Čtvrtek 16. prosince 1976

Místopředseda ČNR František Toman: Vážená Česká národní rado, vážené soudružky a soudruzi. Programové prohlášení vlády ČSR, které předkládá vláda našemu dnešnímu plenárnímu zasedání, je nejen významným ústavním právním aktem, ale je současně velmi důležitým politickým i ekonomickým dokumentem, poněvadž vyjadřuje rozpracovanost náročných úkolů XV. sjezdu KSČ v podmínkách České socialistické republiky.

Splnění náročných úkolů a cílů, zakotvených v dokumentech XV. sjezdu vedoucí síly naší společnosti - Komunistické strany Československa - je zárukou rozvoje naší socialistické společnosti a dalšího zvyšování životní úrovně našeho lidu. Toto splnění je tedy věcí cti a mravní odpovědnosti nejširších vrstev všech našich občanů. Je to i morální závazek pro všechny členy Čs. strany lidové, ke kterému jsme se nejen slovy, ale i činy plně přihlásili.

Chtěl bych tedy vládu ČSR ujistit jménem poslanců - členů Čs. strany lidové, že v celé naší práci a s největším úsilím jak v orgánech ČNR, tak ve volebních obvodech budeme aktivně přispívat k plnění úkolů hmotného a kulturního rozvoje naší socialistické vlasti a to v intencích předkládaného programového prohlášení.

Uvítali jsme, že programové prohlášení vlády má návaznost na úspěšné výsledky uplynulého období. Vždyť uplynulá léta patří právem po stránce ekonomické k velmi úspěšným obdobím našeho socialistického rozvoje. Tyto výsledky, tento rozvoj není dílem náhody, nýbrž je důkazem, že absolutní většina našich občanů dala svou důvěru a podporu politice ústředního výboru Komunistické strany Československa a Národní fronty. Oceňujeme při této příležitosti, že i vláda České socialistické republiky odpovědně a čestně splnila své úkoly za účinné podpory naší široké občanské veřejnosti.

Jsme rádi, že na základě politicko-výchovného působení i v řadách členů Čs. strany lidové je stále více těch, kteří svou prací jsou příkladem pro ostatní a snaží se dávat společnosti více, než se od nich žádá. Tvořivý přístup členů naší strany se kupříkladu velmi konkrétně projevil při plnění volebních programů Národní fronty. Na počest XV. sjezdu KSČ a u příležitosti voleb do zastupitelských sborů splnili hodnotné socialistické závazky, které představují přínos za více než 33 milionů korun.

Pondělní zasedání předsednictva ústředního výboru Čs. strany lidové se zabývalo závěry pátého zasedání ústředního výboru KSČ a jeho usnesením ke státnímu plánu rozvoje národního hospodářství v příštím roce. V této souvislosti vedení naší strany vytváří další účinná opatření v tom směru, aby každý člen strany svým osobním angažovaným pracovním i politickým podílem co nejvíce přispěl k prosazování vysoké efektivnosti společenské výroby a ke zvyšování kvality práce. Jsme si plně vědomi toho, že boj o pochopení nových a náročnějších úkolů je bojem o vědomí lidí a o jejich přeměnu v občana socialistických kvalit. Jako složka Národní fronty učiníme vše pro činorodý vztah našeho členstva k potřebám socialistické společnosti, k rozvoji pracovní iniciativy a občanské angažovanosti.

Všechny tyto zásady v politickovýchovné a politickoorganizátorské práci chceme použít i při náročné realizaci programového prohlášení vlády. Uvedené prohlášení jako analytická směrnice bude vyžadovat vytváření příslušných podmínek pro svou realizaci a nemůže se také obejít bez vzájemné součinnosti ekonomických i morálních stimulů. Přitom nejde o jednorázovou záležitost, nýbrž o trvalý proces, ve kterém je nutno rozmnožovat iniciativu a aktivitu našich pracujících.

Účinnost pomoci našich poslanců při realizaci programového prohlášení vlády v orgánech ČNR a ve volebních obvodech bude závislá v prvé řadě nejen na jejich ochotě a aktivitě, ale především na jejich politicko-odborné připravenosti k plnění náročných úkolů v činnosti poznávací, kontrolní, iniciativní či legislativní. Ústřední výbor Čs. strany lidově plánuje v tomto směru příslušná seminární školení. V minulém období se nám velmi osvědčila na tomto úseku pomoc Klubu komunistických poslanců a vedení České národní rady. Za osvědčené formy této pomoci a součinnosti se přimlouváme i v tomto volebním období.

Jsme si plně vědomi rovněž té skutečnosti, že realizace programového prohlášení není zdaleka jenom záležitostí vlády, ale že se dotýká všech našich občanů. Péče o šťastný a spokojený život lidí je základním posláním tohoto dokumentu dalšího socialistického rozvoje.

Tento úkol bezprostředně navazuje na splnění základního cíle hospodářské a sociální politiky KSČ, pokud jde o další zvyšování životní úrovně obyvatelstva. Uvítali jsme proto, že vláda za svůj prvořadý úkol pokládá zabezpečit plynulost zásobování obyvatelstva, a to rozšiřováním výběru kvalitnějšího a technicky dokonalejšího zboží. Totiž náš vnitřní trh je nejen vizitkou výroby a obchodu, nebo obrazem vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů, avšak je současně ukazatelem spokojenosti či nespokojenosti našich občanů. V socialistické společnosti nemůže se úloha vnitřního obchodu omezovat jen na prosté "zprostředkování" tržní osobní spotřeby - jak je tomu v konzumní buržoazní společnosti, nýbrž obchod spolu s výrobou musí přispívat jako jeden z nástrojů k tvorbě socialistického způsobu života a aktivně působit na vývoj spotřebitelské poptávky. Pokládám proto za správné, že v potravinářském zboží se i nadále pozornost vlády zaměří na zlepšení výživy obyvatelstva při respektování racionálních prvků tak, aby bylo nabízeno především zboží výhodné ze zdravotních aspektů. V průmyslovém zboží vyvstává i nadále společný úkol obchodu a výroby přinášet na trh takové výrobky, které pomohou dále zvýšit vybavenost domácností a přispějí ke zvýšení kulturnosti bydlení i usnadnění domácích prací. V popředí zájmu vnitřního trhu by mělo být zabezpečení dostatečné nabídky vhodného zboží pro matky a děti, aby byla zajištěna účinnost všech přijatých opatření ke zvýšení populace.

Vzhledem k tomu, že XV. sjezd KSČ označil rozvoj výroby spotřebního zboží, zdokonalování služeb obyvatelstvu a vysokou životní úroveň zásobování vnitřního trhu za významný politický úkol, jeví se nutným: ještě energičtěji odstraňovat nedostatkovost některých druhů spotřebního zboží na vnitřním trhu, zvyšovat náročnost na kvalitu spotřebního zboží a nepřipustit ani výrobu, ani prodej nekvalitních výrobků. Ke zvýšení znalosti nákupních záměrů obyvatelstva bude nutno zdokonalit výzkum trhu a získané poznatky správně a včas uplatňovat u výroby.

Stále platí úkol zlepšit dodavatelsko-odběratelské vztahy a prohloubit hospodářské vazby mezi obchodem a výrobou. Hlavní pozornost by se měla soustředit na rozšíření a zlepšení skladovacích podmínek v obchodě, zejména pak na budování moderních skladových kapacit. Důležitou oblastí zůstává modernizace obchodní sítě a zdokonalování řídící činnosti ve vnitřním obchodě za účelem dosáhnout úspor živé práce.

Neustálý růst životní úrovně a velké tempo vybavování domácností předměty dlouhodobé osobní spotřeby vyvolává stále větší a větší požadavky našich občanů na služby.

Chtěl bych zdůraznit, že nejde jen o požadavky na množství služeb. V daleko větší míře než dosud půjde v budoucnu o kvalitu služeb. Přitom kvalitou služeb nemůžeme rozumět již jen jakost práce - ta by měla být samozřejmá, ale jde o to, aby všude byl zajištěn široký sortiment služeb, aby kupříkladu síť sběren a jejich otevírací doba odpovídala potřebám občanů, aby se zkracovaly dodací lhůty a aby se zvyšoval podíl prací prováděných přímo v domácnosti našich občanů.

Programové prohlášení nemluví však jenom o rozvoji placených služeb, ale správně zdůrazňuje i veřejně prospěšné služby. V těchto službách by mělo jít zejména o zlepšení čistoty místních komunikací a zajištění jejich bezpečné sjízdnosti v zimním období. Dalším problémem je zkvalitnění odvozu tuhých domovních odpadků a jejich účelná likvidace, Mluvím-li o účelné likvidaci, mám na mysli i využití druhotných surovin, které tento odpad obsahuje. Velké úkoly jsou v rozvoji správy a údržby bytového majetku, kdy jeho nebývalému nárůstu je nutno přizpůsobit i rozsah a kvalitu nutné údržby.

Programové prohlášení uvádí, že rytmický chod všech odvětví národního hospodářství je závislý na kvalitě a plynulosti dopravy. Zdůrazňuje se vytváření podmínek pro dobré fungování železniční dopravy a pro zvyšování efektivnosti osobní i nákladní automobilové přepravy a zvyšování kultury cestování vůbec. Jenom několik připomínek k silniční dopravě, která patří do sféry působnosti vlády ČSR.

Půjde o úkol postupně realizovat program racionalizace nákladní automobilové dopravy a společensky efektivní dělbu práce mezi veřejnou a závodovou dopravou. Příslušná usnesení vlády byla již přijata a jejich realizace by měla sledovat dosažení efektivnosti silniční dopravy, a to racionálním využitím technické základny i pracovních sil. Bude nutno pokračovat v modernizaci silniční sítě a zaměřit se na souvislou přestavbu rozhodujících silničních tahů, výstavbu a rekonstrukci mostů. Sem patří i realizace první etapy provozních úseků základního komunikačního systému v Praze. Dále nutno rozvíjet a zkvalitňovat systém hromadné osobní dopravy ve velkých městech a v průmyslových aglomeracích se zvláštním zřetelem na preferenci městské hromadné dopravy. Jeví se nutným překonat problémy v plnění plánu práce. Zejména pak k zajištění potřebné stabilizace pracovníků v dopravě vytvořit systém účinných stimulů, a to prostřednictvím uceleného sociálního programu pracovníků veřejné silniční a městské hromadné dopravy. Další technický rozvoj oborů dopravy a silničního hospodářství bude nutno zabezpečit rozvojem vědy a techniky.

Uvedl jsem několik základních úkolů z programového prohlášení na úseku obchodu, služeb a dopravy, jejichž plnění budou muset i orgány ČNR ve své činnosti kontrolní a poznávací sledovat. Jistě bude účelné navázat v tomto směru na závěry či doporučení z minulého volebního období.

Předložené programové prohlášení vlády ČSR zavazuje nás všechny k cílevědomému prohlubování nezastupitelných hodnot socialismu a je pro nás pro všechny výzvou k rozvíjení angažovaného úsilí na velkolepém díle další socialistické výstavby naší země. Dovolte proto, abych ujistil vládu ČSR, že nejen poslanci - ale všichni členové Československé strany lidové v pevné jednotě Národní fronty, pod vedením Komunistické strany Československa, v nerozborném bratrském spojenectví se Sovětským svazem a ostatními zeměmi socialistického společenství, dají veškeré své síly a schopnosti pro realizaci programových cílů našeho dalšího socialistického rozvoje. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu místopředsedovi ČNR Tomanovi. Uděluji slovo místopředsedovi ČNR dr. Adamovi, po něm vystoupí poslanec Vacík.

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi, dovolte, abych jménem Klubu poslanců České národní rady - členů Československé strany socialistické uvítal vládní prohlášení přednesené zde předsedou vlády s. Josefem Korčákem. Toto vládní prohlášení stanoví zaměření a cíle činnosti vlády na celé volební období v souladu se závěry XV. sjezdu, k nimž se naše strana přihlásila jednoznačně usnesením svého ústředního výboru i nižších článků strany. Ve společenské soustavě naší země vidíme svou úlohu činorodě a kladně v tom, že se vyjadřujeme k zásadním opatřením určujícím vývoj společnosti a naší země před jejich schválením a že se podílíme na jejich uskutečňování. Také k plnění vládního prohlášení se plně hlásíme a chceme jeho uskutečnění po celé volební období houževnatě podporovat.

Chceme dát své síly upevňování bratrské jednoty českého a slovenského národa, posilování naší drahé československé vlasti, prohlubování spojenectví se socialistickými zeměmi v čele se Sovětským svazem, zajištění míru a sociální spravedlnosti pracujícím celého světa.

Vidíme svůj úkol v upřímné účasti budování vyspělé socialistické společnosti v celém ideovém obsahu tohoto cíle, v prohlubování socialistické demokracie, v rozšiřování účasti občanů na správě veřejných věcí v jejich bydlišti a v jejich účasti na řízení hospodářských procesů na pracovišti. V hlubším obecném občanském uvědomění a vyšší společenské odpovědnosti spatřujeme shodně s vládou správnou cestu k dosažení našich smělých a náročných, ale uskutečnitelných cílů.

Oceňujeme politiku vysoké míry životních a sociálních jistot uskutečňovanou v minulém volebním období a založenou i pro příštích pět let. Podporujeme cílevědomá propopulační opatření, politiku rozvoje a uplatnění mladého pokolení, zlepšování života starších občanů a zvyšování duchovní a hmotné úrovně pracujících.

Vláda správně hodnotí náročnost stanovených úkolů rozvoje a potřebu uvědomělého a obětavého přístupu občanů k jejich splnění. Nejde nám o spotřební společnost, ale o vyspělou socialistickou společnost občanů osvobozených od sobectví a společenské netečnosti, o společnost uvědomělých socialistických vlastenců.

Budeme musit zdokonalit své hodnocení efektivnosti a brát přitom v úvahu společenské náklady na pracovní sílu a energetickou náročnost investic i provozu, bude nutné přezkoumat i otázku dosavadních přístupů k životnosti výrobků, abychom lépe hospodařili se zdroji, které jsou a budou k dispozici.  

Chceme také poukázat na otázku dodavatelsko-odběratelských vztahů a vůbec celého oběhu zboží. Jeho nedostatky v řízení, organizaci a materiální základně mají nepříznivé důsledky projevující se vysokými zásobami a ztrátami způsobenými neuspokojivým zásobováním. To působí na snižování užitého národního důchodu. S oběhem zboží zaslouží si pozornost i celá oblast materiálového hospodářství. Bude nutné opravdu i na tomto úseku důkladně se seznámit se sovětskými zkušenostmi a co nejlépe je u nás využít.

Nemalé starosti máme s pracovními silami, kterých objektivně není nedostatek, nedostatky jsou spíše v hospodaření s nimi a v jejich rozmisťování. Při všem pochopení pro vliv vědecko-technické revoluce nemůžeme jednoduše vzít na vědomí nynější poměr mezi výrobními dělníky a ostatními pracovníky. V oblasti správy a řízení, manipulace s materiálem a režijních prací jsou jistě dosud nevyčerpané zdroje pracovních sil, ale jsou i v nedostatečné organizaci práce ve vlastní výrobě. Soustavná opravdová racionalizace na těchto úsecích přinese pracovníkům ulehčení práce a společnosti nové pracovní síly. Současně je nutno opravdově a vážně uskutečňovat v závodech výroby, obchodu a dopravy, v úřadech, ústavech a zařízeních, sociální programy komplexní péče o pracující.

Mnoho úsilí i prostředků si vyžádá řešení otázek řízení, organizace a materiální základny vnitřního obchodu, jehož obchodní sít ve staré zástavbě a skladová sít vůbec nevyhovují potřebám současné a budoucí spotřeby obyvatelstva. Zajištění plynulého zásobování pracujících a nahražení shánění zboží jeho klidným nákupem, právě tak jako zabezpečení opravdu kulturní městské hromadné a veřejné osobní dopravy do práce a z práce má pro spokojenost našich občanů velký význam.

Chceme jednoznačně podpořit zavedení nové výchovně vzdělávací soustavy se zdůrazněním výchovné stránky, výuky moderních metod myšlení, osvojování si chování a postojů přiměřených rozvinuté socialistické společnosti. V tomto procesu má své nezaměnitelné místo rozvoj kultury povznášející občana na vyšší úroveň uvědomění a společenské odpovědnosti.

Péče o člověka od přípravy k mateřství až po pozdní stáří má u nás neobyčejně vysokou úroveň. Dobrá diagnostika a terapie se však někdy znehodnocuje neuspokojivou úrovní organizace a řízení, ano i nedostatky ve vztazích mezi léčenými občany a zdravotními pracovníky. Někde doposud chybí i propojení zdravotní a sociální péče, zejména ve vztahu k starším občanům.

Oceňujeme velkorysé sociální zabezpečení nově narozených a jejich rodičů, jakož i starších občanů přijaté v období vysokých nároků na státní rozpočet. Myslíme si, že tu zbývá mnoho práce pro závody, které měly vybudovat velkorysou sít zařízení rekreační péče. Tato jejich zdatnost zaměřená na budování jeslí, mateřských škol a tělovýchovných zařízení pro naše mladé pokolení může posunout řešení naší sociální politiky o hodný kus dopředu. Vážíme si péče vlády o budování domovů důchodců i iniciativy národních výborů při zřizování domů soustředěných pečovatelských služeb. To je další opravdový příklad socialistického humanismu, prosazujících se socialistických mezilidských vztahů.

Prožíváme nejúspěšnější období našich národních dějin, které ověřuje správnost naší socialistické cesty. Opravdu není prázdným heslem, říkáme-li, že občan výrobce prostě musí občanu spotřebiteli zajistit jeho životní a sociální jistoty, trvalý další vzestup jeho duchovní a hmotné úrovně. Jak budeme nyní pracovat, tak budeme zítra žít.

Musíme proto všichni prohloubit politickou práci s našimi občany, vysvětlovat jim naši politiku a získávat je pro ni, pro iniciativní přístup k jejímu naplňování.

Dovolte, vážené soudružky a soudruzi, abych jménem příslušníků Čs. strany socialistické a jejích poslanců v ČNR sdělil, že budeme hlasovat pro poskytnutí důvěry naší vládě a že vynaložíme své síly na podporu plnění jejího programu. Jsem současně zmocněn členy zdravotního a sociálního výboru ČNR, abych tu prohlásil také jejich jménem, že budou pro důvěru vládě jednomyslně hlasovat. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji místopředsedovi Adamovi a uděluji slovo poslanci Vacíkovi.

Poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, vážení hosté! Dovolte, abych na dnešním významném zasedání České národní rady, na němž předseda vlády České socialistické republiky soudruh Josef Korčák předložil jejím jménem "Programové prohlášení", obsahující hlavní směry činnosti vlády po XV. sjezdu KSČ, tlumočil stanovisko ústředního výboru NF ČSR, které jsme kolektivně přijali na schůzi předsednictva ÚV NF ČSR 8. prosince 1976.

Chtěl bych ocenit skutečnost, že jsme měli možnost seznámit se s hlavními záměry "Programového prohlášení" a za účasti místopředsedy vlády soudruha dr. Ladislava Adamce jsme si mohli plně ujasnit především, jak můžeme a budeme v celé Národní frontě České socialistické republiky aktivně přispívat k jeho postupnému uvádění do života.

V tomto směru nezačínáme jak se říká "na zelené louce", ale můžeme s plným respektováním nároků na vyšší kvalitu veškeré práce, tak jak ji požaduje XV. sjezd KSČ, s uspokojením navázat na dosažené výsledky a zkušenosti. Vzájemná spolupráce a součinnost mezi vládou České socialistické republiky a naším ústředním výborem NF a jeho orgány, zejména od společného jednání mezi předsednictvy vlády ČSR a ústředního výboru NF ČSR, které se konalo v březnu 1972, se úspěšně rozvíjela již v minulém volebním období. To umožňovalo především kritické zhodnocení dosažených výsledků a trvalé zevšeobecňování zkušeností ze společného postupu, které měly nejen pro práci v centru, ale i pro rozvoj spolupráce a součinnosti Národní fronty s národními výbory a jejich výkonnými orgány v krajích, okresech i místech, zcela konkrétní význam a rozvoj této spolupráce pozitivně ovlivňovaly ve vztahu k získání našich občanů a voličů.

Řada důležitých společenských cílů a úkolů, jež vyplývají ze závěrů XV. sjezdu KSČ a jsou obsaženy v "Programovém prohlášení vlády ČSR", je totožná s těmi, na něž se v příštím pětiletí soustředí pozornost orgánů a organizací NF. Jejich hlavním smyslem je dosáhnout trvalou a všestrannou podporu politice KSČ, jak ji stanovil její XV. sjezd. Tyto úkoly a cíle převzala za své celá Národní fronta tak, aby se v naší České socialistické republice trvale upevňovala jednota a třídní svazek dělníků, rolníků a inteligence, jednota našich národů a národností, spolupráce mezi komunisty, politicky neorganizovanými občany a příslušníky stran NF a morálně politická jednota našeho lidu pod vedením KSČ.  

Prohlášení vlády ČSR, jak je dnes přednesl s. předseda Korčák, oprávněně věnuje mimořádnou pozornost realizaci cílů 6. pětiletky v ČSSR při plném uplatnění zásady jednoty našeho ekonomického a sociálního programu na příští léta. Podle seznamu řečníků vystoupí ještě řada poslanců, kteří bezpochyby uvedou podrobnější a kvalifikovanější stanoviska ze svých oblastí. V návaznosti na výsledky a získané zkušenosti z minulého období budeme všichni i nadále přispívat trvale k rozvoji pracovní iniciativy, využívat osvědčených forem socialistického soutěžení, zejména brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních brigád, zvyšovat kvalifikaci a bojovat za maximální hospodárnost. Praxe potvrdila, že v tomto směru mohou aktivně pomoci všechny členské organizace NF bez ohledu na velikost jejich členské základny a specifiku vlastní činnosti. Rozvíjet pracovní aktivitu je možné nejen v průmyslu, ale i zemědělství, kde např., i když se tím zdaleka neuspokojujeme, se prokázalo, že dobrovolnou pomocí členstva organizací NF, společným koordinovaným postupem s ministerstvem zemědělství a zemědělskými správami a především národními výbory je možno úspěšně přispět k tvorbě fondu objemových krmiv, zejména sena z ploch, které nejsou zemědělskými závody obhospodařovány nebo při zajišťování závlah a dalších špičkových prací v zemědělství.

/Řízení schůze převzala místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová./

V duchu 5. listopadového pléna ÚV KSČ z roku 1976 chceme i u našich organizací NF a jejich hospodářských zařízení plně realizovat princip hospodárnosti s cílem zvyšovat vlastní zdroje a snižovat státní dotace.

Bylo zde zdůrazněno, že nezbytným předpokladem úspěšného plnění programových záměrů vlády je další posílení úlohy socialistického státu a prohlubování socialistické demokracie.

V tomto směru jsme si úspěšnými všeobecnými volbami do zastupitelských sborů a jejich ustavujícími zasedáními vytvořili dobré podmínky. Také uplynulé období plně potvrdilo, jaký význam má součinnost a spolupráce vlády ČSR a národních výborů s orgány a organizacemi NF, není-li nárazová, ale trvalá, pro rozvoj a upevňování jednoty našeho socialistického systému, v němž socialistický stát má významné, nezastupitelné místo. A společně jsme připravili nové náročné volební programy NF, s nimiž se naši občané ztotožnili a jež ve své naprosté většině představují reálný a dlouhodobý program státních orgánů a NF konkretizující úkoly XV. sjezdu KSČ v celé naší společnosti na všech stupních územního uspořádání.

S využitím všech dosavadních zkušeností i s přihlédnutím k vyšším nárokům bude Národní fronta v ČSR plně podporovat úkoly vlády v oblasti politicko-výchovného působení, rozvoje bohatého kulturního a společenského života tak, jak jsou obsaženy v "Prohlášení" a konkrétně zakotveny ve volebních programech NF. Stejně tak budeme usilovat ve spolupráci s jednotlivými resorty, aby volební programy NF byly plněny v celém svém komplexu, aby pomohly řešit úkoly ve zlepšování bilance pracovních sil, v životním prostředí, v oblasti sociální politiky, zdravotnictví, tělesné výchovy a při socialistické výchově našeho mladého pokolení a v dalších celospolečenských úkolech.

Zajištění těchto náročných úkolů a plná informovanost našich občanů o nich vyžaduje ještě systematičtější rozvoj masově politické práce, zejména osobní agitace, a plné trvalé zaujetí všech propagandistických nástrojů, které mají naše organizace NF k dispozici, zejména jejich tisku. Počítáme se spoluprací při přípravě veřejných schůzí, hovorů s mladou generací, s účastí na tvorbě a plnění jednotných plánů kulturně výchovné činnosti.

V této práci chceme v celé Národní frontě věnovat vedle ekonomické, vnitropolitické a světonázorové problematiky trvalou pozornost vnějším mezinárodním a mezinárodně ekonomickým vztahům. Stalo se již tradicí, že pod vedením KSČ a ve spolupráci se státními orgány usilují výbory NF, společenské organizace, nekomunistické strany a mírové hnutí o trvalé rozvíjení a upevňování bratrských spojeneckých vztahů se Sovětským svazem a jeho lidem a dalšími zeměmi socialistického společenství, že aktivně přispívají k výchově v duchu proletářského a socialistického internacionalismu. V centru naší pozornosti je a bude i nadále boj za udržení a upevnění míru, za plné prosazení leninských principu mírového soužití zemí s různým společenským zřízením v Evropě a na celém světě. Budeme i nadále usilovat o to, aby se prohloubila solidarita s bojem národů za svobodu a společenský pokrok proti imperialismu, fašismu a rasismu. Vítáme, že "Prohlášení vlády ČSR" zdůrazňuje boj za udržení a upevnění míru jako integrální součást činnosti vlády a budeme ji v tomto směru plně nápomocni.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci,

při projednávání záměrů "Prohlášení vlády ČSR" zdůraznilo předsednictvo ústředního výboru NF ČSR s plnou odpovědností nejen podporu úsilí vlády, ale především potřebu trvalé promyšlené politicko-organizátorské a výchovné práce všech složek Národní fronty při postupné realizaci stanovených cílů.

V této souvislosti vyniká i potřeba náročné kontroly všech přijatých opatření tak, aby projednávání plnění "Programového prohlášení vlády" na půdě České národní rady se stalo i bilancí spoluúčasti celé Národní fronty při jeho uvádění do života.

Dovolte proto, vážený soudruhu předsedo vlády, abych vás i celou vládu ujistil plnou podporou ústředního výboru Národní fronty ČSR při realizaci dnes vámi předneseného vládního prohlášení. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP