26. - 27. října 1978

 

Příloha č. 1

USNESENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

z 9. schůze dne 26. října 1978 ke zprávě vlády České socialistické republiky o rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu a života na socialistické vesnici v České socialistické republice

Česká národní rada se usnesla takto:

Česká národní rada vědoma si výrazných úspěchů dosažených v rozvoji našeho zemědělství, které jsou výsledkem důsledně uplatňované leninské politiky dělnicko-rolnického svazku jako třídního základu naší socialistické moci a přesvědčivým důkazem správnosti a účinnosti politiky strany nastoupené po IX. sjezdu KSČ a

významu dalšího rozvoje zemědělské výroby a s ní úzce spojených otázek života na socialistické vesnici v České socialistické republice pro další proporcionální a harmonický rozvoj celé společnosti,

po projednání zprávy vlády České socialistické republiky o rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu a života na socialistické vesnici v České socialistické republice a po rozpravě

I. zjišťuje, že

- zemědělství, v němž se v podstatě daří zabezpečit jeden z prvořadých celospolečenských úkolů stanovených XV. sjezdem KSČ - postupně dosáhnout soběstačnosti ve výrobě zrnin a dále zvyšovat celkovou soběstačnost ve výrobě potravin, jak to vyžadují nejen naše vnitřní potřeby, ale zejména situace na světovém trhu potravin a zemědělských surovin, se významně podílí na zabezpečování rozvoje národního hospodářství a růstu životní úrovně obyvatelstva,

- k dosažení těchto výsledků významně přispívá pracovní úsilí, iniciativa a socialistické uvědomění pracovníků v zemědělství, prohlubování a zdokonalování řídící a organizátorské práce státních orgánů, jednotných zemědělských družstev i státních statků; díky tomuto úsilí se pod vedením KSČ a za účinné pomoci celé společnosti podařilo úspěšně zvládnout nepříznivé důsledky sucha v roce 1976 a obnovit dynamiku růstu zemědělské výroby tak, že v roce 1977 bylo dosaženo dosud nejvyššího objemu zemědělské produkce,

- trvale rostoucí zemědělská produkce je významným surovinovým zdrojem, který vytváří předpoklady pro rozvoj potravinářského průmyslu, rozšiřování a inovaci výrobků a tím i pro stále bohatší sortiment potravinářských výrobků, napomáhající zabezpečovat racionální výživu obyvatelstva,

- v uplynulých desetiletích prošla naše vesnice hlubokými sociálními přeměnami, které od základu změnily postavení a život jejích obyvatel; kvalitativní změny v rozvoji výrobních sil a výrobních vztahů založené na uplatňování a rozvíjení socialistické zemědělské velkovýroby vedou k překonávání rozdílů mezi městem a vesnicí tak, že v podstatě již není rozdílu v životní úrovni a sociálních jistotách obyvatel měst a venkova, na vesnici se podstatně zlepšila úroveň a kultura bydlení, postupně se přebudovává a doplňuje síť služeb a zařízení ve školství, zdravotnictví, sociální péči, kultuře, dopravě a spojích, zkvalitňuje se a rozšiřuje síť obchodu a služeb placených obyvatelstvem,

- zabezpečení dalšího rozvoje zemědělství vyžaduje důsledně odhalovat a využívat rezervy ve výrobě, v uplatňování vědy a techniky, v prosazování vysoké hospodárnosti, efektivnosti a snižování materiálové náročnosti, v rozvíjení iniciativy pracujících; přitom zdokonalovat na všech stupních řídící a organizátorskou práci, rozvíjet racionální zapojení našeho zemědělství do mezinárodní dělby práce v rámci RVHP; zejména v návaznosti na plánované snížení počtu pracovníků v zemědělství je současně třeba důsledně zabezpečovat splnění plánovaných potřeb zemědělství z ostatních resortů, zvláště dodávek strojů a zařízení včetně náhradních dílů, hnojiv a chemických prostředků;

II. oceňuje

- úsilí vlády České socialistické republiky, která v souladu se závěry XV. sjezdu KSČ zabezpečuje plánovitý rozvoj zemědělsko-potravinářského komplexu a vytváří podmínky pro trvalé zlepšování života na socialistické vesnici v ČSR,

- obětavost a iniciativu pracujících v zemědělství, kteří za vydatné pomoci závodů, škol, armády a společenských organizací Národní fronty ve složitých podmínkách úspěšně plní úkoly stanovené XV. sjezdem KSČ a aktivně se účastní na realizaci volebních programů Národní fronty zaměřených na zlepšování životního prostředí;

III. doporučuje

vládě České socialistické republiky, ústředním orgánům státní správy a národním výborům v ČSR věnovat pozornost zejména těmto úkolům a opatřením:

- ochraně a využívání zemědělského půdního fondu, důsledné realizaci rekultivace a asanace devastovaných pozemků, zúrodňování méně výnosných pozemků a plnému využívání luk a pastvin,

- stabilizaci půdního fondu zemědělských podniků,

- účelnému rozvíjení specializace cestou mezipodnikové kooperace a integrace se zpracovatelským průmyslem a zdokonalování vnitropodnikové organizace a řízení zemědělských závodů,

- urychlení vědeckotechnického pokroku a pružnějšímu uplatňování vědeckých poznatků v praxi; rychlejší mechanizací a modernizací zemědělské a potravinářské výroby,

- zabránění škodlivých vlivů chemických prostředků /herbicidů, pesticidů, insekticidů apod./ na půdu a povrchové i spodní vody,

- příčinám překračování plánovaných materiálních nákladů v zemědělství a zabezpečení jejich postupného odstranění, jakož i dalšímu zdokonalování ekonomických nástrojů stimulujících zvyšování výroby a jakosti výrobků,  

- rozvoji společného stravování a to nejen pro pracující v zemědělství, ale také k zajištění stravování školní mládeže rozšířením kapacit a zdokonalováním mechanizace venkovských školních jídelen,

- rozvoji sítě obchodu a služeb pro obyvatelstvo na venkově; za tím účelem zdokonalovat dosud používané formy a působit na jejich rozšíření, např. zvýšením počtu pojízdných prodejen,

- vést národní výbory, zemědělské podniky a společenské organizace k soustavné podpoře rozvoje kulturního a společenského života a k rozšiřování masové tělovýchovy na vesnici, na pomoc vytváření tomu odpovídající materiální základny i rozvíjení činnosti zajišťovat sdružování prostředků;

IV. ukládá

1. předsedům výborů České národní rady a stálých pracovních skupin předsednictva ČNR sledovat a napomáhat v rámci kontrolní a iniciativní činnosti realizaci doporučení přijatých ke zprávě o rozvoji zemědělsko-potravinářského komplexu a života na socialistické vesnici v ČSR; přitom věnovat pozornost zejména

- ve výboru ČNR pro zemědělství a výživu

přednostnímu rozvoji rostlinné výroby a efektivnímu využití vyrobené produkce zejména v živočišné výrobě a současně rozvoji potravinářského průmyslu s cílem zabezpečovat vnitřní trh jakostními potravinami,

- ve výboru ČNR pro národní výbory a národnosti v úzké součinnosti s výborem ČNR pro průmysl a stavebnictví

realizaci koncepce dlouhodobého vývoje osídlení v souladu se zásadami urbanistického rozvoje venkovských sídel,  

- v kulturním a školském výboru ČNR

rozvoji sítě základních devítiletých škol, předškolních zařízení a péči o žáky v době mimo vyučování, jakož i dalšímu zvyšování úrovně kronik, zachycujících politický, ekonomický a kulturní vývoj vesnice,

2. všem poslancům České národní rady

seznámit s přijatými závěry a doporučeními občany ve svých volebních obvodech a usilovat o jejich aktivní účast při jejich realizaci.

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady

zasloužilý umělec Zdeněk Míka v. r.

ověřovatel České národní rady

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP