Čtvrtek 24. října 1985

týchto úloh a sleduje prehlbovanie hmotnej zainteresovanosti na ďalšom raste výkonnosti a efektívnosti. Pre túto etapu poslanci požadujú venovať zvýšenú pozornosť utváraniu podmienok pre jej realizáciu v širšom rozsahu, pričom je potrebné zásadne zlepšiť politicko-výchovnú prácu s ľuďmi, zvýšiť úroveň kádrovej a personálnej práce s cieľom želateľného zvýšenia rastu spoločenskej produktivity práce.

Ďalej vzrástla vzdelanosť a kvalifikačná úroveň pracujúcich. V tejto oblasti pociťujeme rezervy v rozmiestňovaní pracovných síl v súlade s potrebami niektorých okrajových oblastí.

V oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti sa tiež dosiahli viaceré pozitívne výsledky. Nezlepšila sa však situácia v plnení úloh v investičnej výstavbe, najmä v dokončovaní a odovzdávaní stavieb pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť. Poslanci zdôrazňovali potrebu účelného rozmiestňovania a využívania modernej zdravotníckej techniky. Podstatne vzrástol počet lekárskych prehliadok, ale ukazuje sa, že je nutné zlepšiť spoluprácu závodných lekárov a obvodných lekárov s hospodárskym vedením závodov a podnikov, čo má svoj veľký ekonomický význam.

Pozitívne sa hodnotí zlepšenie vo výstavbe domovov dôchodcov, z ktorej je však potrebné odstrániť častú živelnosť a nedostatočnú zladenosť s potrebami jednotlivých regiónov. Konštatovalo sa i značné zaostávanie v zriaďovaní a výstavbe liečební pre dlhodobo chorých. Nedostatok týchto zariadení odporúčajú poslanci zmierniť aj prípadnou rekonštrukciou iných vhodných objektov.

V neposlednom rade dosiahli sa viaceré pozitívne výsledky v oblasti školskej politiky. Poslanci poukázali na to, že i napriek zvýšenému dôrazu na komunistickú výchovu mládeže pretrvávajú nedostatky v účinnosti jej foriem a v odraze vo vedomí žiakov. V pracovnom vyučovaní sa nedarí zvyšovať záujem vedúcich hospodárskych pracovníkov o túto činnosť. Problémy sú so žiakmi, ktorí nastupujú do dvojročných učebných odborov a s absolventami gymnázií, ktorí neboli prijatí k štúdiu na vysoké školy. Zaostáva budovanie škôl pre mládež vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, pričom počet tejto mládeže narastá.

V oblasti kultúrnej politiky poslanci poukázali na niektoré nedostatky v umeleckej tvorbe, v činnosti osvetových zariadení a vo vysielaní televízie a rozhlasu. Kladne hodnotili ďalšie posilnenie spoločensko-výchovnej funkcie umenia, mnohé dobré výsledky v činnosti kultúrno-výchovných zariadení a starostlivosť o kultúrnohistorické pamiatky, najmä záchranu a obnovu vybraných mestských pamiatkových rezervácií.

Vážené súdružky poslankyne, Vážení súdruhovia poslanci,

vláda Slovenskej socialistickej republiky plnila svoje programové vyhlásenie v zložitých podmienkach. Zabezpečovala realizáciu sociálno-ekonomického programu, ako ho vytýčil XVI. zjazd KSČ a zjazd KSS, za trvajúcich vonkajších negatívnych vplyvov vcelku úspešne. Ako som už povedal, úlohy zo zákona SNR č. 128/1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na roky 1981-1985 budú splnené. Je to významný prínos smerujúci k ďalšiemu upevneniu našej republiky aj na medzinárodnom fóre. Je to opätovné potvrdenie predností nášho socialistického zriadenia.

Z rokovania výborov, čo potvrdzuje aj správa, ktorú predniesol predseda vlády SSR, vyplýva, že program hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej spoločnosti sa úspešne plnil za úzkej súčinnosti vlády SSR a Slovenskej národnej rady. Realizoval sa tým prísľub Slovenskej národnej rady byť vláde SSR všestranne nápomocnou pri plnení jej programového vyhlásenia.

Odporúčam, aby Slovenská národná rada správu o plnení programového vyhlásenia vlády SSR schválila.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Krocsányovi. Súdružky a súdruhovia, prerušujem rokovanie na 20 minút. V rokovaní budeme pokračovať o 11. 20 hodine.

(Po prestávke. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Súdružky a súdruhovia poslanci, počas prestávky vám bol rozdaný návrh na uznesenie k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia z roku 1981. Prosím, aby ste svoje pripomienky k tomuto návrhu odovzdali členom návrhovej komisie, alebo pracovníkom Kancelárie SNR pri prezentácii.

Dávam teraz slovo poslancovi Ladislavovi Abrahámovi, predsedovi Slovenskej odborovej rady.

Poslanec RSDr. Abrahám:

Vážené poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci!

Vláda Slovenskej socialistickej republiky predstúpila dnes pred najvyšší zákonodarný orgán SSR - Slovenskú národnú radu s hodnotením plnenia programového vyhlásenia za uplynulé obdobie. Slovenská odborová rada s hodnotením výsledkov súhlasí a správu, ktorú predniesol predseda vlády súdruh Colotka podporuje.

Skutočnosti dokazujú, že cieľom hospodárskej a sociálnej politiky nášho socialistického štátu v uplynulom období bolo a je, aby sa v súlade s rozvojom ekonomiky a rastom efektívnosti národného hospodárstva udržala a skvalitňovala životná úroveň našich pracujúcich a ďalej sa upevnili ich sociálne istoty. Oceňujeme vynaložené úsilie vlády, že aj za zložitých vonkajších a vnútorných podmienok túto smernicu XVI. zjazdu KSČ plní.

Slovenská odborová rada v záujme úspešného plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR z 2. júla 1981, ktoré som tiež z jej poverenia podporil, usilovala sa cieľavedomejšie a plánovitejšie rozvíjať predovšetkým ekonomickú funkciu a odborov, lebo v tejto oblasti sa tvoria zdroje uspokojovania životných potrieb našich pracujúcich. Prijali sme spoločný postup na zabezpečenie úloh 7. päťročnice, v ktorom sa pozornosť štátnych, hospodárskych a odborových orgánov a organizácií jednotne upriamila na rozhodujúce úlohy hospodárskeho a sociálneho rozvoja SSR.

Odborové orgány a organizácie v úzkej spolupráci so štátnymi a hospodárskymi orgánmi organizovali a rozvíjali účasť pracujúcich na plnení a prekračovaní úloh 7. päťročnice, osobitne na zvyšovaní produktivity práce, znižovaní výrobnej spotreby, najmä palív, energie a kovov, zvyšovaní kvality a technickej úrovne výrobkov.

Odborové orgány a organizácie sa usilovali o zvyšovanie účinnosti iniciatívy pracujúcich. Ich úsilie sa prejavilo najmä v rozvoji iniciatívy na počesť nedávnych významných výročí. Čoraz väčšiu pozornosť venujú rastu efektívnosti výroby a kvality produkcie. Pri odborových orgánoch vznikajú štáby kvality, ktorých činnosť prispieva k zvyšovaniu podielu výrobkov I. stupňa akosti a k znižovaniu strát z nekvalitnej výroby. V súlade s uznesením X. všeodborového zjazdu sa odbory podieľajú na plnení a prekračovaní plánovaných úspor palív, energie a kovov.

Zvýšenú pozornosť venujú odbory neustálou starostlivosťou o pracovníkov v oblasti investičnej výstavby, najmä pracovníkom na výstavbe významných energetických diel, ako je sústava vodných diel na Dunaji, výstavba Jadrovej elektrárne v Mochovciach, výstavba Východoslovenskej nížiny a ďalším.

Revolučné odborové hnutie sa v uplynulom období podieľalo na riešení aktuálnych problémov, ktoré sa dotýkajú životne dôležitých záujmov a potrieb pracujúcich, najmä robotníkov. Napríklad na spoločných rokovaniach s vládou SSR sme vyriešili niektoré mzdové a sociálne problémy pracujúcich v štátnom sektore poľnohospodárstva.

Odborové orgány sa v súčasnosti zaoberajú úrovňou a skvalitňovaním služieb. V tejto súvislosti sa javí potreba riešiť zárobky pracujúcich vo vnútornom obchode. Podporujú prijatie niektorých stabilizačných, vrátane mzdových opatrení v doprave atď.

Za posledné obdobie došlo k pozitívnym zmenám v sociálnom zabezpečení. Sociálne istoty boli upevnené aj tým, že sa zdokonalil systém spoločenskej podpory rodín s deťmi a systém dôchodkového zabezpečenia. Boli prijaté opatrenia na zlepšenie nemocenského zabezpečenia. Zvýraznil sa aj princíp zásluhovosti v dávkach, ktoré nahradzujú mzdu.

Odbory podporovali a podporujú opatrenia vlády, jej plánovité a sústredené úsilie pri riešení úlohy životného prostredia.

Milióny odpracovaných hodín v akcii "Odborári svojmu závodu a republike" a v akcii "Z", sú prejavom pochopenia a aktívnej účasti pracujúcich aj v tejto oblasti.

Odborové orgány všetkých stupňov nemalé úsilie venujú ochrane a tvorbe pracovného prostredia ako súčasti životného prostredia. Výchovnou, politickoorganizátorskou prácou, spoločenskou kontrolou napomáhajú bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V rokoch 7. päťročnice sa vo väčšine organizácií a rezortov znížila pracovná úrazovosť, zlepšili sa pracovné podmienky, vybavenosť pracujúcich prostriedkami osobnej ochrany, hygienické a sociálne vybavenie pracovísk.

Trojstupňovú kontrolu bezpečnosti práce sa nám zatiaľ v celej šírke nepodarilo uviesť do života. Nefunguje jej tretí stupeň. Mnohí riaditelia závodov a podnikov sa jej vyhýbajú.

V súlade s programom XVI. zjazdu komunistickej strany a X. všeodborového zjazdu kládli odborové orgány dôraz na zvýšenie rozsahu a kvality závodnej zdravotníckej starostlivosti. Úloha poskytovať do konca päťročnice závodnú zdravotnícku starostlivosť celkove 75 % pracujúcim sa vysoko prekročila. Osobitnú pozornosť odbory venovali zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti pracujúcim v poľnohospodárstve a zvyšovaniu kvality závodnej zdravotníckej starostlivosti vôbec, lebo zatiaľ nedosahuje požadovanú úroveň, a preto je často predmetom oprávnenej kritiky pracujúcich.

Aj napriek priaznivým tendenciám vo vývoji zdravotníckej starostlivosti vývoj pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz za posledné obdobie je nepriaznivý. Za rok 1984 dosiahla pracovná neschopnosť na Slovensku od roku 1971 najvyššiu hodnotu 4, 02 %. Väčšina odborových orgánov sa príčinami zvyšovania pracovnej neschopnosti zaoberala. Aj Slovenská odborová rada za osobnej účasti ministra zdravotníctva.

Vôbec nemám, súdružky a súdruhovia, na mysli zveličovať úlohu odborov. Ale na mnohých ďalších príkladoch aj z iných oblastí by bolo možné uviesť, že odbory sa usilujú získavať pracujúcich za splnenie úloh vytýčených v Programovom vyhlásení vlády SSR. Dôkazom pochopenia a aktívneho prístupu podstatnej väčšiny pracujúcich k uskutočňovaniu hospodárskej a sociálnej politiky štátu sú predovšetkým dosahované výsledky v rozvoji národného hospodárstva a našej spoločnosti vôbec.

V stále sa prehlbujúcej spolupráci nášho socialistického štátu a socialistických odborov nachádzame však ešte veľa nevyužitých možností. Aj výsledky plnenia úloh vyplývajúcich zo spoločného postupu vlády SSR a Slovenskej odborovej rady a ďalších štátnych, hospodárskych a odborových orgánov pri zabezpečovaní úloh 7. päťročnice by mohli byť ešte výraznejšie, keby odborové orgány boli aktívnejšie, iniciatívnejšie a náročnejšie a štátne a hospodárske orgány dôslednejšie v plnení vzájomných dohôd.

V súčasnom období sústreďujeme pozornosť našich pracujúcich na úspešné splnenie úloh posledného roku i celej päťročnice. Na počesť XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS usmerňujeme iniciatívu pracujúcich na prekročenie plánovanej produktivity práce, zníženie nákladov a podstatné zvýšenie kvality produkcie. Týmito pre dynamickejší rozvoj našej spoločnosti rozhodujúcimi skutočnosťami sa bude zaoberať najbližšie zasadanie Ústrednej rady odborov a po ňom i ďalšie odborové orgány.

V najbližšom období sa uskutoční spoločné rokovanie Sekretariátu Slovenskej odborovej rady a Predsedníctva vlády SSR zamerané na úlohy hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska v budúcej päťročnici a účinnejšom využívaní iniciatívy pracujúcich, v čom dlhodobé pretrváva mnoho nedostatkov.

Pri stanovení koncepcie vývoja životnej úrovne na obdobie 8. päťročnice budeme vychádzať zo základnej myšlienky, ktorú na 15. zasadaní Ústredného výboru KSČ povedal generálny tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR súdruh Gustáv Husák, že hlavný zmysel úsilia vidí komunitická strana predovšetkým v tom, aby sa ďalej zvyšovala životná úroveň našich pracujúcich, aby sa upevňovali ich životné a sociálne istoty.

V tomto duchu budeme, súdružky a súdruhovia, aj naďalej rozvíjať úlohu a činnosť našich jednotných a revolučných odborov.

S vedomím, že musíme prekonať mnoho ťažkostí a zložitostí v ďalšom úspešnom rozvoji našej krajiny, odporúčam Slovenskej národnej rade hodnotenie plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR schváliť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem predsedovi Slovenskej odborovej rady poslancovi Ladislavovi Abrahámovi. Teraz prehovorí v rozprave súdruh poslanec Bohumil Chudý.

Poslanec Chudý:

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

na dnešnom zasadnutí Slovenskej národnej rady budem hovoriť k dvom problémom. Z poverenia vedenia Klubu poslancov SNR - komunistov vyjadrím stanovisko vedenia Klubu k Programovému vyhláseniu vlády SSR a po druhé, budem hovoriť k niektorým základným problémom realizácie Programového vyhlásenia vlády SSR v podmienkach Bratislavy.

Pri dnešnom hodnotení Programového vyhlásenia vlády SSR dovoľte mi vyjadriť za vedenie Klubu poslancov SNR - komunistov, že Klub poslancov SNR a jeho vedenie podporuje a bude

podporovať úsilie vlády SSR a jej výkonných orgánov pri napĺňaní cieľov hospodárskej a sociálnej politiky KSČ. Klub poslancov a jeho vedenie pravidelne informuje svojich členov o ťažiskových úlohách v rozvoji národného hospodárstva a problémoch v ich plnení. Zabezpečoval rozpracovanie záverov KSČ i KSS na podmienky svojej práce s cieľom mobilizovať svojich členov na splnenie úloh, na ktoré nás orientovali uznesenia najvyšších straníckych orgánov.

Z hodnotenia doterajšieho plnenia Programového vyhlásenia vlády SSR z roku 1981, ako uviedol predseda vlády súdruh Colotka, vyplýva, že ciele posledného roku 7. päťročnice a v rozhodujúcich smeroch i celá 7. päťročnica budú v zásade splnené. Pripomenul, že treba nám však vykonať ešte veľa práce, aby sa úlohy splnili komplexne a vo všetkých organizáciách, aby sme tým založili dobrú východziu základňu pre plnenie úloh plánu v budúcom roku i v 8. päťročnici. Programová požiadavka našej strany, súdružky a súdruhovia, je veľmi jednoznačná a každému zrozumiteľná. Zabezpečiť naplňovanie základných sociálno-ekonomických cieľov, udržať životnú úroveň a sociálne istoty ľudu, zabezpečiť mier. Vychádzajúc z týchto požiadaviek v konfrontácii so súčasným stavom plynie pre nás kategorická požiadavka výraznejšie v porovnaní s terajším stavom vyzdvihnúť úroveň všetkej riadiacej a organizátorskej práce, účinnosť ideologického pôsobenia, všestranného upevňovania disciplíny, poriadku a zvyšovania náročnosti na kvalitu všetkej práce. Preto i my, poslanci, musíme vo svojich volebných obvodoch, pracoviskách viacej pracovať s ľuďmi, so svojimi voličmi, s cieľom zvyšovať zodpovednosť za vykonanú prácu na všetkých úrovniach riadenia, upevňovať pracovnú disciplínu, zavádzať poriadok v odmeňovaní podľa zásluhovosti. Treba nám smelšie vystupovať proti nešvárom, všetkým prípadom lajdáctva, príživníctva, proti snahám získavať bezpracné zisky. Musíme súdružky a súdruhovia, vytvárať ovzdušie dôvery vo vlastné sily, vo vlastné schopnosti.

Dovoľte mi, vážené súdružky a súdruhovia, v mene Klubu poslancov SNR - komunistov a jeho vedenia ubezpečiť Ústredný výbor KSS, že naďalej budenie podporovať úsilie vlády SSR a jej orgánov na dôsledné uplatňovanie základných faktorov intenzifikácie, v hospodárskej praxi najmä rýchlejšie uplatňovanie výsledkov vedy a technického pokroku vo výrobe, znižovanie energickej a materiálovej náročnosti výroby, maximálne zhodnocovanie surovín, skvalitňovanie riadiaceho procesu a presadzovanie hospodárnosti a šetrnosti i širšie zapájanie pracujúcich do tvorby a realizácie politiky na úrovni závodov, podnikov a ostatných organizácií s cieľom splniť sociálno-ekonomický program strany. Intenzívne svojimi konkrétnymi činmi bude prispievať k plneniu rozhodujúcich hospodárskych úloh a volebného programu Národného frontu.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

28. októbra uplynie 17 rokov od prijatia ústavného zákona o Československej federácii, ktorý kodifikoval postavenie Bratislavy vo funkcii hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky. Táto zákonná úprava dala Bratislave politicko-právnu platformu pre jej nový dynamický rozvoj. Bratislava ako celospoločenská priorita v súlade so závermi zjazdov sa rýchlymi tempami pretvára na dôstojné centrum politického, ekonomického, kultúrneho a spoločenského života Slovenskej socialistickej republiky. Rozvíja postupne všetky základné funkcie, ktoré jej z postavenia hlavného mesta SSR vyplývajú.

Konkrétnym vyjadrením starostlivosti o rozvoj Bratislavy je aj Programové vyhlásenie vlády SSR, odpočet ktorého dnes na pôde SNR uskutočňujeme. Dovoľte mi, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som poukázal na niektoré základné stránky a problémy v realizácii Programového vyhlásenia vlády SSR v podmienkach Bratislavy. Komplexný sociálno-ekonomický rozvoj Bratislavy, dynamizovaný novými podmienkami pokračoval aj v 7. päťročnici vysokými tempami. Na výstavbe mesta sa preinvestovalo vyše 36 mld Kčs, z toho takmer 20 mld v stavebných prácach v pôsobnosti Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, sa realizovalo vyše 50 % stavebných investícií.

Na zabezpečenie nevyhnutných podmienok života v meste bolo potrebné vynaložiť značné investičné prostriedky do ďalšieho rozvoja technickej základne mesta a celej technickej infraštruktúry. Išlo predovšetkým o zásobovanie mesta vodou, elektrickou energiou a teplom.

Investične i technicky náročné úlohy sa realizovali v dopravnom systéme mesta. Pristúpilo sa k postupnému prebudovaniu štruktúry mestskej hromadnej dopravy v prospech elektrickej trakcie. Terajšia situácia, keď 60 % z 330 mil. ročne prepravených osôb sa realizuje autobusovou dopravou, je nepriaznivá. Na zvládnutie rýchle rastúcich dopravných nárokov rekonštruuje sa aj sieť komunikácií, pristúpilo sa k výstavbe základného komunikačného systému a jeho prepojeniu na diaľničnú sieť.

Na zvládnutie rastúcich nárokov obyvateľstva na služby rozšírila sa sieť obchodných predajní o 220 s celkovou plochou

42 000 m2, ako aj sieť prevádzkární miestneho hospodárstva o 124 jednotiek s plochou vyše 23 000 m2.

Zásadným spôsobom sa v hodnotenom období pristúpilo k riešeniu deficitu zdravotníckych zariadení, menovite lôžkových nemocničných kapacít. Do prevádzky sa uviedla I. časť nemocnice v Ružinove. Začala sa výstavba nemocnice s poliklinikou v Petržalke, ktorá má mať po ukončení v prvých rokoch 9. päťročnice celkove 1210 postelí. Do užívania sa odovzdala poliklinika v Slovnafte a pred ukončením sú poliklinika v III. obvode a poliklinika pre pracovníkov ČSD.

Materiálno-technická základňa kultúry sa rozšírila o nový moderný amfiteáter, o nový Dom kultúry v Ružinove a pred ukončením je dom kultúry vo IV. obvode. V súlade s Programovým vyhlásením vlády SSR ukončila sa výstavba viacerých stavieb nadmestského a celomestského významu. Patrí k nim budova Československého rozhlasu, budovy Elektrotechnickej a Chemicko-technologickej fakulty SVŠT, Dom Revolučného odborového hnutia, budova Slovenského národného archívu a železnično-diaľničný most Hrdinov Dukly.

V bytovej výstavbe bude splnená úloha dokončiť 24 600 bytov aj pri čiastočnom schodku v individuálnej bytovej výstavbe. Bratislava dosiahne takmer 150 000 trvalé obývaných bytov a počet bytov pripadajúcich na 100 cenzových domácností sa zvýši z 89 na 92, 5 bytov. To sú nesporne hmatateľné úspechy. No i tak v Bratislave evidujeme na národných výboroch vyše 4600 žiadostí o byty. Na bytových družstvách je zaevidovaných vyše 24 000 neubytovaných členov. Na pracoviskách sú ďalšie tisíce žiadostí o pridelenie podnikových alebo družstevno-stabilizačných bytov.

Vcelku priaznivé výsledky znižuje stále pretrvávajúci nepriaznivý stav vo finalizácii sídlisk objektami občianskej a technickej vybavenosti, najmä ich vecnej štruktúry a včasnosti dokončovania objektov. Tento stav vedie k tomu, že v Petržalke na 2 základných školách bolo potrebné zaviesť dvojsmenné vyučovanie a na umiestnenie v materských školách a detských jasliach čaká vyše 1 670 detí. V minimálnom rozsahu sa v tomto najväčšom sídelnom komplexe, v ktorom žije dnes vyše 100 000 obyvateľov, vybudovali objekty pre kultúrno-spoločenský život, pre rekreáciu a šport obyvateľstva.

Osobitne pozitívne hodnotíme vytvorenie koncernového podniku Stavebné závody, ktorého výsledky zá uplynulé roky sú povzbudzujúce, osobitne v odstraňovaní vleklých problémov v realizácií komplexnej bytovej výstavby. Obdobne aj Ministerstvo stavebníctva SSR s väčším pochopením a energiou rieši zložité problémy mesta. K jej základným pozitívam patrí to, že sa zvýšila rovnomernosť v odovzdávaní bytov, že sa zlepšilo objemové plnenie v občianskej vybavenosti sídlisk a kvalita bytov.

Neuspokojivá je situácia v realizácii viacerých stavieb v účelovej investičnej výstavbe. Obzvlášť vypuklé sa prejavuje oneskorovanie výstavby na úseku dopravy, vodného hospodárstva a zdravotníctva.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

v nových sídliskách býva prevažná časť obyvateľov nášho mesta. To však nijako neznižuje, ale naopak umocňuje funkcie centrálnej mestskej oblasti. Obrazne povedané, táto časť je tvárou nášho mesta. Minulé generácie nám tu zanechali veľa vzácnych pamiatok, z ktorých mnohé si vyžadujú stavebne i technicky náročnú rekonštrukciu. Treba povedať, že trvalo pomerne dlho, kým sa v Bratislave vytvorili nevyhnutné podmienky pre investorské, projektové, ale najmä dodávateľské zabezpečenie regenerácie historického jadra mesta.

Prechod na prestavbu centrálnych častí mesta, ktorý nadobúda stále väčšiu aktuálnosť, vyžaduje náročné zmeny v štruktúre stavebných kapacít, primeranú konštrukčnú a materiálovú základňu, ale aj dôslednú a včasnú územnú a projektovú prípravu a vysoko náročnú koordináciu prác zo strany investorov, najmä nadväzných a podmieňujúcich investícií a celej technickej infraštruktúry.

Dosiahnuté výsledky, súdružky a súdruhovia, ukazujú, že vcelku pozitívne sa darí ovplyvňovať komplexný sociálno-ekonomický rozvoj Bratislavy. Ukazujú, však aj to, že pretrvávajú viaceré rozvojové problémy koncepčného charakteru, ktorých riešenie treba akcentovať najmä v príprave 8. päťročného plánu, ale aj v ďalšom období do roku 1990.

Strategickou úlohou rozvoja Bratislavy je posilňovanie jej priemyselného charakteru cestou zásadných zmien v štruktúre výroby, inováciou výrobných programov. Má k tomu prispievať predovšetkým ďalší rozvoj strojárstva, elektrotechnického a kovovýrobného priemyslu s využitím potenciálu širokej vedeckovýskumnej základne. Nemôžem nespomenúť niektoré zadrhnuté problémy, kde sme väčšiu angažovanosť očakávali od federálnych ministerstiev. Nedosahuje sa očakávaná dynamika najmä v odvetví strojárstva a klesá postupne aj intenzita priemyselnej zamestnanosti. Nerealizovanie nových výrob v predpokladanom

rozsahu spomalilo pozitívne štrukturálne posuny v priemysle mesta, pričom stále pretrváva relatívne nepriaznivá situácia v štruktúre výrobných odborov priemyslu z hľadiska stupňa finalizácie výroby. Neplní sa ani zámer v raste počtu robotníkov vo výrobných činnostiach, pretože z plánovaného prírastku 6 200 v terajšej päťročnici skutočný rast dosahuje 400. Tento stav súvisí s oneskorovaním odovzdávania nových výrobných kapacít, najmä v strojárstve a v elektrotechnickom priemysle. Určité pozitívne zmeny v posilňovaní priemyselného charakteru očakávame v ďalších rokoch od rozvinutia výroby v Bratislavských automobilových závodoch, ako aj od nových výrobných kapacít, ktoré sa majú vybudovať v odvetviach elektrotechnického priemyslu, elektroniky, automatizačných prostriedkov a jednoúčelových strojov pre zdravotnícku techniku. Viaceré z nich sa uvažujú lokalizovať v Petržalke, kde existujú značné, pracovnými príležitosťami nepokryté zdroje pracovných síl. Ďalej pôjde o rozhodnejší postup v riešení štrukturálnej prestavby výrobnej základne mesta, dopravného systému, v ktorom osobitné miesto bude mať výstavba rýchlodráhy, budovanie základného komunikačného systému, zdravotníckych zariadení, osobitne nových nemocničných kapacít, postupná prestavba centrálnej časti mesta, najmä jeho historického jadra a v rámci výstavby materiálno-technickej základne kultúry - výstavba národného divadla.

Súdružky a súdruhovia,

40-ročná cesta, po ktorej sme od oslobodenia prešli, je historicky vzaté krátke obdobie. Keď však pozrieme, ako sa Bratislava od základu zmenila, ako vyrástla a rastie do nových dimenzií a kvalít nielen v materiálnej, ale i duchovnej sfére, napína nás to úprimnou radosťou. Dosiahnuté výsledky nechceme a nemôžeme preceňovať a vidieť ich len v pozitívnom svetle, sme si vedomí i mnohých nedostatkov, problémov, zložitostí. Hľadáme z nich zodpovedajúce východiská a riešenia.

Sme však reálni optimisti v tom, že Bratislava vyrastá a vyrastie na moderné socialistické hlavné mesto SSR, na ktoré budú hrdé terajšie i budúce generácie.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Chudému. Dávam slovo poslancovi Fedorovi G u l l o v i.

Poslanec PhDr. Gulla:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

po dvaapolročnom období opätovne hodnotíme na schôdzi SNR, ako vláda SSR plní úlohy vyplývajúce z jej programového vyhlásenia z roku 1981.

Programové vyhlásenie vlády SSR je vecou nielen štátnych orgánov, ale je to i vec celospoločenská, celého nášho socialistického politického systému. Národný front SSR prijal Programové vyhlásenie svojej vlády a jeho realizácii vyjadril plnú podporu a účasť.

Všestranný rozvoj našej rozvinutej socialistickej spoločnosti predpokladá úzku súčinnosť socialistického štátu a organizácií združených v Národnom fronte. Táto požiadavka má svoje opodstatnenie v zásadnej zhode záujmov socialistického štátu a spoločenských organizácií NF, ktoré reprezentujú záujmy spriatelených tried našej spoločnosti, t. j. robotníckej triedy, triedy družstevného roľníctva, ako aj dôležitých spoločenských skupín.

Svojou aktívnou činnosťou uspokojujú spoločenské organizácie Národného frontu skupinové a individuálne záujmy občanov - svojich členov, ktoré dialekticky spájajú so záujmami a potrebami celej spoločnosti. Súčasne sú nástrojom ústavného práva občanov združovať sa v dobrovoľných spoločenských organizáciách, v ktorých občania nielen realizujú svoje práva a individuálne záujmy, ale zároveň plnia povinnosti významné z hľadiska celospoločenských záujmov a úloh.

Spoločenské organizácie pokladá Komunistická strana Česko-slovenska za svoju spoľahlivú oporu medzi širokými vrstvami obyvateľstva, za významný nástroj zapájania pracujúcich do výstavby socializmu i rozvoja socialistickej demokracie. Tento princíp, v ktorom sa zreteľne premieta organická spätosť socializmu a demokracie, platí vo významnej miere aj v súčasných podmienkach.

Preto sa KSČ usiluje o jeho prehĺbenie a tvorivé uplatňovanie v súčasnej etape výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti vo všetkých základných smeroch jej vývoja. Pri realizácii politiky aktívnej a tvorivej účasti pracujúcich más na tejto úlohe významné miesto predovšetkým patrí Revolučnému odborovému hnutiu, Zväzu družstevných roľníkov, Socialistickému zväzu mládeže a Slovenskému zväzu žien.

Z pohľadu týchto kľúčových úloh, ktoré v súčasnej etape naša spoločnosť rieši, odvíja sa aj rozhodujúci smer činnosti

organizácií Národného frontu. Ich pôsobenie cieľavedome orientujeme na efektívnu podporu hlavných cieľov hospodárskej politiky strany a nášho socialistického štátu. V praxi to znamená, že musíme ešte intenzívnejšie rozvíjať starostlivosť o zvyšovanie iniciatívy a o socialistické súťaženie, mobilizovať členov organizácií Národného frontu k uvedomelému zachovávaniu zásad pracovnej disciplíny a socialistickej morálky, rozširovať účasť ľudí na riadení a správe záležitostí celoštátneho i miestneho významu

Ako zdôraznil súdruh Gustáv Husák na 15 zasadaní ÚV KSČ, je to základná cesta k dynamizácii všetkých spoločenských síl, k uvoľňovaniu širokej tvorivej aktivity a iniciatívy občanov, k utváraniu ich socialistického uvedomenia a postojov.

Významná úloha orgánov a organizácií Národného frontu, doslova každého ich člena rastie aj s úsilím pri plnení volebných programov NF. Každá dedina či mesto, okres i kraj majú v nich takpovediac svoju vlastnú päťročnicu, ktorá vyjadruje sociálno-ekonomický rozvoj daného územného obvodu. Volebné programy Národného frontu sú teda nielen významným prejavom socialistickej demokracie, ale aj významnou súčasťou našich päťročných plánov

V posledných rokoch značne vzrástlo postavenie a aktivita spoločenských organizácií pri realizácii uznesení XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS. Takisto rastie ich aktívna účasť na činnosti statných orgánov a ich formovaní, na výkone práva, riadení výroby, pri ochrane spoločenského poriadku a pod. V ich činnosti dbáme o uplatňovanie metód spoločenského vplyvu, teda metódy ako - presviedčania, výchova, stimulovanie, využívanie verejnej mienky atd. Možno povedať, že práve tieto metódy obohacujú aj proces riadenia, že vedú občanov k vysokej politickej zodpovednosti.

Nezastupiteľnú funkciu majú organizácie združené v Národnom fronte pri rozvíjaní pracovnej, politickej a občianskej aktivity a iniciatívy občanov. Výrazným podnetom k širokému nástupu Národného frontu na plnenie úloh ekonomického a sociálneho rozvoja a volebných programov NF bolo 10. zasadanie ÚV KSČ a aprílové zasadanie ÚV KSS, najmä však. Vyhlásenie ÚV KSČ, ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a v súčasnom období to sú dokumenty 15 zasadania ÚV KSČ a júnového zasadania ÚV KSS, ktoré rozhodli o zvolaní XVII zjazdu KSČ a zjazdu KSS


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP