Pátek 17. prosince 1976

S velkou naléhavostí zazněl požadavek vyšší efektivnosti také v programovém prohlášení naší vlády. Ne náhodou jsme zdůraznili především iniciativní plnění povinností všech hospodářských i řídících pracovníků.

Víme, že značná zodpovědnost spočívá především na závodech, podnicích a generálních ředitelstvích. Zásadní východiska ekonomické činnosti se rodí už při rozpisech plánů, vyvěrají z přijetí konkrétních opatření, včetně těch, která směřují k prohloubení normotvorné činnosti, úrovně kalkulací i evidence a rozborů výrobních nákladů. Aktivnější úlohu musí sehrávat zejména předvýrobní útvary - konstrukce, projekce, technologie výroby. Těžiště našeho úsilí tkví zejména v kvalitativních ukazatelích. Podle nich je zapotřebí hodnotit úroveň veškeré práce a na ně více orientovat socialistické soutěžení, podněty zlepšovatelů a komplexních racionalizačních brigád.

Klíčovou oblastí, která i nadále bude vyžadovat trvalou péči, je investiční výstavba. Není žádným tajemstvím, že objem investic neustále roste, že stavíme díla stále větší, modernější a složitější. Proto pokládáme za podstatný a namnoze rozhodující ten požadavek, aby se zkracováním doby výstavby včas uváděly kapacity do bezporuchového provozu, snižovala se rozestavěnost a dodržovaly se rozpočtové náklady. Právě u investic je často počátek úspěšného řešení celé řady dalších navazujících problémů, tady se rozhoduje o zaměření, profilu a efektivnosti ekonomiky na dlouhou dobu kupředu.

S velikou starostlivostí sledujeme vývoj zásob. Jsme rádi, že ve srovnání s předchozími lety došlo k určitému zlepšení. Je to důsledek opatření provedených naší vládou, ministerstvy, VHJ i podniky. Zároveň si ale musíme přiznat, že jsme bohužel nesplnili plán ve zrychlení obrátky zásob. Ani jejich struktura dosud neodpovídá současným potřebám národního hospodářství. Jsme toho názoru, že při lepším hospodaření bychom mohli umrtvené hmotné i finanční prostředky použít daleko efektivněji v jiných sférách reprodukčního procesu. Nad nepříznivým vývojem zásob by se měli zamyslet zejména v resortu ministerstva stavebnictví, kde se z nejrůznějších příčin - objektivních i subjektivních - koncentruje přes 67 % z jejich celkového přírůstku v letošním roce.

Soustředěnou péči vyžadují mimořádně náročné úkoly ve vnějších ekonomických vztazích. Máme společný zájem na tom, aby byly splněny velké vývozní úkoly a dostihli jsme předpokládaných cenových relací. Situace, která se na světových trzích vytvořila, neodkladně žádá zvyšování konkurenční schopnosti našeho zboží. To je podmíněno zvláště technickou i estetickou úrovní výrobků a pohotovým servisem. Efektivnost vývozu a maximální hospodárnost při využívání dovážených strojů, surovin a materiálů se musí stát základním kritériem kvality organizátorské a řídící činnosti hospodářské sféry.

Základem stability vnějších ekonomických vztahů je prohlubující se spolupráce se Sovětským svazem, který je naším největším dodavatelem i odběratelem. Tato skutečnost je pro československé národní hospodářství zásadním předpokladem úspěšného rozvoje a dává mu plné jistoty pro budoucnost. Mnohokrát jsme se u sovětských soudruhů setkali s aktivním pochopením pro realizaci našich záměrů. Jsme si zároveň vědomi toho, že v socialistické ekonomické integraci, v dobrých vztazích se zeměmi socialistického tábora, spočívá záruka splnění šestého i dalších pětiletých plánů.

Velmi zodpovědně hodláme v příštím roce přistupovat k zásobování vnitřního trhu. I naši nepřátelé přiznávají, že máme bohatý trh a jeho úroveň se neustále zvyšuje. Maloobchodní obrat v letošním roce vzroste o 3,4 % a v příštím roce o dalších 3,7 %. Zásobování potravinami je plynulé. Podstatně se zlepšila situace v prodeji nábytku. Na trhu je dostatek automobilů. Přes tato pozitiva si musíme přiznat, že je ještě pořád dost zboží, které se obtížně nakupuje a že i jakost a účelnost výrobků rozhodně nepatří k těm otázkám, které bychom mohli ztrácet ze zřetele.  

Z hlediska návrhu, který dnes předkládáme, chci podtrhnout, že stále bohatší zásobování vnitřního trhu a řešení strukturálních problémů je předpokladem plynulé realizace peněžních příjmů a tvorby zdravých úspor obyvatelstva. Ovlivňuje stabilitu měny, spoluvytváří sociální jistoty občanů a je významným nástrojem hmotné zainteresovanosti pracujících na růstu výkonů.

Péče o blaho člověka, o uspokojování jeho rostoucích hmotných a duchovních potřeb je hlavním cílem naší socialistické společnosti a její vedoucí síly - Komunistické strany Československa. Vláda ČSR, jak včera uvedl v programovém prohlášení předseda vlády s. Korčák, si klade v souvislosti s realizací hospodářského a politického programu XV. sjezdu náročné cíle v oblasti společenské spotřeby, zvláště ve zdravotnictví, sociálním zabezpečení, školství, kultuře a tělesné výchově.

Neinvestiční výdaje státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů za hlavní odvětví této sféry dosahují pro příští rok částky 69,6 mld Kčs, tedy 47 % celkových navrhovaných výdajů. Jde o obrovské prostředky, které jednoznačně svědčí o přednostech našeho socialistického zřízení, ale zároveň nás zavazují, abychom s nimi nakládali účelně a hospodárně.

Tak jako v minulých letech i v roce 1977 nejvíce poskytneme - plných 62 % - na účely sociálního zabezpečení. U zákonných dávek důchodového zabezpečení, včetně věcných dávek, počítáme s částkou 27,2 mld Kčs. V jejich růstu se odrážejí opatření ke zdokonalení soustavy důchodového zabezpečení. Během dvou let se zvyšují výdaje na tyto dávky o více než 4 mld Kčs. Úhrn dávek nemocenského pojištění bude činit 12,8 mld Kčs, z toho dávky související s péčí naší společnosti o matku a dítě 8,3 mld Kčs.

Velká pozornost je v souladu se záměry politiky komunistické strany věnována těm občanům, kteří po celoživotním úsilí prožívají zasloužený odpočinek. Zvyšujeme počty míst v ústavech sociální péče, abychom mohli postupně umístit každého, kdo o umístění požádá. Zároveň rozvíjíme různé formy pečovatelské služby. Budeme rozvíjet i mimoústavní péči, jejíž moderní formou je zřizování domů s pečovatelskou službou. Počátkem roku 1976 bylo v ČSR celkem 120 domů tohoto typu.  

Naše zdravotnictví má ve srovnání s ostatními zeměmi velmi dobrou pověst. V počtu obyvatel na 1 lékaře zaujímáme v současné době třetí místo na světě.

V roce 1977 dáváme na zdravotnictví téměř 12 mld Kčs a vytváříme dostatečné finanční podmínky pro další zkvalitnění zdravotní péče. Návrh nezapomíná ani na prostředky, které zajistí provoz a další zvýšení výkonů léčebných zařízení, ani na rozšíření počtu lékařských míst v ambulantní péči, zvýšení počtu lůžek v nemocnicích - o 188 a v odborných léčebných ústavech - o 565. Na léky poskytneme 2116 mil. Kčs a na speciální zdravotnický materiál 650 mil. Kčs. Hospodárnost i v tomto směru je tedy konkrétním požadavkem adresovaným lékařům, zdravotnickým pracovníkům i našim občanům, je výzvou k intenzívnější osvětové práci a k promyšlené výchově.

Nemálo starostí někdy dělá našim maminkám umisťování dětí do jeslí. Během příštího roku přibude 2704 míst a my jsme připraveni podpořit tento záměr finančními prostředky.

Pamatujeme také na finanční zajištění celospolečenských zdravotnických programů, jako je zlepšení péče o matku a dítě, o staré a dlouhodobě nemocné občany, o ty, kteří trpí cévními, srdečními a nádorovými chorobami.

S porozuměním se u vás, poslanců, setkaly včera úkoly vlády, které se týkají zkvalitňování výchovného a vzdělávacího systému. Jeho cíl - vyšší úroveň souladu požadavků rozvoje společnosti a jednotlivce není otázkou několika týdnů nebo měsíců. Vyžaduje dlouhodobou koordinaci vzájemného postupu všech ministerstev a ústředních orgánů, národních výborů i společenských organizací. Víme, že jde o náročný proces, ale také víme, že je to proces nevyhnutelný a že přinese prospěch celé společnosti. Už dnes vyžaduje konkrétní opatření. Zajišťujeme finanční prostředky na modernizaci a vybavení škol, na úhradu výdajů spojených s pořízením nových učebních pomůcek, na nákup nových učebnic, na úhradu zvýšené potřeby mzdových prostředků v souvislosti s vyššími úvazky učitelů. Očekáváme přitom, že škola, rodina, podniky, závody a organizace Národní fronty povedou naše dorůstající pokolení k tomu, aby si těchto vymožeností vážilo.  

Stále větší požadavky věnuje náš stát na rozvoj kultury a očekává, že bude sehrávat ještě výraznější úlohu při formování socialistického člověka. Rostou náklady spojené s rozvojem televize jako nejmasovějšího kulturně politického komunikačního prostředku. V roce 1977 je příspěvek na provoz o 9 % vyšší než v roce 1976. Jsme si přitom vědomi toho, že právě televize účinně ovlivňuje vztah lidí k úkolům současnosti a budoucnosti.

Nezapomínáme ale ani na minulost, na hodnotná díla našich předků. Půl miliardy korun poskytneme na nutnou opravu a údržbu památek a historických jader měst. A tak bych mohl uvádět a pokračovat v dalších příkladech.

Podstatné ale je to, že prostředky vynakládané na společenskou spotřebu jsou odrazem péče státu o celistvý rozvoj životní úrovně. V průměru připadne na 1 obyvatele ČSR ročně 7271 Kčs. Nejde o malou částku a tím spíše s ní musíme promyšleně, odpovědně a cílevědomě hospodařit.

Ve vašich volebních obvodech se jistě občané zajímají o tempo řešení bytové výstavby. V této pětiletce hodláme v ČSR postavit 413 tisíc bytů. V příštím roce 1977 dostane nový byt více než 79 tisíc rodin a téměř stejný počet bytů má být zahájen. Na financování komplexní bytové výstavby se počítá s částkou téměř 12 mld Kčs.

Postupné zlepšování bydlení je jedním ze základních úkolů při zajišťování růstu životní úrovně. Žádný soudný člověk nemůže popřít, že funkční a estetická úroveň nově postavených domů se neustále zvyšuje. Téměř stoprocentní je vybavení ústředním topením, teplou vodou a kuchyňskými linkami. Zvyšuje se podíl bytů s třemi a více pokoji, roste jejich podlažní plocha. Ne všichni občané si dosud uvědomují, že úhrada za užívání těchto moderních bytů patří mezi nejnižší na světě a náš rozpočet přispěje v příštím roce ke krytí těchto nákladů částkou 2,9 mld Kčs.

Chci podtrhnout, že koncepcí a lokalizací bytové výstavby hodláme pomáhat ke stabilizaci a náboru pracovních sil pro důležitá odvětví národního hospodářství a preferované oblasti.

Lidé velkorysost bytové politiky oceňují. Zároveň ale oprávněně kritizují zaostávání výstavby objektů technické a občanské vybavenosti, komunikací, obchodních, školských a zdravotnických zařízení. Je nesporné, že se tím snižuje jednak kvalita bydlení v nových moderních sídlištích, jednak efektivnost vynakládaných prostředků. Proto v nastávajícím období se zaměřujeme na předstih územní přípravy pro novou bytovou výstavbu a rychleji budujeme komunikace, kanalizace, zdroje tepla a teplé vody a zabezpečujeme celý komplex občanské vybavenosti. Domníváme se, že právě tak jako u bytové výstavby by se i tady měly účinněji projevit prvky typizace. Jde nám přece o spokojenost lidí a ta rozhodně stojí za vyšší a efektivnější úsilí.

Návrh, který dnes posuzujete, rovněž zabezpečuje politické a hospodářské funkce orgánů socialistické státní moci a správy, národních výborů.

Objem jejich rozpočtů má v roce 1977 dosáhnout téměř 63 mld Kčs, a to je o 6,3 % více než letos. To představuje 51,3 % celkového objemu rozpočtové soustavy ČSR. Tento růst svědčí o rostoucích úkolech národních výborů v bytové výstavbě, na úseku služeb, životního prostředí, ve sféře kulturní a sociálního zabezpečení i v oblasti investiční výstavby rozpočtových a příspěvkových organizací.

Vlastní plánované příjmy národních výborů kryjí jejich rozpočtové výdaje z 37,0 %. Jejich hlavním zdrojem budou i v příštím roce prostředky, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ČSR. Jejich celková výše se proti minulému roku zvyšuje o 3,6 mld Kčs, tedy o 10,3 %.

Rozvoj hlavního města Prahy patří, jak zdůraznil XV. sjezd, mezi rozhodující úkoly dalšího období. Finančně jej zabezpečujeme 13,3 mld Kčs. Budou věnovány na řešení základních otázek nutných pro život města, hlavně na výstavbu komunikačního systému, bytovou výstavbu, občanskou a technickou vybavenost.

Značné prostředky jsou určeny i pro vybrané okresy Severočeského kraje. Uvědomujeme si totiž, že zde se koncentruje těžba uhlí, výstavba elektráren, nových podniků a závodů. Nebylo by jistě správné zapomínat přitom na ochranu životního prostředí i na ostatní podmínky nutné ke šťastnému životu obyvatel.

V návrhu rozpočtu počítáme také s dalším zkvalitňováním silniční sítě. Pro dokreslení uvedu několik čísel. Kromě investic na vybranou silniční síť ve výši 662 mil. Kčs je na údržbu a běžné opravy silnic a místních komunikací zajištěna částka 4 mld Kčs a na velké opravy silnic 1,6 mld Kčs. Dlouhodobým záměrem finanční politiky našeho ministerstva je trvalé zajišťování podílu velkých oprav na úkor drobných rekonstrukcí a údržby.

Prostředky zajišťujeme zejména na ty akce, které vedou k větší propustnosti hlavních tahů a zvýší plynulost a bezpečnost silniční dopravy. Víme, že tento úkol není snadný a že předpokladem jeho uskutečnění je růst specializovaných stavebních kapacit v jednotlivých krajích. Podniky ministerstva stavebnictví, které se dosud ve značné míře na provádění oprav podílely, plní totiž v souladu se státním plánem jiné důležité úkoly. Národní výbory budou muset vyvíjet tlak na vlastní stavební silniční organizace, aby prováděly v daleko větší míře práce náročnějšího charakteru, kterými by se modernizace silniční sítě urychlila.

Obdobně jako v předchozích letech pamatujeme na harmonický rozvoj vybraných oblastí, a to ve výši 300 mil. Kčs. Přispějeme tak k tvorbě lepších ekonomických i společenských podmínek života v těchto územích.

Chci zdůraznit, že - v zájmu plynulého proporcionálního rozvoje celého národního hospodářství - budou zvláště národní výbory muset účinněji dbát o hospodárnost a účelné vynakládání prostředků. Stanovené výdaje jsou maximální a je naší povinností hledat cesty k další mobilizaci vlastních zdrojů.

Návrh zákona o státním rozpočtu ČSR ukládá naší vládě zajistit přepočet státního rozpočtu republiky na nové velkoobchodní ceny platné od 1. ledna 1977. Přestavba velkoobchodních cen byla velmi náročným, avšak nutným úkolem k zajištění reálnějšího vyjádření hodnotových vztahů v národním hospodářství. Zdokonalení soustavy těchto cen představuje jeden z nástrojů k účinnější podpoře růstu efektivnosti a společenské produktivity práce. Zároveň může vytvořit objektivnější podmínky pro společensky prospěšné hodnocení vyšší kvality.

Přepočtem státního rozpočtu na nové velkoobchodní ceny, který se v těchto dnech dokončuje, se samozřejmě věcné úkoly nezmění. Budeme sledovat, aby při promítání změn velkoobchodních cen do plánů na všech úrovních řízení nedošlo k změkčování původně stanovených záměrů. Všude tam, kde by se vyskytla snaha o získání neoprávněných výhod v důsledku přepočtu velkoobchodních cen, budeme důsledně a principiálně zasahovat.

Naše vláda v září přijala řadu aktivních opatření, zaměřených na řešení důsledků některých nepředvídaných okolností, které změnily podmínky pro plnění letošních úkolů a pro přípravu plánu a rozpočtu na rok 1977. Vycházeli jsme z požadavku dosáhnout ještě letos maximálně možných úspor, a vytvořit tak dobrá východiska pro plán a rozpočet příštího roku.

Pro rok 1977 byla přijata náročnější kritéria pro poskytování některých neinvestičních dotací a jiných neinvestičních výdajů státního rozpočtu. Zkrátili jsme limity výdajů na pohoštění a dary, zpřísnili jsme směrnice pro neplánované dotace a výdaje ze státního rozpočtu.

Příjmy do státního rozpočtu jsou podloženy zpevněním ukazatelů snížení nákladů v porovnání s minulým obdobím. Nyní půjde o to, aby všechna přijatá opatření byla plně zajišťována, realizována a kontrolována.

Splnění cílů vytyčených státním rozpočtem na rok 1977 bude do značné míry záviset na tom, jak se nám podaří v celém reprodukčním procesu využít rezerv. Jejich podstata je obsažena v růstu produktivity práce, ve zvyšování technické úrovně i kvality výrobků, ve snižování nákladů, v rovnoměrném zajišťování plánu, ve zdokonalování řízení a podobně. A to je soubor úkolů i program, který se tyká všech podniků, závodů i národních výborů, orgánů a institucí.

Také my se k tomuto programu hlásíme. Pro jeho uskutečnění chceme aktivně využít i finančních nástrojů a jejich působení. Při poskytování prostředků musíme důsledněji zvažovat, zda organizace aktivně přispívají k řešení ekonomických problémů. A pro oprávněnost jejich požadavků bude rozhodující celospolečenský efekt.

V souvislosti s uplatňováním těchto nových měřítek se neobejdeme bez zvyšování kvality a kritičnosti ročních rozborů. Musí poskytovat objektivní podklady pro přijímání konkrétních opatření, zaměřených na růst hospodárnosti, na upevňování plánovací a finanční kázně, státní, podnikové a osobní disciplíny. Úspěšné zvládnutí úkolů, o kterých jednáme, je podmíněno společenskou odpovědností a náročností na úroveň řídící práce.

Počítáme zároveň s praktickým využíváním finančních revizí a kontrol. Vždyť jejich závěry nemohou a nesmí zůstat formálním a suchým konstatováním, ale musí směřovat k řešení nedostatků a k tomu, aby se zabránilo jejich opakování. Širokým polem působnosti je také ochrana a údržba majetku v socialistickém vlastnictví. A to je oblast, které je třeba věnovat stálou pozornost. Jednoznačně řečeno, boj proti nedostatkům a odhalování jejich příčin je pro nás stále aktuálním úkolem.

Cíle roku 1977 - i když jsou jistě obtížné - nejsou nereálné. Naší nejcennější devizou zůstává odpovědná, poctivá a cílevědomá práce. Jak řekl generální tajemník ústředního výboru strany a prezident republiky soudruh Husák na XV. sjezdu: "Naše jistota vyplývá ze schopnosti naší strany, z nashromážděných sil a zkušeností, z obětavosti našeho lidu, z naší příslušnosti k socialistickému společenství a bratrské spolupráce se Sovětským svazem. Před naším lidem je perspektiva dalšího upevnění životních a sociálních jistot, soustavného růstu životní úrovně. Jsme přesvědčeni, že naši dělníci, rolníci, inteligence pod vedením KSČ vynaloží všechny své síly pro splnění tohoto náročného programu."

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci,

jménem vlády České socialistické republiky navrhuji, aby Česká národní rada schválila předložený návrh státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji soudruhu ministrovi za zdůvodnění návrhu.

Přerušuji nyní schůzi na 20 minut.

/Schůze přerušena v 10.08 hod. a opět zahájena v 10.25 hod./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušenou schůzi. Přistoupíme k rozpravě k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977.  

Do rozpravy se přihlásilo 10 poslanců. Jako první vystoupí poslanec Jiří Fleyberk. Připraví se poslankyně Zdena Žáková.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP