Čtvrtek 24. října 1985

rokoch, pôjde o udržanie, ale i ďalšie stupňovanie progresívneho vývoja v spotrebe energie a materiálov pri väčšom pôsobení trvalých faktorov tohoto vývoja. Zároveň zlepšovanie hospodárskych výsledkov, znižovanie neproduktívnych nákladov, odstránenie stratovosti niektorých podnikov a organizácií a tvorba finančných prostriedkov dostatočných pre vlastnú reprodukciu je stále vysoko aktuálnou úlohou, ktorá priamo súvisí s tvorbou konečného výsledku reprodukčného procesu národného dôchodku.

Intezifikačný proces pozitívne ovplyvnili štrukturálne zmeny. Prekročenie stanoveného tempa rastu v priemyselnej výrobe bolo sprevádzané štrukturálnymi zmenami, ktoré vytvorili podmienky pre rozvoj perspektívnych výrob najmä v odvetví strojárstva a chemického priemyslu. Pozitívnym javom v poľnohospodárstve je rýchlejšia dynamika rastu rastlinnej výroby pred živočíšnou. Nedarí sa plniť úlohy vo zvyšovaní podielu drevospracujúceho priemyslu na celkovej priemyselnej produkcii, ktorý zostal rovnaký ako v roku 1980 a ľahkého priemyslu, ktorého podiel sa oproti roku 1980 mierne znížil. Stavebná výroba zaznamenala mierny pokles na celoštátnej produkcii a jej štruktúra i pri obnovení dynamiky v posledných rokoch nezodpovedala stanoveným zámerom. V odvetví dopravy sa nedarí zabezpečovať absolútny pokles automobilovej dopravy pri súčasnom zvýšení podielu výkonov ČSAD. V mikroštruktúre sa tiež nie vždy darí plniť výrobcom potreby odberateľov, a to nielen čo do množstva, ale i štruktúry, kvality, technickej úrovne, miesta a času. Vyjadrením mikroštrukturálnych väzieb je úroveň dodávateľsko-odberateľských vzťahov, plnenie hospodárskych zmlúv a nepriamo i stav zásob. Neplánovaný rast zásob ku koncu roka 1984 predstavuje 5, 9 %, pričom zásoby rástli rýchlejšie aj v porovnaní s výkonmi.

Dosiahnuté výsledky ukazujú, že sa nepodarilo dosiahnuť rozhodný obrat v intenzite využívania základných fondov. Prejavuje sa to v rasovom využití základných prostriedkov v priemysle, kde koeficient smennosti poklesol a znížilo sa využívanie strojových pracovných miest. Obdobne je to pri využívaní stavebných mechanizmov. V makroekonomických reláciách koeficient účinnosti základných prostriedkov taktiež klesá a v SSR viac ako v ČSR, i keď pri tomto ukazovateli treba brať do úvahy, že obyčajne ceny nových strojov rastú rýchlejšie ako ich výrobnosť. Na výbore sa v tejto súvislosti diskutoval problém, že na jednej strane máme na Slovensku relatívny dostatok pracovných síl, na druhej strane aj mnohé nové moderné

kapacity sa nevyužívajú pre nedostatok pracovníkov. Ako príklad môžem uviesť Preglejku Žarnovica, Bukóza Vranov a i.

Praktické uplatňovanie vedeckotechnického rozvoja pri zvyšovaní intenzifikácie a výkonnosti národného hospodárstva predstavujú realizačné výstupy a zvyšovanie kvality a technickej úrovne výrobkov i služieb. Ani v jednom zo štyroch rokoch 7. päťročnice sa nepodarilo splniť plán realizačných výstupov, dosahované zlepšenia v kvalite a technickej úrovni výrobkov, t. j. zrýchlenie inovačného procesu nezodpovedá potrebám a výraznejšie sa to neprejavuje najmä na zharaničných trhoch Pozitívne by mohol ovplyvniť vývoj v danej oblasti systém záruk, ktorý by sa mal postupne upravovať v smere predlžovania a diferencovania doby záruky. Všeobecne je známe, že máme prakticky rovnakú dobu záruky na topánky, auto či investičný celok. V systéme hodnotenia akosti a technickej úrovne by mal byť zapracovaný aj vplyv hodnotenia výrobkov vo fáze konečnej spotreby, t j na zahraničnom a vnútornom trhu, v investičnej výstavbe i v spoločenskej spotrebe.

Stále viac na tvorbe a použitie celospoločenských prostriedkov pôsobia výsledky zahraničného obchodu V danej oblasti sa dosiahol pozitívny vývoj v predstihu vývozu pred dovozom a v ďalšom prehlbovaní účasti v medzinárodnej deľbe práce, najmä so štátmi RVHP a ZSSR. Úlohu zvyšovať exportnú výkonnosť ekonomiky sa darí zabezpečovať z kvantitatívneho hľadiska, nedarí sa plniť efektívnosť vývozu. Vývoj vývozných a dovozných cien za posledné 4 roky ukazuje, že stále je značný rozdiel medzi rastom dovozných a vývozných cien. Týka sa to tak vo vzťahu k socialistickým, ako i nesocialistickým štátom. Táto skutočnosť má negatívny dopad na vnútorné použitie vytvorených zdrojov, čo sa priamo odráža v štátnom rozpočte.

Súbor opatrení uplatňovaný v našej ekonomike od roku 1981 znamená nesporne významný krok vpred v zameraní na intenzívny a efektný rozvoj. Aj jeho presadzovaním dochádza k rýchlejšiemu znižovaniu energickej a materiálovej náročnosti, zvyšuje sa starostlivosť o celkovú hospodárnosť, menia sa prístupy ľudí k úlohám efektívnosti a kvality a obnovila sa dynamika rozvoja. Na druhej strane nenastal obrat vo všeobecnom využívaní faktorov intenzifikácie. Je to zapríčinené najmä nedôsledným uplatňovaním súboru opatrení v praxi, ako aj malou účinnosťou niektorých jeho prvkov v porovnaní s tým, čo sa od nich očakávalo. Potrebu ďalšieho dotvárania súboru vyjadrujú "Hlavné smery ďalšieho rozvíjania súboru opatrení na zdokonaľovanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva pre obdobie 8. päťročnice". Pôjde o to, ako "Hlavné smery" budú konkretizovať a hlavne realizovať v praxi a ďalej rozvíjať. Veľké úsilie, ktoré sa venuje tejto oblasti v Sovietskom zväze predstavuje mnoho užitočných poznatkov pre náš postup najmä v oblasti zabezpečenia organickej jednoty plánovania, ekonomických nástrojov a stimulov a organizačnej štruktúry riadenia a vo zvyšovaní právomoci, ale i zodpovednosti podnikov za zabezpečovanie celospoločenských potrieb.

Výsledky, ktoré sme na Slovensku dosiahli v rámci jednotnej československej ekonomiky, svedčia o tom, že rozhodujúca časť pracujúcich nielen pochopila ciele politiky KSČ, ale sa tiež aktívne podieľa na ich uskutočňovaní.

Výbor SNR pre plán a rozpočet sa sústavne zaoberal kontrolou plnenia úloh 7. päťročného plánu v úzkej spolupráci so Slovenskou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií SSR, Slovenským štatistickým úradom a Štátnou bankou Československou a táto činnosť sa stala súčasťou poslaneckej aktivity vo volebných obvodoch všetkých členov výboru. Výbor SNR pre plán a rozpočet bude vládu SSR naďalej aktívne podporovať v úsilí o prevod našej ekonomiky na cestu efektívneho a intenzívneho rozvoja a vo svojich volebných obvodoch budú poslanci presadzovať náročnosť a dôslednosť pri zabezpečovaní tejto úlohy.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Smatanovi. Ako ďalší v rozprave vystúpi poslanec Jaroslav F i l o.

Poslanec prof. JUDr. Filo, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky, súdruhovia,

v práci vlády SSR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy dôležité miesto zaujímala normotvorná činnosť a zdokonaľovanie právneho poriadku. Prejavilo sa to v republikovom zákonodarstve a v rezortnej normotvorbe, ako aj v účasti vlády SSR na federálnej normotvorbe. Ťažiskovými úlohami v normotvornej oblasti bolo právne zabezpečenie a

realizácia Dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovnovovzdelávacej sústavy, záverov 6. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS a Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia národného hospodárstva.

V VII. volebnom období vláda SSR predložila Slovenskej národnej rade 23 návrhov zákonov, 1 návrh zákonného opatrenia Predsedníctva SNR a 5 zásad zákonov. Predložené legislatívne návrhy, z ktorých viaceré predstavujú komplexnú a zásadnú právnu úpravu dôležitých spoločenských oblastí, napr. návrh zákona SNR o vnútornom obchode, návrhy na novelizáciu zákona o národných výboroch, návrh zákona SNR o súdnych poplatkoch a návrh zákona SNR o notárskych poplatkoch, boli zamerané na normatívne zabezpečenie a realizáciu politiky Komunistickej strany Československa v právne upravovaných spoločenských oblastiach.

Novely zákona o národných výboroch popri vymedzení postavenia a rozšírení pôsobnosti miestnych národných Výborov v strediskových obciach a mestských národných výborov vytvorili ďalšie predpoklady na prehĺbenie socialistickej demokracie vo výstavbe a v činnosti národných výborov. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pri uskutočňovaní zámerov sledovaných novelizáciami zákonov o národných výboroch napriek dosiahnutým pozitívnym výsledkom musíme byť dôslednejší a náročnejší, i keď niektoré novelizáciami sledované výsledky možno očakávať až v dlhších časových obdobiach.

V činnosti národných výborov sa stále prejavuje veľké množstvo interných inštrukcií, ktoré nie sú vždy v súlade s vyššími normatívnymi predpismi. Tento stav, ku ktorému pristupuje i značná administratívna a častokrát samoúčelná preťaženosť národných výborov negatívne ovplyvňuje ich činnosť.

Novelizáciami zákona SNR o štátnej správe v školstve a zákona SNR o školských zariadeniach sa nielen ukončili legislatívne úpravy na zabezpečenie realizácie Dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy, ale tiež vytvorili podmienky pre jej urýchlenie. Právna úprava dáva však všetky predpoklady aj pre ďalšie zvýšenie úrovne riadenia škôl, odbúravania zbytočnej administratívy, odstraňovanie preťažovania žiakov a narušovanie plynulosti vyučovania. Mnohovravné v tomto smere sú dva príspevky uverejnené v Pravde, jeden zo dňa 8. októbra a druhý z 22. októbra 1985.

Slovenská národná rada dbala a bude aj naďalej dbať o včasné predkladanie zásad zákonov, najmä zákonov so širším spoločenským dosahom. Treba povedať, že k podrobnejšiemu oboznameniu a dôkladnejšiemu posúdeniu návrhov by bolo prispelo aj predloženie zásad zákona SNR o notárskych poplatkoch a zásad zákona SNR o súdnych poplatkoch, čim by sa boli aj poslanci viac zainteresovali do vysvetľovania politických princípov a zámerov týchto právnych predpisov. Ukazuje sa potrebné, aby sa v budúcnosti vyžadovalo upustenie od predloženia zásad zákona len výnimočne a už v štádiu príprav zákona. Pozitívne treba hodnotiť, a tu došlo oproti minulosti k zlepšeniu, že spolu s legislatívnymi návrhmi sa predkladajú na informáciu zásady, prípadne návrhy vykonávacích predpisov.

Účelné sa ukazuje pri závažných úpravách poskytovať poslancom možnosti ich väčšieho zapojenia do príprav legislatívnych projektov, zúčastniť sa na analýzach platných právnych predpisov ako v prípade analýzy Zákonníka práce. Zapojením poslancov do širšieho prieskumu uplatňovania a pôsobenia Zákonníka práce koncom roka 1983 sa získali mnohé poznatky a skúsenosti a návrhy z tejto dôležitej oblasti. V priebehu VII. volebného obdobia sa ukázalo, že poslanci sú schopní, ak majú preto vytvorené podmienky, dať cenné pripomienky a návrhy z volebných obvodov aj k iným legislatívnym zámerom.

Veľký podiel rezortnej normotvorný na právnom poriadku aj v VII. volebnom období a z toho vyplývajúce negatívne dôsledky prejavujúce sa hlavne v množstve a v neprehľadnosti právnych predpisov budú viesť orgány SNR k tomu, aby pri prerokúvaní zásad a návrhov zákonov zvlášť starostlivo posudzovali splnomocňovanie ustanovenia na vydanie vykonávacích, všeobecne záväzných právnych predpisov. Zvýšenú pozornosť bude treba venovať interným normatívnym smerniciam, ktorých je v súčasnosti vo všetkých oblastiach spoločenského a štátneho riadenia obrovské množstvo. Bolo by vhodné uviesť do praxe jestvujúce právne mechanizmy, ktoré v československom právnom systéme umožňujú zrušenie alebo zmeny týchto smerníc. V tejto súvislosti treba oceniť prácu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorú vykonali pri previerke a preskúmavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a vypracúvaní príslušných prehľadov a návrhov na ich zrušenie. Poznatky z previerky podtrhujú význam kritickejšieho prístupu pri vykonávaní sústavných analýz aktuálnosti a účinnosti rezortných právnych predpisov s cieľom odstrániť zastaralé a prekonané právne normy, zjednodušovať právny poriadok, zvyšovať jeho prehľadnosť, koordinovanosť a stabilitu a celkove zdokonaľovať systém právnej regulácie. Výsledky doterajšej previerky totiž ukazujú, že zatiaľ nedošlo k podstatnému

zníženiu právnych noriem, čo si naďalej vyžaduje venovať tejto problematike zo strany vlády SSR a príslušných rezortov zvýšenú pozornosť a dôsledné plnenie prijatých opatrení.

V záujme ďalšieho skvalitňovania legislatívneho procesu a vyššej účasti a zainteresovanosti poslancov na tvorbe práva bude potrebné ešte viac utvárať dostatočné časové predpoklady pre prípravu poslancov na rokovanie orgánov SNR o legislatívnych návrhoch. Pre tvorbu právneho poriadku aj naďalej zostáva hlavným kritériom uplatňovania zásady koncepčnosti a programovosti, aby právne normy regulovali tie spoločenské oblasti, ktorých úprava je prioritná z hľadiska záujmov a potrieb spoločenského rozvoja. Z tohto hľadiska nadobúda na význame zavedenia závažnejších dlhodobých legislatívnych programov. Pozitívne treba hodnotiť zaužívanú prax Ústavnoprávneho výboru SNR, že o legislatívnych zámeroch vlády SSR, ako aj o federálnom legislatívnom programe informuje pravidelne výbor prvý podpredseda vlády SSR a predseda Legislatívnej rady vlády SSR. Dôkladnú informovanosť o legislatívnom programe treba rozšíriť na všetky výbory SNR, čím by sa prehĺbilo nielen ich poznanie, ale i pocit ich zodpovednosti za kvalitné plnenie programu. Takto ešte viac prehĺbime doterajšiu dobrú spoluprácu vlády ako navrhovateľa, s orgánmi SNR v oblasti normotvorný a realizáciu legislatívneho programu budeme naďalej považovať za spoločnú úlohu.

Ďalšie skvalitnenie legislatívneho procesu sleduje aj vydanie nových legislatívnych pravidiel vlád. Bolo by vhodné, aby sa legislatívny proces zodokonaľoval komplexne vo všetkých jeho fázach a pripravovaný návrh na úpravu legislatívnych pravidiel sa koncipoval aj s ohľadom na poznatky z analýzy legislatívneho procesu v orgánoch zákonodarného zboru.

Vláda SSR sa aktívne zúčastňovala na federálnej normotvorbe. Spolupôsobila napr. pri príprave nového školského zákona, úprave občiansko-právnych predpisov a právnom zabezpečení realizácie Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Nikto z nás, iste nepochybuje o tom, ako dôležité je vytvárať podmienky pre realizáciu tohto súboru.

Napriek tomu, že na jeho realizácii bolo prijatých viacero nových alebo novelizovaných noriem, nevytvára náš právny poriadok ako celok ešte stále dostatočný priestor a podmienky pre tlak na intenzívny rozvoj národného hospodárstva, kvalitu, hospodárnosť a efektívnosť. Čo do vytvárania podmienok pre vedeckotechnický rozvoj a pokrok je náš právny poriadok v niektorých smeroch málo pružný, konzervatívny a aj zastaralý. Príkladom toho sú napr. vzťahy regulované právom autorským, patentovým a vynálezcovským.

Vážne nedostatky pretrvávajú v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a priam zarážajúci je negativistický postoj veľkej Časti vedúcich pracovníkov k hospodársko-právnym predpisom.

Mnohí z vedúcich hospodárskych pracovníkov zdôvodňujú porušovanie a obchádzanie hospodársko-právnych predpisov faktickým fungovaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov, a tým čo je ešte horšie, že hospodársko-právne predpisy im bránia, resp. sťažujú plnenie výrobných úloh.

Autorita zákona nie je stále ešte primeraná jeho postaveniu v systéme socialistického právneho poriadku a v určitých oblastiach sa právny život odvíja výlučne v odvodených najmä terciálnych aktov.

Stáva sa, že veľmi náročné a citlivé oblasti neriešia sa vždy všeobecne záväzným predpisom, ale len pokynmi alebo smernicami. Stúpa počet rôznych súborov opatrení s Vážnym právnym dosahom. Zaostali sme v tak dôležitej oblasti ako je komplexná právna úprava ochrany životného prostredia, právna úprava boja proti toxikománii, vandalizmu a pod.

V Programovom vyhlásení vlády SSR sa ako prioritná úloha vyzdvihuje dodržiavanie socialistickej zákonnosti na všetkých úsekoch spoločenského života. V činnosti vlády sa to prejavovalo v prijímam právnych aktov a opatrení na uvedenie zákonov do života, opatrení na zabezpečenie realizácie zákonov v spoločenskej praxi, osobitne pri výkone štátnej správy a pri prerokúvaní kontrolných správ z jednotlivých úsekov spoločenskej činnosti.

Hodnotenie platných právnych noriem musí byť trvalou súčasťou riadiacej činnosti výkonných štátnych orgánov.

'V činnosti vlády SSR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov významné miesto zaujímala kontrola uplatňovania zákonov v praxi, ktorej výsledky boli predmetom rokovaní orgánov SNR, najmä v predkladaných správach o stave socialistickej zákonnosti na vybraných úsekoch spoločenského života a iných materiáloch kontrolného charakteru. Z najzávažnejších treba spomenúť kontrolu uplatňovania zákona o starostlivosti o zdravie ľudu, zákona o vnútornom obchode, plnenie úloh zo 6. zasadania ÚV KSČ k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ, plnenie Dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy so zreteľom na prípravu kvalifikovaného dorastu a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, starostlivosť o pracujúcich, hospodárenie s druhotnými surovinami a rad ďalších.

Pre zvýšenie efektívnosti kontrolnej činnosti z hľadiska pôsobenia zákonov bude žiadúce zo strany výkonných štátnych orgánov ešte viac sa zamerať na realizáciu a kontrolu plnenia odporúčaní Slovenskej národnej rady a jej orgánov.

Svoje vystúpenie chcem ukončiť konštatovaním, že vláda SSR a výkonné štátne orgány náročné uplatňovali úsilie ovplyvňovať kvalitu a efektívnosť nášho právneho poriadku. Upevňovanie socialistickej zákonnosti a proces intezifikácie v našej spoločnosti predpokladá ďalšie systematické zdokonaľovanie tvorby práva a zvyšovanie účinnosti jeho regulatívnej funkcie. K tomu cieľu treba dospieť najmä uplatňovaním koncepčnosti opierajúcej sa o výsledky politicko-právnych analýz jednotlivých úsekov právneho poriadku a v nemalej miere tiež prehlbovaním a širším využívaním demokratických prvkov v tvorbe práva.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi Jaroslavovi F i l o v i. Dávam slovo ministrovi lesného a vodného hospodárstva SSR súdruhovi Vladimírovi Margetinovi.

Minister lesného a vodného hospodárstva SSR Ing. Margetin:

Vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia,

odpočet výsledkov Programového vyhlásenia vlády SSR, s ktorým vás dnes oboznámil súdruh predseda vlády, ukázal, že uplynulé obdobie štyroch rokov 7. päťročnice je obdobím, v ktorom sme zvládli ďalšie zložité úlohy hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky.

Rád by som obsiahlu informáciu predsedu vlády rozšíril o výsledky, ktoré sme v uplynulom období v SSR dosiahli, v rezorte lesného a vodného hospodárstva i v oblasti zveľaďovania životného prostredia.

Základným poslaním lesného hospodárstva - popri všetkých funkciách, ktorými les pôsobí na životné prostredie - je poskytovanie národnému hospodárstvu dostatok drevnej suroviny. V tejto súvislosti Vás môžem informovať, že v pláne na 7. päťročnicu bolo lesnému hospodárstvu stanovené dodať spolu 26, 5 milióna m3 dreva. Na základe doterajšieho plnenia je reálny predpoklad, že národné hospodárstvo dostane za päťročnicu spolu 26, 7 mil. m3 dreva, čím sa úlohy odvetvia v celkových dodávkach dreva splnia na vyše 100 %. Pritom zaznamenávame v tomto období celkový prírastok 23, 0 mil. m3 zásob dreva.

Ako hospodári vedomí si svojej zodpovednosti voči lesu i generáciám, ktoré prídu po nás, venujú sa pracovníci lesného hospodárstva zodpovedne aj úlohám zalesňovania. V 7. päťročnici zalesníme vyše 98 tisíc ha, z čoho takmer 70 tisíc predstavuje zalesnenie holín po ťažbe, zvyšok je zalesnenie pôdy delimitovanej z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Na zalesnenie tejto rozlohy vyprodukovalo lesné hospodárstvo 600 mil. kusov sadeníc lesných drevín.

Veľkú pozornosť sme v odvetví lesného hospodárstva venovali riešeniu problémov, súvisiacich so zhoršovaním zdravotného stavu lesných porastov. Tento problém, ktorý sa v posledných rokoch prejavil u prevažnej väčšiny európskych krajín, je dôsledkom nepriaznivých klimatických a civilizačných vplyvov, predovšetkým znečisteného ovzdušia. Z analýz nášho ministerstva vyplýva, že v SSR je v súčasnosti cez 260 tisíc hektárov lesa s rôznym stupňom poškodenia. Podľa prognóz má rozloha poškodených lesov na Slovensku v nastávajúcich rokoch dosiahnuť až 26 % ich celkovej plochy.

Táto situácia signalizuje, že lesu musíme v súčasných podmienkach venovať oveľa väčšiu starostlivosť ako kedykoľvek predtým. Popri realizácii priamych opatrení na zníženie znečistenia v ovzduší, o ktorých sa ešte zmienim, sme sa na zamedzenie týchto nežiadúcich javov snažili prehĺbiť realizáciu celého komplexu pestovnej činnosti, vrátane únosného uprednostňovania takých druhov drevín, ktoré sú viac odolné proti priemyselným emisiám.

Osobitným problémom, s ktorým sa stretávame v priebehu 7 5-RP je hynutie duba. Ide o kalamitu, s ktorou sme sa v histórii nášho lesníctva nestretli. Vláda SSR sa touto problematikou pravidelne zaoberala a sledovala plnenie opatrení na asanáciu porastov i na spracovanie dubového dreva z kalamitných ťažieb v podnikoch Ministerstva priemyslu SSR.

Z našich posledných kontrolných správ vyplýva, že y tomto roku došlo k podstatnému spomaleniu hromadného hynutia dubov. Prispeli k tomu jednak priaznivé klimatické podmienky,

urýchlené a včasné spracovanie napadnutého dreva, likvidácia napadnutého odpadu po ťažbách, ako aj prísne dodržiavanie hygieny a ochrany lesných porastov. Okrem hromadného hynutia duba sme museli likvidovať aj rozsiahle vetrové a snehové kalamity, ktoré nás v tomto období postihli. Spracovanie dreva z kalamít tvorí 25 % z celkovej ťažby, u ihličnanov je to napríklad až 40 %.

Napriek všetkým týmto problémom sme v lesnom hospodárstve úlohy za štyri roky tejto päťročnice splnili - a podľa dnešného stavu plnenia plánu ich v základných ukazovateľoch splníme aj za celé päťročné obdobie.

Programové vyhlásenie vlády SSR stanovilo základné ciele aj pre ďalší rozvoj vodného hospodárstva na Slovensku. Úlohy vodného hospodárstva boli orientované v prvom rade na prehĺbenie intenzifikácie a ďalšieho rozvoja povrchových a podzemných zdrojov vody pre zabezpečovanie zásobovania obyvateľstva, priemyslu i poľnohospodárstva. Najmä obdobie rokov 1982-1983, ktoré bolo silne deficitné na vodné zrážky, náročné preverilo naše schopnosti. Riešeniu problémov v týchto hydrologický nepriaznivých obdobiach venovala vláda SSR veľa úsilia. Sústredeným pôsobením vlády, zainteresovaných ministerstiev a národných výborov sa podarilo presadiť a doteraz udržať trend znižovania spotreby vody u veľkoodberateľov a zlepšiť tak podmienky pre zásobovanie obyvateľstva.

Na úseku zásobovania obyvateľstva pitnou vodou patrí medzi najväčšie dosiahnuté úspechy zvýšenie podielu obyvateľstva, zásobovaného pitnou vodou z verejných vodovodov za štyri roky 7. päťročnice zo 62, 7 % na 68, 5 %. Súčasne s rozvojom novej bytovej výstavby sa zvýšil aj podiel obyvateľov, bývajúcich v domoch, napojených na verejnú kanalizáciu. V podmienkach SSR to za sledované štvorročné obdobie predstavuje vzrast zo 40, 6 % na 44, 9 %.

