Čtvrtek 16. prosince 1976

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu předsedovi vlády za přednesení programového prohlášení vlády České socialistické republiky. Soudružky a soudruzi, v závěru našeho jednání o programu vlády České socialistické republiky přijme Česká národní rada usnesení. Doporučuji, aby pro přípravu návrhu usnesení byla zvolena návrhová komise v tomto složení: předseda komise místopředseda ČNR Oldřich Voleník, členové komise poslanci Zbyněk Žalman, dr. Jaroslav Henzl, Jana Klasová a ing. Jan Uřičář.  

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? Nikdo se nehlásil. Nejsou.

Kdo tedy souhlasí se zvolením návrhové komise v uvedeném složení, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Prosím členy návrhové komise, aby na základě rozpravy připravili a České národní radě předložili návrh usnesení k programovému prohlášení vlády České socialistické republiky.

Přerušuji nyní schůzi na 15 minut.

/Schůze přerušena v 11.27 hod. a opět zahájena v 11.47 hod./

Předseda ČNR Evžen Erban: Zahajuji přerušenou schůzi České národní rady. Přistoupíme nyní k rozpravě o programovém prohlášení vlády ČSR. Do rozpravy se přihlásili: místopředseda ČNR s. Oldřich Voleník, místopředsedkyně ČNR s. Marie Jarošová, místopředseda ČNR s. František Toman, místopředseda ČNR s. dr. Čestmír Adam, s. dr. Miroslav Vacík, s. ing. Václav Běžel, s. dr. Miloslav Dočkal, s. dr. Václav Zýka, s. Zdeněk Míka, akademik Bohumír Rosický, s. Jan Červinka a s. dr. Marie Patejdlová.

Prosím prvého přihlášeného řečníka, místopředsedu ČNR poslance Oldřicha Voleníka, aby se ujal slova.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté. Projednáváním návrhu vládního programu plní Česká národní rada jednu ze svých základních a nejdůležitějších ústavních povinností. Z toho důvodu přijaté závěry a usnesení budou určující pro činnost poslanců a orgánů v celém volebním období. Navazujeme tím na osvědčenou metodu soudružské spolupráce a důvěry mezi oběma nejvyššími orgány socialistického státu.

V souvislosti s tím považuji za nezbytné ocenit skutečnost, že náročný program, se kterým česká vláda dnes předstoupila, vychází důsledně z politické linie KSČ, vytyčené XV. sjezdem, a z úkolů stanovených v pětiletém plánu dalšího rozvoje československého národního hospodářství.  

Znamená to, že chceme v těsné součinnosti s vládou citlivě a s plnou politickou odpovědností řešit otázky zdravotní a sociální péče, bydlení, životního a pracovního prostředí, vzdělávání a kulturní výchovy občanů, zásobování obyvatelstva, rozvoje služeb a řadu dalších oprávněných potřeb lidí, jak jsou obsaženy ve volebním programu NF.

Přitom ovšem nelze zapomínat, že zvyšování úrovně života občanů je zcela odvislé hlavně od rostoucí síly naší ekonomiky, a to předpokládá poctivou práci jednotlivců i kolektivů na všech pracovištích. Proto v souladu se závěry XV. sjezdu strany budeme podporovat vládu v jejím úsilí o vytvoření takových zdrojů, které spolehlivě zajistí plynulý a úspěšný rozvoj ekonomiky a životní úrovně obyvatelstva.

Chceme-li se beze zbytku vyrovnat s nastávajícími úkoly, zaměříme svoji pozornost na klíčová místa vývoje našeho národního hospodářství, která spočívají v dalším rozvíjení palivo-energetické základny, v intenzívní socialistické zemědělské velkovýrobě, v důsledném plnění investiční výstavby a vývozních úkolů zahraničního obchodu.

Jsme si vědomi, že zabezpečování plánovaných úkolů v těchto rozhodujících oblastech i v ostatních odvětvích národního hospodářství je v současných podmínkách světového vývoje a při omezených zdrojích surovin a pracovních sil v našem státě nebývale náročnější. V české republice to platí tím více, že hlavní část těchto úkolů se koncentruje do několika oblastí republiky, jako je severočeská průmyslová aglomerace, území hl. m. Prahy a Ostravsko.

Plným právem proto klade vláda ve svém prohlášení takový důraz na zvyšování efektivnosti a kvality práce a na zdokonalování úrovně řízení na všech pracovištích. Jen tak je možné mobilizovat existující rezervy, dosáhnout i zrychlení strukturálních přeměn v národním hospodářství. Společně s vládou považujeme za rozhodující měřítko výsledků vykonávané práce její společenský význam a kvalitu a jí odpovídající odměnu.

Náročné úkoly roku 1977 je samozřejmě nutné zajišťovat hmotnými stimuly a s přihlédnutím k vývoji ve světě, kde existuje hluboká, všeobecná krize kapitalismu, je také nutné klást větší důraz v práci vlády i nás všech poslanců ČNR na politicko-morální stimuly. Jejich správné, politicky fundované vysvětlování bude upevňovat morálně politickou jednotu pracujících, povede k jejich vyšší politické uvědomělosti a tím i k zvládnutí náročných úkolů rozvoje vyspělé socialistické společnosti.

Zvlášť velký důraz klade strana na rychlejší uvádění výsledků vědy a techniky do výroby. To musíme politicky prosazovat ve své poslanecké činnosti a spolu s vládou podporovat tisíce pracujících v jejich zlepšovatelském úsilí a účinně působit především na ty vedoucí pracovníky ve výzkumu, vývoji a výrobě, kteří odpovídají za rozvoj vědeckotechnické revoluce. Vědeckotechnický rozvoj považujeme za hlavní podmínku efektivního rozvoje národního hospodářství a za základní kritéria v ekonomickém soutěžení mezi socialismem a kapitalismem. Proto znásobíme úsilí o vysokou zdatnost inženýrsko-technických pracovníků, pracovníků ve výzkumu i vědeckých institucích, ve zvládnutí profesionálního poslání a ovládnutí ideologie marxismu-leninismu i politických přístupů. Budeme požadovat, aby na těchto pracovištích každý cítil odpovědnost dobrého hospodáře se společenskými prostředky. Budeme dále usilovat, aby se zrychloval proces mezi vědou, výzkumem a výrobou.

Mimořádný význam pro naši ekonomiku má stálé rozvíjení vědeckotechnické a hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a ostatními členskými státy RVHP. Je to základní předpoklad zvyšování efektivnosti československého hospodářství a dalšího upevňování bratrských, internacionálních vztahů k národům ostatních socialistických států.

Soudružky a soudruzi,

velký význam pro uskutečňování programových záměrů vlády má rovněž stále větší podpora voličů. Nedávné výsledky voleb, právě tak jako rostoucí aktivita pracujících, socialistické soutěžení a hnutí brigád socialistické práce jsou dokladem toho, že politika naší komunistické strany, kterou vláda realizuje, si získává souhlas, pochopení a podporu širokých vrstev obyvatelstva.

Pozitivním faktem je, že na úspěšném budování naší socialistické vlasti se ve stále rostoucí míře podílí mladá generace. Přikládáme tomu právem značný význam. Proto i v příštím období budeme věnovat mladé generaci náležitou pozornost. Každý výbor i poslanec České národní rady by měl považovat práci pro mládež a s mládeží za svůj trvalý a významný politický úkol. Starostlivost o mladou generaci, o její odbornou, fyzickou a kulturní vyspělost, politickou zralost a plné společenské uplatnění musíme chápat jako nedílnou součást nepřetržitého procesu výchovy socialistického člověka a způsobu jeho života, předurčující základní rysy a vývoj naší rozvinuté socialistické společnosti v dalších desetiletích.

Jistě není třeba zvlášť zdůrazňovat, že mladá generace nezná z vlastní zkušenosti třídní boj a je na nás, jak dokážeme mladým lidem tyto nepoznané události z vývoje k socialistické společnosti vysvětlovat a uvádět je do souvislosti s dnešní perspektivou lepšího života pro každého poctivě pracujícího občana. Zde se určitě osvědčí svěřovat Socialistickému svazu mládeže a mladým lidem vůbec společensky náročné úkoly, neboť oni to budou, kdo v příštích letech budou realizovat náš cíl, výstavbu komunismu. Proto takové nároky na vysokou úroveň odborné i politické vzdělanosti a morálních kvalit nastupujících generací. Také v tom spočívá důležitost práce nás poslanců ve volebních obvodech.

Při zabezpečování úkolů, jak pro nás vyplynuly ze závěrů XV. sjezdu strany, se bude muset Česká národní rada i všichni její poslanci umět vyrovnat s vyššími nároky na efektivnost a kvalitu vlastní práce. Považujeme proto za nezbytné zdokonalovat a dále rozvíjet osvědčené metody a formy poslanecké práce, soustřeďovat jednání orgánů České národní rady na rozhodující otázky národního hospodářství, jak to vyjadřuje přenášení závěrů XV. sjezdu do činnosti orgánů ČNR a vytvářet předpoklady k tomu, aby každý poslanec byl co nejlépe odborně i politicky připraven pro výkon svého poslaneckého mandátu. Tak bude moci Česká národní rada kvalifikovaně plnit svou ústavní funkci vůči vládě a účinně jí pomáhat v jejím odpovědném poslání a současně posilovat federativní uspořádání v naší Československé socialistické republice, jak to také vyjádřil předseda ČNR s. Evžen Erban na společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění.

Zkušenosti získané v minulém volebním období přesvědčivě dokázaly, že těžiště poslanecké práce spočívá ve volebních obvodech a v denním styku s voliči. A zde v naší práci dosud nevyužíváme všechny možnosti vyplývající z rozvoje socialistické demokracie. V úzké spolupráci poslanců České národní rady a národních výborů jsou dosud velké rezervy oboustranného využití poznatků a informací o stavu a potřebách rozvoje společnosti a ekonomiky a v docilování větší účinnosti zákonů a právních norem. Přitom je si třeba uvědomit, že čím vyšší je životní úroveň lidí a jejich sociální jistoty, tím se stává každá další vymoženost podstatně náročnější.  

Naše socialistická zákonnost, socialistická demokracie, tak často napadaná různými ideology antikomunismu a renegáty všech kalibrů, zabezpečuje účast pracujících na řízení a správě socialistického státu, je to demokracie lidu a pro lid. Je vždy politicky snazší a populárnější vysvětlovat práva občanů, plynoucí z naší socialistické demokracie, než objasňovat plnění povinností občanů, které jsou podle mého soudu přední stranou jedné mince socialistické demokracie. Autorita poslance značně vzroste, když ve své řídící práci bude vycházet i z těchto základních principů.

Jsme si vědomi, že naše práce ve volebních obvodech bude velmi náročná. Úspěšná bude jen tehdy, když bude soustavně posilovat morálně politickou jednotu lidu a napomáhat jeho aktivní účasti na realizaci politiky Komunistické strany Československa. V tomto smyslu podpoříme ve svých obvodech snahu vlády o zabezpečení a urychlení přestavby Národního divadla, jak k tomu vyzývá hrdina socialistické práce s. Karel Vorel.

Vážené soudružky a soudruzi, v závěru svého vystoupení bych chtěl připomenout, že vztahy mezi Českou národní radou a vládou České socialistické republiky v uplynulém období byly založeny na vzájemném respektování ústavní pravomoci a odpovědnosti. Vážíme si aktivního podílu vlády na přípravě důležitých jednání České národní rady. Domnívám se, že takto uplatněná součinnost s orgány České národní rady může také účinně napomoci při řešení problémů projednávaných ve vládě ČSR. Vyslovuji pevné přesvědčení, že se tato spolupráce bude i nadále úspěšně rozvíjet.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vyslovuji přesvědčení komunistických poslanců České národní rady, že pod vedením naší komunistické strany, ve spolupráci s organizacemi Národní fronty a jejich orgány a v dělném svazku s pracujícími vynaložíme všechny své síly na uskutečnění náročných úkolů plánu hospodářského a sociálního rozvoje, vytyčeného XV. sjezdem Komunistické strany Československa k zajištění stále spokojenějšího a šťastného života občanů Československé socialistické republiky.

Čestně budeme plnit základní požadavek našeho lidu - žít v míru, rozšiřovat spolupráci mezi národy a vzájemné porozumění. V tom jsou i pro nás velkým závazkem závěry přijaté politicko-poradním výborem zemí Varšavské smlouvy v Bukurešti.  

Naše úsilí o život v míru, svrchovanost a obranyschopnost naší země je těsně spjato se Sovětským svazem. Proto rozšiřováním spolupráce na všech úsecích a prohlubováním přátelství se zemí V. I. Lenina - Svazem sovětských socialistických republik, je jedním z našich společných úkolů a naším závazkem před naším pracujícím lidem.

Vážený soudruhu předsedo vlády, vážení soudruzi ministři, přijměte ujištění, že komunističtí poslanci České národní rady souhlasí v celém rozsahu s programovým prohlášením vlády České socialistické republiky a zavazují se veškerou svojí činností k jeho podpoře. Proto jejich jménem doporučuji plénu České národní rady vyslovit vládě České socialistické republiky plnou důvěru a podporu. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu místopředsedovi Voleníkovi. Prosím soudružku místopředsedkyni Jarošovou, aby se ujala slova. Připraví se soudruh místopředseda Toman.

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Vážená Česká národní rado, vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení přátelé.

Vyslechli jsme se zájmem programové prohlášení vlády České socialistické republiky, které nám na dnešním zasedání přednesl její předseda s. Korčák, Dovolte mi, abych se zastavila u několika oblastí předpokládané činnosti, seznámila vás jménem ústředního výboru Českého svazu žen se záměry naší společenské organizace v nadcházejícím období a abych ukázala, kde naše ženy vidí své místo v celonárodním úsilí o uskutečňování závěrů XV. sjezdu KSČ a plnění 6. pětiletého plánu, jak svou aktivitou hodlají programové cíle české vlády posilovat.

Nezastupitelnost ženy v životě lidské společnosti vůbec a její velký podíl na hospodářském, veřejném a politickém životě naší socialistické společnosti zvláště, kladou na ženu dnešní moderní doby vysoké nároky. Bylo by opakováním již uznané pravdy, že bez pomoci a podpory naší komunistické strany, federálních i národních vlád, které hlavně v posledních letech připravily pro naše ženy řadou přijatých opatření příznivé podmínky pro jejich práci i život, bychom nebyly schopny se s těmito nároky vypořádat. Ženy si to plně uvědomují, váží si důvěry, které se jim dostává a nemohou ji zklamat. Důkazem toho jsou v neposlední řadě i nedávné volby do zastupitelských sborů všech stupňů.

V rozhodující oblasti našeho společenského života, v ekonomice státu, vychází vláda České socialistické republiky ze základního cíle vytyčeného XV. sjezdem - dosáhnout ještě plnějšího uspokojování rostoucích hmotných a kulturních potřeb a upevňování životních a sociálních jistot našeho lidu na základě trvalého rozvoje a vysoké efektivnosti výroby a kvality práce.

Politicko-výchovnou prací v našich základních organizacích Českého svazu žen budeme i nadále usilovat o to, aby ženy přispívaly k zabezpečení tohoto cíle svou tvořivou prací. Řada odvětví národního hospodářství je tak říkajíc v rukou žen, mnohde právě jen na nich záleží, jak efektivně budeme využívat existujících možností a zdrojů, jak budeme zvyšovat produktivitu práce a vyrábět v dobré kvalitě. V tomto jsou cíle české vlády s Českým svazem žen totožné.

Smělé úkoly rozvoje naší ekonomiky vyžadují, aby každý z nás přistupoval ke své práci odpovědně, aby každý pracoval s houževnatostí, pečlivostí a důsledností. A to jsou vlastnosti, které jsou našim ženám vlastní. Bude proto nanejvýš žádoucí, aby naše organizace stejně jako v minulosti orientovala své členky k rozvíjení iniciativy na pracovištích, podporovala ustavování soutěžících kolektivů, aby byla ženám nápomocna v prosazování a uplatňování nových metod k řešení problémů.

Trvající nedostatek pracovních sil se pokoušíme zmírnit tím, že umožníme mladým ženám zapojit se znovu do pracovního procesu po uplynutí mateřské dovolené. Ve spolupráci s ROH, s národními výbory, s průmyslovými podniky a dalšími zainteresovanými složkami budeme všemožně napomáhat sdružování prostředků k výstavbě jeslí a mateřských škol, aby se matky mohly věnovat práci pro společnost s pocity jistoty, že je o děti dobře postaráno.

Zkušenosti z minulého období nám ukázaly, že ženy dovedou napřít sílu tam, kde je toho nejvíce zapotřebí. Dobré hospodářky v rodině uplatňují cenné rady a podněty i v hospodaření společnosti. Plně v souladu se zamýšleným úsilím české vlády již mnoho našich základních organizací rozvinulo iniciativu na úspory elektrické energie i úspory materiálu ve výrobě. Nejsou zanedbatelné ani hodnoty, které ženy znovu našemu národnímu hospodářství vracejí ve formě sběru odpadových surovin, které jsou pro naši ekonomiku tak cenné. Dovedou vést k hospodárnosti i děti, aby potraviny, které naše zemědělství vyprodukovalo, nepřicházely zbytečně nazmar.

Ženy zapojené do výrobního procesu jsou na jedné straně výrobci a na druhé straně spotřebitelkami, a to spotřebitelkami kritickými a náročnými. I v této oblasti má naše organizace velké pole působnosti. Naše organizace budou pomáhat řešit problémy, s nimiž se naše ženy ještě potýkají, hlavně nedostatky v organizaci a řízení obchodní sítě a plynulém zásobování. Budeme vystupovat proti lhostejnosti, proti neodpovědnému přístupu některých obchodních organizací a služeb tak, aby i v této sféře našeho života došlo k nápravě a všeobecné spokojenosti.

Pomocí speciálních komisí, které jsou pomocnými orgány naší organizace, budeme provádět průzkumy v nejcitlivějších otázkách a ve spolupráci s odpovědnými orgány, zejména národními výbory, budeme usilovat o přijetí takových opatření, která se ukáží užitečná a nezbytná.

Vynaložíme rovněž úsilí k tomu, aby ženy dokazovaly svou důvěru ve stabilitu trhu a cen i tím, že nepodlehnou planým zvěstem a zabrání neodpovědným spotřebitelkám v narušování plynulosti zásobování.

Nemalé zásluhy mají naše ženy o rozvoj a prosperitu zemědělství. I když moderní technika osvobodila zemědělské ženy od těch nejtěžších prací, je stále jejich podíl na rozvoji tohoto odvětví obrovský. Zejména letošní nepříznivé podmínky nám v tomto ohledu připravily značné starosti. A budou to opět naše ženy, zejména ty, které pracují v živočišné výrobě, před nimiž bude v nadcházejícím období stát naléhavý úkol zabezpečovat výkrm s co nejefektivnějším využitím domácích zdrojů. S uspokojením chci konstatovat, že v programu české vlády se plně odráží důraz, který na zemědělskou problematiku položil XV. sjezd a další stranické dokumenty. Český svaz žen se s tím plně ztotožňuje a bude se zaměřovat na potřeby zemědělských žen i v budoucnu tak, aby napomáhal jejich úsilí dosáhnout co nejlepších výsledků.  

S produkcí potravin přirozeně souvisí i jejich spotřeba. Kromě již zmíněné snahy zamezit jejich zbytečnému znehodnocování se naše organizace zapojila i do propagace zásad racionální výživy, a to zvláště na stránkách svých svazových časopisů. V této činnosti hodláme pokračovat, neboť osvětová práce s cílem dosáhnout změny v tradiční skladbě české stravy přinese své ovoce i po stránce zdravotní.

Výčet našich záměrů na podporu prohlášení vlády ČSR by nebyl zdaleka úplný, kdybych se nezmínila o sepětí žen a školství. Toto spojení je velice těsné. Ženy převážně stojí na jedné straně jako vyučující, na druhé straně jako matky vychovávající naši novou socialistickou generaci.

Kdo spíše než ony by měl mít prvořadý zájem na vzdělání a výchově? I do budoucna budou naši organizaci zajímat otázky předškolní výchovy dětí v kolektivu, otázky vzdělávání žáků a studentů a zavádění nového systému. Tolikrát zmiňovaná spolupráce školy a rodiny leží značnou měrou v rukou našich žen. Ale ženy nepečují jen o výchovu druhých. Velký počet žen v produktivním věku si doplňuje nebo zvyšuje kvalifikaci, ženy navštěvují socialistické školy práce, zvyšují si své politické vzdělání. I když počet studujících dívek je nesrovnatelně vyšší než v minulosti, bude třeba se zaměřit i na to, jak je jejich kvalifikace v praxi využíváno, jak jsou na základě svého vzdělání zařazovány, jak jsou ve srovnání se svými stejně kvalifikovanými a stejně schopnými spolupracovníky za stejnou práci odměňovány. Ocenily bychom, kdyby vláda věnovala pozornost i těmto otázkám.

Ženy našly své místo i v řadě osvětových zařízení, a po pravdě řečeno, jsou zde na svém místě. Vezmeme-li v úvahu, kolik žen je činných ve veřejných a odborných knihovnách, v kulturních domech a v neposlední řadě i v kulturně politické oblasti masových vzdělávacích prostředků, rázem pochopíme, jak mocnou zbraň mají v ruce v boji o vzdělaný a kulturní socialistický národ. Ani tato oblast činnosti nebude postrádat pozornost naší organizace v budoucnosti. V rámci kulturně výchovné činnosti připravujeme s ministerstvem kultury ČSR na příští rok již III. ročník soutěže v uměleckém přednesu žen všech věkových kategorií, která bude tentokrát zaměřena k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a významným politickým mezníkům naší socialistické historie.  

Několikanásobná role ženy - matky, ženy - pracovnice a ženy - funkcionářky nutí naši organizaci zamýšlet se i nad posláním žen při morální výchově mladé generace republiky. V souladu s prohlášením české vlády nezůstanou v naší činnosti stranou v tomto směru ani otázky protispolečenských jevů mezi mládeží jako je alkoholismus a různé toxikománie. Do budoucna chceme rozvíjet i takové výchovné metody, jež by vedly k odpovědnému přístupu mladých lidí k zakládání rodiny a stabilitě manželství.

V závěru mi dovolte zdůraznit, že tak jako v minulosti má vláda České socialistické republiky plnou důvěru Českého svazu žen. Vzhledem k tomu, že její programové prohlášení důsledně vychází z usnesení XV. sjezdu KSČ, z dalších významných dokumentů strany a ze směrnice pro 6. pětiletý plán, bude mít česká vláda ve volebním období, do kterého vstupujeme, plnou podporu naší organizace.

Na programovém prohlášení vlády ČSR si cením zejména toho, že se jím vláda jednoznačně přihlašuje k realizaci usnesení XV. sjezdu KSČ a že z jeho rozpracování odvozuje hlavní směry, kterými bude orientovat svou politiku ve státní, hospodářské, sociální a kulturní oblasti.

Vláda v něm usiluje nejen o důsledné plnění funkcí a cílevědomou práci všech ústředních státních orgánů, ale vyžaduje také aktivní pomoc a podporu národních výborů. Očekává, že národní výbory jako místní orgány státní moci a správy celou činností svých orgánů a poslanců a účinnou spoluprací se závody, družstvy a společenskými organizacemi aktivně podpoří uskutečňování hospodářské, sociální a kulturní politiky v podmínkách jednotlivých krajů, okresů, měst a obcí.

Je správné, že vláda bude od nově zvolených národních výborů vyžadovat důsledné plnění svěřených úkolů a tvůrčí uplatňování jejich hospodářsko-organizátorských, správních a politicko-výchovných funkcí na všech úsecích jejich činnosti.

Za náš výbor pro národní výbory a národnosti mohu prohlásit, že budeme výtečnou politiku vlády v oblasti národních výborů všestranně podporovat, že budeme aktivně napomáhat v rozvíjení součinnosti České národní rady s národními výbory a k dalšímu zdokonalování výstavby a práce národních výborů. /Potlesk./ 

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudružce místopředsedkyni Jarošové a prosím soudruha místopředsedu Františka Tomana, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP