Pátek 17. prosince 1976

Poslanec Jiří Fleyberk: Vážené soudružky a soudruzi, budu hovořit k té části návrhu státního rozpočtu ČSR na rok 1977, která se dotýká rozpočtového hospodaření národních výborů.

Příprava, projednávání a schvalování rozpočtů národních výborů na rok 1977 probíhá v období, kdy nově zvolené národní výbory vlastně zahajují svou činnost.

Rozpočty národních výborů na příští rok budou spolu s plánem rozvoje národního hospodářství - 6. pětiletkou a s volebními programy Národní fronty - východiskem a základnou pro jejich činnost v celém volebním období.

Z rozpočtů národních výborů bude i v příštím roce financována rozhodující část celospolečenských nákladů na komplexní bytovou výstavbu a občanskou výstavbu, na výstavbu a udržování silniční sítě, na rozvoj veřejných služeb pro obyvatelstvo a dalších úseků národního hospodářství, dále na rozvoj školství, zdravotnictví, kulturu a na sociální zabezpečení.

Celkový objem rozpočtů národních výborů na rok 1977 bude činit téměř 63 mld Kčs a je proti roku 1976 vyšší o 3 mld 740 mil. Kčs.

V příjmové části rozpočtů NV představují dotace a subvence ze státního rozpočtu 38 mld 708 mil. Kčs. Vlastní ostatní příjmy NV budou v roce 1977 činit 24 mld 200 mil. Kčs.

Při jednání ve výboru pro národní výbory a národnosti jsme shodně se stanoviskem ministerstva financí ČSR konstatovali, že návrh rozpočtu NV na rok 1977 finančně zabezpečuje plánované potřeby na rozvoj jejich hospodářství i na kulturní a sociální opatření. Umožňuje národním výborům, aby odpovědně, a vede jek tomu, aby i iniciativně přistoupily k zabezpečení úkolů plánu, ke splnění příjmové strany rozpočtu v příštím roce a k postupné realizaci volebních programů NF.

V minulém volebním období jsme se rok po roce přesvědčovali, že přes značné napětí mezi rozpočtovými zdroji a mezi potřebami, které se každoročně projevovalo při sestavování návrhů rozpočtů národních výborů, se vždy v průběhu roku podařilo úspěšně splnit úkoly plánu v oblasti NV a dosáhnout úhrnu i příznivé výsledky v rozpočtovém hospodaření.

To svědčí o dobré finanční politice vlády ČSR, o vhodném uspořádání finančního hospodaření NV, které vytváří účinný tlak na zvyšování rozpočtových a mimorozpočtových příjmů a současně vede k tomu, aby prostředky, se kterými NV hospodaří, byly vynakládány účelně a hospodárně. Dosažené výsledky svědčí také o uvědomělém a aktivním přístupu národních výborů, jejich funkcionářů a pracovníků k hospodaření se společenskými prostředky, i o tom, že v celé té rozsáhlé oblasti národního hospodářství a státní správy, kterou řídí národní výbory, jsou ještě a vždycky se objevují určité rezervy.

Obdobná situace byla a je i při přípravě rozpočtů NV na rok 1977. Ovšem s tím rozdílem, že úkoly plánu v příštím roce jsou v porovnání s léty minulého volebního období daleko náročnější a požadavky na účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových i mimorozpočtových prostředků naléhavější než kdykoliv předtím.

Od národních výborů, ve shodě se zásadou jednoty ekonomického a sociálního programu, vláda právem očekává a požaduje, aby ještě aktivněji než dosud působily zejména na zhospodárnění a zefektivnění celého procesu investiční výstavby, na zvýšení hospodárnosti v zásobování palivy a energií, na využití fondu pracovní doby a hospodaření s pracovními silami, na využívání zemědělského půdního fondu a aby v těchto bodech daleko důsledněji využívaly své - zákonnými normami dané oprávnění vůči podnikům a organizacím i vůči neodpovědným občanům.

V souladu s tím je možno od nově zvolených NV očekávat, že budou dále rozvíjet, podporovat a využívat iniciativy a pomoci závodů, družstev, organizací i občanů při uskutečňování volebních programů NF.

Myslím, že mohu jménem výboru pro národní výbory a národnosti vyslovit přesvědčení, že národní výbory v 1. roce svého volebního období své úkoly, tak jako vždy dosud, čestně splní. /Potlesk./  

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci Fleyberkovi. Slovo má poslankyně Zdena Žáková, připraví se poslanec Chýlek.

Poslankyně Zdena Žáková: Soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

Také kulturní a školský výbor se zabýval už tradičně a se vší zodpovědností v závěru roku návrhy plánů a rozpočtů pro rok 1977, a to kapitolou školství, kultury, televize, rozhlasu, ČÚTI.

Dovolte mi z pověření výboru několik slov k problematice školství. Z minulých let všichni dobře víme, že výdaje na školství každoročně stoupaly. Ze závěrů XV. sjezdu KSČ vyplývají i pro tuto oblast nemalé úkoly. Zejména - zabezpečit usnesení předsednictva ÚV KSČ ze dne 4. června 1976 a usnesení vlády ČSSR a ČSR k dalšímu rozvoji čs. výchovně vzdělávací soustavy.

Příprava rozpočtu pro rok 1977 byla náročná. I zde bylo třeba odkrývat a mobilizovat rezervy, volit aktivní finanční opatření, projít řadou jednání. Nakonec byl plán dokončen bez rozporů a je třeba s uznáním konstatovat, že kapitola školství zaznamenává další výrazný růst proti roku 1976.

Přesto se stručně zastavím u některých problémů. Nejdříve o školství v působnosti národních výborů. Plán výkonů postihuje rychlejší tempo rozvoje mateřských škol, školních družin a klubů a školního stravování. Vyplývá to jak z přijatého Projektu dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací soustavy, tak z potřeb národního hospodářství. Za stávajícího stavu se nevrací z mateřské dovolené asi 28 tisíc žen. Přitom zvýšení počtu pracovníků v mateřských školách o 1 sílu vytváří podmínky pro návrat 9 žen k výkonu povolání. Rychlejší dynamika uvádění kapacit mateřských škol do provozu nese s sebou nároky na vybavení materiálové i kádrové.

Česká plánovací komise předpokládá pro školství v působnosti NV přírůstek 2069 osob, což postačí pokrýt výkony mateřských škol jen za předpokladu, že se na provozu nových tříd budou podílet průmyslové i zemědělské závody.  

Při této příležitosti musíme znovu konstatovat, že usnesení vlády ČSR č. 234/74 je plněno nedostatečně, že ve svých volebních obvodech velmi postrádáme usnesení federální vlády, které by mělo direktivně uložit a kvantifikovat povinnosti závodů, případně je účelově limitovat státním plánem.

Počet nepřijatých dětí do mateřských škol vzrostl za uplynulý rok o 15 122 dětí, takže na umístění čeká 45 965 dětí. V roce 1977 by nemělo být jediné kapacity, která by zela prázdnotou proto, že není plán pracovníků.

U základních devítiletých škol se zvýšil počet žáků o 7270, počet tříd však pouze o 110, neboť KNV plně respektují usnesení vlády ČSR č. 61 o hospodárném využití počtu pracovníků a situace se řeší růstem počtu žáků na třídu a přesčasovými hodinami. U škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, u lidových škol umění, domů pionýrské mládeže a ostatních zařízení nedochází k podstatným změnám. Školní družiny předpokládají růst o 6 tisíc žáků, což je v souladu s vyššími počty žáků v základních školách. I zde plánují KNV vyšší průměrné počty žáků v odděleních. Ve školním stravování je v návrzích plánů KNV počet stravovaných dětí asi o 37 tisíc vyšší, než stanoví směrnice.

Náš výbor se už několikrát zabýval zaostáváním společného stravování dětí a upozorňuje znovu na jeho řešení.

V bilanci rozdělení dorostu je výchozím usnesení vlády ČSR ze 14. 7. 1976 č. 171. V souladu s postupnou realizací dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy bude v roce 1977 přijato do středních odborných učilišť na čtyřleté učební obory s maturitou 2900 žáků z osmých tříd. Tito žáci nebyli promítnuti do plánu kvalifikovaných pracovníků a jejich přijetí bude v roce 1977 realizováno formou překročení. Pro rok 1978 a další léta bude již promítáno do návrhu plánu. Ostatní ukazatelé plánu výkonů na rok 1977 jsou plně v souladu. V oblasti plánu práce ve školství národních výborů docházelo v posledních letech k překračování plánu pracovníků zhruba o 1500 osob ročně. Plánované přírůstky nestačily pokrýt rozvoj škol a výchovných zařízení.

V roce 1977 nebude možno v průběhu roku zvyšovat na úkor neplnění přírůstků pracovníků v jiných odvětvích přírůstky ve školství, s výjimkou mateřských škol.  

Ministerstvo školství vypracovalo pro vládu ČSR materiál o efektivnějším využívání počtu pracovníků. Materiál sleduje další zhospodárnění pedagogického procesu a optimální využití stávajících počtů pracovníků. Upravuje organizační směrnice pro mateřské školy tak, aby bylo možno přechodně do roku 1980 zapsat do mateřských škol o 10 % dětí více nad dosavadní stav. Pro školy I. a II. cyklu upravuje směrnici o přespočetných hodinách atd.

Racionalizační opatření, která mají v průběhu 6. pětiletky dosáhnout celkové úspory počtu pracovníků 12 062 a v mateřských školách umístit v daných kapacitách navíc cca 30 tis. dětí, je nutno chápat jako vysoce konstruktivní, ale jen přechodná, a je třeba je řádně zajistit mzdovými fondy tak, aby finanční odměňování bylo stejnoměrné a rovnocenné s ostatními pracovníky se srovnatelnou vysokoškolskou kvalifikací v obou republikách.

V ústředně řízeném školství je počítáno s přírůstkem 306 pracovníků a ten je v plném rozsahu určen na zabezpečení přírůstků studentů vysokých škol. Pro rok 1977 plánuje ministerstvo školství přijetí 19 tisíc nových studentů do 1. ročníků denního studia vysokých škol. Jde sice o stejný počet jako v roce 1976, avšak vzhledem ke snižujícímu se celkovému počtu 19leté mládeže a nižším studijním úbytkům zvyšuje se absolutní počet vysokoškoláků. Zvýšení počtu absolventů je akutní zejména ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví. Rozpis ministerstva školství jev souladu s rozepsaným plánem pracovníků.

V rozpočtu kapitoly ministerstva školství ČSR na rok 1977 jsou tedy zabezpečeny:

1. Úkoly vyplývající z projektu rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy

2. Vyšší výkony vysokých škol

3. Stipendia

V průběhu roku 1977 zůstávají k řešení

1. Výdaje na modernizaci vysokých škol

2. Výdaje v odvětví školských zahraničních styků

3. Výdaje určené na údržbu učebních středisek ministerstva školství a objekt ministerstva školství - v částce 40 mil. Kčs

Pro školství v působnosti národních výborů je výchozí základnou pro rok 1977 rozpočet schválený vládou ČSR na rok 1976. Po odečtení částek, které jsou určeny na zabezpečení přestavby školství, činí růst neinvestičních výdajů /bez mzdových prostředků/ proti roku 1976 pouze 1,72 %. Tento nárůst nezabezpečí plně prostředky na vybavení nových kapacit mateřských a základních škol. Ministerstvo financí přislíbilo rovněž tuto potřebu v rozsahu asi 50 mil. Kčs řešit v průběhu roku 1977.

Významnou součástí dnes projednávané problematiky jsou investice. Je potěšitelné, že rozestavěnost ve školské účelové výstavbě má sestupnou tendenci. Očekává se rychlejší tempo uvádění kapacit do provozu.