Na úseku rozvoja povrchových zdrojov vody sa v SSR začala výstavba nádrže Starina, ktorá bude zásobovať pitnou vodou značnú časť východného Slovenska. Do tohto vodárenského systému sa postupne zapojí aj už vybudované vodné dielo Domaša, čím vznikne najväčší vodárenský komplex v SSR. V sledovanom období sa dokončila I. etapa vodného diela Tichý potok, ktoré dodáva cca 1/S vody z Torysy pre oblasť Prešova. Provizórny odber pitnej vody pre Čadcu a Žilinu vyriešila I. stavba vodného diela Nová Bystrica, ktoré bude dokončené v priebehu 8. päťročnice.

Do prevádzky sme uviedli aj nádrž Teplý Vrch na Blhu, ktorá

je určená na závlahy. V najbližších dňoch sa spustí prevádzka vodného diela Kráľová na Váhu, ktorá sa bude využívať nielen na závlahy, ale aj energeticky a dopravne. Podľa plánu pokračuje aj výstavba najväčšieho vodohospodárskeho diela v ČSSR - Sústava vodných diel na Dunaji Gabčíkovo - Nagymaros.

Významnými investičnými akciami na úseku protipovodňovej ochrany sa stali aj úpravy Východoslovenskej nížiny, hraničného toku Ipľa a pokračovanie v úpravách na Slanej a Hrone.

Trvalú pozornosť venuje vodné hospodárstvo ochrane vôd pred znečistením a v sledovanom období 7. päťročnice sme sa na Slovensku zamerali na oblasti, kde si situácia vyžiadala neodkladné riešenia. Novými spoločnými čistiarňami odpadových vôd sa zamedzil nárast znečistenia vôd v Ružomberku, Žiline a v hlavnom meste SSR v Bratislave. Do prevádzky boli uvedené aj veľké priemyselné čistiarne, napríklad v n. p. Duslo Šaľa a v n. p. Slovnaft Bratislava. Napriek vynaloženému úsiliu však súčasný stav nemôžeme považovať za uspokojivý. Vláda SSR si toho uvedomila aj vtedy, keď bola nútená zaoberať sa výnimkami zo zákona o vodách, ktorých bolo udelených v tejto päťročnici 236 a ktorých platnosť končí tohto roku.

Rastúcu dôležitosť dôslednej starostlivosti o životné prostredie u nás potvrdzuje aj skutočnosť, že túto otázku v našej socialistickej spoločnosti presadzujeme a riešime ako organickú súčasť sociálneho a ekonomického rozvoja. Vláda SSR už druhú päťročnicu postupuje v tejto oblasti programovo a zameriava sa hlavne na postupné eliminovanie najväčších zdrojov znečisťovania a na zlepšenie situácie v najviac postihnutých oblastiach. Dôsledným plnením tohto zámeru sa v hodnotenom období podarilo zastaviť nárast množstva škodlivín a aj pri rozvoji výroby túto úroveň udržať.

Smerovaním investičných opatrení do najviac ohrozených priestorov sa vlani podarilo oproti roku 1980 znížiť znečisťovanie ovzdušia napríklad v Bratislave o 11 %, v Košiciach o 38 %, v Žiari nad Hronom o 5 %, na strednom Spiši o 15 % a na Hornej Nitre o 8 %. Do prevádzky boli uvedené nové odprašovacie zariadenia napríklad v Širokej, Istebnom a v oblasti Jelšavy. Pred dokončením je výstavba podobných zariadení aj v n. p. Slovenské magnezitové závody Košice, Kovohutách Krompachy a v ďalších oblastiach so znečisteným prostredím. Napriek dosiahnutiu čiastkových úspechov nemôžeme byť so súčasnou situáciou spokojní. Práve naopak, dnes si zreteľne uvedomujeme, že ešte aj v budúcnosti budeme musieť splácať dlh,

ktorý vznikol nedocenením starostlivosti o životné prostredie v minulých desaťročiach

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky a súdruhovia,

na príkladoch rozvoja lesného a vodného hospodárstva ako aj ochrany ovzdušia v Slovenskej socialistickej republike, som vás oboznámil s podrobným plnením Programového vyhlásenia vlády SSR v tejto oblasti.

Som presvedčený, že spoločným úsilím našich pracujúcich i riadiacich orgánov splní vláda SSR úlohy, uvedené v programovom vyhlásení, aj na tomto úseku. Dovoľte, aby som vám ešte raz poďakoval za dobrú súdružskú spoluprácu, za váš náročný a konštruktívny prístup k riešeniu týchto našich aktuálnych problémov.

V odpovedi na otázku súdruha poslanca Gálu by som uviedol, že po dohovore so súdruhom ministrom financií, že ministerstvo bude aj v 8. päťročnici poskytovať diferencovanú pomoc poľnohospodárskym podnikom z fondu vodného hospodárstva pri výstavbe ekologických stavieb. Zdôrazňujem, že diferencovanú pomoc, lebo ekonomicky silnejšie budú musieť vynakladať viac finančných prostriedkov ako ekonomicky slabšie.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky súdruhovi Vladimírovi M a r g e t i n o v i. Ako ďalší v rozprave vystúpi poslanec Vladimír Mináč. Dávam mu slovo.

Poslanec Mináč:

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

kultúra, ako je známe, sa nedá merať na rífy, nemá svoj etalon, jej základná dlážková miera spočíva v trvaní lebo vychádzajúc z okamžiku mieri vždy aspoň na dobu alebo dokonca ponad ňu.

Aby kultúra trvala, musí sa v každom okamžiku obnovovať

a obmeňovať, musí vyrastať z novej pôdy a vyrážať z nových prameňov

Pravdaže, aj tu sú roky úrodné a neúrodné, rytmus trvania kultúry je nepravidelný, lebo nie je určovaný jednou príčinou, ale príčinami mnohými a najmä rozličnými. Aj vnútorné štruktúry kultúry sú zložité, a ešte zložitejšie sú väzbu na iné oblasti už napr na oblasť ekonomickú. Napriek všetkým týmto a ešte mnohým iným objektívnym ťažkostiam sme povinní posudzovať hlavné trendy kultúry, analyzovať jej hlavne črty, rozpoznávať a včas rozpoznať najmä to hlavne a základné. Čo sa teda deje v našej kultúre v posledných 2-3 rokoch? Aký humus prinášajú toky kultúry nielen pre budúce úrody kultúry, ale aj pre cely život socialistického národa, pre kýženú celilistvosť budúceho človeka? Aký vklad do trvania kultúry prinášajú alebo priniesli práve uplynulé roky? Lebo, ako hovorí klasik, raz príde rátanie - a hoci okamžik rátania môže byť náhodný - samotné rátanie je vždy znovu a znovu historicky nevyhnutné

Na tomto fóre, na plene Slovenskej národnej rady, sa nezvyklo hovoriť o samotných prameňoch kultúry, ak by som mal použiť obľúbenú ekonomicko-politickú floskulu, o tvorbe zdrojov, totiž o literatúre a iných umeniach Keďže však práve tieto veci kladú na prvé miesto prípravné materiály, treba sa o nich vysloviť i tu. V spomínaných materiáloch sa o i hovorí, že "komplexné prehlbovanie umeleckých kvalít - to už citujem - sa orientovalo v nadväznosti na ich ideovo-estetické funkcie tak, aby sa stali účinným nástrojom formovania socialistického profilu človeka a účinným prostriedkom v boji proti buržoáznej ideológii "

Citát, ako ste si iste všimli, je objemný, guľatý a spokojný so skutočnosťou, akoby tučnel a napúchal od samej spokojnosti. Lenže, aby sme mohli byť skutočne spokojní aj my, žiadalo by sa popri citáte uviesť a pomenovať aspoň niekoľko málo literárnych či umeleckých diel, ktoré by spĺňali všetky požiadavky, obsiahnuté v citáte, ktoré by napr cez estetické funkcie formovali socialisticky profil človeka alebo ktoré by dokonca bojovali proti buržoáznej ideológii. Všetko je nejak mak, ako povedal iný klasik.

Pre veľkú väčšinu umeleckej produkcie je príznačné niečo iné, najmä pre výrobky určené masám, je príznačná adaptácia na nedobré trendy v spoločnosti, totiž adaptácia na najhrubšiu podobu konzumu.

A vieme dobre, že sa veci nedajú ľahtikársky prehodiť z pleca na plece. Je tu, klope, znamenie osudového predelu, ono zá-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP