Pátek 27. října 1978

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Jiřímu Brejhovi, dávám slovo poslanci Adolfu Starému a připraví se poslanec dr. Josef Marušák.

Poslanec Adolf Starý: Vážené soudružky a soudruzi Dovolte mi v souvislosti s projednáváním zprávy generálního prokurátora ČSR několik poznámek z oblasti dodržování socialistické zákonnosti ve správním řízení národních výborů Západočeského kraje.

Na XV. sjezdu naší strany byla práce národních výborů vysoko oceněna; současně bylo kriticky poukázáno na problémy, které se vyskytují, zvláště v činnosti aparátu národních výborů, kde se ne vždy citlivě reaguje na potřeby a problémy pracujících, vyskytují se projevy formalismu a byrokracie a v některých případech dochází k obcházení zákonů a porušování právních norem.

Náš Západočeský krajský národní výbor klade při zabezpečování úkolů XV. sjezdu mimořádný důraz na zkvalitnění výkonu státní správy, zejména při vyřizování záležitostí občanů, na její další přibližování občanům, na prosazování leninského stylu práce v naší činnosti - v činnosti aparátu národních výborů - a na vytváření příznivých podmínek v tvůrčí práci občanů při budování naší společnosti.

Rovněž volební program krajského výboru Národní fronty na léta 1976 - 1980 si klade za cíl zkvalitňování výkonu státní správy, její zjednodušování a přibližování k lidem. Aby byla přijatá opatření účinná, přistoupili jsme ke komplexnímu řešení na všech úsecích státní správy.

K zabezpečování těchto cílů bylo orientováno 4. plenární zasedání KNV v červnu loňského roku. Plenární zasedání KNV jako vrcholný orgán přistoupilo k úkolu hodnocení státní správy a správního řízení na základě rozsáhlé kontrolní činnosti, na níž se vedle rady, komisí a odborů KNV podílel i výbor lidové kontroly KNV a krajská prokuratura a svými poznatky i soud a bezpečnost. Dále se podílely na této činnosti prakticky všechny ONV v kraji. Plenární zasedání jsme připravovaly v průběhu celého roku. Výsledky kontrol a dalších zjištění byly podkladem pro podrobné zhodnocení úrovně v nejdůležitějších úsecích státní správy vykonávané národními výbory. Byl proveden hluboký rozbor a zjištění nejdůležitějších příčin nedostatků.

Rozsah a náročnost této činnosti podtrhují i počty vydaných rozhodnutí, kde např. na úseku výstavby stavební úřady vydávají každoročně více než 1500 rozhodnutí o výstavbě rodinných domků. Na úseku sociálních věcí ONV v roce 1976 vydaly na 3700 rozhodnutí a majetkoprávní oddělení finančních odborů ONV vydala v roce 1976 přes 5000 rozhodnutí o zřízení práva osobního užívání pozemku k výstavbě rodinných domků, garáží, chat a zřízení zahrádek. Dále bylo vydáno na 2100 vodoprávních rozhodnutí, přes 4000 rozhodnutí o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a za období let 1971-1976 přes 39 000 rozhodnutí podle zákona č. 60/1961 Sb. při zajišťování ochrany socialistického pořádku.

Politické a odborné kvalifikaci pracovníků národních výborů v krajské politické škole jsme věnovali, soudružky a soudruzi, prvořadou pozornost. Ve 23 týdenních kursech pro pracovníky národních výborů všech stupňů, kteří zabezpečují správní řízení, se uskutečnilo politické školení, kterého se zúčastnilo celkem 800 pracovníků.

Při plnění těchto úkolů je třeba kladně hodnotit systematickou činnost Institutu pro národní výbory a místní hospodářství ministerstva vnitra ČSR, který při pořádání kursů vychází z průzkumu situace v jednotlivých odvětvích v krajích a pomáhá tak zabezpečovat zvyšování kvalifikace poslanců a pracovníků tam, kde se jeví potřeba.

Kvalita rozhodování o právech a právem chráněných zájmech i povinnostech občanů je závislá na kvalitě evidence, kterou jsou národní výbory povinny vést i na pořádku ve spisové manipulaci. Také evidenci správních rozhodnutí byla v našem kraji věnována značná pozornost. Roste jejich četnost, zejména u nižších stupňů národních výborů Například od zavedení evidence k 1. březnu 1977 jich bylo do konce roku 1977 téměř 131 000 podle 138 právních předpisů. Krajský národní výbor vydal za toto období 2173 prvoinstančních správních rozhodnutí. Z hlediska dodržování zásady rychlosti řízení ukazuje evidence, že 89,7 % správních rozhodnutí bylo národními výbory vydáno ve třicetidenní lhůtě, 7,2 % do šedesátidenní lhůty. Nejvyšší počty překročených lhůt jsou z úseku výstavby. K nim bylo podáno 1002 odvolání, z toho u 376 případů bylo rozhodnutí první instance zrušeno a u 120 rozhodnutí změněno. Bylo podáno 27 prokurátorských protestů, z toho 23 protestům bylo vyhověno. Konečně podle této evidence bylo vykázáno, že za sledované období bylo podáno 58 stížností proti správním rozhodnutím národních výborů, z nichž 9 bylo oprávněných.

Ke zjednodušení státní správy a jejímu přiblížení vydal KNV informační brožuru pro stavebníky rodinných domků, ve které jsou shrnuty veškeré údaje týkající se zajištění pozemku, stavebního povolení, finanční pomoci i projektové dokumentace. Jednotlivé okresy přispěly k této akci usilující o zlepšení informování občanů o možnostech vyřizování jejich záležitostí jako např. v Rokycanech, Sokolově, Tachově i v městě Plzni.

V pokusu přiblížit výkon státní správy lidem se nejdále dostal ONV Plzeň-jih, který vytvořil vysunutá pracoviště odboru výstavby a územního plánování, sociálních věcí a zdravotnictví, vodního a lesního hospodářství a zemědělství a odboru finančního. Tím jsou dány možnosti občanům v Přešticích, Stodě, Kasejovicích i zaměstnancům závodu obracet se zde na národní výbory s vyřízením v jednotlivých záležitostech. Okresní národní výbor Plzeň-sever - odbory vodního a lesního hospodářství a zemědělství dohodly se státním notářstvím rychlejší způsob předávání podkladových materiálů k žádostem občanů. Okres Cheb zabezpečuje po dohodě s národními výbory mimořádné úřední dny v různých místech okresu k rychlejšímu vyřizování náboru dorostu nebo v souvislosti s náborem pracovních sil prováděným mezi vojáky. Také v Domažlicích odbor sociálních věcí a zdravotnictví ONV uskutečňuje úřední dny ve střediskových obcích k usnadnění vyřizování záležitostí občanů.

V souvislosti s výkonem státní správy a správního řízení zařazuje rada KNV do svých pracovních plánů hodnocení výkonu státní správy a správního řízení v jednotlivých odborech KNV, přičemž vychází z poznatků horizontální i vertikální kontroly činnosti jednotlivých odborů, uskutečňované příslušnými komisemi, odborem lidové kontroly KNV, centrálními orgány státní správy i z poznatků krajské prokuratury při výkonu všeobecného dozoru orgánů prokuratury. V I. pololetí 1978 byly prověřeny odbory výstavby a územního plánování, místního hospodářství a vnitřních věcí, ve II. pololetí jsou prověřovány odbory sociálních věcí a pracovních sil a zdravotnictví. Další prověrky budou pokračovat i v roce 1979 podle stanoveného harmonogramu. Ukazuje se, že tato hodnocení výkonu státní správy a správního řízení, i když jsou značně náročná, se osvědčují a účinně pomáhají odhalovat a řešit nedostatky v činnosti odborů KNV.

Stejně se tak osvědčuje organizování komplexních prověrek výkonu státní správy a správního řízení na jednotlivých ONV v Západočeském kraji. Jsou stanoveny postupně i ve vybraných městských národních výborech až do roku 1980.

I když zkvalitnění výkonu státní správy je dlouhodobým procesem, protože řadu problémů nelze vyřešit jednorázově, můžeme konstatovat, že se u všech orgánů KNV, ale i ONV a u převážné části národních výborů prvního stupně podařilo docílit, aby se touto otázkou soustavně a komplexně zabývaly a řešily ji. Současně je třeba říci, že se opatření, která přijalo 4. plenární zasedání KNV na všech stupních národních výborů v kraji postupně realizuje. V Západočeském kraji se tak vytvářejí potřebné podmínky k účinné realizaci jednoho ze závěru XV. sjezdu strany, závěru o dalším upevňování úlohy socialistického státu a hlavních funkcí národních výborů, jako významných článků jeho politického systému. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Adolfu Starému. Hovoří poslanec dr. Josef Marušák.

Poslanec genpor. ing. PhDr. Josef Marušák, CSc.: Vážené soudružsky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté! Kulturní a školský výbor ČNR se již několikrát zabýval problematikou stavu socialistické zákonnosti ve vztahu k rozhodovací činnosti orgánů, kterým je svěřováno řízení a správa oblastí péče o mládež, školství a kulturu. V roce 1973 zkoumal účinnost zákona č. 117/1966 Sb., doplněného v roce 1972 zákonem č. 93 o některých důsledcích zanedbávání rodičovské péče. V roce 1975 výbor hodnotil zabezpečení a plnění vládního usnesení č. 77/1975 ke zvýšení ochrany mládeže před protispolečenskou činností.

V souvislosti s dnes projednávanou zprávou, výbor provedl rozbor stavu zákonnosti v zařízeních ministerstva školství ČSR, v nichž se vykonává ochranná výchova dětí a mládeže. Socialistická společnost věnuje ochraně mládeže před protispolečenskými vlivy maximální pozornost a péči. Usnesení pléna ÚV KSČ z 3. července 1973 připomenulo, že duchovní profil a charakter mládeže se utváří pod vlivem celého způsobu života v naší společnosti. Názory a postoje mladých lidí nezbytně odrážejí celkový stav společnosti, její problémy a rozpory, jež provázejí třídní zápas a v němž se rodí nová společnost.

Před zhodnocením stavu kriminality mládeže v naší společnosti mi dovolte, abych vám doložil některé údaje z kapitalistické společnosti o kriminalitě mládeže, kde cestou řady buržoazních teorií se snaží prosadit názor o tak zvaných "rozumných mezích" kriminality mládeže. Praxe však ukazuje, že buržoazní společnost je nucena neustále rozšiřovat normy těchto "rozumných mezí".

Např. v posledních letech se procento delikvence mládeže v Anglii zvýšilo o 77 %, v Belgii proti roku 1952 o 29 %, v Japonsku proti roku 1949 o 107 %, v Rakousku proti roku 1951 o 80 %, ve Švédsku proti roku 1950 o 210 %, v USA proti roku 1949 o 150 %.

Podle statistických údajů FBI vzrůstá kriminalita mládeže v USA ročně průměrně o 16 až 20 %; takže před soud přijde až 4 milióny mladistvých osob.

Jaké jsou některé příčiny kriminality mladých lidí u nás? Poznatky jsme získali z Diagnostického ústavu Praha 4 - Hodkovičky, Výchovného ústavu mládeže se zvýšenou výchovnou péčí v Černovicích, okres Pelhřimov, Jihočeský kraj, z dětských domovů a zvláštních výchovných zařízení, z materiálů a zpráv krajských prokuratur a Městské prokuratury v Praze.

V socialistické kriminologii existuje mimo jiné teorie tzv. střetů, která spatřuje vznik a vývoj kriminality za socialismu ve střetávání objektivních a subjektivních podmínek a příčin, tedy ve střetu psychiky jednotlivých individuí s vlivem prostředí, v němž žijí. U kriminality mladistvých hraje významnou roli zejména vliv rodinného prostředí, a to již od nejútlejšího dětství mladého člověka.

Socialistický stát vytváří všechny předpoklady pro úspěšný vývoj mladé generace. Většina mládeže je dobrá, prožívá šťastné a radostné dětství a mládí, je obklopena láskou a péčí rodiny, školy a celé společnosti. Přesto však jsou ještě děti, kterým se této péče bud nedostává, nebo ji samy odmítají.

Kde vidíme těžkosti výchovy? Zejména v neuspořádaném rodinném prostředí, z něhož pramení základní kořen zla, neboť působí na psychický a zpravidla i fyzický vývoj dítěte. Důsledkem pak jsou negativní, protispolečenské projevy až trestné činy, které jsou příčinou nařízení ústavní nebo ochranné výchovy. Setkáváme se s tím, že tyto děti pocházejí z rozvrácených manželství, z rodin, kde otec, nebo oba rodiče propadli alkoholu, z neúplných rodin, kde svobodná nebo osamělá matka vede neuspořádaný život a bývá špatným příkladem pro svou nezletilou dceru. Kriminalita rodičů má za následek, že se děti dopouštějí stejných trestných činů, jako jejich rodiče.

Mnohdy jsou však v ústavech umísťovány děti z rodin, které se zdánlivě jeví jako spořádané rodiny, přesto však i zde byly vytvořeny podmínky pro nesprávný psychický a morální vývoj dítěte. Bývá to např. tvrdá až brutální výchova, která vyvolává vnitřní konflikty a vzpouru a vede dítě k útěku z domova, k hledání citové náhrady. Mladý člověk se dostává do společnosti, která ho svede z cesty. Dále je to úzkostlivá výchova, kde rozmazlování je často příčinou negativního vývoje a může také končit na lavici obžalovaných.

Mezi chovance výchovných ústavů se však dostávají i takoví mladí lidé, kteří pocházejí ze sociálně dobře situovaných rodin, nebo i z rodin angažovaných funkcionářů. Zde bývá příčinou, že se nevěnovalo dítěti dost času, zájmu a péče. To pak mělo příležitost dostat se pod vliv kamarádů do špatné společnosti a bývá svedeno ke spáchání trestných činů.

Svou úlohu v nedostatcích výchovy mladých hraje i nedostatečné a neúplné vzdělání a kvalifikace. Až 54 % z počtu delikventů nemá dokončené základní vzdělání. Až 78 % delikventů se nedoučilo, nebo ani do učebního poměru vůbec nenastoupilo.

Velká města a průmyslové oblasti jsou rovněž významnými zdroji kriminality mladistvých vzhledem k odlišnému sociálně psychologickému životu, anonymitě a jiným důvodům, než tomu je na malých městech. Ve městech nad 100 000 obyvatel v ČSR žije 31,6 % osob od 15 do 18 let. Podíl delikventů z těchto míst je však dvakrát vyšší, a dosahuje 62 %.

Chci podtrhnout komplexnost výchovy mladých lidí, podíl rodiny a školy, ale i státních institucí a masových společenských organizací, tedy podíl celé společnosti. Velmi významnou se jeví právní propagace a prevence na školách, které jsou prováděny ve spolupráci s okresními prokuraturami, soudy a VB. Tato metoda je výchovně účinná. V souvislosti s vládním usnesením č. 67 bychom chtěli podtrhnout opatření týkající se národních výborů, společenských organizací, závodů, podniků, družstev, kterým nemůže a nesmí být lhostejno, jak žijí děti v místě jejich působiště, nebo děti jejich zaměstnanců. Žel při soudních šetřeních mladých delikventů je často konstatováno, že právě nejbližší okolí bývá nevšímavé k mladému člověku, a to právě v době, kdy by se dalo trestné činnosti ještě předejít.

Ochranná výchova je na území ČSR vykonávány 51 ústavech. Chovanci v ochranné výchově jsou v ústavech drženi na základě rozhodnutí oprávněných orgánů. Předpisy pro výkon ochranné výchovy jsou, až na výjimky, dodržovány. Správy výchovných zařízení respektují pokyny a příkazy prokurátorů.

Mezi některé těžkosti a nevyřešené otázky patří, že není dodržována zásada diferenciace, zejména zdravotně postižených a hrubě mravně narušených osob, že se nedodržuje doba pobytu v diagnostických ústavech dva měsíce a bývá prodlužována pro nemožnost umístění chovance do výchovného ústavu, dále, že po soudním rozhodnutí nelze umístit mladé lidi ihned do výchovného ústavu a ti pak pokračují v trestné činnosti. Jsou problémy v kádrovém obsazení ústavu kvalifikovanými pedagogickými pracovníky a těžkosti s vymáháním finanční úhrady od rodičů.

Ve většině ústavů chovanci mají potřebné vybavení, oblečení a stravování. Je zajištěna řádná hygienická péče. Chovanci mají možnost získat za dobu pobytu odbornou přípravu a po propuštění plně se zapojit do řádné pracovní činnosti. Až 40 % propuštěných se zapojí do práce a stává se řádnými občany.

Naše socialistická společnost dává na převýchovu těchto mladých lidí značné finanční prostředky i trpělivého úsilí, aby je vrátila společnosti zpět jako platné občany. Chci zde vyzvednout úlohu těch orgánů, které se podílejí na výchově už narušených mladých lidí. Jejich práce není jednoduchá.

Chtěl bych dále připomenout i úlohu nás poslanců, kteří jsme v každodenním styku s občany. Veďme je k tomu, aby nebyli lhostejni k těm, jejichž výchova byla již v dětství zanedbána. Jen dlouhodobým trpělivým výchovným procesem může být dosaženo úspěchu. Vždyť nám jde v naší socialistické společnosti o každého jedince - o každého mladého člověka. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci dr. Josefu Marušákovi. Dávám slovo poslanci Karlu Šimonovi.

Poslanec Karel Šimon: Soudružky a soudruzi, z projednávané zprávy o stavu socialistické zákonnosti vyplývá, že v minulém roce došlo v ČSR ke snížení trestné činnosti, což je zvlášť potěšitelné, a i ke snížení kriminality mládeže. Přes tuto příznivou skutečnost nemůžeme stále ještě být spokojeni s dosahovaným podílem mladých pachatelů na trestné činnosti a musíme proti ní i nadále účinně bojovat - rodina, škola, celá společnost. Nepomáhá shovívavost, nebo i netečnost k zpočátku drobným prohřeškům, které se pak mohou rozrůst do nebezpečných rozměrů.

Ve zprávě se dále uvádí, že hlavní problémy boje proti kriminalitě jsou recidiva a alkohol. K tomu bych chtěl říci jen tolik, že v našem výboru ČNR pro plán a rozpočet jsme již několikrát upozorňovali na to, že je třeba důsledně postihovat soustavné narušovatele socialistické zákonnosti a pořádku a tvrdě postupovat proti těm, kteří ohrožují bezpečnost našich občanů a ničí, či rozkrádají národní majetek.

Rovněž ochranou naší ekonomiky, nekázní a nezodpovědností jsme se v našem výboru již několikrát zabývali a stále se opakují tytéž případy porušování socialistické zákonnosti i v hospodářské sféře. Mohl bych uvést řadu příkladů v tomto ohledu nejen z oblasti ochrany národního majetku, ale i bezpečnosti práce, dodržování cenové kázně, či pracovněprávních a finančních předpisů a podobně. Omezím se však jen na oblast dodavatelsko-odběratelských vztahů a správního řízení.

To, co se děje v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, je neustále předmětem oprávněné kritiky občanů i organizací. Hospodářské smlouvy se často neuzavírají nebo neplní, plánované dodávky se zajišťují nedostatečně, opožděně, kvalita výrobků neodpovídá normám a plánovací kázeň je nejednou nahrazována přijímáním protislužeb, či jiných pozorností. Sem patří i nedodržování předepsaných lhůt pro výrobu náhradních dílů a neoprávněné rušení výrobních programů.

Dovolte mi, abych to dokumentoval alespoň na několika příkladech z arbitrážní praxe.

V prvém případě se jednalo o zastavení výroby regulátorů k naftovým spotřebičům jejich jediným monopolním dodavatelem ještě dříve, než došlo k uzavření delimitační dohody s jinou výrobní organizací. V důsledku toho vznikly značné potíže při kompletování naftových topidel a bylo znemožněno uspokojení požadavků vnitřního trhu a spotřebitelů. V jiném případě vznikly poruchy zásobování vnitřního trhu zastavením výroby nůžek na plech a ohybačů plechu bez zajištění odpovídající náhrady. Obdobně byla ohrožena kompletace důležitých investičních akcí v potravinářském průmyslu tím, že byla zastavena výroba automatických obilních vah dříve, než byl zajištěn jejich dovoz z členských zemí RVHP.

Ve všech těchto a dalších případech šlo o závažné po rušení hospodářského zákoníku, který výslovně stanoví, že zásahy do výrobních programů je možno provést jedině tehdy, jestliže je zajištěno plynulé zásobování národního hospodářství alespoň v dosavadním rozsahu a jakosti.

Musíme se tedy ptát, kde je odpovědnost a jaké jsou vyvozovány důsledky proti těm, kteří zapřičiňují tento stav. To jsou otázky, které přímo navazují na závěry 11. zasedání ÚV KSČ, neboť souvisejí s plněním plánovaných úkolů a důsledným zabezpečováním kvality veškeré práce.

Vážené soudružky a soudruzi, pokud se týče dodržování zákonnosti na úseku správního řízení, vytkl si náš výbor za cíl zaměřit se především na výkon finančních správ a činnosti národních výborů na úseku rozhodování ve věcech daní, odvodů a poplatků.

Z poznatků, které jsme získali, vyplývá, že v převážné většině jsou při vyměřování odvodů, daní a poplatků dodržovány základní právní předpisy a daňové řízení probíhá při plném respektování zákonnosti. Přesto se však i v této oblasti vyskytují nedostatky, které vedou k dodatečnému vyměřování doměrků, dosahujících ve svém souhrnu stamiliónových hodnot.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Nejčastějšími příčinami jsou neznalost předpisů, špatná evidence v naší republice - kdo zná evidenci, ví, že věcí máme dost, ale jde o to vědět, kde tyto věci jsou - dále nesprávné vyjádření daňového základu, nedostatečná úroveň vnitropodnikového řízení a nedodržování oznamovacích povinností. V posledním případě to platí především u daně z příjmů obyvatelstva, domovní daně a místních správních poplatků.

U daně z příjmů obyvatelstva dochází nejčastěji k daňovému úniku zejména tím, že poplatníci nepodají včas, nebo vůbec žádné daňové přiznání. Je to především u příjmů z drobných řemesel a různých provozoven existujících bez povolení. Nezdaněna zůstává často i projektová činnost, kde se projektanti vymlouvají, že šlo vždy o tzv. soudružskou výpomoc bez požadavku na finanční, či jinou odměnu. K daňovým únikům dochází i u zemědělské daně, a to zejména v těch případech, kdy evidence pozemků není dosud zcela zpracována.

Proti rozhodnutí finančních odborů národních výborů a finančních správ bylo v roce 1977 podáno celkem 1620 odvolání. Všechna tato odvolání byla vyřízena, z toho více jak jedna třetina kladně a ostatní zcela či částečně zamítnuta. Vcelku je však možno konstatovat, že v poměru k vysokému počtu vydaných rozhodnutí, miliardových objemů finančních příjmů a počtu poplatníků je výskyt nedostatků malý. Je však třeba dbát na správnost zjištěných základů daně a náležitou vyhledávací činnost, aby naše společnost nebyla ochuzována o příjmy, které jí podle zákonů a předpisů přísluší.

Součástí náplně práce finančních odborů okresních národních výborů je rozhodování o zřízení práva osobního užívání pozemků. Osobní užívání pozemků umožňuje, aby občané mohli provádět výstavbu rodinných domků, chat, garáží, zřizovat si zahrádky a podobně. Přitom i tato činnost je provázena některými nedostatky, které znamenají porušení příslušných právních předpisů, stává se tak např., že právo osobního užívání je zřizováno k pozemkům, které nejsou v socialistickém vlastnictví, maximální výměry pozemků přidělovaných občanům do osobního užívání stanovené zákonem jsou překračovány, nebo právo osobního užívání je zřizováno i k pozemkům, na nichž stojí budova, nebo stavba, která má charakter soukromého vlastnictví. To vyvolává pak zbytečné spory a nepříjemnosti, které jsou právem veřejností kritizovány.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že dodržování socialistické zákonnosti není jen záležitostí soudů, prokuratur, kontrolních a revizních orgánů, ale všech občanů naší socialistické společnosti. Stěžejním úkolem boje za dodržování práva a pořádku zůstává především výchova a prevence, uplatňování osobní odpovědnosti a důsledné požadování plnění úkolů a povinností. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Karlu Šimonovi.

Soudružky a soudruzi, v závěru rozpravy požádal o slovo generální prokurátor ČSR dr. Jaroslav Krupauer. Uděluji mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP