Pátek 27. října 1978

Generální prokurátor ČSR JUDr. Jaroslav Krupauer: Vážené soudružky a soudruzi, dovolte, abych před ukončením diskuse poděkoval jménem svým i jménem předsedy Nejvyššího soudu ČSR za pozornost věnovanou naší společné zprávě o stavu socialistické zákonnosti.

Projednávání otázek na plénech České národní rady, které souvisejí s dodržováním právního řádu je pro nás vždy významnou událostí. To proto, že každá naše zpráva, projednaná v orgánech ČNR znamená svým způsobem skládání účtů z vykonané práce jedinému státnímu orgánu, vůči němuž je generální prokurátor ČSR, stejně jako předseda Nejvyššího soudu ČSR ve vztahu odpovědnosti. Vedle toho ovšem pozornost věnovaná projednávání otázek zákonnosti ukazuje na důležitost, kterou nejvyšší zastupitelský orgán České socialistické republiky přisuzuje úloze právního řádu, jako významného nástroje regulování nejdůležitějších společenských vztahů k socialistické společnosti a úloze socialistické zákonnosti, jako metody řízení společnosti pomocí práva.

Velmi si vážíme toho, že všechny výbory ČNR, které se naší zprávou zabývaly, věnovaly problematice dodržování zákonnosti tak rozsáhlou pozornost a že účastníci této diskuse zasvěceně hovořili o hlavních problémech dodržování zákonnosti, a to zejména z toho hlediska, jak zvýšit úlohu práva na jednotlivých úsecích života společnosti a jak dodržováním zákonnosti přispívat k úspěšnému řešení jejího dalšího rozvoje.

Jsme velmi rádi, že diskusní příspěvky převážně vyjádřily plnou shodu s předloženou zprávou a že poslanci na vlastních poznatcích potvrdili obecně vyjádřená zjištění zprávy a upřesnili a prohloubili naše poznatky o stavu a příčinách porušování zákonnosti. Chtěl bych vás ujistit, že všech těchto poznatků z diskuse využijeme ke zdokonalení řídící a kontrolní činnosti Nejvyššího soudu ČSR a generální prokuratury ČSR.

Některé diskusní příspěvky věnovaly nad rámec zprávy pozornost kvalitě právních norem. Sdílíme názor, že přehlednost a srozumitelnost právních předpisů je základním předpokladem jejich důsledného dodržování. Chtěl bych informovat o tom, že na základě analýzy účinnosti justičních předpisů jsme doporučili jednak doplnění občanského zákona o podrobnější úpravu tzv. sousedských práv, jak to navrhovala poslankyně Matějková. Stejně tak pokud jde o trestní zákon jsme doporučili podrobnější úpravu trestní odpovědnosti za narkománii. Sdílíme i názor poslance Skácela o potřebě sjednocování výkladu stavebních předpisů.

V celku se pak domníváme, že k tomuto bodu jednání vůči nám nezůstalo po včerejším a dnešním jednání otevřených otázek, ani se nevyskytly takové problémy, které by vyžadovaly okamžitého řešení. Projednávání zprávy o stavu socialistické zákonnosti v České národní radě využijeme v nadcházejícím období k další aktivizaci pracovníků soudů a prokuratury za účinnější plnění úkolů stanovených XV. sjezdem KSČ.

Z úkolů, které si naše orgány stanovily pro nadcházející období na základě závěrů 11. zasedání ÚV KSČ, připomínám dva požadavky, které podle mého názoru na základě dnešní diskuse jsou zvlášť aktuální.

Za prvé chci zdůraznit, že i pro nás platí, že při hodnocení dosažených výsledků je nezbytné klást značný důraz na efektivnost, kvalitu, odpovědnost a disciplínu při plnění všech úkolů. Plyne z toho stálý růst náročnosti na vlastní práci i růst požadavků na důsledné a přísné dodržování zákonnosti všemi občany, orgány a organizacemi.

Za druhé, v socialismu sice není trestání tím hlavním a rozhodujícím, ale nelze se ani spokojit jen s domluvami a výzvami. Jestliže občan neplní své povinnosti, je ho třeba v souladu se zákonem volat k odpovědnosti. A to není, jak zdůraznil poslanec Šimon v posledním diskusním příspěvku, jen věcí prokuratury a soudů nebo ostatních státních orgánů, ale věcí všech, kteří na příslušném úseku života společnosti věci řídí, organizují a kontrolují.

Soudružky a soudruzi, v tomto duchu chceme dále upevňovat právní základ státního a společenského života, jako předpoklad soustavného rozvíjení socialistické demokracie a ruku v ruce s tím vytvářet podmínky, aby se pro stále větší okruh občanů dodržování zákonnosti stávalo samozřejmou věcí, aby v socialistické společnosti byla stále větší měrou úcta k zákonu samozřejmým a přirozeným jevem. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji generálnímu prokurátoru ČSR soudruhu dr. Jaroslavu Krupauerovi.

Pořadí přihlášených řečníků je vyčerpáno. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo.

Žádám zpravodaje a předsedu návrhové komise poslance dr. Josefa Machačku o závěrečné slovo a o odůvodnění návrhu usnesení.

Společný zpravodaj poslanec JUDr. Josef Machačka: Vážené soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych ve svém stručném závěrečném slově charakterizoval naše jednání ke zprávě generálního prokurátora

 ČSR a Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti jako opravdu tvůrčí a zaměřené na aktuální problémy v upevňování socialistické zákonnosti. Současně bych rád ocenil věcnost a konkrétnost rozpravy, která přinesla některé nové podněty. Zde mám na mysli např. diskusní příspěvky poslanců Skácela, Matějkové, Hanzla, Brejhy a dalších, které společně využijeme, jak přede mnou řekl generální prokurátor ČSR k další práci při prohlubování socialistické zákonnosti v těch oblastech našeho života, o nichž bylo hovořeno.

Nyní bych rád obrátil naši pozornost k návrhu usnesení České národní rady k projednávané problematice. Ústavně právní výbor ČNR ve své schůzi konané 17. října 1978 vypracoval na základě závěrů přijatých jednotlivými výbory návrh na usnesení ČNR k projednávané problematice. Návrh usnesení máte před sebou. Vámi včera zvolená návrhová komise posoudila návrh usnesení, a to jak z hlediska obsahu předložené zprávy, tak i s přihlédnutím k námětům, které se promítly v rozpravě, a doporučuje provést v návrhu jen drobné stylistické úpravy:

Na str. 3, odst. 3, druhý řádek nahradit slova: "... aby právní normy včetně druhotných předpisů ..." slovy: "... aby zákony a druhotné právní předpisy." Je to lepší i po jazykové stránce.

Na str. 4, odst. 1, první řádek upravit formulaci takto: Připomíná orgánům státní správy, aby považovaly ...

Tolik, pokud jde o návrh usnesení. Dovolte, abych poděkoval za kvalitní projednání zprávy generálního prokurátora ČSR a Nejvyššího soudu ČSR jak ve výborech, tak i v plénu České národní rady a požádal soudruha předsedu, aby dal o návrhu usnesení hlasovat.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji zpravodaji poslanci dr. Josefu Machačkovi.

Jsou nějaké připomínky k návrhu usnesení? Nejsou.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je ve schůzi přítomno 164 poslanců ČNR a že Česká národní rada je schopna se usnášet. Můžeme tedy o návrhu usnesení předloženém návrhovou komisí a ústně doplněném hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení České národní rady ke zprávě generálního prokurátora ČSR a Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada projednala pátý bod pořadu schůze. Děkuji při této příležitosti za spolupráci generálnímu prokurátorovi ČSR dr. Jaroslavu Krupauerovi a předsedovi Nejvyššího soudu ČSR dr. Karlu Kejzlarovi.

Dalším bodem pořadu je

VI

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Prosím zpravodaje poslance Karla Svobodu, aby se ujal slova.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté! V září tohoto roku předložil ministr spravedlnosti ČSR dr. Jan Němec České národní radě návrh na odvolání jedné soudkyně z funkce soudkyně z povolání a dále požádalo 20 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

Ústavně právní výbor ČNR ve své schůzi dne 16. října 1978 se zabýval návrhem ministra i žádostmi soudců, zejména důvody, které vedly k odvolání a k žádostem o zproštění.

U odvolané soudkyně Ludmily Müllerové výbor zjistil, že se v současné době zdržuje v NSR bez povolení československých úřadů a písemně sdělila, že se nemíní vrátit zpět do ČSSR a nastoupit do zaměstnání. V tomto případě je splněna podmínka stanovená pro odvolání v § 51 odst. 1 písm. a/ zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, protože závažným způsobem porušila své soudcovské povinnosti.

Výbor dále projednal 20 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce. Z uvedeného počtu je 10 soudců znovu kandidováno k jinému soudu, 2 soudkyně přecházejí na státní notářství, jedna soudkyně odchází do starobního důchodu a 7 soudců ze zdravotních, rodinných a jiných důvodů hodlá nastoupit jiné zaměstnání.

Jménem ústavně právního výboru ČNR doporučuji, aby Česká národní rada:

1. odvolala Ludmilu Müllerovou, prom. práv., z funkce soudkyně z povolání, uvedenou v tisku č. 49 a

2. zprostila soudce funkce soudce z povolání, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 49.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji zpravodaji poslanci Svobodovi za odůvodnění návrhu.

Máte nějaké dotazy nebo připomínky k předloženému návrhu ústavně právního výboru ČNR? Nejsou.

Navrhuji, abychom hlasovali o návrzích ústavně právního výboru ČNR na odvolání a zproštění soudců z povolání soudcovské funkce najednou.

Jsou k tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby Česká národní rada odvolala ze soudcovské funkce soudkyni z povolání uvedenou v části I. písemného návrhu a zprostila soudcovské funkce soudce z povolání uvedené v části II písemného návrhu ústavně právního výboru ČNR nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali šestý bod pořadu schůze.

Přistoupíme k sedmému bodu pořadu, kterým je

VII

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní předseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslanec dr. Miloslav Vacík.

Prosím jej, aby se ujal slova.

Místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil návrh na doplňující volbu soudců z povolání ke krajským soudům, okresním a obvodním soudům v České socialistické republice.

Podle platných zákonných norem projednalo návrhy, doporučené ministrem spravedlnosti, předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR na svém zasedání dne 20. září 1978 a vyslovilo souhlas se všemi navrženými. Dnešnímu plenárnímu zasedání České národní rady navrhuje ke zvolení 21 kandidátů na soudce z povolání.

Jednotlivé návrhy vám byly předloženy písemně a jsou obsaženy v tisku č. 50. Jak jste se mohli seznámit, jedná se převážně o mladé lidi - 5 kandidátů je do 25 let, 14 kandidátů do 35 let, 2 jsou starší 35 let. Mezi kandidáty je 10 mužů a 11 žen.

Přípravě návrhu byla věnována potřebná pozornost. Všichni navržení splňují pro soudcovskou funkci politické a odborné předpoklady stanovené zákonem o organizaci soudů a o volbách soudců z povolání. Deset kandidátů zakončilo přípravnou justiční praxi složením odborné justiční zkoušky. Deset kandidátů jsou dosavadní soudci, kteří mají být zvoleni pro jiné soudy a 1 právník byl získán ve volném náboru.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR vyslovilo názor, že všichni kandidáti skýtají za ruku, že budou ve své funkci uplatňovat právní normy a předpisy v souladu se zájmy našeho socialistického státu.

Proto z jeho pověření navrhuji, aby Česká národní rada zvolila navržené kandidáty do funkcí soudců z povolání k uvedeným soudům v České socialistické republice.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu poslanci Vacíkovi.

Má někdo připomínky nebo dotazy k předloženému návrhu na volbu soudců z povolání? Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Navrhuji, abychom o celém předloženém návrhu hlasovali najednou. Jsou nějaké námitky k navrženému způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v předloženém písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím Česká národní rada jednomyslně zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak sedmý bod pořadu schůze.

Posledním bodem pořadu je

VIII

Zpráva předsedy ČNR o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 26. října 1978

Tato zpráva vám byla před schůzí rozdána. Máte k ní nějaké otázky, návrhy nebo připomínky? Nemáte.

Navrhuji tedy, aby Česká národní rada vzala předloženou zprávu se souhlasem na vědomí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím Česká národní rada projednala pořad své 9. schůze.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, chtěl bych poděkovat místopředsedovi Slovenské národní rady soudruhu Matúši Benyó za jeho účast a prosím, aby vyřídil naše soudružské pozdravy ve Slovenské národní radě.

Za 30 minut se sejdeme na semináři, o němž jste již byli informováni.

Končím schůzi. /Potlesk./

/Schůze zakončena v 9.30 hodin./

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP