26. - 27. října 1978

Příloha č. 2

USNESENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

z 9. schůze dne 27. října 1978 ke zprávě generálního prokurátora České socialistické republiky a Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

Česká národní rada se usnesla takto:

Česká národní rada po projednání zprávy generálního prokurátora České socialistické republiky a Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

I. bere na vědomí

zprávu generálního prokurátora České socialistické republiky a Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice, předloženou České národní radě podle čl. 106 a/ Ústavy ČSSR, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb.;

II. zjišťuje, že

- v podmínkách úspěšného budování rozvinuté socialistické společnosti a rozvoje socialistické demokracie pokračuje proces upevňování socialistické zákonnosti ve všech oblastech hospodářského a společenského života. Při prohlubování celospolečenského úsilí v boji proti kriminalitě jako nejnebezpečnější formě porušování socialistické zákonnosti pokračoval v České socialistické republice také v roce 1977 pokles trestné činnosti,

- vážným problémem při potlačování kriminality nadále zůstává recidiva, trestná činnost páchaná pod vlivem alkoholu, hospodářská kriminalita a trestná činnost mládeže;  

III. zdůrazňuje, že

orgány prokuratury, justice, bezpečnosti a ostatní státní a hospodářské orgány musí v součinnosti se společenskými organizacemi nadále usilovat o koordinovaný a komplexní postup v boji proti kriminalitě spočívající v rozvíjení prevence, v odstraňování příčin a podmínek, které vedou k negativním společenským jevům a důsledně postihovat všechny, kteří se svým chováním dostali do rozporu se zákony. Zvýšenou pozornost musí věnovat ochraně socialistické ekonomiky, recidivě, trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu a trestné činnosti mládeže.

V upevňování socialistické zákonnosti zvlášť významná úloha připadá národním výborům, které svou mnohostrannou činností v péči o ekonomický, sociální a kulturní rozvoj v krajích, okresech a obcích zasahují do života celé společnosti a každého jedince. Dodržování socialistické zákonnosti ve veškeré činnosti národních výborů je nezbytnou podmínkou k rozvíjení socialistické demokracie a přispívá k tomu, že se mezi národními výbory a občany upevňují vzájemné vztahy důvěry a roste občanská aktivita a iniciativa. Dosavadní poznatky z činnosti národních výborů ukazují, že v úrovni rozhodovací činnosti národních výborů jsou rozdíly v jednotlivých krajích a okresech a zejména na jednotlivých stupních národních výborů.

Česká národní rada má zato, že k odstranění nedostatků a jejich příčin je nutné v práci národních výborů zejména jejich aparátů neustále usilovat o prohlubování znalostí právního řádu a jeho aplikace v konkrétních případech rozhodování v souladu s právními předpisy, s respektováním celospolečenských zájmů před zájmy skupinovými a věcným a včasným vyřizováním záležitostí, s nimiž se občané na národní výbory obracejí; tím vším přispívat k upevňování vztahů a důvěry občanů k národním výborům jako nejširšímu a základnímu článku státní moci a správy v socialistické společnosti.

Česká národní rada je si vědoma, že k dodržování a prohlubování socialistické zákonnosti je nezbytné, aby zákony a druhotné právní předpisy byly přehledné, jasné a srozumitelné nejširší veřejnosti. Tyto požadavky bude Česká národní rada ve své zákonodárné činnosti důsledně uplatňovat. Poněvadž zachovávání zákonů a ostatních právních předpisů v rozhodovací činnosti všech orgánů, státní správy je nezbytným předpokladem k zabezpečení splnění všech jejich úkolů a k zajištění ochrany zákonných práv a právem chráněných zájmů občanů i organizací, Česká národní rada

IV. podporuje úsilí vlády České socialistické republiky směřující k neustálému prohlubování socialistické zákonnosti při výkonu státní správy národními výbory a jinými státními orgány a organizacemi;

V. připomíná orgánům státní správy, aby považovaly socialistickou zákonnost a její soustavné zdokonalování za základní metodu své práce, v duchu politiky KSČ ve své činnosti důsledně uplatňovaly platné právní předpisy, dávaly podněty k jejich zjednodušení, zejména pokud se týkají jednotlivých úseků správního řízení a aby volené orgány národních výborů prohlubovaly a zkvalitňovaly kontrolu nad výkonem státní správy v odborech národních výborů;

VI. ukládá

- výborům České národní rady, aby kontrolovaly plnění svých doporučení přijatých ke zprávě generálního prokurátora ČSR a Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti a sledovaly účinnost opatření, která k dalšímu prohloubení a upevnění socialistické zákonnosti přijmou orgány prokuratury a soudů v ČSR, ostatní státní orgány, hospodářské a společenské organizace,

- poslancům, aby ve svých volebních obvodech v rámci součinnosti s národními výbory věnovali pozornost jejich rozhodovací činnosti, napomáhali upevňovat a prohlubovat socialistickou zákonnost a posilovat socialistické právní vědomí.

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady

zasloužilý umělec Zdeněk Míka v. r.

ověřovatel České národní rady

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP