Čtvrtek 24. října 1985

chemikálie. Intenzívnou spoluprácou s federálnymi orgánmi pripravila sa výstavba hydrokraku, ktorá sa začala už v tomto roku. Pre rozvoj malotonážnej chémie v ďalšom období sú v technickom rozvoji, resp. v príprave poloprevádzok založené ďalšie výroby, ako je retardér horenia, inhibítor navulkanizácie, polyvinylalkohol, špeciálne kvapalné hnojivá s prídavkami mikroelementov a ďalšie.

V ľahkom priemysle, kde sa očakáva zvýšenie výroby za roky 1981 až 1985 o 13, 4 %, kládol sa dôraz na zvyšovanie kvality a uspôsobovanie sortimentu výrobkov textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho i sklárskeho priemyslu vo vzťahu k rastúcim nárokom domácich spotrebiteľov i zahraničných odberateľov. Podiel výrobkov prvej akosti, módnych a luxusných vzrástol v priebehu päťročnice z 25, 3 na 36, 6 %. V obuvníckom priemysle zvýšila sa výroba obuvi z mäkkých materiálov, obuvi pre voľný čas a športovej obuvi. Aj keď sa tu objavili určité pozitívne výsledky, za ktoré výrobcov chválime a oceňujeme, treba v týchto odvetviach, v každom podniku a závode ešte viac a ustavične zvyšovať adaptačnú schopnosť výroby na vývoj módy vo svete a vysoké nároky našich občanov, najmä mladších ľudí, ktorí majú právo na svoj vkus a pritom z našej strany sa žiada odpoveď. Len tak môže ľahký priemysel, ktorý sa stal dôležitým exportným odvetvím, plniť zvýšené úlohy vo vývoze do ZSSR i ďalších krajín, zlepšovať tiež efektívnosť vývozu a na vyššej úrovni uspokojovať požiadavky vnútorného trhu. Na rastúci význam a váhu ľahkého priemyslu treba prihliadať aj pri modernizácii jeho výrobnej základne a dôsledne zabezpečovať opatrenia, ktoré prijala federálna vláda a vláda SSR. Túto úlohu podčiarkujeme vo vedomí, že v ľahkom priemysle pracuje väčšina žien, voči ktorým - so zreteľom na dosiahnutie súladu ich pracovného, materského a občianskeho poslania - máme v našom socialistickom zriadení neoddiskutovateľné povinnosti.

V drevospracujúcom priemysle sa v uplynulých rokoch uviedol do prevádzky rad nových kapacít na mechanické i chemické spracovanie dreva. Umožnilo to značne zvýšiť exportnú schopnosť tohto odvetvia, vývoz do socialistických štátov vo veľkoobchodných cenách sa zvýšil o 82, 5 % a do nesocialistických štátov o 85, 4 %. Musíme však konštatovať, že sa nedosiahne päťročnicou stanovený rast výroby o 25, 4 % - očakáva sa totiž zvýšenie iba o 16, 6 %. Je to sčasti spôsobené nižšími potrebami stavebno-stolárskych i ďalších výrobkov v dôsledku poklesu investovania, ale najmä nedosahovaním projektovaných parametrov a pomalým odstraňovaním jeho príčin, osobitne na nových kapacitách vo Vranove, Žiline, Polomke i niektorých ďalších. Vláda prerokovala program konsolidácie zaostávajúcich podnikov tohto úseku a priebežne kontrolovala plnenie opatrení na dosiahnutie stanovených ukazovateľov vo výrobe, v jej kvalite i v celkových hospodárskych výsledkoch. V poslednom čase došlo síce k určitému zlepšeniu, ale s dosiahnutým stavom nemôžeme byť spokojní. Preto musíme vo vláde i v rezorte naďalej venovať riešeniu tejto problematiky patričnú pozornosť.

V poľnohospodársko-potravinárskom komplexe, vďaka výsledkom posledných dvoch rokov, základné úlohy siedmej päťročnice splníme i prekročíme. Oproti rokom 6. päťročnice vzrastie poľnohospodárska výroba o 11 %. V súlade s línou XVI. zjazdu sa zabezpečoval prednostný rozvoj rastlinnej výroby s priemerným ročným tempom 2, 8 % a živočíšna výroba dosiahla 1, 5 %-ný ročný rast.

Dobré výsledky sme zaznamenali najmä u hustosiatych obilnín - hektárovou úrodou 4, 25 tony patríme medzi európsku špičku (ide o priemernú úrodu). Výroba objemových krmív sa v porovnaní so 6. päťročnicou zvýšila výrazne - o 16, 5 %. Rastom produkcie olejnín o 55, 1 % sme sa prakticky priblížili k sebestačnosti. Pokročili sme tiež v produkcii zeleniny a ovocia, ktorých nákup sa zvýšil o viac ako pätinu, čo spolu s prínosom drobných pestovateľov umožnilo citeľne zlepšiť zásobovanie obyvateľstva vcelku, ako i v jednotlivých okresoch. Pravda, môžete mi hneď povedať, že nie všade sme spokojní, má to rezervy a že rezort má pred sebou veľké úlohy - i výroba i obchod, netreba o tom diskutovať, to je známe.

Stále sa nám však nedarí výraznejšie zvýšiť hektárové úrody zemiakov a cukrovej repy, znížiť straty pri zbere a pri manipulácii s úrodou, zvýšiť kvalitu zemiakov i obsah cukru v cukrovej repe. Nevysporiadali sme sa uspokojivo s kvalitou objemových krmív, sladovníckeho jačmeňa, potravinárskej pšenice i niektorých ďalších plodín. V rade poľnohospodárskych podnikov pretrvávali nedostatky v dodržiavaní technologickej disciplíny, čo sa okrem iného prejavovalo v nedostatočnom využívaní závlahových zariadení, priemyselných hnojív i chemických ochranných látok.

V živočíšnej výrobe pokračovali v súlade s plánom štrukturálne zmeny zamerané na zvyšovanie podielu hovädzieho dobytka a oviec a na znižovanie počtu ošípaných. Postupne sa dávali do súladu stavy zvierat s vlastnými zdrojmi krmív, pretože je nevyhnutné zvyšovať sebestačnosť a znižovať dovozy

kŕmneho obilia, najmä z nesocialistických štátov. Úsilie o intenzifikáciu výroby sa prejavilo v raste úžitkovosti hospodárskych zvierat i v hospodárnejšej spotrebe krmív. V porovnaní s rokom 1980 bola v roku 1984 vyššia dojivosť na kravu o 301 litrov a znáška vajec o 24 kusov na jednu sliepku. Spotreba jadrových krmív poklesla na kilogram prírastku hovädzieho dobytka vo Výkrme o 0, 24 kg, ošípaných o 0, 28 kg a na 1 liter mlieka o 0, 02 kg. K problémom, ktoré bude vláda naďalej sledovať a ktoré musia poľnohospodárske podniky i riadiace orgány dôraznejšie riešiť, patrí celkove neuspokojivá kvalita mlieka, pretrvávajúca sezónnosť vo výrobe a nákupe mlieka a jatočných zvierat i nedostatky v plánovanej reprodukcii hospodárskych zvierat.

V roku 1983 a najmä 1984 nastal pozitívny vývoj vo zvyšovaní hospodárnosti a efektívnosti výroby v poľnohospodárstve. Oproti plánovanému zisku 5, 2 mld. Kčs dosiahlo sa takmer 6, 4 mld. Kčs; rentabilita sa zvýšila na 6, 52 % oproti plánovaným 5, 47 %. Poklesol tiež počet zaostávajúcich JRD a štátnych majetkov, no ich rentabilita je ešte stále o polovicu nižšia. Preto bude potrebné i naďalej venovať pozornosť plneniu prijatých konsolidačných programov.

Sústavná starostlivosť vlády o ochranu pôdneho fondu priniesla pozitívne výsledky, keď v posledných rokoch došlo takmer k zastaveniu úbytku poľnohospodárskej i ornej pôdy. Výstavbou 70 tisíc hektárov závlah a 80 tisíc hektárov odvodnenia, ako aj ďalšími neinvestičnými opatreniami dosiahne sa ďalšie skvalitnenie pôdneho fondu, najmä na Východoslovenskej nížine.

Vcelku úspešne sa plnia úlohy aj v lesnom hospodárstve, najmä v ťažbe a dodávkach dreva, vo výstavbe lesných ciest, a tým v sprístupňovaní prestárlych lesných porastov, v zalesňovaní a v ostatných pestovateľských prácach. V uplynulých rokoch nám pomerne veľké starosti narobila grafióza duba, ktorej bolo treba preventívnymi opatreniami a výberovou ťažbou čeliť. V nasledujúcom období bude potrebné ďalej znižovať straty dreva, pokračovať v skvalitňovaní a zintenzívňovaní pestovateľských prác hlavne preto, že zdravotný stav lesných porastov, tak ako v iných priemyselne rozvinutých krajinách, je ohrozovaný škodlivými emisiami domáceho pôvodu i zo zdrojov mimo nášho územia. Výraznejšie sa žiada riešiť kvalitu, štruktúru i sortiment dodávok dreva pre jeho spracovanie, najmä v celulózovo-papierenskom odvetví, a to v záujme plynulosti jeho dopravy i výrobného využitia.

Podrobnejšie k otázkam lesného a vodného hospodárstva vystúpi súdruh minister Margetin.

V potravinárskom priemysle pri celkovom zvýšení výroby v siedmej päťročnici o 9, 9 % dosiahol sa určitý pokrok v zhodnocovaní surovín, hlavne rozšírením hľadaných druhov potravinárskych výrobkov i zavedením výrobkov nových. Vzrástol počet priemyselne vyrábaných polotovarov a hotových mrazených jedál, pričom vo výrobe detskej výživy sa v porovnaní s rokom 1980 dosiahol rast o 48, 3 %. Naďalej však nebol pokrytý dopyt po týchto tovaroch a pre neospravedlniteľný nezáujem obchodu sa náležite nerozvinul predaj balíčkového mäsa. Pretrvávajú problémy s kvalitou mliečnych a mlynársko-pekárenských výrobkov. Porovnanie s vyspelými krajinami a v niektorých odboroch aj s podnikmi v Českej socialistickej republike ukazuje, že potravinársky priemysel na Slovensku musí rýchlejšie riešiť šírku a pestrosť sortimentu, úroveň balenia i kvalitu výrobkov, od čoho závisí tiež vyššie zhodnocovanie suroviny a rast rentability výroby, no predovšetkým spokojnosť našich občanov.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

rozvoj národného hospodárstva a posilnenie jeho výrobnotechnickej základne bol podmienený realizáciou stanovených cieľov v investičnej výstavbe. Aj v tejto oblasti stáli v popredí kvalitatívne úlohy, hlavne urýchlenie dokončovania stavieb, zníženie rozostavanosti a celkové zvýšenie efektívnosti investovania.

Treba povedať, že aj pri očakávanom prekročení päťročným plánom stanoveného objemu investícií na Slovensku zhruba o 13 miliárd korún nedarí sa nám dosť dobre plniť uvedené kvalitatívne zámery. Obmedzovaním rozsahu začínania nových stavieb a sústreďovaním dodávateľských kapacít na dokončovanie stavieb dosiahneme síce zníženie rozostavanosti, avšak nie v takom rozsahu, ako sme si to pre siedmu päťročnicu vytýčili. Je tomu tak preto, že rad stavieb sa nedokončil v stanovenom termíne a u ďalších došlo k zvýšeniu rozpočtových nákladov. Tak napríklad v rozhodujúcich 121 stavieb, ktoré sa mali dokončiť v rokoch 1981-1984, sa v plánovaných termínoch nedokončilo 42 % stavieb.

Pokrokom je, že napriek zníženiu miery investovania v siedmej päťročnici dosiahli sme koncentráciou prostriedkov na dokončovanie stavieb vyšší prírastok základných prostriedkov ako

v predchádzajúcom období. Kým v období šiestej päťročnice predstavoval tento prírastok priemerne ročne 38, 7 mld. Kčs, v prvých troch rokoch 7. päťročnice to už bolo 47, 9 mld. Kčs a v rokoch 1984-1985 viac ako 52 mld. Kčs ročne.

Efekt investovania však znižovalo časté nedosahovanie projektovaných parametrov na dokončených a do prevádzky uvedených výrobných kapacitách Vláda pravidelne ročne hodnotila plnenie prijatých opatrení na nápravu a vyžadovala tiež prísnejší postup pri schvaľovaní príslušných stupňov projektovej dokumentácie. Vyžadujeme, aby všetci účastníci investičného procesu dôsledne postupovali podľa týchto prijatých opatrení.

V popredí našej pozornosti bolo zabezpečovanie úloh na vybraných najdôležitejších stavbách a v oblastiach sústredenej výstavby. V prvom rade to boli stavby v energetike, najmä jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, vodné diela Gabčíkovo-Nagymaros, Čierny Váh a Kráľova a tranzitný plynovod Z ďalších stavieb možno uviesť celulózku v Ružomberku, výrobňu antioxydantu v n. p. Duslo Šaľa, kontiliatie a ďalšie kapacity vo VSŽ Košice, výstavbu vodárenských nádrží Starina a Nová Bystrica, ďalších úsekov diaľnic - a mohol by som pokračovať vo výpočte.

Pravidelne sme hodnotili plnenie úloh výstavby v hlavnom meste SSR Bratislave. Rozvojom strojárstva a kvalifikovanej chémie sa ďalej posilňoval jej priemyselný charakter. Výstavbou rozhlasového štúdia, objektov Matematicko-fyzikálnej fakulty, elektrotechnickej a chemicko-technologickej fakulty, železnično-diaľničného mostu Hrdinov Dukly, ktorý bude onedlho uvedený do plnej prevádzky, začatím takých stavieb, ako je prvá etape rýchlodráhy, ďalší most cez Dunaj pri Lafranconi, nemocnica v Petržalke, nová budova národného divadla, ďalej realizovanou výstavbou takmer 25 tisíc bytov sa vytvárajú ďalšie predpoklady, aby Bratislava plnila svoju funkciu hlavného mesta SSR i svoje výrobné úlohy a aby poskytovala stále lepšie podmienky pre život a prácu jej obyvateľov. Keď som už pri funkcii hlavného mesta Bratislavy, pochopiteľne, nemám to tu napísane, ale musíme to doplniť, je tak isto počítané s budovou Slovenskej národnej rady, o čom ste vy podrobne informovaní. Rozsah prostriedkov, ktoré za týmto účelom budeme aj naďalej vynakladať vyžaduje, aby sme vo vláde i na Národnom výbore hlavného mesta SSR Bratislavy riešili vecný obsah a postup výstavby tak, aby sa dosahovali v čo najkratšom čase optimálne efekty

Sústavnú pozornosť venovala vláda komplexnej bytovej výstavbe. Podľa doterajších výsledkov možno očakávať, že v rokoch 1981-1985 sa dokončí 182 tis. bytov, čo vcelku zodpovedá úlohám päťročného plánu. Prekročí sa pritom počet plánovaných bytov v dodávateľských formách, avšak nesplní sa plánovaný rozsah modernizácie bytového fondu a výstavba organizovaná svojpomocnými formami. Oproti predchádzajúcemu obdobiu dosiahli sme lepšie plnenie úloh na občianskej a technickej vybavenosti. Zlepšila sa tiež plynulosť výstavby i jej kvalita, hoci sú tu ešte stále značné rezervy. V súčasnom období kladieme dôraz na zlepšenie plánovacej, územnej a projektovej prípravy bytovej výstavby v 8. päťročnici, aby sa aj pri rešpektovaní ochrany pôdy a primerane tomu i pri väčšom rozptyle výstavby zabezpečila jej plynulosť.

Pomerne rozsiahlu výstavbu sme zrealizovali na ochranu a zlepšenie životného prostredia, a to v súlade aj s tým, čo Slovenská národná rada nám sústavne akcentovala a plným právom. Týmto sme dosiahli zlepšenie čistoty ovzdušia najmä v oblasti Širokej na Orave a Istebného, Jelšavy, Hornej Nitry, Košíc a Bratislavy. Do prevádzky bol uvedený rad veľkých čistiarní odpadových vôd napríklad v Ružomberku, v Slovnafte, Šali a ďalšie. Situácia v čistote vôd a ovzdušia si aj naďalej vyžaduje všestrannú pozornosť tak z hľadiska výstavby zariadení, ako aj ich riadnej prevádzky a najmä dôsledného dodržiavania príslušných predpisov zo strany podnikov a organizácií. V tomto smere budeme musieť ešte sprísniť výkon kontroly, no zároveň vplývať na uvedomelosť riadiacej sféry i myslenie občanov, aby z vlastnej iniciatívy zlaďovali svoje konanie so záujmami skvalitňovania životného prostredia.

Investičná politika pre 7. päťročnicu si vyžadovala rozhodnejší postup v reštrukturalizácii dodávateľských kapacít, najmä stavebných. I keď nastal v tomto smere určitý posun, stále sa prejavuje nedostatok kapacít pre dokončovacie práce a pre montáž strojného zariadenia. Na dokončenie niektorých stavieb sa muselo preto pristúpiť k dovozu značne nákladných kapacít či profesií zo zahraničia. Na základe uznesenia Predsedníctva ÚV KSČ i Predsedníctva ÚV KSS boli prijaté a postupne sa realizujú opatrenia na ďalšie rozšírenie stavebných kapacít, na stabilizáciu ich pracovníkov i na celkové zvýšenie výkonnosti stavebnej výroby, avšak ešte sa nedosiahol žiadúci pokrok v mobilizácii takých rezerv, ako je zlepšenie priamej riadiacej a organizátorskej práce, poriadku a disciplíny na stavbách. Od toho závisí riadne využitie fondu pracovného času ľudí i mechanizmov, a týra aj trvalé zvýšenie efektívnosti a intezifikácia celého procesu investičnej výstavby. Len tak bude môcť totiž stavebníctvo zvládnuť aj v budúcnosti svoje úlohy spojené s investičnou výstavbou na Slovensku, výpomocou v Českej socialistickej republike i značne zvýšeným vývozom stavebných prác, ktorým si budeme zabezpečovať tak prepotrebné zdroje palív, energie a surovín pre ďalší rozvoj nášho národného hospodárstva.

Plnenie a prekračovanie úloh 7 päťročnice v tvorbe zdrojov umožnilo adekvátne dodržať, alebo aj prekročiť plánovaný rast osobnej i spoločenskej spotreby.

Peňažné príjmy obyvateľstva budú v roku 1985 vyššie oproti roku 1980 o 20, 1 %, čím sa plánovaná úroveň prekročí zhruba o 6 % Aj keď sa životné náklady v dôsledku niektorých cenových úprav zvýšili, predsa došlo k rastu reálnych príjmov obyvateľstva. Možno očakávať, že maloobchodný obrat sa v období 1982-1985 zvýši o 19, 2 % a jeho celkový objem bude v roku 1985 vyšší oproti úlohám 7. päťročnice v bežných cenách o 4, 3 mld. Kčs a v porovnateľných cenách o cca 2, 5 mld. Kčs. U priemyselného tovaru vzrastie najmä predaj predmetov dlhodobého užívania, ako sú farebné televízory, mrazničky, potreby na dopravu a šport a ďalšie výrobky. Zlepšila sa plynulosť zásobovania základnými potravinami a rozšíril sa tiež sortiment výrobkov Spotreba masa na obyvateľa po prechodnom poklese v dôsledku cenových uprav sa opäť zvyšuje; očakáva sa, že v tomto roku presiahne úroveň 77 kg, čo je viac, ako sa počítalo v päťročnom plané

Úsilie, ktoré sme vo vláde a na ministerstvách vyvíjali pre ďalšie zlepšovanie zásobovania obyvateľstva, sa prejavilo znížením okruhu nedostatkových tovarov i rozšírením sortimentu tovarov s lepšími úžitkovými vlastnosťami, vyššou kvalitou a širšou cenovou škálou. Aj pre budúcnosť vyžadujeme od výrobných rezortov a podnikov viac iniciatívy a pocitu zodpovednosti za zásobovanie obyvateľstva Obchodné organizácie musia zlepšovať prieskum trhu, zabezpečovať plný sortiment tovaru počas predaja a odstraňovať také nedostatky, ako je zatvárame predajni svojvoľne skracovanie predajného času

V rozvoji platených služieb pre obyvateľstvo sa realizáciou opatrení prijatých na zabezpečovanie uznesení 6 zasadnutia ÚV KSČ dosiahli zatiaľ (hovorím otvorene) len dielčie výsledky Tržby od obyvateľstva za platené služby poskytované miestnym hospodárstvom a výrobnými družstvami vzrastú v priebehu päťročnice o 11, 4 %, teda menej, ako sa počítalo v pláne. Je to pomalšia dynamika ako u maloobchodného obratu, čo je opačný trend oproti vývoju v priemyselne rozvinutých krajinách. I keď sa postupne rozširuje sieť a sortiment služieb a zlepšuje ich pohotovosť a kvalita, treba vidieť, že situácia je značne rozdielna u jednotlivých druhov služieb a tiež v jednotlivých okresoch. Vcelku sa ukazuje, že národné výbory, výrobné družstvá i príslušné ústredné orgány musia venovať prijatým opatreniam na rozvoj služieb naďalej zvýšenú pozornosť, osobitne príprave kvalifikovaných pracovníkov a rozvoju materiálno-technickej základne. Na to je potrebné pamätať pri vypracovaní 8. päťročnice i pri zabezpečovaní jej realizácie, ako sme tieto veci akcentovali naposledy i vo federálnej vláde pri prerokúvaní tejto problematiky i vo vláde národnej a ako nás aj inšpiruje Predsedníctvo ÚV KSS.

Celkové náklady na spoločenskú spotrebu obyvateľstva vzrástli v prvých štyroch rokoch päťročnice o 22, 3 %. Plánované úlohy boli prekročené, čo možno považovať za pozitívny vývoj, pretože ide o formovanie vzdelaného, uvedomelého, kultúrneho a zdravého človeka ako základného predpokladu hmotného i duchovného napredovania socialistickej spoločnosti. Vláda dbala na to, aby sa prostriedky na spoločenskú spotrebu vynakladali hospodárne, aby sa uspokojovali najnaliehavejšie potreby podľa jednotlivých odvetví a územných celkov a aby sa vytvárali podmienky pre rovnoprávny hospodársky a kultúrny rozvoj oblastí s národnostne zmiešaným obyvateľstvom.

V oblasti školstva sme vytvárali materiálne, kádrové a organizačné predpoklady pre rozvoj výchovno-vzdelávacej sústavy, najmä pre zabezpečenie desaťročnej povinnej školskej dochádzky všetkej mládeže s dôrazom na obsahové a organizačné zmeny v príprave mládeže na robotnícke povolania. Postupne sa presadzovala nová koncepcia obsahu výchovy a vzdelávania na gymnáziách s výraznejším uplatnením polytechnického princípu, posilnením pracovnej výchovy a odbornej zložky vzdelávania. So zreteľom na súčasný perspektívny rozvoj národného hospodárstva sa upravoval obsah a organizácia stredných odborných škôl a profil ich absolventov. V oblasti vysokoškolského vzdelávania sa v uplynulom období upriamilo úsilie najmä na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho užšie spojenie s praxou.

Značne sa zlepšilo materiálno-technické zabezpečenie rozvoja školstva. Pribudlo 1382 tried materských škôl, 213 tried gymnázií a odborných škôl, na vysokých školách takmer 130 tisíc m2

Čistej úžitkovej plochy pre 10550 poslucháčskych miest a vedecko-výskumný proces. Popri už uvedených dokončených vysokých školách v Bratislave sú to najmä nové priestory Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolenie, teoretických ústavov Lekárskej fakulty v Košiciach, Pedagogickej a filozofickej fakulty v Prešove i Pavilón "S" Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Môžeme povedať, že pokiaľ ide o vysoké školy, je to najúspešnejšie päťročné obdobie od oslobodenia. Pravda, sčasti to súviselo aj s tým, že v minulosti sme zaostali a teraz sme dobiehali. Ale v číslach nám to vychodí výsledné takto. Vláda bude i naďalej sledovať vytvárame materiálnych a kádrových podmienok pre rozvoj všetkých stupňov škôl, predovšetkým pre stredné odborné učilištia a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ako aj výrazné zvýšenie stravovacích priestorov pre vysokoškolákov. Naša pozornosť sa naďalej upriami na program zapojenia detí a mládeže do vedeckotechnického rozvoja, osobitne na plnenie dlhodobého komplexného programu elektronizácie v školstve. Naše úsilie - predovšetkým prostredníctvom pedagógov - sa sústredí na prehlbovanie socialistického charakteru školy, na skvalitňovanie výučby a výchovy, aby škola spolu s rodinou, mládežníckou a ďalšími spoločenskými organizáciami dobre pripravovali mladú generáciu pre prácu a život v rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Oceňujúc nezastupiteľný význam a poslanie kultúry v rozvoji socialistickej spoločnosti vláda SSR v súčinnosti s ďalšími orgánmi, najmä tvorivými umeleckými zväzmi, podporovala tvorbu a sprostredkovanie kultúrnych hodnôt. Oceňujeme, že v uplynulom období, osobitne v súvislosti so 40. výročím Slovenského národného povstania a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou vznikli nové, pozoruhodné, so životom súčasníka späté diela vysokej ideovej a umeleckej úrovne, či už ide o diela literárne, dramatické, hudobné alebo výtvarné. Ďalej sa upevňoval česko-slovenský kultúrny kontext, obohacovali sa kultúrne styky so zahraničím, najmä s kultúrou národov Sovietskeho zväzu a ďalších bratských krajín, k čomu prispieval i náš podiel na Dňoch čs. kultúry v Sovietskom zväze a v ďalších socialistických krajinách a tiež také významné podujatia, akými sú Bratislavské hudobné slávnosti alebo Bienále ilustrácií v Bratislave. V uplynulom období sa v mestách, v závodoch a na dedinách ďalej rozvíjala záujmová umelecká činnosť, v ktorej sa prejavuje tvorivá aktivita státisícov našich ľudí.

Uplatňovanie stále vyšších požiadaviek na spoločensko-výchovnú funkciu umenia, na tvorbu, uchovanie a sprostredkovanie kultúrnych hodnôt si vyžaduje vytvárať patričné materiálno-technické, finančné a kádrové podmienky. V uplynulých rokoch sa ukončila modernizácia Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, odovzdalo sa do prevádzky rozhlasové stredisko v Bratislave, ďalšie stavby televízneho centra a filmových ateliérov, začala sa rekonštrukcia Novej scény v Bratislave, dokončuje sa výstavba divadla v Prešove a viacúčelového kultúrno-spoločenského strediska v Komárne, čím sa zlepšia i podmienky pre rozvoj kulúry našich národností. Pokračujú práce na divadelnej budove v Nitre, pripravila sa modernizácia divadiel v Martine a Košiciach, areálu Slovenskej filharmónie a ďalších objektov.

Rád tu na pôde Slovenskej rady uvádzam, že v minulom roku sa začalo s výstavbou Slovenského národného divadla v Bratislave. Sme presvedčení, že všetci, ktorým pripadla česť pracovať na tomto dôstojnom stánku nášho umenia, si budú plniť úlohy vo vedomí jeho celonárodného a celospoločenského významu.

Vláda SSR spolu s ďalšími orgánmi sústavne sledovala pokračujúce práce na obnove kultúrnych pamiatok hlavne v Banskej Štiavnici, Kremnici, Levoči, Bardejove a v ďalších mestách. I naďalej hodláme - a musíme spoločne - dbať o záchranu a účelné spoločenské využitie nášho kultúrneho dedičstva.

Na dedinách i v mestských sídliskách sa aj pričinením občanov v akcii "Z" rozšírila sieť kultúrnych zariadení. Všetky - nové i staršie - majú slúžiť občanom, osobitne mládeži. Žiada sa preto, aby národné výbory v súčinnosti s organizáciami Národného frontu zodpovednejšie riešili problémy materiálneho i personálneho zabezpečenia ich činnosti tak, aby výraznejšie prispievali k rozvoju tvorivosti ľudí, ušľachtilej zábave ku skultúrňovaniu života v mestách a na dedinách.

V zdravotníctve sa v duchu Programového vyhlásenia vlády SSR kládol dôraz na skvalitnenie preventívnej zdravotnej starostlivosti, na realizáciu programu boja proti nádorovým, srdcovocievnym a vírusovým chorobám, na program starostlivosti o ženu a dieťa a gerontologický program. Riadenie v tomto rezorte bolo upriamené na zvyšovanie výkonnosti zdravotníckych zariadení, ich zabezpečenie personálom a modernou liečebnou technikou, na užívanie výsledkov vedy a výskumu a presadzovanie špecifických medziľudských vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientami.

Vzrástla výrazne materiálno-technická základňa zdravotníctva, rozšírila sa ambulatná starostlivosť, najmä závodná starostlivosť v priemysle a poľnohospodárstve Celkový počet lekárskych miest sa má zvýšiť zhruba o 2 350, z toho v ambulantných službách o vyše 1 200. Posteľový fond má vzrast o cca 4 300 lôžok To všetko - spolu so zdokonaľovaním riadenia a prebojúvania socialistických princípov v zdravotníctve - vytvára predpoklady pre zdokonaľovanie starostlivosti o zdravie občanov Vláda SSR a ďalšie orgány budú v tomto úsilí i naďalej pokračovať.

V oblasti sociálnej starostlivosti sa zvýši počet miest v ústavoch spolu o 12 % a dosiahne tak kapacitu 18 tisíc miest. Zatiaľ sa uspokojivo nerozširujú kapacity v domovoch a penzionoch pre dôchodcov, kde za štyri roky sa počet miest zvýšil

o 473, čo je na naše pomery veľmi málo. Preto tiež keď sme vo vláde rokovali o týchto otázkach smerom do budúcnosti, museli sme prijať konkrétne opatrenia, aby nám samostatne tieto veci boli predložené pri príprave plánu, lebo bez debaty tento významný sociálny problém nemôžeme nechať nepovšimnutý a musíme konať akčne, i keď miestne záujmy niekedy tomuto celkom nie plne, aby som povedal, pledujú. Opatrená, ktoré v tejto veľmi citlivej oblasti prijala vláda SSR, budú musieť národné výbory dôslednejšie zabezpečovať, aby sme čo najskôr prekonali hlboké zaostávanie za rastúcimi potrebami,

i za úrovňou v Českej socialistickej republike

V súlade so straníckymi dokumentami a uzneseniami federálnej vlády prijali sme vo vláde SSR viaceré opatrenia na prehĺbenie starostlivosti štátnych a hospodárskych orgánov a organizácii i národných výborov o ďalší rozvoj telesnej výchovy a športu. Možno povedať, že v posledných rokoch došlo k rozšíreniu individuálnej i skupinovej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti. Stále sme ešte - napriek určitému pokroku - výraznejšie nepokročili v rozvoji a budovaní nenáročných ihrísk a zariadení pre rekreačný a masový šport a telovýchovu. Zvyšuje sa tiež úsilie o vyššiu koncepčnosť práce vo vrcholovom športe, vo výbere a príprave športovo talentovanej mládeže, ale výsledky, ktoré sme dosiahli, nie sú ešte uspokojivé najmä z hľadiska podielu SSR na celoštátnej reprezentácie a aj táto má svojím spôsobom tiež slabé miesta, najmä v populárnych športoch, osobitne vo futbale, o ktorých všetci vieme a aj včera sme sa o niečom presvedčili cez televíziu Pozitívne možno hodnotiť pomoc štátnych a hospodárskych orgánov a národných výborov spartakiádnym štábom

a ďalším organizáciám, ktoré sa pričinili o úspešný priebeh Československej spartakiády, ktorá bola významnou súčasťou osláv 40. výročia oslobodenia Československa i dôkazom vyspelosti našej masovej telovýchovy. Bol to náš veľký sviatok a myslím, že všetci sme boli tiež sviatočne naladení v priebehu týchto dní.

Pri riešení všetkých otázok hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja s pocitom vysokej zodpovednosti sme sledovali vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti. Vďaka tomuto južné a východnú Slovensko, všetky okresy, v ktorých žijú aj občania maďarskej a ukrajinskej národnosti sa v každom ohľade ďalej povzniesli a žijú plným, bohatým životom. Chceme, aby sme v tom i naďalej pokračovali. Pričinili sa o to aj pracujúci maďarskej a ukrajinskej národnosti, ktorí obetavo pracujú v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve, školstve, zdravotníctve, kultúre, v štátnej správe, zúčastňujú sa na správe a riadení spoločnosti, a takto spolu s príslušníkmi českého a slovenského národa prispievajú k budovaniu rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Súdružky a súdruhovia.

pri uplatňovaní socialistickej zákonnosti vláda SSR dbala o to, aby sa zodpovedne zabezpečovala ochrana nášho socialistického zriadenia, socialistického vlastníctva, verejného poriadku, práv a slobôd občanov. V tejto súvislosti prerokovala a prijímala opatrenia proti kriminalite, pre zamedzovanie protispoločenskej činnosti, proti alkoholizmu, pre znižovanie trestnej činnosti mladistvých, opatrenia v oblasti občianskoprávnych a rodinno-právnych vzťahov a zásad socialistického spolunažívania občanov. Dôrazne vyžadovala, aby ministerstvá, ostatné ústredné orgány a ich podriadené zložky dôsledne plnili úlohy vyplývajúce z Listu Predsedníctva ÚV KSČ o prehĺbení účinnosti boja proti porušovaniu zásad socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny, ako aj z vládou prijatého súboru opatrení na predchádzanie neoprávnenému obohacovaniu sa. Spoločným úsilím zákonodarných a výkonných orgánov i spoločenských organizácií sa podarilo cestou postihu, ale aj právnej výchovy zastaviť celkový rast kriminality. No, s trendom jej vývoja, najmä pokiaľ ide o druhy trestných činov, ich spoločenskú škodlivosť a nebezpečnosť i značnú recidívu, nemôžeme byť spokojní. V zmysle prijatých uznesení vlády treba zápas s protispoločenským konaním ešte vystupňovať, aby sa sústavné

a dôsledné zabezpečovanie týchto úloh stalo vo všetkých rezortoch a organizáciách trvalou súčasťou riadenia a kontroly.

Vo svojej normotvornej činnosti sa vláda zameriavala na to, aby pripravované návrhy zákonov boli pozitívnym prínosom k regulácii jednotlivých spoločenských oblastí a zabezpečovali realizáciu politickej línie KSČ v súlade s potrebami našej socialistickej spoločnosti. Rozsiahlu normotvornú činnosť si vyžiadala najmä realizácia dokumentu o ďalšom rozvoji československej výchovno-vzdelávacej sústavy, ďalej uznesení 6. zasadania ÚV KSČ k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ a tiež Súbor oparení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Pre ďalšie skvalitňovanie právnych predpisov a zvýšenie regulatívnej funkcie práva považujeme za potrebné sústavne prehlbovať programovosť, plánovitosť a koncepčnosť normo-tvorby, vytvárať podmienky pre širšie uplatňovanie socialistickej demokracie v tvorbe práva a pre zjednodušovanie a väčšiu prehľadnosť právneho poriadku.

Vláda sa pričiňovala o to, aby sa dodržiavali a tvorivo rozvíjali princípy socialistického demokratizmu. Predkladala Slovenskej národnej rade, jej predsedníctvu a jej výborom správy o najdôležitejších otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja i výkonu štátnej správy. Vo svojej práci sme využívali podnety a návrhy poslancov i uznesenia SNR v záujme úspešného riešenia úloh. Chcel by som sa vám, súdružky a súdruhovia poslanci, za túto aktivitu v mene vlády úprimne poďakovať a aj smerom do budúcnosti požiadať o túto podporu práce vlády.

V záujme podporovania pracovnej iniciatívy a aktivity, ako aj zlepšovania starostlivosti o pracujúcich vláda "rozvíjala osvedčené formy pracovných kontaktov so Slovenskou odborovou radou a Slovenským ústredným výborom Socialistického zväzu mládeže i Slovenským zväzom žien. V týchto osvedčených formách spolupráce budeme pokračovať a dbať o to, aby sa tvorivo uplatňovali aj na nižších stupňoch štátnych, hospodárskych a spoločenských orgánov a organizácií.

Vo vzťahu k národným výborom sme vo vláde prijali rad opatrení pre realizáciu uznesenia 6. zasadnutia ÚV KSČ, sledujúcich priblíženie štátnej správy k občanom i zvyšovanie účasti občanov na výkone štátnej správy. Zvýšená pôsobnosť mestských národných výborov a národných výborov v strediskových obciach sa vcelku osvedčuje, pozitívne vplýva na


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP