Čtvrtek 24. října 1985

plnenie úloh národných výborov a umožňuje občanom aktívnejšie sa zapájať do riešenia problémov rozvoja svojich územných obvodov. Platí to najmä o plnení volebných programov, predovšetkým v zabezpečovaní investičnej časti akcie "Z", v rámci ktorej sa v 7. päťročnici vytvoria hodnoty v objeme 6, 9 mld. Kčs pri finančnom náklade okolo 4, 9 mld. Kčs, teda prínos občanov tu predstavuje viac ako 2 mld. Kčs. Predpokladá sa dokončenie vyše 5 700 stavieb, z toho napríklad 70 detských jaslí, 448 materských škôl, 13 základných škôl, 622 km vodovodov, 338 predajní a prevádzok služieb a rad ďalších stavieb. Stúpajúci trend zaznamenalo aj združovanie prostriedkov organizácií pre výstavbu všeužitočných diel v rámci účelovej investičnej výstavby i v akcii "Z", i keď treba povedať, že sme v tejto oblasti na začiatku a smerom do budúcnosti je mnoho utvorených predpokladov.

Národné výbory všetkých stupňov v rámci svojej kompetencie vcelku úspešne zabezpečovali úlohy rozvoja nimi riadených úsekov. Vyvíjali úsilie o ďalšie posilňovanie materiálnotechnickej základne zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, školstva a kultúry, pričom museli prekonávať nemálo problémov a ťažkostí, pretože ide prevažne o výstavbu bez osobitných priorít. Dokázali vcelku úspešne prekonať pomerne zložitú situáciu v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou (pochopiteľne, v súčinnosti s MLVH), ku ktorej došlo vo viacerých oblastiach vplyvom dlhotrvajúceho sucha. Na základe vládou prijatých opatrení využili sa menšie, investične nenáročné a rýchlo realizovateľné zdroje vody, prikročilo sa k budovaniu vlastných zdrojov vody v priemyselných podnikoch, dosiahlo sa určité zníženie strát v rozvodových sieťach verejných vodovodov, i keď tu je stále ešte veľká rezerva.

V cestnej doprave sa racionalizačnými opatreniami a hmotnou zainteresovanosťou vodičov dosiahlo zníženie mernej spotreby pohonných hmôt. Splnenie a prekročenie úloh sa očakáva vo výstavbe a veľkých opravách štátnych ciest i miestnych komunikácií. (Len by sme boli radi, keby tá kvalita bola výraznejšia, ako máme skúsenosti ako samotní účastníci dopravy. ) V zmysle opatrení, ktoré sme prijali vo vláde, budú musieť národné výbory podstatne zlepšiť správu bytového fondu a skvalitniť služby bytových organizácií. Pochopiteľne, pre tento účel bude musieť vytvárať výraznejšie podmienky i vláda federálna, ale predovšetkým národná.

Vieme, že praktická aplikácia zákonom zvýšených kompetencií národných výborov nie je bez problémov. V ich činnosti sú ešte značné rezervy v skvalitňovaní výkonu štátnej správy, zvyšovaní účinnosti práce volených orgánov a v nemalej miere i v práci poslancov a aktívov. Väčšiu iniciatívu, pochopenie a rozhodnosť musia národné výbory, najmä na nižších stupňoch preukazovať pri riešení takých problémov, ako je čistota a poriadok na uliciach, v parkoch, na nových sídliskách, dodržiavaniu predajného času v obchodoch a v prevádzkach služieb i pri prekonávaní ďalších nedostatkov, ktorých odstraňovanie síce nekladie vysoké nároky na finančné prostriedky, ale ich neriešenie vyvoláva oprávnenú nespokojnosť a kritiku obyvateľov. Realizácia záverov 6. zasadnutia ÚV KSČ musí zostať aj naďalej v trvalej pozornosti vlády, ministerstiev a samotných národných výborov. Na to musíme dbať aj teraz pri koncipovaní volebných programov Národného frontu, aby sa stali reálnymi dokumentami komplexného rozvoja územných obvodov pre budúce obdobie a ako také mali plnú podporu občanov pri voľbách do zastupiteľských orgánov, ako i pri ich realizácii.

Popri zabezpečovaní vecných úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja venovala vláda SSR sústavnú pozornosť zdokonaľovaniu riadiacej práce ústredných orgánov, stredných článkov i podnikovo-hospodárskej sféry. Na základe hodnotenia účinnosti súboru opatrení v sústave plánovitého riadenia podieľali sme sa na dopracovaní súboru, aby čo najviac zodpovedal potrebám rozvinutého socializmu. Išlo najmä o zavedenie náročnejších podmienok v odmeňovaní, kde sa vývoj nárastom miezd odklonil od plánovaných zámerov bez úmerného prínosu pre spoločnosť, ďalej sa uplatnili racionálnejšie prvky pre podporu efektívneho vývozu, prijali sa prísnejšie opatrenia proti rastu nežiadúcich zásob, na spružnenie riadenia a vyššiu koncentráciu dodávateľov na dokončovacie práce v investičnej výstavbe, na objektivizáciu veľkoobchodných cien podľa spoločensky nutných nákladov a ďalšie opatrenia.

Vieme, že tlak týchto opatrení na zlepšovanie práce v žiadúcich smeroch sa nepresadí automaticky. Bude si vyžadovať zodpovednú a nekompromisnú riadiacu prácu vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. Budeme musieť oveľa intenzívnejšie ako doteraz uplatňovať v riadiacej práci nové poznatky, ktoré prináša teória i prax vedeckého riadenia, a to tak pokiaľ ide o štýl a metódy práce, ako aj využitie výpočtovej techniky a ďalších moderných technických prostriedkov. V tomto smere bude potrebné zlepšovať úroveň riadiacej práce tak pokiaľ ide o jej koncepčnosť, ako aj o rýchle a pohotové

reagovanie na vznikajúce problémy a účinnejšiu pomoc nižším článkom. Vzájomné vzťahy medzi rezortami, strednými článkami riadenia i podnikmi musia byť viac ako doteraz založené na rešpektovaní celospoločenských potrieb i oprávnených záujmov zúčastnených partnerov. Rozhodnejšie musíme presadzovať v práci ministerstiev a stredných článkov riadenia nové trendy v rozvoji ekonomiky, bojovať proti skostnatelosti, a úzkoprsosti, proti snahám o ľahký a pohodlný život na úkor zodpovednej riadiacej práce.

Na riadiacich pracovníkov budeme klásť vyššie nároky, pokiaľ ide o politický prístup, o odbornú spôsobilosť, ako aj ich morálny profil. Musia to byť ľudia, ktorí sú skutočne doma vo svojom odbore, sústavne si doplňujú potrebné poznatky, dokážu sa orientovať v širších politických a ekonomických súvislostiach a využívať medzinárodnú spoluprácu k efektívnemu rozvoju daného úseku. Musia byť ochotní a schopní popasovať sa s problémami, čo - ako podčiarkuje súdruh Gorbačov - je potreba doby, predpoklad urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja. Od vedúcich pracovníkov očakávanie, že budú nekompromisne postupovať proti všetkým neduhom v pracovnej morálke a disciplíne, kde máme ešte stále značné rezervy pre zvyšovanie výroby, jej kvality a hospodárnosti. Na to musíme dôslednejšie prihliadať aj pri hodnotení vedúcich pracovníkov, aby seriózne a otvorene sa poukázalo na ich dobré i zlé stránky a pomohlo im zlepšiť štýl a metódy práce. Pri dotváraní riadiacich sústav bude potrebné viac ako doteraz vyzdvihovať mladších kvalifikovaných pracovníkov a tiež ženy. Máme skúsenosti, že kde sa toto pochopilo a realizovalo, dosahujú sa lepšie a výraznejšie úspechy. Tých je pomenej v našich zostavách riadiacich štábov.

Poznatky, ktoré máme v riadiacej práce, ukazujú, že musíme podstatne zvýšiť úroveň kontroly, najmä vnútornej, ktorá predstavuje pozitívnu formu organizovania práce a zužuje v podnikoch, na pracoviskách, v celej spoločnosti priestor pre vznik rôznych nešvárov. V nadväznosti na uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS sme vo vláde prerokovali opatrenia na prehĺbenie uplatňovania zásad kontroly v národnom hospodárstve a na základe Listu Predsedníctva ÚV KSČ sme prijali súbor opatrení na prehlbovanie účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny.

K tejto problematike sa pred niekoľkými mesiacmi uskutočnili rezortné a krajské aktívy. Ich priebeh a závery potvrdili, že prijaté stranícke a vládne dokumenty prispeli k prehĺbeniu

účinnosti boja s protispoločenskou činnosťou. Všeobecne sa vyjadrila podpora a súhlas s ich dôslednou realizáciou. Realizačná oblasť, pravda, je slabšou stránkou našej činnosti, a preto aj v tomto smere, pochopiteľne, musí byť ťažisko nášho snaženia.

Na mnohých miestach ešte pretrvávajú nedostatky, v dôsledku ktorých dochádza k rozsiahlym škodám na majetku v socialistickom vlastníctve. Vznikajú predovšetkým pre nedokonalosť zábranných systémov vo vnútri samotných organizácií, pre neplnenie povinností orgánov a organizácií oznamovať trestné činy a prečiny, ale aj pre nie dosť účinnú a kvalifikovanú vnútornú kontrolu. Tu sa žiada, aby bol zavedený do evidencie poriadok, aby sa na náležitej úrovni robili rozbory, aby kontrola nadobudla preventívny charakter a nie, ako to často býva, že k hĺbkovej kontrole pristupujeme až na základe signálov a neporiadkoch. Je nevyhnutné, aby nielen kontrolóri, ale predovšetkým vedúci pracovníci omnoho dôslednejšie preverovali plnenie uložených úloh a vyvodzovali z toho príslušné závery. Na viacerých miestach, hlavne na stredných článkoch riadenia a podnikoch, neboli vytvorené funkcie hlavných kontrolórov. Sú tiež poznatky, že nie všade, kde táto funkcia bola vytvorená sa vykonáva dôsledne. Od orgánov činných v trestnom konaní vyžadujeme, aby rýchlejšie reagovali na poznatky kontrol, ktoré signalizujú páchanie trestnej činnosti.

Najslabším článkom vnútorného kontrolného systému je technická kontrola, o čom svedčia výsledky previerok v podnikoch ľahkého priemyslu, technických služieb, kvality poľnohospodárskych i potravinárskych výrobkov atď. Jej úloha sa musí posilniť a výkon zlepšiť, aby to zodpovedalo vysokým nárokom na kvalitu a efektívnosť výroby.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Pred štyrmi rokmi sa vláda SSR vo svojom programovom vyhlásení osvedčila, že hodlá postupovať tak, aby jej vklad do plnenia programu vytýčeného XVI. zjazdom KSČ a úloh vyplývajúcich z Rezolúcie zjazdu bol čo najväčší. Pristupovali sme k náročným úlohám vo vedomí ich závažnosti a zložitosti a s nanajvýš čestným morálno-politickým záväzkom voči našej Komunistickej strane Československa, Slovenskej národnej rade, voči nášmu ľudu. V tomto vedomí podávame i odpočet vám poslancom najvyššieho zastupiteľského zboru republiky i najširším vrstvám našich občanov.

Bilancujeme výsledky hospodárskeho a sociálneho rozvoja v období pred XVII. zjazdom KSČ, keď na všetkých pracoviskách treba vystupňovať úsilie o čo najlepšie splnenie cieľov 7. päťročnice a dobrý vstup do päťročnice ôsmej. I preto kriticky poukazujeme na plne nezvládnuté úlohy, na slabé miesta v našej práci, na problémy a zložitosti, ktoré musíme spoločne riešiť. Je to v plnom súlade so závermi 15 zasadnutia ÚV KSČ, na ktorom súdruh Gustáv Husák podčiarkol nevyhnutnosť vytvoriť vo všetkých orgánoch, v celej spoločnosti, atmosféru vysokej náročnosti Povedal. "Ak chceme obstáť, ďalej zlepšo-vať život ľudu, rozvíjať hospodárstvo, udržať a upevniť naše medzinárodné pozície, musíme neodkladne pristúpiť k riešeniu požiadaviek, ktoré doba nastoluje, rozvinúť na ich zvládnutie húževnatý zápas, mobilizovať na to všetky sily".

Uvedomujeme si, že tento náš zápas o zodpovedné plnenie bezprostredných i perspektívnych úloh je súčasťou úsilia pokrokových, mierumilovných síl sveta za odvrátenie vojny, za zachováme a upevnenie mieru. Opierajúc sa o presvedčenie a túžby miliónov našich občanov vítame a vrelo podporujeme sovietske mierové iniciatívy, ktoré vyjadril generálny tajomník ÚV KSSZ súdruh Michail Gorbačov v zásadných vystúpeniach a ktoré pre dobro celého ľudstva presadzuje Sovietsky zväz, naša republika a ďalšie krajiny socialistického spoločenstva V záujme toho budeme aktívnejšie, činorodejšie prispievať k rastu ekonomickej a obrannej sily našej Československej socialistickej republiky.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Vlada SSR chce v závere svojho funkčného pôsobenia urobiť všetko, aby mohla plne odúčtovať úlohy vyplývajúce zo XVI zjazdu KSČ a zjazdu KSS a ktoré na seba prevzala v programovom vyhlásení.

Sme odhodlaní v období pred XVII zjazdom KSČ, zjazdom KSS a voľbami do zastupiteľských zborov zveľadiť pozitívne výsledky, cieľavedomejšie riešiť problémy a energickejšie odstraňovať

nedostatky, plnšie využívať tvorivé schopnosti a iniciatívu pracujúcich.

V mene vlády Slovenskej socialistickej republiky vyslovujem presvedčenie, že v tomto snažení nájdeme i naďalej podporu Slovenskej národnej rady, vás, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, podporu všetkých organizácií Národného frontu, všetkých občanov, ktorým leží na srdci ďalší rozkvet Slovenska a celej našej československej socialistickej vlasti

(Potlesk )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem predsedovi vlády SSR súdruhovi Colotkovi za prednesenie správy.

Súdružky a súdruhovia poslanci, je potrebné, aby Slovenská národná rada zvolila komisiu pre prípravu návrhu na uznesenie.

Predsedníctvo SNR na svojej schôdzi 26 augusta tohto roku schválilo politicko-organizačné zabezpečenie prípravy 18. schôdze Slovenskej národnej rady o plnení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej socialistickej republiky. Pre prípravu návrhu na uznesenie Slovenskej národnej rady poverilo skupinu poslancov SNR v zložení Dezider Krocsány, Pavol Adamčík, Kamil Brodziansky, Alojz Chmelo, Fedor Gulla, Ľudmila Hefková, Bohumil Chudý, Ján Jancík, Viera Lehotská, Jozef Pócs a Elena Suchovská.

Táto skupina poslancov pod vedením podpredsedu SNR súdruha Dezidera Krocsánya sa zišla 16 októbra 1985 a opäť včera, 23. októbra 1985, aby pripravia návrh na uznesenie

Pýtam sa však, sú pripomienky k návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zloženie komisie, ako som ju prečítal?

(Neboli. )

Ko je za návrh, aby bola komisia schválená v navrhovanom zložení, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie )

Je niekto proti?

(Nikto )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvalila komisiu pre vypracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení jej programového vyhlásenia z roku 1981.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, otváram rozpravu a prvom bode programe Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili súdružky a súdruhovia poslanci:

Dezider Krocsány Ladislav Abrahám Bohumil Chudý Fedor G u l l a Jaroslav Gábor Jozef Gála Miroslav S m a t a n a Jaroslav F i l o Vladimír Mináč Petronela Višňovcová Andrej A n t o š Ján Z a b á k Ján K u r j a t k o Alojz Č m e l o Kamil Brodziansky Ján Barilla.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov podpredsedovi Slovenskej národnej rady Deziderovi Krocsányovi.

Podpredseda Krocsány:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

vážení hostia,

rokujeme o plnení programového vyhlásenia vlády SSR s ktorým Slovenská národná rada vyslovila súhlas 2. júla 1981, keď vyslovila vláde SSR svoju dôveru.

Našim cieľom je posúdiť, ako vláda SSR plnila svoj záväzok - zabezpečiť ďalší hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj v SSR, vytýčený v uzneseniach XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS, ako sa jej podarilo plniť náročné úlohy v rozvoji životnej úrovne nášho ľudu a zabezpečovaní jeho sociálnych istôt. Všetky tieto úlohy boli konkretizované v zákone SNR č. 128/1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981 - 1985.

Pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády SSR Slovenská národná rada prevzala na seba záväzok "sústavne pomáhať pri jeho realizácii jednak aktívnymi opatreniami vlastných orgánov, jednak masovo-politickou prácou poslancov SNR vo volebných obvodoch, získavaním voličov pre splnenie stanovených úloh a podnecovaním k prejavom ich občianskej angažovanosti a pracovnej aktivity". Ak teraz vláda SSR v rámci svojej ústavnej zodpovednosti predstupuje pred Slovenskú národnú radu, prichodí nám vyjadriť sa aj o tom, ako sme plnili záväzok, ktorý sme na seba prevzali.

Vláda SSR pristúpila k plneniu svojho programu v čase, keď sa ďalej komplikovali vonkajšie vzťahy a zostrovali politické a ekonomické opatrenia voči našej socialistickej republike, čo vyvolalo aj určité vnútorné problémy.

Za tejto situácie sa vláda správne orientovala na obnovenie dynamiky hospodárskeho rozvoja predovšetkým cestou mobilizácie vnútorných rezerv, za súčasného širšieho rozvoja iniciatívy a aktivity pracujúcich, vyššieho využívania disponibilných rezerv, upevňovania poriadku a disciplíny. Taktiež na skvalitňovanie riadenia a kontroly štátnych a hospodárskych orgánov, na zlepšovanie foriem a metód práce a doržiavanie a tvorivé rozvíjanie princípov socialistickej demokracie na všetkých stupňoch štátno-politického riadenia.

Dosiahnuté výsledky opäť presvedčivo ukazujú prednosti socialistického zriadenia. Žiadne iné zriadenie by nebolo schopné zabezpečiť napredovanie spoločnosti za súčasného prekonávania takých prekážok, aké sa nám vo vonkajších vzťahoch stavajú do cesty. Súčasne dokumentuje, že socialistický štát pod vedením komunistickej strany má jediný záujem - zabezpečiť čoraz krajší a plnší život všetkých svojich občanov, ich sústavný všestranný rozvoj.

Oceňujeme úsilie vlády SSR, ktoré vynaložila pri zabezpečovaní úloh, zakotvených v jej programovom vyhlásení a v zákone o siedmom päťročnom pláne. Súčasne vysoko hodnotíme tvorivú aktívnu činnosť, iniciatívnosť a politické postoje robotníckej triedy, družstevného roľníctva a pracujúcej inteligencie ako priamych a bezprostredných realizátorov tohto programu.

Slovenská národná rada počas celého uplynulého obdobia pri uplatňovaní svojich funkcií mala na zreteli dôslednú realizáciu uznesení XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS. Svoju kontrolnú činnosť voči vláde SSR rozvíjala na pozíciách konštruktívno-kritickej spolupráce, súc si vedomá svojho záväzku pomáhať a podporovať vládu SSR v jej úsilí.

Výbory SNR podrobne prerokovali správu o plnení programového vyhlásenia vlády SSR. Na úseku normotvornej činnosti vláda SSR plnila náročný legislatívny program. Prioritné miesto v ňom zaujímali zákony z oblasti hospodársko-právnych a finančných vzťahov, novely zákona o národných výboroch a novela zákona SNR o štátnej správe v školstve a o školských zariadeniach.

Skvalitneniu legislatívneho procesu by prospelo, keby vláda SSR dlhodobejšou programovosťou a plánovitosťou normotvorby vytvárala podmienky pre širšie uplatňovanie socialistickej demokracie v tvorbe práva Nám, poslancom SNR je známe, že vláda SSR vyvíja úsilie o systémové riešenie problémov subzákonnej normotvorby v záujme zvyšovania prehľadnosti právneho poriadku a jeho zjednodušenia Výsledky tohto úsilia by sa však mali efektívnejšie prejaviť v žiadúcom znižovaní počtu rezortných právnych predpisov

Značnú pozornosť venovala vláda SSR kontrole dodržiavania zákonov a ich pôsobeniu v praxi Vykonané rozbory a kontrolné správy boh predmetom rokovaní orgánov SNR, ktoré podporili úsilie vlády SSR o prísne dodržiavanie zákonov štátnymi orgánmi, hospodárskymi organizáciami a občanmi

Naše sústavné spoločné úsilie sa prejavilo v zlepšení stavu socialistickej zákonnosti prakticky na všetkých úsekoch a v zastavení nárastu kriminality.

Orgány Slovenskej národnej rady a poslanci SNR vidia prostriedky ďalšieho upevňovania socialistickej zákonnosti v rozhodnejšom realizovaní opatrení na predchádzanie porušovania zákonnosti na všetkých stupňoch hospodárskeho riadenia a v neustálom zlepšovaní výkonu rozhodovacej činnosti orgánov štátnej správy a súdov Súčasne to vyžaduje, aby orgány štátnej správy plne využívali svoje práva a neboli nečinné vtedy, keď v záujme upevňovania socialistickej zákonnosti treba energicky konať

Pri posudzovaní výsledkov a súhrnných makroekonomických charakteristík Slovenska možno konštatovať, že hlavne úlohy stanovené siedmym päťročným plánom budú splnené Úlohy päťročnice sa realizovali za veľmi náročných podmienok, najmä v rokoch 1981 a 1982

Uvedomujeme si, že dosiahnuté výsledky sú a budú zabezpečované ďalším zapájaním československej ekonomiky do medzinárodnej ekonomickej integrácie. Nezastupiteľnú úlohu v tomto smere zohráva Zväz sovietskych socialistických republík, ktorý je a ostáva naším garantom v dodávkach surovín a energie a najväčším odberateľom našich výrobkov

Hospodárstvo Slovenskej socialistickej republiky v súlade s úlohou formulovanou v dokumentoch XVI zjazdu KSČ a zjazdu KSS rastúcou mierou sa zúčastňuje na riešení kľúčových

problémov československej ekonomiky. Rýchlejší rast národného dôchodku SSR znamená ďalšie zvýšenie jeho podielu na tvorbe celoštátnych zdrojov. Dokazuje to, že ekonomika Slovenskej socialistickej republiky významne prispieva k upevňovaniu ČSSR a jednotnej československej ekonomiky. Udržať tento pozitívny trend je veľmi náročné a pre budúcnosť nevyhnutné.

Poslanci SNR na rokovaniach výborov zhodne konštatovali, že vláda SSR v intenciách leninskej národnostnej politiky rieši komplexný rozvoj okresov s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a utvára dobré podmienky pre politický, ekonomický, kultúrny a spoločenský rozvoj občanov národností a ich všestranné spoločenské uplatnenie.

Vychádzajúc zo záverov XVI. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a z jednotlivých zasadaní straníckych orgánov, orgány SNR neustále zdôrazňujú nutnosť úzkeho spojenia vedy a techniky so zabezpečením výroby na všetkých úsekoch národného hospodárstva. Výbory kriticky posúdili skutočnosť, že v siedmej päťročnici sa nesplnili plánované úlohy v zabezpečovaní realizačných výstupov. Oceňujeme dobré výsledky vedecko-technickej práce v oblasti biotechnológie a biológie v Nitre, vo Výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom, vo vedecko-výrobnom združení v Robotech v Prešove a v ďalších, kde vznikajú jadrá vedecko-výskumnej základne. Je potrebné, však tieto centrá spájať nielen v celoštátnom meradle, ale aj s obdobnými pracoviskami v rámci krajín RVHP, v záujme nášho výraznejšieho presadzovania sa vo svetovom meradle. Poslanci SNR upozornili na lepšie využitie a realizovanie zlepšovacích návrhov a na značnú administratívnu náročnosť spojenú s ich odmeňovaním, čo nevytvára spätne dobré podmienky a negatívne pôsobí na zlepšovateľov a vynálezcov. Je isté, že v oblasti uplatňovania vedecko-technického rozvoja v plánovaných zámeroch hmotných realizačných výstupov sme mohli v jednotlivých rokoch päťročnice dosiahnuť aj lepšie výsledky.

Významný posun dopredu zaznamenali aj pracoviská Slovenskej akadémie vied najmä v budovaní vedecko-výrobných združení. Zamerali svoje úsilie na optimalizáciu tvorby programu z hľadiska vedeckej aktuálnosti a spoločenskej naliehavosti. Poslanci SNR odporučili venovať väčšiu pozornosť vytváraniu ďalších všestranných podmienok pre činnosť Slovenskej akadémie vied.

Kvantitatívny rast priemyselnej výroby sa spájal so štrukturálnymi zmenami v záujme vyváženosti vonkajších ekonomických vzťahov, efektívneho využitia zdrojov energie, palív, surovín, materiálu a lepšieho krytia dopytu obyvateľstva na vnútornom trhu. Plne sa však nepodarilo realizovať zámery v drevospracujúcom a čiastočne v ľahkom priemysle. Poukázali i na to, že na niektorých nových kapacitách sa nedosahujú projektované parametre. Preto doporučili sprísniť kritériá ich hodnotenia a požadovať vyššiu a konkrétnu zodpovednosť za zavinené nedostatky.

V tejto súvislosti dovoľte mi zmieniť sa i o otázkach kvality výrobkov, ktorá nie vždy je na potrebnej úrovni. Nedostatočný sortiment pociťujú občania najmä u niektorých textilných a odevných výrobkov a v obuvi. Oblasť inovácie stagnuje na úrovni minulého roka. Viacero nových výrobkov nemožno zaradiť do prvého stupňa akosti. Relatívne nízky je aj podiel technicky pokrokových výrobkov. Podiel výrobkov vysokej technicko-ekonomickej úrovne rastie veľmi pomaly. Štátne skúšobne signalizujú, že namiesto toho, aby podiel výrobkov prvej akosti narastal, má klesajúcu tendenciu a narastá podiel tretej akosti.

Na intenzifikáciu procesu investičnej výstavby nepriaznivo pôsobia nedostatky a problémy v plánovaní, projektovaní a riadení prípravy stavieb. Poslanci konštatovali, že projektová dokumentácia je často nekvalitná, chybná alebo neúplná. Značná časť stavebných kapacít je ešte stále viazaná na odstraňovanie nedostatkov a kolaudačných závad. Neustále sa pri rokovaniach orgánov SNR vraciame k bytovej výstavbe, ktorá sa plní vcelku uspokojivo, avšak zaostáva realizácia vecných úloh základnej občianskej a technickej vybavenosti. Rozostavanosť sa podstatne neznížila a doba výstavby, vzhľadom na značný rozsah náročnosti, sa neúmerne predlžuje aj na spoločensky významných stavbách. So zreteľom na meniace sa zameranie stavebných prác v nasledujúcej päťročnici poslanci odporúčajú vytvárať takú štruktúru výrobných kapacít, ktorú by bolo možné pružnejšie prispôsobovať zmeneným podmienkach a požiadavkám.

Ocenenie si zasluhujú výsledky práce našich poľnohospodárov pri plnení zákona o siedmom päťročnom pláne. Kladne hodnotíme predstih rozvoja rastlinnej výroby pred živočíšnou, zníženie dovoznej náročnosti pre živočíšnu výrobu a vytváranie zásob krmív z vlastných zdrojov. Vo výboroch sme konštatovali, že pri plnení viacerých ukazovateľov bola nastúpená cesta

k dosahovaniu efektívnej intenzifikácie. V súvislosti s vyšším rastom živočíšnej produkcie v porovnaní s plánom poslanci zdôraznili, že okrem dodržiavania regulačných opatrení v stavoch hospodárskych zvierat je žiadúce hľadať cesty lepšieho hospodárenia a zúžitkovania vyrobených surovín a pružnejšieho riešenia inovácie sortimentu a kvality potravín.

Pri uplatňovaní zdokonaleného systému riadenia a nových ekonomických nástrojov by mali zohrávať progresívnejšiu úlohu krajské a okresné poľnohospodárske správy.

V lesnom hospodárstve sa dosahujú dobré výsledky v ťažobnej a pestebnej činnosti. Aj naďalej však je žiadúce zvyšovať ekonomiku tohoto odvetvia výroby.

Výbory SNR kladne hodnotili vo vodnom hospodárstve dosiahnuté úlohy.

Poslanci SNR však neustále zdôrazňujú potrebu výstavby čistiarní odpadových vôd, dôslednejšie plnenie opatrení na ochranu spodných vôd a povrchových vôd a budovania vodárenských zariadení vôbec. Osobitnú pozornosť zasluhuje i naďalej ochrana najväčšieho zdroja na Žitnom ostrove. Nové zásady prijaté vládou SSR k akcii "Z" umožňujú použitie opakovaných projektov a budovanie menších čistiarní odpadových vôd.

Osobitnú pozornosť sme venovali zabezpečeniu realizácie 6. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS. Vláda SSR prijala celý rad opatrení na uvedenie noviel zákona o národných výboroch do praxe, aby sa zvýraznil vplyv národných výborov na komplexný ekonomicko-sociálny rozvoj spravovaného územia. Skvalitňuje sa práca volených orgánov a poslancov národných výborov. Výkon štátnej správy sa priblížil k občanom, pričom jeho úroveň neklesla. Rozvoj mestských organizmov je však zatiaľ sprevádzaný i niektorými problémami a nedostatkami. V záujme dôkladnejšej a efektívnejšej pomoci poslanci SNR odporučili vo väčšej miere viesť príslušné ministerstvá ku skvalitneniu ich koordinačnej a metodickej činnosti vo vzťahu k národným výborom.

Ministerstvo vnútra SSR svojou koordinačnou činnosťou sa musí dôraznejšie zamerať v zmysle nedávno prijatého uznesenia vlády SSR na to, aby ministerstvá SSR dôsledne rešpektovali a presadzovali uplatňovanie nových právomocí národných výborov, rešpektovali právomoc plenárnych zasadaní národných výborov, posilňovali úlohu rád a vytvárali účinné predpoklady pre komplexný ekonomický a sociálny rozvoj územných obvodov národných výborov.

Trvalú pozornosť treba venovať výkonu štátnej správy národnými výbormi z hľadiska dodržiavania socialistickej zákonnosti, ochrany práv a právom chránených záujmov občanov a organizácií. Naďalej však ostáva úloha ďalšieho skvalitňovania rozhodovacej činnosti a práce aparátu národných výborov.

V súvislosti s úsilím o prechod našej ekonomiky na cestu intenzívneho rozvoja poslanci odporučili zvýšiť pozornosť hospodáreniu národných výborov a osobitne jeho riadeniu a realizácii Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia národného hospodárstva. Žiadajú venovať pozornosť rozvoju služieb a zabezpečovaniu potrieb občanov v okresoch, mestách i na sídliskách a v obciach.

Očakávame, že národné výbory ďalej prehĺbia spoluprácu so spoločenskými a záujmovými organizáciami Národného frontu SSR. V záujme rozvíjania aktivity občanov na plnení volebných programov Národného frontu SSR a zvyšovania účasti pracujúcich na riadení a správe štátu.

Súčasná etapa budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti je charakterizované novými tendenciami vo vývoji osobnej hmotnej spotreby obyvateľstva. Ďalej stúpa i náročnosť nášho spotrebiteľa, ktorý právom žiada v obchode širší sortiment, výrobky s vyššími úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Je to zákonitý jav, ktorý vyplýva z dosiahnutej životnej úrovne, pracovnej vyspelosti a aktivity našich občanov. To zaväzuje, aby obchod, a výroba pružnejšie a predvídavejšie reagovali na spotrebiteľský dopyt, rozširovali sortiment, zvyšovali kvalitu a urýchľovali inováciu tovarov.

Zabezpečovanie prepravných potrieb obyvateľstva a najmä kvality poskytovaných služieb pri preprave robotníkov a žiakov sú permanentne v centre pozornosti našich občanov a nás poslancov. Nároky na osobnú hromadnú dopravu neustále rastú. Už po niekoľko rokov sa znižuje počet prepravovaných osôb na železnici presunom na dopravu ČSAD, ktorá pre občanov má viaceré výhody. Zvyšovanie kvality týchto služieb naráža na problémy ekonomického i technického charakteru.

Realizácia prvej a druhej etapy programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy je jedným z dôležitých opatrení medzi XVI. a XVII. zjazdom KSČ, ktorým sa sleduje zvýšenie výkonnosti a efektívnosti celého národného hospodárstva. Ťažisko úlohy prvej etapy programu bolo orientované na skvalitnenie a rozšírenie normatívnej základne, na zdokonalenie a zvýšenie účinnosti mzdových foriem a upevnenie mzdovej disciplíny. Druhá etapa programu nadväzuje na splnenie


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP