Čtvrtek 24. října 1985

Prijaté závery z týchto významných rokovaní sa stretli s úplným pochopením a podporou celého Národného frontu. Pod vedením orgánov a organizácií KSS a v spolupráci so štátnymi orgánmi, najmä národnými výbormi, rozvinuli širokú politicko-organizátorskú a výchovnú prácu na realizácii úloh národného hospodárstva. Ich úsilie prispieva k rozširovaniu účasti občanov na rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia. Nie menej dôležitá je i účasť spoločenských organizácií NF pri prehlbovaní a skvalitňovaní politickej a spoločenskej úlohy národných výborov, ako územných orgánov socialistickej štátnej moci a správy a pre zvýšenie postavenia volebných orgánov národných výborov v záujme ďalšieho úspešného uplatňovania a posilnenia princípov socialistickej demokracie. V tomto procese nie je možné naďalej úspešne pokračovať bez aktívnej účasti spoločenských organizácií NF a treba a budeme mu venovať všestrannú pozornosť.

Možno povedať, súdružky, súdruhovia, že konkrétny podiel orgánov a organizácií Národného frontu na plnení ekonomicko-sociálnych úloh je na všetkých úsekoch badateľný. Dokumentujú to aj výsledky uvádzané v správe súdruha Colotku o plnení programového vyhlásenia vlády SSR, na ktorých majú nemalý podiel aj členovia organizácií združených v Národnom fronte.

K plneniu konkrétnych úloh prispievajú záväzky a socialistické súťaženie, uplatňované a rozvíjané v jednotlivých organizáciách NF v SSR, napr. Odborári svojmu závodu a republike, všetko pre človeka, Reflektor mladých, Ani zrno nazmar a celý rad ďalších, ako aj smeny Národného frontu, soboty pracovnej cti a slávy atď.

Úsilie orgánov a organizácií NF je orientované aj na účinnú pomoc poľnohospodárstvu pri zabezpečovaní špičkových prác, ale najmä na účasť pri zbere sena z plôch nedostupných mechanizmom. V priemere ročne to predstavuje 110 tisíc ton kvalitného sena.

Pozitívne výsledky dosahujú záujmové zväzy rozširovaním drobného chovateľstva a pestovateľstva, v samozásobovaní mäsom, ovocím a zeleninou. Trvalú pozornosť venujeme ochrane pôdneho fondu a využívaniu pôdy nevhodnej pre poľnohospodársku veľkovýrobu. Nie je zanedbateľný ani podiel organizácií NF na zbere a výkupe lesných plodov a liečivých rastlín.

Spojenie síl občanov na dosiahnutie prospešných cieľov, ako to poznáme z poslaneckých skúseností v našich volebných obvodoch, prináša okrem žiadúcich materiálnych hodnôt aj tie nehmotné, morálno-politické výsledky. A tak pri plnení akcií

volebných programov NF vznikajú aj nové, cenné hodnoty medzi ľuďmi, ktoré sa utvárajú v spoločnej dobrovoľnej brigádnickej práci. Inak by nebolo možné vytvoriť v ČSSR za uplynulých päť rokov v investičnej a neinvestičnej časti akcie "Z" dielo v hodnote takmer 147 miliárd korún. Okolo jednej tretiny sa na týchto výsledkoch podieľa SSR.

Prakticky to znamená stovky nových materských škôl, jaslí, tisíce kilometrov vodovodov a všetko to, o čom hovoril súdruh Colotka. Chcel by som pripomenúť, že len na jarných smenách NF sa tohto roku zúčastnilo celoštátne takmer 11 miliónov občanov, ktorí vytvorili hodnotu, ktorá prevyšuje 1, 3 miliardy korún. Takisto sú úspešné aj práve prebiehajúce smeny NF, ktoré sú upriamené na úspešné splnenie volebných programov NF minulého obdobia, teda i súčasného obdobia.

Podstatný význam pre rozvíjanie socialistickej demokracie má spolupráca Národného frontu a v ňom združených politických strán a spoločenských organizácií s národnými výbormi s ich poslancami a aktívom. Táto spolupráca poskytuje prakticky neohraničené možnosti spolurozhodovania a zároveň spoluzodpovednosti pri posudzovaní denných potrieb a záujmov občanov, ale aj ich spoluúčasť pri riešení denných problémov.

Preto sú dnes celkom bežné zasadania orgánov národných výborov a Národného frontu, na ktorých sa prerokúvajú postupy riešenia spoločných úloh.

Možnosť zúčastňovať sa na tvorbe, realizácii a kontrole politiky v miestnych podmienkach a pritom vyjadrovať sa k celoštátnym, celospoločenským úlohám, a problémom dáva priestor príprava, realizácia a kontrola volebných programov NF, a to najmä prostredníctvom verejných schôdzí občanov.

Možno vážené súdružky a súdruhovia povedať, že sa úspešne tiež rozvíja spolupráca orgánov a organizácií NF SSR s ministerstvami, napríklad uvediem iba niektoré: s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR v oblasti sociálnej politiky, s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy pri rozvoji socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby, s ministerstvami lesného a vodného hospodárstva, školstva, kultúry, zdravotníctva, ale aj s Najvyšším súdom SSR, Generálnou prokuratúrou SSR a s Ministerstvom vnútra SSR v prevencii a najmä v boji s protispoločenskou činnosťou.

Môžeme povedať, že niet ústredného štátneho orgánu, ktorý by prejavoval nezáujem s Národným frontom a jeho organizáciami pri plnení svojich úloh účinne spolupracovať.

V posledných rokoch sa osvedčila prax, že Národný front

sa vyjadruje k pripravovanému programovému vyhláseniu vlády, že sa prijímajú spoločné dokumenty - vyhlásenia vlády a výzvy najvyšších orgánov KSČ, vlády a Národného frontu, prípadne spoločenských organizácií, ktoré orientujú pozornosť najširšej verejnosti na rozhodujúce úlohy v danom období.

Sme aj naďalej za túto úzku spoluprácu a budeme ju aj naďalej všestranne podporovať, pretože je najvýrečnejším prejavom jednoty nášho socialistického politického systému, jednoty a zomknutosti nášho ľudu za plnenie cieľov vytyčovaných Komunistickou stranou Československa.

Pravda, nie všetko sa darí tak, ako by sme si predstavovali. Nie všetky opatrenia a uznesenia - akokoľvek múdre a správne - dokážeme efektívne pretaviť do konkrétnych činov. Vieme o tom, usilujeme sa o to, aby Národný front svojou aktívnou činnosťou naďalej, ale ešte účinnejšie plnil svoje dôležité poslanie, t. j. aby bol politickým výrazom triedneho zväzku robotníkov a družstevných roľníkov a socialistickej inteligencie, aby bol revolučným zväzkom komunistov s nestraníkmi a členmi iných politických strán, aby bol výrazom internacionálneho spojenia oboch našich bratských, rovnoprávnych národov a všetkých národností žijúcich v našej vlasti, aby bol spoločným spojením ateistov s veriacimi.

Toto poslanie - v duchu programového vyhlásenia vlády sa musí stále viac prejavovať v našom podiele na plnení úloh ekonomického a sociálneho rozvoja.

Túto úlohu jednoznačne charakterizoval s. Lenárt v rozhovore so šéfredaktormi Pravdy, Uj szó a Nového slova, keď povedal, citujem: "Musíme urobiť maximum pre to, aby sme splnili náš zámer - urýchliť hospodársky a sociálny rozvoj krajiny, a to intezifikáciou ekonomiky, pozdvihnutím kvality všetkých vzťahov. Je to nevyhnutné v záujme našich ďalších víťazstiev socializmu; upevnenia mieru a spínania nášho najvyššieho cieľa - čoraz plnšie uspokojovať materiálne a duchovné potreby ľudí v záujme všestranného rozvoja kolektívov, osobnosti" - koniec citátu.

Preto je potrebné, aby Národný front svojou výchovnou činnosťou čoraz výraznejšie prispieval k formovaniu socialisticky mysliaceho a konajúceho človeka. Ideovo-výchovná práca sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie v úzkej spätosti s riešením úloh ďalšieho všestranného rozvoja socialistickej spoločnosti.

Oveľa väčší dôraz tiež musíme položiť na vlasteneckú a internacionálnu výchovu, na chápanie dôsledkov rozporov triedne

rozdeleného sveta a nutnosť cieľavedomého aktívneho boja za mier, neúnavne vedeného Sovietskym zväzom a ďalšími socialistickými krajinami, za mierové spolužitie štátov s rozdielnym spoločenským zriadením.

Pritom jednotlivé organizácie NF budú aj naďalej plniť svoje poslanie vlastnými špecifickými prostriedkami pri zvyšovaní občianskej uvedomelosti a aktívnej účasti svojich členov na plnení celospoločenských úloh.

Sústavnú pozornosť smerovať na rozvoj činnosti predovšetkým základných článkov spoločenských organizácií, mestským a miestnym výborom NF, musíme dobudovať ich organizačnú štruktúru najmä na sídliskách väčších miest a zároveň v úzkej súčinnosti so straníckymi a štátnymi orgánmi ustanovovať podľa potreby miestne výbory NF všade tam, kde ich potreba sa prejavuje v mestách a územne integrovaných obvodoch a na dedinách.

Vážené súdružky a súdruhovia,

politický systém ČSSR, ktorého nerozlučnou súčasťou je Národný front, politické strany, spoločenské a záujmové organizácie v ňom združené, ako sa pod vedením KSČ vytvoril a v dlhoročnej praxi osvedčil, plne zodpovedá potrebám ďalšieho budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti, požiadavkám uskutočňovania programu, ktorý pred nás vytyčuje Komunistická strana Československa.

Je len našou morálnou povinnosťou urobiť maximum pre jeho dôsledné plnenie.

(Potlesk. )

Podpredseda Ing. Gregor:

Ďakujem súdruhovi G u l l o v i, ako ďalší v rozprave vystúpi poslanec Jaroslav Gábor.

Poslanec Ing. Gábor:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia poslanci,

v nadväznosti na prerokovanie plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR vypracoval si náš Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo pracovné plány tak, aby svojou iniciatívou a kontrolnou činnosťou napomáhal plneniu úloh, ktoré príslušným

rezortom vyplývajú zo zákona SNR o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985.

Výbor sa zaoberal kontrolou plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, zabezpečovaním koncepcie investičnej výstavby a komplexnej bytovej výstavby, realizáciou štrukturálnych zmien v chemickom, drevospravujúcom a ľahkom priemysle SSR, prestavbou stavebných kapacít, presadzovaním progresívnych vývojových programov, plnením dodávok tovarov pre vnútorný a zahraničný trh, zvyšovaním inovačnej aktivity, ochranou životného a pracovného prostredia.

Z iniciatívy výboru boli prerokované i problémy dodávateľsko-odberateľských vzťahov, plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov pri zabezpečovaní výstavby a prevádzky jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach a ďalšie otázky.

Ku všetkým prerokúvaným otázkam prijal výbor príslušné uznesenia na základe poznatkov poslancov z prieskumov, v ktorých odporučil ministrom prijať konkrétne opatrenia na riešenie problémov.

Pri prerokúvaní plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR sme mohli konštatovať, že v rezorte priemyslu sa hospodárska politika v rokoch 1981-1985 presadzovala v zložitých podmienkach v oblasti vonkajších vzťahov. Napriek tomu však sú aj pri nižších materiálových a energetických vstupoch výsledky tohto rezortu za rok 1984 najlepšie z obdobia 7. päťročnice. Došlo k ďalšiemu zhospodárneniu výroby, zníženiu jej materiálovej a najmä energetickej náročnosti. Rezort Ministerstva priemyslu SSR sa za uplynulé obdobie 7. päťročnice priaznivo vysporiadal predovšetkým s úlohami v oblasti finálneho užitia produkcie, kde sa dosiahli aj výrazné časové skrátenie plnenia úloh. Popri rýchlejšej realizácii vývozných úloh sa prekročili aj dodávky do trhových fondov.

Dodávkami pre vnútorný trh sa postupne riešia nedostatkové druhy tovarov a zlepšuje sa štruktúra ponuky. Realizáciou inovačných programov sa obohacuje vnútorný trh o nové výrobky, vrátane módnych noviniek a výrobkov luxusného vyhotovenia. V súlade so zákonom o 7. päťročnom pláne rezort dosiahne ďalšie zvýšenie akosti a technickej úrovne výrobkov, keď podiel výrobkov vysokej technicko-ekonomickej úrovne z výroby tovaru z 13 % v roku 1981 sa zvýši v tomto roku na 25 % a objem výrobkov zaradených štátnymi autorizovanými skúšobňami do I. stupňa akosti vzrastie na dvonjnásobok. Napriek tomu náročnosť našich občanov, ako sme to konštatovali vo

výbore, ďalej oprávnene rastie a je logickou súčasťou zvýšených nárokov v podmienkach rozvinutej socialistickej spoločnosti. Naši občania a naši pracujúci očakávajú naďalej nárast podielu takýchto výrobkov. Za uplynulé obdobie boli v rámci Ministerstva priemyslu SSR uvedené do prevádzky viaceré významné výrobné a ekologické kapacity v chemickom, celulózo-papierenskom a nábytkárskom priemysle, ktoré významne prispeli k tvorbe hmotných zdrojov. Prejavilo sa to v takmer dvojnásobnom vzraste zisku za túto päťročnicu.

V tejto súvislosti sme vo výbore poukázali na potrebu urýchleného uvádzania nových kapacít na projektované parametre najmä v drevospracujúcom priemysle, kde doterajšie výsledky ukazujú neplnenie pôvodných plánovaných zámerov. Neopomenuli sme ani tú skutočnosť, že výroba by sa mala pružnejšie prispôsobovať požiadavkám svetových trhov. A tam, kde sa dosahujú nepriaznivé cenové relácie našich výrobkov, na týchto dochádza k zníženiu efektívnosti vývozu s negatívnym dopadom na tvorbu vlastných zdrojov i našich výrobkov.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

osobitnú pozornosť sme vo výbore venovali otázkam investičnej výstavby. V súlade so zákonom o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981-1985 a uznesením 4. schôdze SNR sa rozsah investícií ďalej nezvyšoval. Dlhodobejším obmedzovaním začínania novej výstavby sa dosiahlo zníženie zostatku rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb. Očakávané prekročenie objemu prác za 7. päťročnicu sa však neprejavuje priaznivo vo včasnom uvádzam kapacít do prevádzky. Nedarí sa na všetkých stavbách dodržať plánované termíny ich dokončenia a priemerná doba výstavby sa vzhľadom na značný rozsah investovania a jeho náročnosť predlžuje. Z týchto dôvodov na niektorých kapacitách je nebezpečie straty garancií na dovezenú technológiu. Nedostatky a problémy v plánovaní, projektovaní i riadení prípravy stavieb nepôsobia priaznivo na intezifikáciu procesu investičnej výstavby, ako to zdôraznil XVI. zjazd KSČ a následné zasadanie, ÚV KSČ a ÚV KSS. Ako ukazujú štátne expertízy Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ako i analýzy Výboru ľudovej kontroly, projektová dokumentácia nie je vždy kvalitná, niekedy dokonca chybná, resp. neúplná. Na niektorých stavbách nie sú určení vyšší dodávatelia technológií a často sú títo suplovaní investormi. Vo výbore sme tiež konštatovali, že v období 7. päťročnice sa ešte stále prejavuje malý rozsah stavieb s rozpočtovým nákladom vyše 10 mil. Kčs modernizačných a rýchlonávratných akcií s nízkym podielom stavebných prác. V roku 1985 podľa údajov ŠBČS je v štátnom pláne iba 4, 4 % progresívnych modernizácií.

Poslanci tiež zdôraznili potrebu hľadať a riešiť formy podstatného zjednodušenia podmienok pre prípravu realizácie stavieb, určiť záväzné termíny jednotlivých orgánov pre vyjadrenie a zaujatie stanoviska i potrebu celkového zníženia značného rozsahu administratívy.

Súdružky, súdruhovia,

v nadväznosti na 4. schôdzu SNR sme mohli konštatovať, že naše stavebníctvo od roku 1982 urobilo zrejmý pokrok vo vzostupe svojej výkonnosti. Organizácie Ministerstva stavebníctva SSR plnia uspokojivo úlohy na stavbách pre palivovo-energetickú základňu a v miestach sústredenej investičnej výstavby v Prahe, Severočeskom kraji a v Bratislave. Zlepšuje sa koncentrácia kapacít na významných stavbách. Naši stavbári sa významne podieľajú aj na školskej a zdravotníckej výstavbe, budovaní domovov dôchodcov, vodohospodárskej výstavbe, ekologických, dopravných a ďalších stavbách. K tomu prispel, ako sme sa o tom presvedčili aj na poslaneckých prieskumoch, i ďalší rozvoj výroby stavebných látok a stavebného strojárstva.

Vo výbore sme ocenili skutočnosť, že za roky 1981 až 1984 sa uviedli do prevádzky ďalšie výrobné kapacity, najmä v energetike, strojárstve, chemickom a celulózopapierenskom priemysle. V období 7. päťročnice podniky riadené Ministerstvom stavebníctva SSR odovzdajú takmer 120 tis. bytov s vysokou úrovňou ich vybavenia a 749 objektov občianskej vybavenosti. Naši voliči očakávajú, že príde k zlepšeniu dokončovania objektov vnútorného obchodu a komunálnych služieb, materských a základných škôl, objektov sociálnej starostlivosti a okolia obytných domov, najmä na nových sídliskách. To je jedna, tá lepšia stránka mince. Druhá, nie však už taká lichotivá, je v tom, že v kvalite odovzdaných stavieb sú ešte rozdielne výsledky a tam vidíme nemalé rezervy v práci nášho stavebníctva, ako i v lepšom využívaní vnútorného pracovného času ľudí a mechanizmov, ako i poriadku na stavbách. Dosiahnuté pozitíva v oboch rezortoch sú isteže výsledkom úsilia pracujúcich, súťažiacich kolektívov i jednotlivcov, brigád socialistickej práce, komplexných racionalizačných brigád, vynálezcov a zlepšovateľov, ako i uplatnenia princípov zdokonalenej sústavy riadenia.

Náš výbor nestráca komplexný pohľad na naplňovanie cieľov programového vyhlásenia vlády a bude tak robiť i naďalej v prospech urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej socialistickej republiky. Popri plnení týchto veľkých programových cieľov nezabúdame na drobné denné starosti našich voličov, ktorí snaženia rezortov, ale i nás poslancov hodnotia očami spotrebiteľa a ich spokojnosť ostáva pre nás všetkých naším trvalým cieľom.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Podpredseda Ing. Gregor:

Ďakujem súdruhovi Gáborovi. V rozprave ďalej vystúpi poslanec Jozef G á l a.

Poslanec Gála:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky a súdruhovia!

Z rokovania Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu, ako aj zo správy prednesenej predsedom vlády SSR súdruhom Colotkom vyplýva, že základné ciele 7. päťročnice v agrokomplexe sa plnia úspešne. Problematikou ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín v zmysle záverov 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS sme sa zaoberali aj na aprílovej schôdzi SNR v tomto roku. Preto chcem aspoň stručne uviesť niektoré pozitívne tendencie vývoja v zabezpečovaní výživy ľudu a poukázať na ďalšie možnosti a najmä na lepšie využitie vnútorných rezerv agropotravinárskeho komplexu.

Medzi pozitívne úlohy v 7. päťročnici patria starostlivosť o pôdny fond, zvyšovanie výroby obilovín, efektívne zhodnocovanie krmív, ako aj niektoré výsledky v zhospodárňovaní výrobného procesu.

Kladne možno hodnotiť, že na základe realizácie sprísnených opatrení vlády SSR na uplatňovanie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v praxi zábery pôdy na nepoľnohospodárske účely sa znížili. U ornej pôdy v rokoch 1981-1984 rekultiváciou nepoľnohospodárskej pôdy a inými opatreniami sa jej výmera zvýšila o 1 910 ha. Vieme, že záberom pôdy pre investičnú výstavbu a pre iné účely sa nevyhneme. Našou

povinnosťou je nepripustiť pokles výmery ornej pôdy ani v rokoch 8. päťročnice. Ukazuje sa, že sú tu možnosti. Ak orgány ochrany pôdneho fondu spolu s krajskými a okresnými poľnohospodárskymi správami budú aktívnejšie pristupovať k vyhľadávaniu a určovaniu plôch pre náhradné rekultivácie a trvať na kvalite vykonávania týchto prác. Rezervy sú i v rýchlejšom prinavracaní dočasne zabratej a dočasne neobrábanej pôdy pre poľnohospodársku výrobu. Prvoradú pozornosť tak ochrane, ako aj využívaniu každého ára pôdy musia však venovať samotné poľnohospodárske podniky. Doterajšie výsledky v raste intenzity výroby potvrdzujú, že základom prednostného rastu rastlinnej výroby je starostlivosť o pôdny fond. Ďalším prínosom v tomto smere je aj plnenie úloh vo výstavbe závlah a odvodňovaní. I keď v posledných rokoch aj v našom okrese Galanta došlo k zlepšeniu využívania závlah, sú tu ešte značné rezervy.

Predbežné výsledky ukazujú, že vo výrobe obilovín úloha dorobiť 19-20 mil. ton (v SSR) za päťročnicu bude v podstate splnená. Stabilizáciu výroby aspoň na úrovni výsledkov minulého roka (4, 2 mil., ton) sleduje aj výzva popredných podnikov Západoslovenského kraja na počesť XVII. zjazdu KSČ - dosiahnuť v rokoch 8. päťročnice 7 ton hustosiatych obilovín 9 ton kukurice na zrno z hektára na zavlažovaných plochách. Táto úloha za aktívnej pomoci našej vedy a výskumu je reálna.

Tohtoročná úroda cukrovej repy dáva predpoklad zníženia restu z predchádzajúcich rokov. V dôsledku klimatických podmienok, ale i v dôsledku nedostatočnej ochrany zemiakových porastov ani v tomto roku sa nedosiahnu plánované úrody. Aj vo výrobe krmív na lúkách a pasienkoch máme stále značné možnosti zvyšovania výroby a ich využitia vôbec.

Vyššie zdroje krmív spolu s racionalizáciou ich spotreby sa priaznivo prejavili vo vyššom raste živočíšnej produkcie než počítal plán. Opatrenia na reguláciu stavov hospodárskych zvierat priniesli tiež svoje výsledky, keď splnenie a prekročenie plánu výroby bolo v podstatnej miere dosiahnuté na základe zvyšovania úžitkovosti pri znížení spotreby jadrových krmív. Čo sa nedarí, je výraznejšie pokročiť v znižovaní sezónnosti výroby a nákupu mlieka a jatočných zvierat.

Pretrvávajú problémy vo vysokom hynutí zvierat a vyraďovaní kráv na jatočné účely. Previerky Štátnej veterinárnej správy ukazujú na to, že nie je všetko v poriadku v oblasti zooveterinárnej starostlivosti o hospodárske zvieratá. Nedodržiavanie základných opatrení, nedisciplinovanosť a nedbalosť pracovníkov, nedostatočná kontrolná činnosť riadiacich pracovníkov spôsobuje aj hromadné úhyny zvierat. Nie je ku cti nám, poľnohospodárom, že len pomaly sa upravujú hospodárske dvory a zvyšuje ochrana socialistického majetku pred rozkrádaním a vznikom škôd.

Popri plnení a prekračovaní vecných úloh plánu bola nastúpená i cesta k dosahovaniu efektívnej intenzifikácie, najmä lepším využitím materiálových vstupov. Napríklad dodávky priemyselných hnojív za 7. päťročnicu budú vyššie len o 1, 9 % oproti šiestej päťročnici, ale celková výroba rastlinnej produkcie bude vyššia v tomto porovnaní o 9, 6 %. Obdobné je to aj pri spotrebe motorovej nafty. Merná spotreba nafty na 1 mil. výkonov sa od roku 1980 znížila takmer o 30 %. Aj keď ešte stále nie sú využité všetky rezervy, predsa len pri stanovovaní a riešení limitov nafty by sa malo prihliadať na niektoré špecifiká poľnej výroby. Príprava pôdy pod oziminy, zber repy a zemiakov v tomto suchu vyžaduje vykonať viac operácií, s čím stúpa i spotreba nafty.

Kladne možno hodnotiť, že v posledných rokoch sa zvýšili dodávky pluhov, sejačiek a ostatného závesného náradia. Na rokovaniach výborov SNR však bolo poukázané aj na to, že okrem ďalšieho využitia vnútorných rezerv by sa žiadalo vyrábať a dodávať traktory, ako aj ostatné stroje s nižšou spotrebou energie. Zatiaľ sa neuspokojivo plní aj program prechodu traktorovej dopravy na automobilovú pre nedostatok vhodných automobilov na poľnohospodárske účely.

Vážené súdružky a súdruhovia,

v potravinárskom priemysle sú tiež predpoklady pre splnenie a prekročenie výroby. Ako to už bolo konštatované, trh potravín je čo do množstva tovarov, až na niektoré druhy, stabilizovaný. Ťažisko v tomto odvetví pri dostatku poľnohospodárskych surovín sa prenáša do oblasti ich lepšieho zhodnocovania, rozširovania sortimentu a kvality výrobkov. Vzhľadom na súčasný stav materiálno-technického vybavenia tohoto odvetvia je namieste, že pre 8. päťročnicu sa počíta s väčším investovaním najmä do mliekárenského, mäsového a konzervárenského priemyslu a do výstavby skladovacích priestorov. I keď sú náročné postavené úlohy potravinárskeho priemyslu vo výťažnosti, najmä u mäsa, nemalo by to mať až taký vplyv na kvalitu výrobkov. Bolo by snáď účelné prehodnotiť aj niektoré Česko-slovenské normy, či zodpovedajú daným potrebám spotrebiteľa a stavu poľnohospodárskych surovín. Pre zvýšenie kvality potravín je nevyhnutné zvyšovať aj Kvalitu surovín v poľnohospodárskej prvovýrobe a jej prispôsobenie potrebám vnútorného trhu. Tento cieľ sledujú aj oparenia na rozvoj sústavy plánovitého riadenia poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu na 8. päťročnicu. Novoupravené dodávateľsko-odberateľské vzťahy vytvárajú skutočnosť, že trh potravín sa zmení z trhu dodávateľa na trh odberateľa, v čom významnú úlohu budú zohrávať odberateľské organizácie.

Pokiaľ ide o lesné a vodné hospodárstvo, aj tu sa plnia základné ciele a zámery tak v ťažbe dreva, ako aj v pestovnej činnosti i v zabezpečovaní vodných zdrojov. Viac pozornosti sa žiada venovať ochrane lesných porastov a výstavbe aj menších čistiarní odpadových vôd.

Vážené súdružky a súdruhovia, chcem sa dotknúť ešte jednej problematiky, a to ekológie životného prostredia a vplyvu poľnohospodárstva naň. Vieme, že v tomto smere, najmä z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd je situácia nedobrá. Treba však vidieť aj to, že v poslednom období sa aj táto otázka neši intenzívnejšie. Postupne sa budujú agrochemické podniky, v ktorých už takmer 40 % priemyselných hnojív sa skladuje aj aplikuje tak, že sa podstatne znížilo nebezpečie znečistovania vôd. Tento cieľ sleduje aj nová výstavba poľných hnojísk, silážnych priestorov a iných zariadení. V tomto smere vzhľadom na dosť vysokú úverovú zaťaženosť poľnohospodárskych podnikov je vítaná aj pomoc vo forme dotácií zo štátneho fondu vodného hospodárstva. V tejto súvislosti mám otázku na súdruha ministra Margetina, či s týmito dotáciami sa počíta i pre budúce roky.

V rámci biotechnologického programu naše výskumné ústavy v úzkej spolupráci s krajinami RVHP vyvíjajú a postupne overujú také technológie, ktoré nahradia doteraz používaný systém chemickej ochrany. Ukazuje sa napríklad, že sa laserovými lúčmi bude možné odstraňovať škodlivé účinky na zdravie človeka a prenikanie škodlivín do pôdy a vody. Doteraz používaného chemického spôsobu morenia osiva. Popri likvidácii rastlinných chorôb laserová technika zvyšuje tiež odolnosť rastlín proti mrazu a celkove pozitívne pôsobí na zvyšovanie úrod. Vo vývoji sú nové bioinsekticídy (ochranné látky) proti živočíšnym škodcom a hubovitým chorobám. Pravda, sú to začiatky, ale dávajú východisko ako dosiahnuť to, že poľnohospodárska výroba nebude znehodnocovať životné prostredie a ohrozovať zdravie človeka.

Otázkam zabezpečovania výživy ľudu venovala pozornosť aj Slovenská národná rada a jej orgány. Na schôdzach SNR v

tomto volebnom období boli prerokované otázky plnenia koncepcie ochrany, zúrodňovania a využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ochrany vodných zdrojov, rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS. Aj vo Výbore SNR pre pôdohospodárstvo a výživu v rámci kontrolnej funkcie pri prerokúvaní tej-ktorej problematiky sme boli nápomocní pri realizácii úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SSR.

Záverom svojho vystúpenia chcem zdôrazniť, že výsledky nášho socialistického poľnohospodárstva sú celkove za roky 7. päťročnice priaznivé. Sú to problémy a nedostatky a sú tu nastolené aj východiská. Pracujúci v poľnohospodárstve aj teraz v príprave budúcej úrody a zberu jesenných plodín vynakladajú úsilie na to, aby sa čestne vyrovnali s úlohami 7. päťročnice a aby vytvorili podmienky pre realizáciu tých náročných úloh, ktoré sú pre toto odvetvie stanovené v Dlhodobom programe, schválenom 11. zasadnutím ÚV KSČ.

(Potlesk. )

Podpredseda Gregor:

Ďakujem súdruhovi Galovi. Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, prerušujem schôdzu. V rokovaní budeme pokračovať o 13. 40 hodine.

(Prestávka. )

(Po prestávke. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Pokračujeme v rokovaní. Ako ďalší v rozprave vystúpi poslanec Miroslav S m a t a n a. Dávam mu slovo.

Poslanec Smatana:

Vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia!

Stranícke a štátne orgány vo svojej riadiacej a organizátorskej práci vychádzajú z toho, že v daných zložitejších a náročnejších ekonomických podmienkach sa stáva zvyšovanie

efektívnosti a intenzity v ekonomike rozhodujúcim činiteľom nášho ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Táto úloha je osobitne aktuálna v podmienkach Slovenska, kde minulý vývoj vychádzal najmä z väčších prírastkov pracovných síl, menšej výrobno-technickej základne a výraznejšieho podielu odvetví prvovýroby, čo tvorilo základ pre rozvoj Slovenka v značnej miere na využívaní extenzívnych činiteľov.

Zameranie na zvyšovanie efektívnosti a kvality všetkej práce našlo svoj odraz v úlohách 7. päťročného plánu a bolo ďalej konkretizované v ročných vykonávacích plánoch a štátnych rozpočtoch. V prvých dvoch rokoch päťročnice bolo potrebné urobiť viacero opatrení najmä na zníženie podielu energeticky a materiálovo náročných výrob, obmedzenie investícií, sprísnenie dovoznej politiky, urýchlenie oddlžovania vo voľných menách a prijali sa aj niektoré opatrenia v štruktúre výroby a spotreby vrátane cenových úprav. V roku 1983 sme dosiahli obnovenie dynamiky rozvoja, čo zároveň umožnilo sprogresívniť úlohy plánu a rozpočtu na rok 1984, ktoré sa týkalo najmä ukazovateľov zvyšovania efektívnosti reprodukčného procesu. Tieto úlohy boli vcelku splnené. Na základe hodnotenia doterajšieho vývoja a výsledkov budú splnené a v niektorých ukazovateľoch aj prekročené úlohy stanovené zákonom SNR o 7. päťročnom pláne.

Najvýraznejší pokrok v intenzifikačnom procese sa dosiahol v oblasti znižovania energetickej a materiálovej náročnosti reprodukčného procesu. Potvrdzujú to dobré výsledky, ktoré sa v 7. päťročnici dosiahli v spotrebe palív a elektrickej energie, základných hutníckych materiálov, pohonných hmôt, cementu a jadrových krmív. Ako už bolo konštatované, zdrojom úspor boli v značnej miere ľahšie prístupné a mobilizovateľné rezervy, čo samozrejme, považujeme za pozitívne, no len do takej miery, pokiaľ neviedli k niektorým nežiadúcim dôsledkom - napríklad k zanedbávaniu údržby, nedodržiavaniu technologických procesov a pod. I pritom, že sa znižujú materiálové náklady na 1 korunu výkonov a zvyšuje sa celkový zisk, v makroekonomických vzťahoch medzi tvorbou zdrojov a výrobnej spotreby sa v roku 1984 v porovnaní s rokom 1980 zvýšila výrobná spotreba na 1 korunu vytvoreného národného dôchodku. Je to spôsobené najmä tým, že tento celkove dynamicky vývoj spotreby nevyrovnal dôsledky úprav veľkoobchodných a nákupných cien, dopravných taríf, zmien dotácií a intervencií uskutočnených v rokoch 1981 až 1985, predovšetkým nadväzne na vývoj svetových cien. Preto v súčasnosti, ale najmä v budúcich


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP