potlesk )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdružke Višňovcovej. Ako ďalší vystúpi poslanec Andrej A n t o š

Poslanec Antoš:

Vážená Slovenská národná rada, vážení hostia!

Plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky pre nás poslancov Slovenskej národnej rady nebolo ani doteraz neznáme Veď takmer všetko, o čom sme rokovali od začiatku siedmeho volebného obdobia, znamenalo vo svojej podstate kontrolu, ako vláda SSR zabezpečuje jednotlivé časti úloh, ktoré obsahuje aj programové vyhlásenie. Doteraz sme sa však aj v našom Výbore SNR pre veci sociálne a zdravotné s jednotlivými problémami zaoberali čiastkové, no na septembrovej schôdzi sme ich zhodnotili ako celok, s osobitným zreteľom na oblasť zdravotníctva, práce a sociálnych vecí.

V obidvoch oblastiach - či ide o zdravotníctvo, alebo o sociálnu starostlivosť - sa odzrkadľuje účinnosť našich socialistických zákonov. Vieme, že práve zákonmi zaručená starostlivosť štátu o zdravie občanov i celá široká oblasť sociálna patrí medzi osobitné prednosti nášho spoločenského zriadenia.

Z pohľadu na prednesenú správu o plnení programového vyhlásenia, no najmä na základe našich vlastných poslaneckých skúseností vidíme, že sa opäť urobil kus dobrej práce. Nás poslancov to však nemôže uspokojiť, pretože na základe viacerých rokovaní v našom výbore sa pri hlbšom pohľade ukázali aj viaceré problémy a nedostatky, ktoré boli predmetom kritiky z našej strany. Napríklad naďalej sa nedarí dokončovanie stavieb na sociálne účely, a to isté platí aj o stavbách v zdravotníctve. Vieme, že tento problém viac patrí na riešenie národným výborom, ktoré tieto úseky priamo riadia.

Na druhej strane sa chcem pozitívne zmieniť o liečebno-preventívnej starostlivosti o pracujúcich v závodných ambulanciách. Pre zlepšenie tejto starostlivosti, najmä pokiaľ ide a pracovníkov z rizikových pracovísk, sa zvýšila výkonnosť rozšírením počtu závodných zdravotníckych stredísk a k ďalšiemu zlepšeniu preventívnej starostlivosti o pracujúcich prispelo zvýšenie počtu miest závodných obvodných lekárov. Zvýšil sa počet preventívnych lekárskych prehliadok. Kladie sa dôraz na preventívne prehliadky z rizikových pracovísk, najmä robotníkov, ktorí pracujú v hlučnom a chemickom prostredí, a prehĺbila sa zdravotná starostlivosť o pracovníkov v rezorte palív a energetiky. Avšak aj keď sa počet preventívnych vyšetrení zo strany závodných lekárov zvýšil a približuje sa k počtu 2 milióny, i tak je plnenie iba na 68, 8 %. Tu treba docieliť lepšiu spoluprácu závodných lekárov a obvodných lekárov-špecialistov s hospodárskym vedením závodov a podnikov - ako o tom hovoril súdruh K r o c s á n y. Ale treba zlepšiť aj zdravotnú výchovu, zdravotné uvedomenie pracujúcich, aby aj oni mali pocit zodpovednosti za vlastné zdravie.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

nemôžem obísť takú významnú otázku, akou je vývoj mzdovej

politiky a s ňou súvisiaca postupná realizácia druhej etapy zefektívňovania ekonomickej účinnosti mzdových sústav, na ktorú prešlo už vyše 400 tisíc pracovníkov na Slovensku. Dotýka sa prevažne nás - výrobných robotníkov, ale i majstrov, technikov a vedeckých i výskumných pracovníkov. Princípy sú známe a náš výbor si ich bližšie osvojil na odborno-politickom seminári, ktorý sme vlani v novembri uskutočnili v Martine za účasti Sociálneho a zdravotného výboru Českej národnej rady a zborník prednášok z tohto seminára dostali všetci poslanci SNR aj ČNR. K týmto otázkam sme mali aj politicko-odbornú prípravu na pôde Slovenskej národnej rady pre všetkých poslancov SNR práve pred mesiacom. Vo svojej poslaneckej činnosti sa však aj ja stretávam s názorom a očakávaním niektorých ľudí, že táto druhá etapa zefektívňovania mzdových sústav má priniesť akési všeobecné zvyšovanie zárobkov. Takéto nesprávne názory by nemohli existovať, keby sa v politicko-organizačnej príprave dodržali tie zásady, ktoré stanovujú, že do tohto procesu prípravy treba zapojiť nielen pracovníkov ekonomických útvarov v podnikoch a závodoch, odborových funkcionárov, ale aj popredných robotníkov, zlepšovateľov, novátorov, vedúcich brigád socialistickej práce, komplexných racionalizačných brigád a podobne a hovoriť s každým robotníkom, ktorého sa tieto zmeny dotýkajú. Veď hovoriť o diferenciácii v odmeňovaní, o princípe zásluhovosti, o brigádnom chozrasčote len všeobecne a nevysvetliť v každom robotníckom kolektíve čo to pre jednotlivcov znamená, to nie je seriózna príprava na takú dôležitú a citlivú záležitosť, akou je odmeňovanie robotníkov a náročnejšie podmienky, ktoré k tomu treba utvoriť. A tu sa ukazuje, že práca s ľuďmi - živá a neformálna sa nedá ničím nahradiť.

Osobne pokladám za mimoriadne dôležité, že len efektívnejšie hospodárenie a konečný výsledok práce môže byť základom pre takú mzdu, ako si kto zaslúži. Problematickou ostáva však naďalej otázka, že keď sa podnik alebo závod dostane do nerentability - a podotýkam, že nestáva sa tak vinou nás robotníkov - ťažko je potom hovoriť o princípe zásluhovosti. Je úlohou nás poslancov, aby sme si otázky mzdového vývoja sústavne osvojovali a aj tejto problematike venovali svoju pozornosť vo volebných obvodoch i na vlastných pracoviskách. V tejto súvislosti sme aj na septembrovej schôdzi nášho výboru i včera konštatovali, že v uplatňovaní druhej etapy zefektívňovania mzdovej sústavy sa žiada venovať zvýšenú pozornosť utváraniu podmienok pre jej realizáciu. Zásadne treba pri tom zlepšiť politicko-výchovnú prácu s ľuďmi, zvýšiť úroveň kádrovej a personálnej práce s cieľom zvýšenia rastu spoločenskej produktivity práce.

Jednou z podmienok uplatnenia druhej etapy zvyšovania ekonomickej účinnosti mzdových sústav je aj v našom podniku Bučina Vranov znížiť o 10 % počet pracovníkov, ktorí nepracujú podľa noriem spotreby práce. Preto sa aj u nás v tomto roku robia previerky noriem obslúh a noriem početných stavov vo viacerých útvaroch, prevádzkach a cechoch. Náš podnik by mal prejsť na realizáciu spomínanej druhej etapy zefektívňovania mzdových sústav v druhom polroku 1986.

Pripravujeme sa na to aj tým, že už boli doplnené kvalifikačné katalógy robotníkov, aby zodpovedali súčasnej úrovni techniky a organizácie práce. Pretože v spomínanej druhej etape dochádza k zmene tarifných stupníc u robotníkov i technicko-hospodárskych pracovníkov, práce na týchto prípravách sú už rozbehnuté. No v našom podniku, tak ako v mnohých iných, sú tieto práce sústredené prevažne do odboru ekonomiky práce a miezd a nikto k tomu neprizýva, ani sa neporadí s poprednými robotníkmi, novátormi a vedúcimi BSP. Opäť sa teda pracuje administratívnou metódou, ktorej výsledky sa nám robotníkom iba dajú na vedomie ako nová skutočnosť. Na základe týchto mojich skúseností a poznatkov chcem upozorniť, že sa žiada zabezpečiť kontrolu aj včasnú nápravu, aby sa v prípravách na druhú etapu tohto programu dodržiavali určené smernice, podľa ktorých takéto závažné práce sa nemajú robiť iba administratívne, ale v priamej súčinnosti s takým okruhom robotníkov a novátorov, o ktorých som sa zmienil, a zároveň, aby tento proces sprevádzala aj dôsledná politickoorganizátorská práca v pracovných kolektívoch.

Záverom sa pripájam k názoru, aby sme správu o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky prijali, aj napriek niektorým kritickým pripomienkam.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Antošovi. Dávam slovo poslancovi Jánovi Zabákovi.

Poslanec JUDr. Zabák:

Vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia!

Zdravie národa všetci pokladáme za neoceniteľné bohatstvo. A starostlivosť štátu o toto bohatstvo patrí u nás medzi celospoločenské priority, s vysoko humánnym obsahom.

V príprave na dnešné rokovanie som si osobitne všimol plnenie volebných programov Národného frontu z prieskumov členov nášho výboru v okresoch Rožňava, Vranov nad Topľou, Senica, Michalovce a Dunajská Streda. Predovšetkým v akcii "Z" sa v nich vybudovali viaceré zdravotnícke zariadenia, najmä poliklinického typu a rozšírili sa ambulancie. V plnení volebného programu Národného frontu na úrovni okresov sa začalo aj s rekonštrukciou a modernizáciou starších objektov i nová výstavba takých zariadení, ktoré sú nepostrádateľné pre našu najstaršiu generáciu. Sú to malometrážne byty pre dôchodcov, strediská osobnej hygieny, kluby dôchodcov i domypenzióny pre dôchodcov, rozšírenie možností ich spoločného stravovania a opatrovateľskej služby. V týchto ušľachtilých zámeroch sa iste bude pokračovať aj ďalej, pretože v starostlivosti o starých ľudí máme ešte čo skvalitňovať.

Zároveň som si však všimol, že v jestvujúcich volebných programoch Národného frontu sa vo väčšine akosi pozabudlo na rozširovanie liečební pre starých a dlhodobé chorých, na čo by som chcel osobitne upozorniť pre naliehavosť situácie najmä v súvislosti s prípravami nových volebných programov.

Vážená Slovenská národná rada,

vieme, že rozvoj zdravotníctva, skvalitňovanie jeho služieb je závislé predovšetkým od aplikácie vedeckotechnických poznatkov do zdravotníckej praxe. Rozhodujúca úloha pritom patrí a čoraz viac bude patriť modernej a vysokovýkonnej liečebnej a diagnostickej technike. No nielen to. Rovnako dôležité je, aby sa lepšie využívala aj jestvujúca zdravotnícka technika. Z hľadiska výraznejšieho posunu pri využívaní automatizovaných systémov riadenia a elektronických diagnostických a liečebných prístrojov významnú úlohu zohráva nielen naša zdravotnícka vedeckovýskumná základňa, ale najmä spojenie síl do integrovaného výskumu v rámci krajín RVHP, ako aj nedávno podpísaná dohoda o vzájomných dodávkach, výrobnej kooperácii a špecializácii medzi piatimi socialistickými krajinami, vrátane Sovietskeho zväzu i ČSSR. O probléme nákupu zdravotníckej

techniky bol práve včera - 23. októbra v Pravde uverejnený kritický článok riaditeľa OÚNZ vo Zvolene.

Vážená Slovenská národná rada!

Ak sa na dnešnom našom rokovaní pokojne sústreďujeme na analyzovanie a konfrontáciu pozitívneho a problémového v súvislosti s kontrolou Programového vyhlásenia vlády SSR, je to možné iba preto, že nebo nad naším životom nezatieňujú chmáry-mraky nezamestnanosti, nedostatku a hladu. Keby som sa mal vyjadriť hydrometeorologicky, povedal by som, že nad našou vlasťou sa rozprestiera tlaková výš sociálnych a spoločenských istôt. Ale zo Západu sa prehlbuje tlaková níž, hromadia sa mraky zlovestného zbrojenia, ktoré by chceli atómovou, neutrónovou či inou smršťou zničiť náš krásny domov a na celú našu modrú planétu i na celý vesmír nad ňou chceli by hviezdnou vojnou priviesť apokalyptické časy skazy a zániku.

Súčasná kňazská služba, predovšetkým v mierovom Združení katolíckych duchovných Pacem in terris zahrňuje vo svojom poslaní angažovanosť za myšlienky inšpirované nielen duchom dobrých medziľudských vzťahov, ale aj, či predovšetkým priateľstva a mieru medzi národmi. Ak sa nemá táto služba odcudziť ľudu, musí venovať zvláštnu pozornosť tomu nesmiernemu úsiliu, ktorým sa naši občania snažia ďalej skvalitňovať svoje životné podmienky na základe výsledkov užitočnej práce.

Podieľame sa s naším ľudom na dobrých pracovných výsledkoch, prežívame s ním jeho úsilie pri plnení náročných pracovných a spoločenských úloh. Tento náš vrúcny vzťah nám kňazom nedovoľuje, aby sme žili odlúčene od života. Vyšli sme z ľudu, cítime plnú potrebu angažovanosti na ďalšom úspešnom rozvoji vlasti a pokladáme za svoju vlasteneckú povinnosť pomáhať pri riešení všetkých aktuálnych úloh.

Kňazi Združenia si uvedomujú, že boj za mier je cesta k odstráneniu nedorozumenia vo vzťahoch medzi štátmi a národmi. Naše národy okúsili krutosť vojny, vedia, že pri ničivosti dnešných prostriedkov zbrojenia bola by nová vojna oveľa tragickejšia, znamenala by zánik života. Preto vyhlasujeme so všetkými mierumilovnými ľuďmi, že ďalšiu vojnu treba považovať za najhroznejší zločin. S horúcim srdcom podporujeme úsilie tých štátnikov, ktorí sa usilujú o odstránenie vojen.

Kňazi nášho Združenia sa plne staviame za mierovú politiku krajín socialistického spoločenstva na čele so Sovietskym zväzom a stotožňujeme sa s vyjadrením generálneho tajomníka ÚV KSSZ Michaila Gorbačova, ktorý v rozhore poskytnutom časopisu Time 28. augusta 1985 povedal (citujem): "... Či sa už jeden druhému páčime alebo nie, žiť alebo zahynúť môžeme len spoločne. Neexistuje iná cesta, než žiť vzájomne v mieri. Ako sa u nás hovorí: žiť a nechať žiť" (koniec citátu).

V našom socialistickom zriadení žije a plní svoje poslanie i cirkev. My kňazi v prevažnej väčšine pôsobíme na veriacich tak, že kresťanské posolstvo ich neodvádza od plnenia budovateľských úloh našej vlasti, ale ich tiež k tomu nabáda.

Preto i vo februári t. r., keď bol v Prahe celoštátny zjazd Združenia za účasti vyše 400 kňazov-delegátov, spoločne sme vyjadrili svoj postoj: naďalej slúžiť a pomáhať pri záchrane života, svetového mieru a pri budovaní našej socialistickej vlasti. Láska k vlasti a vrúcne úsilie za zachovanie svetového mieru ukázali nezastupiteľné miesto Združenia v súčasnom živote nielen cirkvi, ale aj v socialistickej spoločnosti. Delegáciu účastníkov zjazdu - ako viete - prijal aj náš prezident dr. Gustáv Husák, ktorý vo svojom príhovore vysoko ocenil priebeh a výsledky federálneho zjazdu a tiež skutočnosť, že v činnosti Združenia sa harmonicky spája oddanosť cirkvi s vernosťou československému ľudu, a preto právom zaujalo pevné miesto v živote našej spoločnosti, ktorá si jeho vlastenecké postoje a ušľachtilú činnosť vysoko váži a bude mu i naďalej poskytovať plnú podporu. Približne také boli slová nášho prezidenta.

Tento rok, kedy si pripomíname 40. výročie vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja a oslobodenia našej vlasti, aj náboženskí činitelia a predstavitelia všetkých cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich u nás usporiadali slávnostné zhromaždenie 24. apríla v Brne pod heslom: "40 rokov života v mieri - naša vďačnosť i záväzok". Predstavitelia z rôznych cirkví zdôraznili, že osobitne si uvedomujeme cenu veľkých obetí miliónov bojovníkov, ktorí spečatili krvou našu slobodu a aj skutočnosť, že naša vlasť sa stala spoločným a milovaným domovom všetkých občanov bez rozdielu náboženského presvedčenia, ktorí v pevnej jednote dvoch bratských národov, Čechov a Slovákov i ostatných národností plnia programové ciele Národného frontu a podporujú mierovú politiku, ktorá bola formulovaná aj v programovom vyhlásení federálnej vlády a národných vlád v roku 1981.

Ako katolícky duchovný hlásim sa aj ja a podporujem túto mierovú a humánnu politiku. Všetkým, ktorí mobilizujú svoje sily k tomu, aby život a mier vo svete bol zachovaný, prajem z celého srdca úspech.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Zabákovi. O slovo sa prihlásil minister spravodlivosti SSR Ján P j e š č a k. Prosím, aby sa ujal slova.

Minister spravodlivosti SSR prof. JUDr. Pješčak, DrSC.:

Vážený súdruh predseda SNR,

súdružky a súdruhovia poslanci,

vážení prítomní!

Dovoľte mi, aby som z poverenia vlády SSR uviedol niektoré ďalšie skutočnosti významné z hľadiska plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR v oblasti právnej politiky KSČ a socialistického štátu. Ide hlavne o oblasť zdokonaľovania nášho socialistického právneho poriadku, zvyšovania úrovne boja s protispoločenskou činnosťou a prehlbovania účinnosti práce prokuratúry, súdov a štátnych notárstiev.

Vývoj našej socialistickej spoločnosti po XVI. zjazde KSČ preveril pôsobenie socialistického práva, právneho poriadku, socialistickej zákonnosti a právneho vedomia pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti, ochrane spoločenských záujmov, práv a oprávnených záujmov jednotlivých občanov a organizácií.

Základné princípy, na ktorých je založené československé socialistické právo, ako sú vedúca úloha KSČ pri tvorbe a realizácii práva, demokratický centralizmus, socialistický internacionalizmus a humanizmus, rovnosť všetkých občanov pred zákonom, rozhodujúce postavenie zákona v sústave právnych predpisov, jednota socialistickej zákonnosti, sa plne osvedčili. V uvedenom období právo aktívne reagovalo na zmeny v spoločenských vzťahoch.

Náš právny poriadok sa stal vo svojom celku funkčným a stabilným. Upevňovanie právneho poriadku napomáhalo rozvíjať funkcie socialistického štátu.

Dosiahnutá úroveň právneho poriadku je pevným základom pre jeho ďalšie zdokonaľovanie v súlade s perspektívnymi potrebami našej spoločnosti. Poskytuje spoľahlivé záruky právneho zabezpečenia realizácie uznesení XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS.

Pri uplatňovaní socialistickej zákonnosti bolo úsilie vlády zamerané predovšetkým na to, aby sa zodpovedne zabezpečovala ochrana nášho socialistického zriadenia, socialistického vlastníctva, verejného poriadku, práv a slobôd občanov. Vláda, ako


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP