Čtvrtek 26. října 1978

Uspokojivý není ani velmi malý počet stíhaných pachatelů trestných činů proti hospodářské kázni, proti socialistické hospodářské soustavě, úplatkářství a zneužívání pravomoci veřejného činitele, který stěží odpovídá skutečnému výskytu těchto záporných jevů v ekonomice a v životě společnosti vůbec.

I v uplynulém období usilovaly orgány prokuratury společně se soudy a orgány SNB o zvýšení účinnosti trestního řízení. Zlepšil se stav při uplatňování požadavku, aby byly úplně a náležitě zjišťovány trestné činy, a aby jejich pachatelé byli podle zákona spravedlivě potrestáni. Soustavně se upevňuje zákonnost trestního řízení, daří se předcházet bezdůvodnému trestnímu stíhání občanů i jakýmkoli jiným neodůvodněným zásahům do jejich práv. Zatím se však podstatně nezrychlil průběh trestního řízení, takže v některých případech je doba od spáchání trestného činu a odhalení pachatele do jeho pravomocného odsouzení nepřiměřeně dlouhá.

Ve většině věcí se zvyšuje výchovné působení trestního řízení v zájmu prevence, výchovy k důslednému plnění povinností občanů ke státu a ke společnosti, upevňování jejich právního vědomí.

Při trestním stíhání pachatelů protispolečenských činů spojují orgány socialistického státu metody donucení s metodami výchovy. K těm, kteří porušili zákon, přistupujeme diferencovaně: vůči pachatelům závažných, úmyslných trestných činů, vůči parazitním, protispolečenským a protisocialistickým živlům přísně a rozhodně, kdežto vůči pachatelům méně závažných činů, kteří jen výjimečně vybočili z řádného života pracujícího člověka, za použití převážně výchovných prostředků. Správné uvedení těchto principů do každodenní praxe je základním problémem účinného boje s protispolečenskou činností.

Socialistická společnost vychází ve svém úsilí o omezování kriminality a všech ostatních protispolečenských jevů ze slov Karla Marxe o tom, že moudrý zákonodárce předchází zločinu, aby za něj nemusel trestat.

Cílevědomou prevenci pokládáme proto za rozhodující předpoklad pro omezování kriminality. Proto jsme v uplynulém období dále rozvíjeli soustavnou spolupráci s justičními a bezpečnostními orgány ke zlepšení organizace společné práce, prevence a výchovy.

Důkladněji než v minulosti jsme přikročili k součinnosti s kontrolními orgány v zájmu včasného zjišťování a úplného odhalování trestné činnosti. Ve všech krajích a okresech prokurátoři přispívali k realizaci komplexních plánů boje proti kriminalitě a proti ostatním formám porušování zákonnosti.  

Především při tom ale zasluhuje ocenění dlouhodobá a obětavá práce, kterou vykonali při odstraňování příčin a podmínek porušování zákonnosti pracovníci státních orgánů, na prvém místě funkcionáři národních výborů všech stupňů, vedoucí pracovníci mnoha hospodářských organizací funkcionáři společenských organizací, jmenovitě ROH.

Právem můžeme uvést, že na mnoha místech se stala realizace opatření zaměřených k odstraňování konkrétních příčin porušování zákonnosti už vskutku celospolečenskou záležitostí.

Částečné snížení stavu kriminality a postupné doplňování počtu pracovníků vytvořilo předpoklady pro širší uplatňování prokurátorského dozoru nad dodržováním zákonnosti i na těch úsecích právního řádu, kterým jsme se v minulých letech nemohli věnovat soustavně. Přitom šlo o to, aby orgány prokuratury využívaly všech svých zákonných oprávnění k odstranění zjištěných nezákonností, aby zajišťovaly obnovení porušených práv a dbaly o uplatnění odpovědnosti podle zákona vůči každému, kdo porušil zákon.

V této snaze připadla důležitá úloha všeobecnému dozoru prokuratury, zvláště při ochraně práv občanů i organizací, při upevňování zákonnosti v činnosti orgánů státní správy i dalších orgánů a při předcházení porušování zákonnosti.

Dosud prokurátoři nevyužívali pro množství úkolů jiné povahy ani všech možností, které jim poskytuje výkon občansko soudního dozoru. Svými návrhy na zahájení řízení nebo vstupy do takových řízení může prokurátor účinně přispívat k ochraně majetku v socialistickém vlastnictví, k odnětí majetku získaného z nepoctivých zdrojů, k upevňování socialistické pracovní kázně. Komplexní uplatňování dozorových oprávnění prokurátora jsme zaměřili na dodržování právních předpisů v těch odvětvích, která jsou zvláště důležitá pro další rozvoj socialistické společnosti.

V první řadě šlo o účinné uplatňování prostředků práva při ochraně socialistické ekonomiky a majetku v socialistickém vlastnictví. Trestná činnost namířená proti těmto velmi důležitým zájmům představuje plných 20 % kriminality a je vůbec nejpočetnější skupinou trestné činnosti. Škody způsobené naší ekonomice přesáhly v minulém roce 300 000 000 Kčs, přičemž odhalování a úplné zjišťování spáchaných činů je obvykle spojeno s nemalými obtížemi.

Odstraňování příčin této skupiny trestné činnosti i všech ostatních případů porušování zákonnosti ke škodě socialistické ekonomiky znamená důsledně dodržovat funkční povinnosti pracovníků všech stupňů a ze strany vedoucích hospodářských pracovníků náročně vyžadovat plnění těchto povinností, jež jsou zakotveny v příslušných právních předpisech.

Ve snaze přispět dozorem nad dodržováním zákonnosti k posílení státní, hospodářské a pracovní kázně orgány prokuratury provedly v roce 1977 a v prvém pololetí 1978 zhodnocení stavu zákonnosti v tak důležitých hospodářských odvětvích ČSR, jakými jsou stavebnictví, zemědělství, státní a družstevní obchod. Shromážděné poznatky o porušování právních norem a o příčinách vedoucích k porušování zákonnosti byly projednány s příslušnými ústředními orgány, řídícími orgány v krajích i s těmi hospodářskými organizacemi, v nichž byly zjištěny nejzávažnější nedostatky.

Dohodli jsme s vedoucími pracovníky těchto orgánů opatření zaměřená k tomu, aby uplatňování zákonnosti se stalo součástí řídící, organizátorské a kontrolní činnosti na všech stupních řízení, aby řídící orgány samy právní předpisy dodržovaly, ve vztahu k podřízeným orgánům zabezpečovaly jejich zachovávání a v souladu se svou pravomocí uplatňovaly odpovědnost i proti těm podřízeným pracovníkům, kteří neplní své povinnosti stanovené právními předpisy.

Obdobně jsme přistoupili ke zhodnocení stavu zákonnosti ve vybraných úsecích státní správy, zejména v rozhodovací činnosti národních výborů. Vycházeli jsme z toho, že národní výbory, jeden ze základních kamenů celého socialistického politického systému, plní i rozsáhlé úkoly při tvorbě a dodržování socialistického právního řádu.

Naše poznatky ukázaly, že přes nesporné zlepšení v průběhu posledních let a soustavnou péči ústředních orgánů státní správy se i v současné době vyskytují při uplatňování právních předpisů v rozhodování národních výborů některé nedostatky. Přitom každé porušení zákona při rozhodování o právech a povinnostech občanů, které přísluší orgánům národních výborů přináší s sebou škodlivé společenské a politické důsledky, oslabuje důvěru občanů k orgánům socialistického státu, ztěžuje uplatnění socialistické demokracie a rozvoj společenských jistot našich občanů.

Úsilí o dodržování socialistické zákonnosti se dotýká všech oblastí života naší společnosti. Právní předpisy zabezpečují její normální chod, upravují vztahy mezi občany navzájem, vztahy mezi občany a organizacemi, vztahy občanů ke státu. Řešení složitých problémů rozvoje socialistických společenských vztahů nemůže být prostě úspěšné bez upevňování právního řádu a dodržování zákonnosti.

Má-li se stát zachovávání socialistické zákonnosti věcí všech pracujících, musíme systematicky pečovat o růst jejich právního vědomí. Znamená to v první řadě pěstovat úctu k zákonům, posilovat vědomí nepřípustnosti porušování práva a nesmiřitelnosti vůči všem, kteří zákon porušují.

Úsilí o další upevňování zákonnosti, boj proti jejímu porušování představuje významný příspěvek k výchově nového socialistického člověka, k formování jeho vztahu ke společnosti, k práci ve prospěch celku, při prosazování zásad socialistické morálky. Správným uplatňováním právních předpisů je třeba ukazovat zásadní škodlivost všech projevů nedisciplinovanosti a smířlivosti s protispolečenskými jevy v jednání lidí, s projevy maloměšťáctví či dokonce antikomunismu. Je třeba veřejnosti soustavně vysvětlovat, že v zájmu všech čestných lidí je nutné rozhodně postupovat proti všem proti společenským jevům a živlům.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, pracovníci prokuratury v České socialistické republice vynaložili nemalé úsilí, aby se všech těchto úkolů se ctí zhostili. Dovolte, abych vás jejich jménem ujistil, že i do budoucna budou stejně důsledně a náročně vykonávat dozor nad správným a jednotným dodržováním zákonů a tak přispívat k ochraně socialistického společenského a státního zřízení i práv občanů a organizací. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP