Pátek 17. prosince 1976

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci Podlešákovi, slovo má dále poslankyně Klasová a připraví se poslanec Tondr.

Poslankyně Jana Klasová: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu projednal na svém zasedání dne 26. listopadu 1976 návrh finančního plánu a rozpočtu na rok 1977 ministerstva obchodu ČSR. Vycházel přitom z dosavadního plnění úkolů, které jsou v oblasti vnitřního obchodu v letošním roce dosahovány. Mimo jiné bylo konstatováno, že plnění plánu maloobchodního obratu se v I. pololetí nevyvíjelo příznivě a i když se situace v II. pololetí poněkud zlepšila, přesto se počítá s nesplněním letošního plánu asi o 1,3 - 1,4 miliardy Kčs. Toto neplnění je ovlivněno řadou skutečností - jako např. neplněním plánovaných příjmů obyvatelstva, především však nedostatkem některých druhů zboží na trhu, hlavně u zboží průmyslového, nedořešenými sortimentními problémy a nedostatečnou inovací, zejména u strojírenských výrobků.

Celkovou navrhovanou výši a strukturu maloobchodního obratu na rok 1977 ovlivnil tedy jak vývoj v letošním roce, tak i předpokládaná dynamika příjmů obyvatelstva. Zohledňují se podmínky dané státním plánem rozvoje národního hospodářství tak, aby byly překonány složitější podmínky vzniklé v důsledku situace ve vnějších hospodářských vztazích, z nepříznivých klimatických podmínek apod. Při přednostním řešení mimořádně náročných úkolů ve strojírenství, investiční výstavbě, zajišťování exportních úkolů, je nutné vyzvednout to, že státní plán respektuje nezbytnost udržení plynulosti zásobování obyvatelstva a stabilitu vnitřního trhu.

Maloobchodní obrat na rok 1977 se navrhuje ve výši 161,2 miliardy Kčs, tj. zvýšení proti očekávané skutečnosti roku 1976 o 3,7 %, z toho potraviny o 3 % a průmyslové zboží o 4,4 %. Osobní spotřeba se v roce 1977 zvýší proti očekávané skutečnosti o 3,5 %, ve finančním vyjádření to představuje 5,4 miliardy Kčs, tj. zhruba o 540 Kčs na jednoho obyvatele. V zásobování potravinářským zbožím zabezpečuje státní plán stabilitu. Dodávky výrobků z masa vzrostou proti letošní očekávané skutečnosti o 13 tisíc 700 tun, tj. o 2,2 %, zabité drůbeže o 6 tisíc tun, tj. o 7,1 %. Byli jsme informováni ministrem obchodu ČSR a předsedou ČPK, že jsou činěna opatření k zajištění plynulého zásobování i u dalších druhů potravin včetně brambor. Zvláštní pozornost je však třeba vyvinout u zásobování cibulí, česnekem a dalšími plodinami, kterých se letos urodilo velmi málo.

Při zabezpečení maloobchodního obratu na rok 1977 v uvedené výši 161,2 miliardy Kčs se navrhují dodávky zboží pro tržní fondy ve výši 164,3 miliardy Kčs. Přestože dodávky vybraných druhů textilního zboží, obuvi a nábytku v globálu zabezpečují potřebu vnitřního trhu, z dosavadních výsledků dodavatelsko-odběratelských jednání na rok 1977 vyplývá, že nejsou ještě dořešeny některé potřeby dodávek zboží. Jedná se především o průmyslové zboží, kde dochází k nepokrytí celé řady dlouhodobě nedostatkových druhů zboží, jako např. nejsou naplněny požadavky u koberců tkaných i netkaných, automatických a normálních praček, kamen na etážové topení, šicích strojů, smaltovaných van, jízdních kol, stavebního materiálu apod. Hlavní podstata rozporů s dodavateli vedle objemového krytí je však v oblasti vhodné struktury dodávek. Proto podniky ministerstva obchodu, oborové podniky i ministerstvo, musí zajistit zvýšený tlak na výrobu k zajišťování fondů zboží v dostatečném objemu a potřebné struktuře. Na druhé straně však budou některé druhy zboží i nadále vykazovat zásoby nad stanovenou normu, a to i přes prováděné snížení dodávek v roce 1976 a 1977, jako např. pletené svrchní ošacení, chladničky, televizní přijímače atd. V obchodních organizacích je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost optimálnímu rozložení dodávek zboží a zásobám zboží, předcházet vzniku škod a ztrát, výměnnými akcemi využít zásob k zlepšení struktury nabídkou zboží v obchodě. Při zajišťování dodávek do tržních fondů a při zásobování obyvatelstva se musí zvýšit aktivita a odpovědnost jak příslušných orgánů obchodu, tak i výroby.

Vážným problémem je i otázka zaměstnanosti v obchodě. I když státní plán na rok 1977 počítá s přírůstkem pracovníků pro ministerstvo obchodu 1800 osob, u Českého svazu spotřebních družstev 860 osob, je třeba usilovat o to, aby plánovaného přírůstku bylo dosaženo a aby byl směrován především do maloobchodu a pro zajišťování nově vybudovaných kapacit. V roce 1977 se má zvýšit i průměrná mzda pracovníků v maloobchodě o 2,4 %.

V oblasti finančního hospodaření zůstává základním požadavkem zajištění plánovaného zisku a odvodů do státního rozpočtu, a to při využití kvalitativních faktorů, jako je např. rychlejší využívání všech rezerv, zrychlování obrátky zásob, využití racionalizace a technického pokroku.

Soudružky a soudruzi, při jednání v našem výboru bylo mimo jiné konstatováno, že situace v dodávkách stavebnin i pro rok 1977 bude nadále neuspokojivá. Tento chronický nedostatek stavebnin vyžaduje, aby odpovědní pracovníci vydávali jen takový počet rozhodnutí o přípustnosti staveb, který odpovídá plánem stanovenému limitu o materiálovém krytí - pokud ovšem je správně stanoven. Vydaná rozhodnutí nad rámec krytí způsobují pak poruchy v zásobování obyvatelstva některými druhy stavebních materiálů, zejména zdicích, nedostatek pálené krytiny, dřevěných oken, hladkých osinko-cementových krytin atp., což prodlužuje výstavbu, vede k nehospodárnosti a vytváří při obstarávání těchto úzkoprofilových stavebnin podmínky pro různé nepoctivé machinace.

Chtěla bych za náš výbor též doporučit pracovníkům ministerstva obchodu ČSR v souvislosti se snižováním dovozu fondů zboží pro vnitřní trh na rok 1977 - sledovat, aby se toto snížení netýkalo dovozu základních hygienických potřeb pro ženy, klasických praček apod. a aby především toto snížení postihlo dovoz luxusních výrobků. Domnívám se, že snížení dovozu pro vnitřní trh by se mělo týkat a postihnout v souladu se socialistickým způsobem života i zbožové fondy pro podnik zahraničního obchodu Tuzex. Bude se tím působit i k tomu, aby se zejména mládež učila nosit i výrobky se značkou "vyrobeno v ČSR" a aby více nutila výrobu i obchod přizpůsobovat se poptávce a vkusu.

Soudružky a soudruzi, vnitřní obchod v příštím roce se musí vyrovnat s náročnými úkoly, jejichž splnění bude vyžadovat aktivního a iniciativního přístupu všech pracovníků obchodu, aby úkoly druhého roku pětiletky na úseku obchodu byly splněny. K tomu chceme přispět i my, poslanci výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji soudružce Klasové. Slovo má poslanec Tondr, připraví se poslanec Kubánek.

Poslanec Karel Tondr: Vážené soudružky a soudruzi, náš ústavně právní výbor věnoval v letošním roce značnou pozornost projednávání rozpočtových kapitol ministerstva spravedlnosti, Generální prokuratury a Státní arbitráže, dále pak Českého úřadu geodetického a kartografického, Úřadu vlády ČSR a rozpočtu České národní rady.  

Rok 1977, tak jak to zdůraznil XV. sjezd strany pro celou šestou pětiletku, je rokem náročným na vysokou efektivnost našeho národního hospodářství. Úkoly pro tento rok, jak to bylo zdůrazněno ve vládním prohlášení, které zde včera přednesl předseda české vlády s. Korčák, si vyžadují vysokou úroveň řízení, uvědomělý přístup k plnění úkolů, provázený všestrannou kázní a disciplínou. Již zde bylo řečeno, že zpráva ústředního výboru Komunistické strany Československa o činnosti a dalších úkolech strany, schválená XV. sjezdem strany zdůrazňuje nutnost zdokonalování právního řádu a dodržování socialistické zákonnosti, jako nutného předpokladu pro růst vnitřní síly státu, posilování jistot a důvěry občanů k našemu zřízení, pro uplatňování socialistické demokracie. Proto jsme právě z těchto pozic a závěrů věnovali mimořádnou pozornost projednávání rozpočtu ministerstva spravedlnosti, Generální prokuratury a Státní arbitráže.

Tyto resorty se nemalou měrou podílejí na spoluvytváření onoho potřebného ovzduší kritické náročnosti, naplňování a ochrany celospolečenských zájmů a potřeb socialistické společnosti a zákonem chráněných zájmů občanů.

Uvedené resorty a jejich orgány mají své důležité místo v podílu na dodržování a upevňování socialistické zákonnosti ve všech oblastech našeho veřejného a hospodářského života, na právní propagandě a právní výchově občanů. Jejich specificky stanovené úkoly v této oblasti činnosti jsou zabezpečovány potřebným, ne však rozsáhlým aparátem státní správy /a na což dbá i ústavně právní výbor, aby nebyly zvyšovány systematizované počty pracovníků/, proto do popředí vystupuje kvalita práce tohoto aparátu.

Mohli jsme ke cti těchto resortů, které byly ve složitém období v krizových letech značně postiženy, konstatovat, že došlo v uplynulých letech k úspěšnému překonávání nedostatků, k upevnění aparátu a k dosažení jeho potřebné kvalifikační úrovně.

Svědčí o tom tato fakta. Tak například v občanskoprávní agendě došlo v roce 1975 k odvolání jenom u 14 % věcí vyřízených okresními soudy a z toho jenom ve 14,2 % bylo nutné rozhodnutí soudů I. stupně zrušit. V trestní agendě z celkového počtu 18,5 % odvolání bylo z rušeno 16,6 % rozhodnutí. Dochází ke zvyšování úrovně procesního řízení.  

Podobně ke zlepšení úrovně práce došlo i u prokuratury. To se projevuje v rychlejším a účinnějším postihu pachatelů trestné činnosti, zejména u příživníků, recidivistů a všech protispolečenských a protisocialistických živlů. Zvyšuje se úroveň a společenská účinnost všeobecného a občansko-soudního dozoru jako nepominutelné součásti činnosti socialistické prokuratury. Pro realizaci úkolů justice a prokuratury v roce 1977 jsou tedy dány základní předpoklady, jež spočívají v postupném kádrovém vybavení soudů a orgánů prokuratury v souladu s jejich úkoly i ve hmotném zabezpečení jejich činnosti.

Také v orgánech Státní arbitráže, jejichž rozhodovací, rozborová a signalizační funkce má svůj význam v pozitivním vlivu na plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, jsou vytvářeny předpoklady a možnosti pro naplňování kvalifikačních požadavků, zejména u arbitrů. To vytváří podmínky pro to, aby jejich činnost se promítla v upevňování hospodářské disciplíny a kázně v hospodářských organizacích při uzavírání a dodržování hospodářských smluv, zejména těch, které řeší odběratelsko-dodavatelské vztahy.

Kladně hodnotíme, že ministerstvo spravedlnosti, Generální prokuratura i Státní arbitráž věnují soustavnou péči výběru pracovníků a jejich politicko-odbornému růstu. Je to důležité zejména i proto, že v těchto resortech dochází k nutné generační obměně pracovníků, že na místo těch, kteří pro vysoký věk odcházejí, přicházejí pracovníci noví a většinou mladí.

Považoval jsem za účelné, abych v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu na rok 1977 poukázal, jak v uvedených resortech je kádrově zabezpečována práce těchto významných státních orgánů. Vycházíme z toho, že od kvality práce státních orgánů závisí řádné plnění všech funkcí státu. Styl práce, důsledné prosazování politiky strany a celospolečenských zájmů, třídní přístup k řešení problémů, vysoká politická odpovědnost a profesionální úroveň jsou hlediska, jejichž uplatnění ústavně právní výbor v činnosti justice, prokuratury a arbitráže soustavně sleduje.

Svým vystoupením podporuji společný návrh na schválení zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977. Děkuji za pozornost. /Potlesk./ 

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci Tondrovi. Slovo má poslanec Oldřich Kubánek, připraví se poslanec Kubíček.

Poslanec Oldřich Kubánek: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, domnívám se, že předložený návrh státního rozpočtu České socialistické republiky, který máme dnes projednat a schválit, lze označit jako velmi mobilizační, ale též jako reálnou součást programu rozvoje našeho národního hospodářství v příštím roce. To, co platí pro celé národní hospodářství, platí též v plném rozsahu pro kapitolu lesního a vodního hospodářství. Kapitola má přímou návaznost na úkoly státního plánu na rok 1977, jehož splnění bude vyžadovat mobilizaci všech rezerv, které jsou v jednotlivých odvětvích, vzhledem k rozvoji výrobní základny vytvořené zejména v 5. pětiletce.

Tyto skutečnosti jsme mohli konstatovat též při jednání výboru. Přitom jsme dospěli k názor, že plán a rozpočet na rok 1977 vychází a současně naplňuje Směrnici pro hospodářský a sociální rozvoj Československé socialistické republiky na léta 1976 - 1980, kterou schválil XV. sjezd KSČ. Současně jsme ocenili úsilí všech pracovníků, které je věnováno zabezpečování plánovaných úkolů.

V příštím roce má vzrůst těžba o 1,7 % proti předpokládané skutečnosti v letošním roce. Jak je všeobecně známo, byl letošní rok pro lesní hospodářství velmi náročný. Likvidace lesní kalamity vyžadovala mimořádné úsilí všech jeho pracovníků. Proto bych jim chtěl z tohoto místa poděkovat a vyslovit uznání za příkladný přístup k plnění náročných pracovních úkolů. Tyto výsledky jsou poměrně solidně oceněny v tisku a rozhlase. Škoda však, že naše televize tyto hrdinné výkony opomíjí.

Při projednávání plánu a rozpočtu na příští rok se objevily problémy s odběrem vytěžené dřevní hmoty zpracovatelským průmyslem. Není to problém nový. V dodavatelsko-odběratelských vztazích, tj. mezi lesním hospodářstvím a dřevozpracujícím průmyslem trvá tento stav již několik let.

Ujasnili jsme si, že vyplývají z řady objektivních příčin, které spočívají především v nedostatku kapacit zpracovatelského průmyslu, ve vybavenosti jeho skládek i v dopravních problémech. Proto některé tyto problémy jsou pochopitelné. Je však třeba říci, že jejich působení je negativní a brání maximálnímu využití bohatství našich lesů. Proto bych chtěl v této souvislosti zdůraznit, že je třeba zvýšit úsilí ve zvyšování hospodárnosti a efektivnosti při využívání této domácí suroviny. V této souvislosti také výbor vyslovil souhlas s opatřeními ministerstva, která mají zabezpečit, aby se nepřekračovala těžba dřeva nad odbytové možnosti a toto se v lesích neznehodnocovalo.

Pro plné využívání vytěžené dřevní hmoty včetně slabšího dřeva, větví i zeleně zpracovalo ministerstvo lesního a vodního hospodářství návrh. Obdobným problémem se též zabývalo ministerstvo financí. Oba tyto návrhy mají být projednány ve vládě České socialistické republiky. Domnívám se, že myšlenka vytvořit předpoklady pro plné využití těžené produkce je správná a že též prospěje zlepšení lesních porostů. Poněvadž tyto problémy pokládáme za dost vážné, chceme se v nejbližším období k těmto otázkám znovu ve výboru vrátit. Přitom budeme vycházet z jednání a závěrů XV. sjezdu KSČ, které zdůraznily nutnost zaměřit se na vyšší zhodnocování procesu výroby a zužitkování dřeva, kde svoji úlohu musí sehrát jak podniky lesního hospodářství, tak i zpracující průmysl.

Soudružky a soudruzi, také dosavadní vývoj vodního hospodářství a předpoklady pro příští rok můžeme hodnotit kladně. Díky pracovnímu úsilí pracovníků vodního hospodářství lze konstatovat, že přes přísušek v minulém roce nedošlo v zásobování vodou jak našeho obyvatelstva, tak i průmyslu, zemědělství a energetiky k větším problémům. To samozřejmě platí mimo oblasti, kde jsou v zásobování vodou dlouhodobější problémy, jejichž řešení si bude vyžadovat náročnější investice. Tyto věci bude nutné řešit postupně podle plánu a podle možností národního hospodářství.

Kladně též můžeme hodnotit využívání státního fondu vodního hospodářství, neboť značná část jeho prostředků je věnována na podporu akcí, které jsou zakotveny ve volebních programech národních výborů. Naopak je nutné kriticky poukázat na přetrvávající problémy a nedostatky ve výstavbě čistíren odpadních vod.

Také zabezpečování čistoty ovzduší se projevují některé problémy a nízká účinnost prováděných opatření. Lze říci, že jsme v posledních 10 - 15 letech dosáhli některých dobrých výsledků. V současné době v důsledku nedostatečné inovace, modernizace a náhrady zastaralých zařízení se opět zhoršuje účinnost čisticích zařízení, zejména v energetice. V této souvislosti se posuzuje účinnost předpisových náhrad. My jsme však ve výboru dospěli k názoru, že jeden z hlavních problémů je v kapacitách na výrobu těchto čisticích zařízení. Proto bych chtěl na tento problém upozornit a vyzvat příslušné orgány, aby se těmito otázkami vážněji zabývaly.

Soudružky a soudruzi, poukázal jsem ve svém vystoupení na některé problémy, úzká místa, ale i dosažené výsledky. Skutečnost, že současně s předáváním úkolů státního plánu a rozpočtu rozvíjí ministerstvo a jemu podřízené organizace pracovní iniciativu na jejich zabezpečení, domnívám se, že mohu vyslovit předpoklad, že úkoly budou splněny a problémy, které se vyskytují, pomocí mobilizace rezerv zabezpečeny. Proto doporučuji schválit předložený státní rozpočet a děkuji za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci Kubánkovi. Slovo má poslanec Kubíček, připraví se poslanec Plíva.

Poslanec ing. Ladislav Kubíček, DrSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci. V souvislosti s projednáváním návrhu státního rozpočtu ČSR na r. 1977 byla věnována pozornost i otázkám vědeckotechnického pokroku a využití jeho plodů ve společenské praxi. Důležitost vědy a techniky při plnění náročných úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství na příští rok je vyjádřena i v usnesení 5. zasedání ÚV KSČ slovy: "Posilovat úlohu vědeckotechnického rozvoje a urychlit postup jeho zavádění do praxe, zabezpečovat produkci výrobků vysoké kvality a technicko-ekonomických parametrů podle požadavků domácích i zahraničních odběratelů. "

Proto i výbor pro průmysl a stavebnictví ČNR věnoval této otázce značnou pozornost při projednávání návrhu státního rozpočtu ČSR na rok 1977 - kapitola "Ministerstvo výstavby a techniky ČSR".

Na základě rozboru a stanovisek zejména České plánovací komise bylo zjištěno, že  

1. řešení většiny úkolů technického rozvoje zařazených do plánu r. 1977 je aktuální a potřebné;

2. záměry uložené vládou ČSR usnesením vlády č. 103/76 a 104/76 jsou plněny pouze částečně. Převážná většina odvětvových ministerstev nepředložila ministerstvu výstavby a techniky ČSR přehled o kapacitě a komplexním zabezpečení všech úkolů plánu technického rozvoje, zejména z hlediska možnosti zkrácení průběžné doby jejich řešení a zajištění investičních i devizových prostředků pro jejich urychlenou realizaci;

3. zatím se nepodařilo NVP a resortům až na výjimky prosadit zkrácení termínů řešení úkolů, jež jsou ve většině případů řešeny od 1. čtvrtletí 1976 až do 4. čtvrtletí 1980. Tento stav v řadě případů neumožní zahrnout realizační výstupy do realizace plánu 7. pětiletky;

4. pro nezajištěnost realizace nebo nejasnosti v cílech a způsobu řešení nebylo do plánu r. 1977 zatím zařazeno 8 úkolů;

5. na část realizačních výstupů z výzkumných úkolů zařazených do návrhu plánu r. 1977 nebyly předloženy úplné podklady o zabezpečení realizace;

6. v řadě případů nejsou u resortů vytvářeny základní podmínky pro zajištění předpokládané realizace výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím státního plánu rozvoje národního hospodářství a hospodářských plánů odvětví;

7. při vytváření komplexních podmínek pro včasné vyřešení a realizaci trvají nadále vážné nedostatky, jako např. neúplné zajištění vývojových kapacit, zvláště vývojových prací v kooperaci a zajištění devizových prostředků nezbytných pro řešení a realizaci plánovaných úkolů. Z tohoto titulu není ze směrnicemi předpokládaných realizačních výstupů 10 zajištěno.

Lze konstatovat, že v MVT ČSR byla zpřísněna kontrola plnění plánu technického rozvoje a ministerstvo provádí další opatření, kterými se mají uvedené nedostatky zlepšit. Zásadní úspěch výzkumu je a bude vždy závislý na koncepci rozvoje příslušného odvětví národního hospodářství, tj. na určení rozhodujících úkolů a jejich zajištění. Komplexnost tohoto zajištění spočívá v tom, že se musí optimálně skloubit, detailně rozpracovat a propojit - s nezbytným časovým předstihem - úkoly státního hospodářského plánu s plány VHJ, jednotlivých podniků a výzkumů i ve vazbě na mezinárodní spolupráci, zejména v rámci RVHP.

Vyjasněnost koncepce perspektivy je alfou a omegou úspěchu výzkumu a tyto koncepce perspektivy rozvoje oborů a podmínky musí stanovit jak VHJ, tak i příslušná ministerstva. Důležité je, aby při sestavování plánů rozvoje podniků a jejich přípravě se zúčastňovala i příslušná výzkumná pracoviště či útvary, neboť pak tato pracoviště v souladu s nimi mohou v předstihu zajišťovat technické řešení. Jinak řečeno úloha vědecko-výzkumné základny spočívá v tom, aby stanovenou koncepci zajistila myšlenkovým potenciálem, zodpovídala za to, že výsledky její práce jsou na vysoké technicko-ekonomické úrovni, že se nezkoumá vyzkoumané.

Zkušenosti ukazují, že dobrá spolupráce při realizaci výsledků výzkumu je všude tam, kde VHJ, podniky, tedy vedení podniků má jasnou perspektivu v tom, co je potřebné řešit a jakým způsobem se budou věci realizovat. Ukazuje se, že jedna z důležitých rezerv ve zrychlení realizace výsledků výzkumu v praxi je cesta postupného vytváření podmínek pro realizaci výsledků již v průběhu vlastního řešení výzkumu. Osvědčuje se ověřovat některé závislosti přímo na provozních zařízeních a pak je v závěru výzkumu možno těžit z výsledků provozních zkoušek.

Forma koordinačních a realizačních plánů, která má přispět k zajištění realizace výzkumu a která je založena do snahy zlepšit řízení a kontrolu technického rozvoje, má i druhou stranu mince. Praxe je taková, že některé VHJ a většina odvětvových ministerstev starost o zajištěnost, propracovanost těchto plánů, projednávání s realizátory plně a zcela nezodpovědně přesunula na výzkumné ústavy či pracoviště. Někteří pracovníci ministerstev si představují svou úlohu jen čistě kontrolní, ale nepomáhají účinně zajišťovat komplexnost řešení a realizace v těch úrovních, kde ústav ani střední článek řízení nemůže tyto vazby zabezpečit.

Při plnění plánu rozvoje vědy a techniky je potřebí věnovat pozornost včasnému zabezpečování postupu řešení, rychlé realizaci ukončovaných úkolů, dalšímu uzavírání vědecko-technické spolupráce a efektivnímu vynakládání zdrojů. Cílem zvýšení náročnosti je zcela na místě požadavek na prohloubení kontroly plánu u vybraných výzkumně vývojových úkolů, při nichž by měla být připravena odpovědná opatření k odstranění nedostatků. Stejně jako zcela správně se prosazuje užší sepětí výzkumu s výrobou, spojení hospodářských a výzkumných pracovníků s dělníky k získání zkušeností v provozu, mělo by být i zákonem, že odpovědní pracovníci ministerstev a VHJ budou častěji řešit problematiku výzkumných úkolů přímo na pracovištích, seznamovat se s našimi připomínkami, což by úspěšnému řešení technického rozvoje a realizaci pomohlo často více než svolávání porad.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Administrativní přístup ke kontrole vede k tomu, že plnění plánu technického rozvoje je v průběhu řešení posuzováno velmi často jen dle čerpání nákladů a nikoliv dle dosahovaných parametrů zadání. Posuzováním plnění plánu technického rozvoje pouze podle částek finančního čerpání se celková problematika zplošťuje a zjednodušuje.

Chtěl bych upozornit, že neúměrně vzrůstá administrativa při řešení úkolů TR, která je vyvolávána stávajícími předpisy. Jako příklad uvedu vysoký počet výtisků plánů, které se vyhotovují a odesílají. Oborový výzkumný ústav odevzdává plán technického rozvoje až ve 25 výtiscích, zatímco finanční plán stačí 4x.

Výzkumné zprávy za státní úkoly vyhotovujeme až ve 25 výtiscích, a to převážně pro potřeby nadřízených orgánů a oponentních řízení. Kolik z těchto výtisků je skutečně aktivně využíváno a kolik z nich je pouze evidováno a uloženo bez tvůrčího využití? Násobte tento počet počtem státních i resortních úkolů a počtem stránek a vyjde nejen velká spotřeba papíru, ale i prostor pro uskladňování zpráv.

Snad i tyto skutečnosti by si zasloužily pozornosti centrálních orgánů.

V našich výzkumných pracovištích jsou převážně schopní lidé, z hlediska národního hospodářství jsou zajištěny i potřebné finanční prostředky pro řešení velmi vážných a důležitých výzkumných úkolů, jsou předpoklady, aby věda a technika pomáhala rozvoji našeho hospodářství a naší společnosti. Je však třeba správně usměrnit a dobře využít této nemalé duševní kapacity na řešení rozhodujících úkolů celého národního hospodářství. /Potlesk./ 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP