Pátek 17. prosince 1976

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Kubíčkovi. Slovo má poslanec Jaromír Plíva.

Poslanec Jaromír Plíva: Vážené soudružky, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté,

když jsme se seznamovali s úkoly 6. pětiletky, přesvědčili jsme se, že stavebnictví převezme v rozvoji našeho národního hospodářství náročné, progresívní úkoly. Již plán na první rok pětiletky udával nejen vysoká tempa růstu výroby, ale i vyšší požadavky na další zefektivnění stavebnictví.

I když není ještě rok uzavřen, možno konstatovat, že nástup do 6. pětiletky se podařil. V obou odvětvích ministerstva stavebnictví byl však provázen závažnými změnami v jejich výrobních programech. Bylo nutno zabezpečit vysoké růsty stavebních prací na občanské vybavenosti sídlišť, na technické vybavenosti, velmi progresívně byly určeny objemy v průmyslové výstavbě, především v souvislosti se zabezpečením palivo-energetických staveb, petrochemie, antikorózních trubek a jiných společensky rozhodujících staveb.

Docílené výsledky od počátku roku ukazují, že i když se ne všechny vysoce náročné úkoly daří realizovat v předpokládaném rozsahu, základní směry budou zabezpečeny. Například v občanské vybavenosti nebude zcela splněn plánovaný rozsah, ale objem stavebních prací za tři čtvrtletí t. r. byl proti stejnému období minulého roku zvýšen v Praze o 59 % a v Severočeském kraji o 44 %.

Z měněné požadavky měly vliv i na splnění úkolů ve výrobě stavebních hmot. Při celkovém růstu dodávek nepodaří se zcela splnit plán dodávek pro vnitřní obchod. Příčinou je pokles individuální výstavby rodinných domků a v důsledku toho snížená poptávka po řadě stavebních materiálů. Naproti tomu je zase řada stavebnin, v nichž není spotřebitelská poptávka uspokojena.

Náročné úkoly stavebnictví kladly vysoké požadavky na organizátorskou činnost jak pro zabezpečení strukturálních požadavků, řízení staveb, tak i materiálně technické zabezpečení. Významným činitelem se stala rostoucí iniciativa a aktivita dělníků.  

Rozhodující silou v iniciativě pracujících jsou kolektivy brigád socialistické práce. Jen ve stavební výrobě je v současné době ustaveno 3615 brigád, téměř s 32 tis. členy. Tyto kolektivy jsou současně nositeli nejpokrokovějších metod a způsobů socialistického soutěžení, Zlobinovy i Bassovy metody. Zvláštní místo zaujímá i soutěž za "Nejlepší průkopnický čin", která přinesla již řadu úspěchů při řešení závažných technologických problémů.

V podmínkách stavební výroby i ve výrobě stavebních hmot nalézá v současné době široký prostor uplatnění výzvy mladoboleslavských strojařů. Připojilo se k ní komplexními závazky již téměř 30 podniků ministerstva stavebnictví a jsou vytvářeny podmínky, aby v roce 1977 její zásady, podle zdokonaleného systému stavebnictví, uplatnily při rozvíjení socialistické soutěže všechny podniky resortu.

Základním úkolem stavebnictví je rozvíjet stavební kapacity, především pro průmyslovou a občanskou výstavbu, koncentrovat je na rozhodující stavby a do míst soustředěné investiční výstavby, zabezpečovat plynulý průběh a včasnost dokončování staveb. Je nám známo, že tento základní úkol vytváří řadu navazujících problémů, jejichž řešení musí zabezpečit především resort. Při projednávání návrhu rozpočtu ministerstva stavebnictví ČSR jsme se seznámili s některými kritickými místy, které nutno řešit včas, účinnými opatřeními. To bych chtěl i zde zdůraznit, nejen na adresu ministerstva stavebnictví, ale především ostatních resortů, které mají splnění úkolů výstavby napomáhat.

Tak se např. dovídáme o nezajištění jakostních izolačních materiálů, některých druhů odpadních litinových trub a tvarovek, které výrobci vypouští z výrobního programu proti ustanovení hospodářského zákoníku. Existuje spor o pokládku sdělovacích kabelů s ministrem spojů, není plně zabezpečena železniční a silniční přeprava stavebních materiálů, projevuje se nedostatek energetických zdrojů, protahuje se řešení lokalit pro těžbu kameniva ve Středočeském kraji pro výstavbu v Praze a tak se dováží kámen s vysokými náklady a zatěžováním železniční dopravy až z Jihomoravského kraje. Tato situace se stále zhoršuje a může se stát limitujícím činitelem výstavby v Praze.

Vycházíme-li ze zkušeností z velkých staveb, jsou zcela oprávněná doporučení poslanců našeho výboru, aby se na rozhodujících stavbách nejen uskutečňovaly kontrolní dny, ale dbalo na důsledné plnění jejich závěrů od počátku stavby a nikoliv až v době, když se ukazuje ohrožení splnění stanovených termínů. To se týká rovněž sdružených socialistických závazků zúčastněných dodavatelů a pracujících na těchto stavbách. Je třeba vytvářet takový stav, aby nedocházelo v zájmu dodržení termínu k povolování výjimek, nehospodárnostem a často k organizačnímu chaosu.

Nutno také zvýšit pozornost vzájemné koordinovanosti výstavbové činnosti a časovému souladu v zahajování jednotlivých akcí v určitém prostoru, zejména v Praze. Zde bych chtěl uvést jeden případ z mého obvodu, který nebude jistě ten nejzávažnější.

Jde o přípravu stavebního souboru Modřany - Komořany, v obvodu Praha 4. Zde ke všeobecně známým problémům, které vyplývají z uspěchaného, nekvalitně zpracovaného a schváleného podrobného úvodního projektu, přistupuje řada složitých, technických a koordinačních problémů z důvodů úzkých technických a časových vazeb na investice jiných investorů, jako je modřanský jez, kanalizační stoka Modřany II, centrální tepelný zdroj, modřanská komunikace, tramvajová trať atd.

V tomto směru nutno napomáhat plynulosti stavebních prací, které trpí nepřipraveností, neřešením vztahových problémů a souběhem prací z několika etap.

Náš hlavní zájem budeme muset nadále soustředit na zvyšování efektivnosti stavebních prací. Náš výbor projednával v květnu roku 1974 hlavní problémy efektivnosti stavebnictví ČSR a na počátku letošního roku jsme se přesvědčili, jak se mnohá doporučení uplatňují v praxi. Je to opravdu složitá problematika a proto ji opět zařazujeme mezi první úkoly příštího pololetí na pořad našeho jednání v souvislosti s plněním úkolů stavebnictví na rozhodujících stavbách.

Vycházíme z přesvědčení, že zvyšování náročnosti řídících pracovníků všech stupňů na efektivnost a hospodárnost průmyslové a stavební výroby a na další upevňování vnitropodnikového řízení, zůstává i nadále hlavním úkolem resortu a podmínkou pro plnění plánovaných úkolů.

Děkuji za pozornost. /Potlesk./ 

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Plívovi. Slovo má poslanec Runge.

Poslanec Václav Runge: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, společným znakem všech úkolů, které před nás postavila naše komunistická strana na svém XV. sjezdu a které jsou i součástí plánu a rozpočtu na rok 1977, je jejich stoupající náročnost, která si vyžaduje výrazně zvýšit kvalitu a efektivnost práce na všech pracovištích, na každém stupni řízení. To platí i pro tak významné úseky našeho hospodářského a společenského života, jakými jsou doprava a služby, řízené národními výbory v rámci místního hospodářství.

Náročnost úkolů plánovaných na rok 1977 je patrna například z toho, že silniční doprava se bude podílet na celkovém přírůstku veškeré nákladní přepravy více než 86 % a zároveň bude krýt celý přírůstek přepravy osobní. V silničním hospodářství se kladou mnohem vyšší úkoly než dosud na práce investičního charakteru, které jsou podstatně obtížnější než údržba a opravy silnic a místních komunikací. Podíl investic a celkových oprav prováděných krajskými silničními podniky se má zvýšit tak, aby do roku 1980 dosáhl postupně 50 % celkového objemu prací těchto organizací.

To jsou jistě závažná čísla a připočteme-li k tomu, že jejich naplnění bude nutno zajistit prakticky s nezměněným počtem pracovníků, vychází z toho jediné řešení, a to vysoký růst produktivity práce. V podstatě jsou jen dvě základní cesty, jak toho dosáhnout - vyšší využívání vozového a strojního parku a zavádění nové, výkonnější techniky. A k tomu mi dovolte několik poznámek.

Fakta prokazují, že veřejná silniční doprava hospodaří jen asi s jednou čtvrtinou veškerého vozového parku, zatímco jeho zbývající tři čtvrtiny, tj. převážná část včetně řidičů, připadá na dopravu závodovou. Ze statistiky i z vlastních poznatků víme, že využití rozsáhlého vozového parku závodové dopravy je nižší, než u dopravy veřejné. Je to pochopitelné vzhledem k jeho rozptýlení do značného množství závodů a organizací. Přitom státní automobilové dopravě se nedostává ani vozů, ani řidičů. Můžeme proto jen přivítat, že vláda ČSR přijala v červnu letošního roku usnesení, které řeší posílení veřejné silniční dopravy převodem pracovních sil, dopravních prostředků a přepravních úkolů ze závodové dopravy. Zbývá jen dodat, že je třeba dbát, aby toto opatření nebylo chápáno jen administrativně a vedlo skutečně k větší efektivnosti naší silniční dopravy. Mnozí občané totiž právem kritizují, že nákladní auta jezdí po silnici často prázdná, nebo zbytečně převážejí náklady i na velké vzdálenosti. Velké rezervy je možno hledat zejména v převozu stavebních hmot a materiálů, jehož objem činí téměř 80 % veškerých nákladů převážených po silnici.

Stejně tak si zasluhuje větší pozornost i využívání silničních strojů a mechanismů. Chtěl bych to doložit třeba na příkladu drahých finišerů pokládajících živičné koberce, které vidíme mnohdy nečinně stát, neboť vázne plynulý přísun materiálu. Totéž ovšem platí i pro silniční válce a další stroje a vnucuje se i otázka, co bude s těmi obalovnami drtí, jejichž kapacita převyšuje potřebu pro snižující se rozsah údržby a oprav silniční sítě a místních komunikací.

Vleklý problém, který je třeba energicky řešit v souladu s výsledky nedávného třetího zasedání pléna ÚV KSČ, je otázka údržby vozového a strojního parku. Stále se setkáváme s tím, že nákladní auta, autobusy a další dopravní prostředky, stejně tak jako silniční a stavební stroje, nemohou být dostatečně využívány jen proto, že nejsou kapacity na provedení vyšších typů jejich oprav, či náhradní díly. Přitom víme, že zdroje nových dopravních prostředků a strojů jsou omezené, a že je třeba proto dobře hospodařit s tím, co máme.

Ve výboru pro obchod, služby a dopravu jsme měli možnost seznámit se s tím, že dosavadní úroveň limitů na strojní investice nepokrývá potřebné dodávky podnikově plánovaných vozidel, jako například souprav tahačů, návěsů a nákladních přívěsů, které umožňují růst produktivity práce. Úzká místa zůstávají i v zabezpečování vybavenosti krajských silničních podniků potřebnou mechanizací na zimní práce apod. Proto náš výbor doporučil věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Nemělo by se zapomínat ani na uskutečňování nezbytných sociálních opatření pro pracovníky veřejné silniční a městské hromadné dopravy. To platí tím spíše, že přes veškeré intenzifikační úsilí nebude možno ani v příštím roce snížit dosavadní vysokou úroveň přesčasové práce řidičů, která je svojí výší okolo 22 % v našem národním hospodářství případem vskutku ojedinělým. Bývá také mnohdy příčinou vysoké fluktuace a podávání žádostí o rozvázání pracovního poměru.  

Tolik ve stručnosti k problematice dopravy. Nyní mi dovolte říci ještě několik slov ke službám.

Se službami mají všichni občané svoje zkušenosti; dobré i špatné. Ty dobré jsou odrazem některých opatření, ke kterým došlo v minulých letech, ať již to bylo rozšíření sítě autoopraven a vhodnější úprava jejich provozní doby, nebo větší nabídka zakázkového nábytku, další zřizování pojízdných sběren apod. Přestože všechna tato zlepšení lidé vítají, nejsou stále ještě s úrovní služeb spokojeni.

Nedávno byl například v časopise "Politická ekonomie" uveřejněn článek, kde se hovoří o výsledcích průzkumu obyvatelstva k prádelenským službám. Podle něho asi 28 % dotázaných uvádělo důvody, proč nevyužívají tyto služby: převážně šlo o nekvalitní praní, dlouhé dodací lhůty, vzdálenost sběren apod.

Mnohé by se dalo ve službách napravit, aniž by se musel zvyšovat počet pracovníků, kdyby se zlepšila řídící a organizátorská úroveň služeb a jejich materiálně technické zásobování.

I zde musí být proto při realizaci plánu na rok 1977 uplatňována především zásada - za vyšší efektivnost a kvalitu práce. To platí v plné míře i pro oblast bytového hospodářství, které představuje téměř čtvrtinu národního majetku v působnosti národních výborů. Jejich organizace, které spravují nájemní jednotky, trvale hospodaří se ztrátou. Největší položku tvoří finanční prostředky, vynakládané na údržbu a opravy bytového fondu. Přitom není prokázáno, zda objem provedených oprav odpovídá vynaloženým prostředkům. Často místo nezbytných oprav bytového zařízení vyměňují se celé agregáty, fakturují se neprovedené či nekvalitní práce a dochází i k nedodržování cenových předpisů.

Podle výsledků kontroly Českého cenového úřadu, provedené loňského roku, bylo zjištěno předražování prací na opravách vnějších konstrukcí budov v rozsahu od 8 až do 45 %.

Proti takovým případům nehospodárnosti, nekázně a nezodpovědnosti, proti všemu lajdáctví a špatně prováděné práci je třeba nekompromisně bojovat.  

Pozitivní vliv na zlepšování řízení a zkvalitňování služeb má probíhající integrační proces komunálních podniků. Chtěl bych to doložit poznatky ze svého volebního obvodu. Na chebském okrese funkcionáři národních výborů vycházeli ze zásady, že zvýšení úrovně organizátorské a řídící práce v oblasti služeb je nezbytným předpokladem pro dosažení cílů, které si naše společnost v této sféře stanovila, proto již v roce 1965 přistoupili k postupnému slučování.

Ze 14 malých komunálních podniků byly vytvořeny čtyři celky, kterým byla určena příslušná venkovská oblast. Řízeny byly městskými národními výbory. Od. 1. ledna 1976 byl vytvořen jeden Okresní podnik služeb, který řídí ONV - odbor místního hospodářství. Zkušenosti ukazují, že tento krok, ke kterému došlo za podpory stranických orgánů, byl správný.

Nový Okresní podnik služeb nejen že úspěšně plní úkoly státního plánu, ale zároveň zavedl během svého trvání již devět nových druhů služeb a ve dvaceti případech služby s távající rozšířil. Významné je i to, že se mu podařilo rozšířit pojízdné sběrny a zkrátit jejich rozvozní cyklus, a to zejména ve vzdálených pohraničních obcích a místech na Ašsku, Chebsku a Mar. Lázeňsku, kde předtím žádné služby obyvatelům poskytovány nebyly.

Při prováděné kontrole radou ONV v měsíci srpnu bylo potvrzeno, že došlo ke zkvalitnění služeb v celém chebském okrese. Jde o příklad, který v souladu s politickou linií KSČ účinně podpoří realizaci plánu na rok 1977.

Vážené soudružky a soudruzi, žijeme a pracujeme v období, kdy se náročnost práce zvyšuje na každého z nás. Jde o to, abychom všichni společně vytvořili ty nejlepší předpoklady k zabezpečení státního plánu a rozpočtu.

Náš výbor pro obchod, služby a dopravu při projednávání vycházel z možností a prostředků, jaké naše společnost má k dispozici. Proto doporučuji plán i rozpočet schválit. Současně jsem však pokládal za nutné připomenout napjatá místa, abychom si jich byli vědomi a nepouštěli je ze zřetele. Děkuji za pozornost.  

Předseda ČNR Evžen Erban: Pořadí přihlášených řečníků je vyčerpáno. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozprava je skončena a prosím zpravodaje poslance Smolu, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Smola: Soudružky a soudruzi poslanci, celá rozprava vyzněla na podporu vládního návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1977 a jeho schválení. Řečníci si uvědomují náročnost a složitost úkolů státního plánu a státního rozpočtu na příští rok a podmíněnost dalšího růstu životní a kulturní úrovně všeho našeho lidu úspěšným zabezpečením úkolů hmotného plánu vysokou efektivností a kvalitou práce na všech úsecích bez výjimky. Rozprava přinesla řadu cenných podnětů jak ve směru tvorby zdrojů, tak jejich optimálního užití. Tento kolektivní rozum bude jistě využit pro realizaci jak plánu, tak i rozpočtu na rok 1977.

Vzhledem k tomu, že žádné pozměňující nebo doplňující návrhy k vládnímu návrhu nebyly předneseny, doporučuji shodně se společnou zprávou výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk č. 9/, aby ČNR schválila vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1977 ve znění předloženém vládou ČSR, jak je uvedeno v tisku č. 7.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Smolovi za závěrečné slovo a za návrh.

Dříve než budeme hlasovat, sděluji, že ve schůzi jsou podle prezenční listiny přítomni 184 poslanci a že tedy Česká národní rada je schopna se usnášet.

Navrhuji, abychom hlasovali o celém vládním návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1977 včetně obou příloh najednou, a to ve znění společné zprávy výborů. Jsou nějaké připomínky nebo námitky proti tom