Při sestavování podkladů pro vypracování návrhu prováděcího plánu školské účelové investiční výstavby na rok 1977 vycházely krajské národní výbory ze stavu základních fondů ve školství a z celkové potřeby dalších kapacit. Návrh uvádí 814,3 mil. Kčs, tj. o 18,7 mil. Kčs více proti očekávané skutečnosti roku 1976. Jako nepříznivý lze označit vývoj nově zahajovaných staveb nad 2 mil. Kčs. Vzhledem k době přípravy a době výstavby je žádoucí vyšší rozsah, aby na konci 6. pětiletky byly připraveny nové kapacity na plnění zvýšených úkolů daných populačním vývojem i postupnou realizací Projektu.

Krajské i okresní NV velmi přivítaly nové směrnice pro opravy a údržbu, které účinně napomohou modernizaci školských zařízení. Velkým problémem v oblasti investiční výstavby je nedořešení výstavby kolejí v ČSR.

Náš výbor se seznámil s tím, že v 6. pětiletce má být v ČSR v rámci KBV vybudováno 10 784 lůžek.

SPK však v současné době uplatňuje podmínku, že rozpočet jednotlivé akce nesmí přesáhnout částku 60 mil. Kčs. Tím je ohrožena výstavba 8000 lůžek, neboť převedení z KBV do účelové výstavby není řešeno. Řešení je však nezbytně nutné. Ubytování je nezbytným předpokladem k náročné práci studentů i pro kvalitní výběr uchazečů.

Soudružky a soudruzi,

chci vyslovit přesvědčení, že vynaloženému úsilí zainteresovaných orgánů při sestavování návrhu plánu a rozpočtu budou odpovídat i výsledky při plnění těchto náročných úkolů. Jménem kulturního a školského výboru doporučuji plénu České národní rady předložený návrh ke schválení. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslankyni Žákové. Slovo má poslanec Chýlek, připraví se poslanec Podlešák.

Poslanec Karel Chýlek: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, návrhy rozpočtových kapitol, které projednává zdravotní a sociální výbor, ukazují nesmírnou péči socialistického státu o zdraví a sociální blaho všech jeho obyvatel. Vysoká a neustále rostoucí úroveň této péče je umožněna ekonomickými výsledky práce nás všech. Razíme-li v této pětiletce heslo vysoké efektivnosti, pak to platí v plné míře i o sociální a zdravotní péči. I na těchto úsecích se musí vypořádat se současným stavem zdrojů pracovních sil a přistoupit k racionalizaci práce. Zejména to platí o racionalizaci práce administrativních sil, obslužných a pomocných prací, o racionalizaci pohybu a přísunu materiálu, jako je prádlo, léky, jídlo, kde se naskýtá velká možnost tovární výroby jídel a polotovarů pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče. Jsem přesvědčen, že příslušné státní orgány jsou si těchto problémů vědomy a hledají samy řešení. Efektivnost a racionalizace ve zdravotnictví a v sociální péči však nesmí v žádném případě jít na úkor pacientů a obyvatel ústavů, naopak musí vždy vést ke zlepšení péče.

Návrhem rozpočtu na rok 1977 jsou plně kryty výdaje na dávky důchodového zabezpečení podle nového zákona o sociálním zabezpečení. Rozpočet kapitoly "Práce a sociální věci" však zabezpečuje i další výdaje na rozsáhlou sociální péči podle tohoto zákona o všechny potřebné občany a rodiny, které buď trvale, anebo dočasně, tuto péči vyžadují. A co je zvlášť potěšující a čím se druhý rok šesté pětiletky výrazně odlišuje od předešlých let, je podstatné zvýšení plánovaného počtu míst v ústavech sociální péče. Bude to však vyžadovat velké úsilí ze strany resortu a národních výborů, aby plánovaný počet 1191 míst v ústavech sociální péče byl stavebními organizacemi realizován.

Připočítáme-li k tomu ještě místa, která budou pro starší občany vybudována z iniciativy a péčí národních výborů a občanů v domovech pečovatelských služeb, měl by se v budoucnu snížit počet neumístěných žadatelů do ústavů sociální péče a měla by se uvolnit i místa ve zdravotnických zařízeních.

Za dva dny, 19. prosince, uplyne 25 let od doby, kdy Národní shromáždění schválilo první zákon o jednotném, státem řízeném zdravotnictví. Tím byla uskutečněna první etapa koncepce socialistické zdravotní péče, vypracované pokrokovými lékaři v dobách druhé světové války. Takto pojatá zdravotní péče byla v následujících letech neustále rozšiřována a zkvalitňována jak po stránce odborné, organizátorské i legislativní. Poslední právní úprava, zákon č. 20 z roku 1966 Sb., o péči o zdraví lidu, slouží jako vzor mnoha socialistickým zemím. Zdraví národa a zdraví každého jedince má význam nejen pro jejich šťastný život, ale má i nesmírný význam pro celou naši ekonomiku. Zlepšování systému zdravotnictví a péče o zdraví člověka je tedy prvořadým politickým úkolem při uskutečňování usnesení XV. sjezdu KSČ. Výše rozpočtu na zdravotnictví, počet zdravotnických pracovníků, materiálové a přístrojové vybavení jsou nesrovnatelné s prostředky, se kterými začínalo zdravotnictví před 25 lety. Presto je příkazem dnešní doby šetrnost a účelné hospodaření s těmito prostředky.

Socialistické zdravotnictví pečuje o zdraví všech občanů ještě před narozením až po stáří. Zdravotnictví náleží tedy i významná úloha pečovat o pracovní sílu. Je jistě správné, že hledáme všechny cesty, jak zvýšit přírůstek pracovních sil: ať již návratem mladých žen z mateřské dovolené, pokračováním pracovní aktivity důchodců, abychom využili všech stávajících rezerv. Značné rezervy však máme např. v pracovní neschopnosti ekonomicky činných osob a těch je nemálo, téměř 5 miliónů. Protože pracovní neschopnost je souborný společenský problém, nikoliv jen zdravotnický, podařilo se počátkem sedmdesátých let soubornými opatřeními snížit pracovní neschopnost z 5,12 % v roce 1970 na 4,08 % v roce 1975, což znamená 50 000 lidí v práci navíc oproti roku 1970. Tím jsme se dostali na přední místo mezi socialistickými zeměmi s nejnižší pracovní neschopností.

To nás však nesmí nijak uspokojovat a proto zdravotnictví hledá další cesty snižování absence pro nemoc a úraz. Například velké možnosti se skrývají v účinné prevenci a léčení virových onemocnění. Více jak 30 % pracovní neschopnosti způsobují záněty horních cest dýchacích. Ale musíme se zamýšlet i nad takovými skutečnostmi, jako např. proč onemocní dítě zánětem horních cest dýchacích v předškolním věku průměrně až 5x do roka, školní dítě 3x do roka a dospělí asi tak 2x do roka? Je to dáno jen věkem a odolností, nebo existují určité chyby v denním režimu dětí v rodinách a v předškolních zařízeních, která jsou na druhé straně velmi cenným a nenahraditelným pomocníkem pro rodiny s dětmi jak z hlediska výchovného, tak i z hlediska umožnění zapojování matek do pracovního procesu. Vždyť téměř každé onemocnění dítěte znamená v praxi absenci matky či otce v práci - a jsou to tisíce dnů, které nám takto zvyšují procento pracovní neschopnosti.

Pracovní neschopnost zvyšují také nevhodné pracovní podmínky. Proto sjezdová usnesení kladou důraz na zvýšení celospolečenského postavení a zlepšování práce hygieniků a závodních lékařů v péči o pracovní prostředí a tím vlastně předcházení vzniku chorob. To ve svém důsledku znamená opět snížení pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Jsou zajisté další cesty jak snižovat pracovní neschopnost, aniž bychom to dělali na úkor zdraví člověka.

Chtěl jsem na příkladu pracovní neschopnosti ukázat, že i na úseku péče o zdraví existují rezervy. Domníváme se, že návrh rozpočtu na zdravotnictví ve výši téměř dvanácti miliard Kčs na rok 1977 je dostatečný a plně pokrývá i realizaci zdravotnických programů, schválených XV. sjezdem, jako je boj proti chorobám srdce a cév, proti rakovině, péče o matku a dítě.

Mohl bych ještě hovořit o problémech investiční výstavby ve zdravotnictví, sociální péči a v občanské vybavenosti vůbec. Omezím se však pouze na to, že bych chtěl apelovat na ministra stavebnictví, aby uvážil vypracování soustavy montovaných prvků pro výstavbu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, vypracování technologie její montáže a vyčlenit v každém kraji z daných kapacit specializovaný národní podnik pro výstavbu zařízení občanské vybavenosti.

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že výše navrhovaných rozpočtových prostředků na zabezpečování sociální a zdravotní péče v nejširším slova smyslu je dostatečná a proto jménem zdravotního a sociálního výboru navrhuji schválit návrh státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 ve znění společné zprávy výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet. /Potlesk./ 

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci Chýlkovi. Slovo má poslanec Podlešák. Připraví se poslankyně Vávrová.

Poslanec Josef Podlešák: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, předložený návrh státního rozpočtu na rok 1977 se vyznačuje dalším zvyšováním náročnosti na efektivní a hospodárný rozvoj výrobní i nevýrobní sféry. Lze tedy říci, že zabezpečujeme naplnění Směrnice pro hospodářský a sociální rozvoj ČSSR v letech 1976-1980, kterou schválilo jednání XV. sjezdu KSČ.

Tento rys náročnosti se projevuje i směrem k zemědělství. Členění státního rozpočtu do výdajových i příjmových položek bude vyžadovat další zvýšení hospodárnosti, úspornosti, ale i efektivnosti. Nutnosti tohoto přístupu jsme si plně vědomi, a proto s ním vyslovujeme souhlas. Přitom bych chtěl ocenit růst výdajů na kulturní a sociální potřeby, na vyšší pokrytí potřeb státní veterinární služby, potřeb ochrany rostlin, hospodářských meliorací atd.

Vůči zemědělství a potravinářskému průmyslu se však rozpočet i plán na rok 1977 projevuje i zohledněním a řešením dopadu sucha a vytvářením podmínek pro další rozvoj zemědělsko-potravinářského komplexu. Přitom se vychází též z toho, že při zabezpečování současných úkolů ve výrobě potravin bude nutné v některých případech přistoupit k jejich zabezpečení netradičními způsoby, resp. též skutečnost, že v některých vztazích se uvnitř odvětví zvýšila napjatost.

Přes některé tyto problémy je však nutné říci, že se socialistická zemědělská velkovýroba celkem úspěšně vypořádala s dopady sucha a že tím prokázala svou životaschopnost. Můžeme proto s pocitem dobře vykonané práce konstatovat, že přes nepřízeň počasí se nám podařilo zajistit zásobování našich občanů potravinami bez podstatných výkyvů a při zachování stability maloobchodních cen.

V této souvislosti myslím, že je správné ocenit úsilí pracovníků odvětví zemědělství, ale i našich občanů a pracujících v závodech, kteří se podíleli v letošním roce na zvládání zemědělských prací. Větší pozornost řešení materiálních i ekonomických potřeb zemědělství v současné době, tak jak se promítá a je zakotvena ve státním plánu a rozpočtu na rok 1977, můžeme pokládat nejen za ocenění dosavadního úsilí našich zemědělců a potravinářů, ale současně i za projev docenění této oblasti v našem národním hospodářství a celé společnosti. Tuto pozornost potřebám dalšího rozvoje kladně hodnotí družstevní rolníci i pracovníci státních statků při zabezpečování plánovaných úkolů na příští rok. Uvědomují si svoji odpovědnost za maximální a hospodárné využití vytvářených podmínek, zvláště v oblasti chemie a investiční výstavby. Při zabezpečování realizace plánovaných úkolů letošního roku i v přípravě na úkoly příštího roku si staví náročné úkoly. V živočišné výrobě ve zvyšování užitkovosti a hospodárném využívání krmiv, zejména jadrných. V současné době též usilují o hledání nových zdrojů krmiv a jejich maximální využití. Zimní kampaň, která je zaměřena na rozvoj využívání a vyhledávání dalších rezerv. Ve státním rozpočtu je úsilí zaměřené především na soustřeďování sil a snižování rozdílů ve výnosech a zajištění živočišné výroby zelenou pící v co nejširším měřítku a zejména více než tomu bylo v minulých letech. Počítá se též s větším rozšířením meziproduktu.

Musíme si však uvědomit, že tyto záměry budou při realizaci a správném uplatnění vyžadovat velké politicko-organizátorské úsilí, na kterém bychom se také my měli podílet. Pozitivní rysy současného vývoje v zemědělství a jejich předpokladů v příštím roce však mají některé úseky, kde se projevují problémy a napjatost, na kterou bych chtěl obrátit pozornost příslušných orgánů. Např. se mají zvýšit dodávky strojů a zařízení pro zemědělství. V této oblasti však jsou některé úseky, kde nedostatek mechanizace negativně ovlivňuje další rozvoj výroby. Zejména nízké dodávky nákladních automobilů, hlavně ve velkých a kooperujících celcích, působí problémy v zajišťování dopravy a přepravy zemědělských produktů uvnitř i vně zemědělských podniků. Nedostatek dopravníků na chlévskou mrvu způsobuje, že není dostatečně zajišťována jejich náhrada v případě opotřebení. Obdobná je situace ve strojích na zpracování cukrovky atd.

Chtěl bych také hovořit o problémech v nákupu a využití ovoce a zeleniny. Na tyto problémy však už poukázal společný zpravodaj. Domnívám se, že jeho připomínky budou vzaty v úvahu příslušnými orgány. My v našem výboru se chceme touto problematikou zabývat v příštím pololetí. Přitom se budeme orientovat na realizaci zpracované koncepce tak, abychom pomohli vytvořit předpoklady pro zabezpečení potřebné výroby i využití toho, co se vypěstuje.  

Zkušenosti nás poslanců ukazují, že při změnách výrobních vztahů v zemědělství je třeba dát přednost specializaci, která nejúčinněji působí k růstu další výroby. Také ministerstvo na tento způsob organizace klade v současné době větší důraz. Proto oceňujeme úsilí v tomto směru a chceme ho podpořit. Jsme si přitom vědomi toho, že specializace je náročnější na organizátorskou práci, na soustřeďování a vybavování fondů, na vyhledávání vhodných podmínek. Domníváme se, že vede jistěji nejen ke zvyšování výroby, ale také k lepšímu využití zemědělské produkce. A to je to, co dnes nejvíce potřebujeme. V plánu na příští rok se klade důraz na přednostní rozvoj chovu skotu. Domnívám se, že je to správné a že to odpovídá potřebám rozvoje. Chtěl bych však přitom upozornit, že se nám nepodařilo v 5. pětiletce splnit plán ve výstavbě stájí pro dojnice. Dnes ještě máme ustájeny dojnice v řadě případů v malých, nebo zastaralých stájích. Některé z nich dokonce neodpovídají předpisům o bezpečnosti práce. Proto se domnívám, že i vzhledem k dalšímu potřebnému rozvoji v této oblasti je třeba položit důraz na výstavbu těchto stájí a jejich modernizaci.

Náročnost úkolů příštího roku a současné problémy rozvoje zemědělství a potravinářského průmyslu vyžadují dále zvyšovat pracovní aktivitu všech jeho pracovníků a zaměřit ji na plnění plánovaných úkolů. Hospodárné využívání všech podmínek a prostředků i hledání cest k využití rezerv musí být jejím obsahem. Při jejím rozvíjení dobře působí pozornost, kterou plán a rozpočet věnují rozvoji zemědělství v příštím roce. Toto opatření pracující našeho odvětví vítají a jsem přesvědčen, že mohu vyslovit přesvědčení, že udělají vše, aby i v příštím roce se postoupilo v plnění základního úkolu XV. sjezdu KSČ, tj. při dalším zvyšování soběstačnosti v potravinách.

V důsledku toho, že státní rozpočet pro příští rok vychází z uvedených předpokladů a napomáhá jejich zabezpečení, doporučuji, abychom státní rozpočet schválili tak, jak je navržen. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP