Čtvrtek 16. prosince 1976

Uskutečňování tohoto zásadního požadavku nepovažuje vláda jen za technický a ekonomický úkol, pouze za věc hospodářské politiky. Vidíme v tom i sociální a ideologický úkol, záležitost veškeré politickoorganizátorské i kulturně výchovné činnosti. Vyvozujeme z toho závěry v plánování obsahu i ve volbě metod naší práce. Stejným způsobem je nutno k těmto otázkám přistupovat na všech úsecích - v národních výborech i hospodářských organizacích.  

Toto úsilí většina lidí správně chápe a aktivně podporuje. Vždyť dělnické třídě, pracujícímu člověku je vlastní smysl pro hospodárnost. Proto lidé těžce nesou a oprávněně kritizují mrhání společenským bohatstvím, špatné hospodaření s časem lidí, drahými stroji a surovinami, půdou či finančními prostředky. Pocit odpovědného hospodáře se společenským vlastnictvím, uvědomění si potřeby nejen ho chránit, ale tvořivou prací dále rozmnožovat, je dobrým základem pro masové rozvinutí hnutí za vyšší efektivnost. Závazek pracujících AZNP v Mladé Boleslavi k tomu dává cenný podnět. K této výzvě se již přihlásily stovky podniků a závodů. Nemálo dobrých výsledků ukazuje, jak je důležité spojovat řídící činnost s uplatňováním vědy a techniky a organizováním iniciativy lidí, posilovat součinnost hospodářských orgánů s pracovními kolektivy, organizacemi ROH. Při rozšiřování této progresívní formy socialistického soutěžení je nutno stavět na první místo jeho skutečnou účinnost, vycházet z toho, že kvalita práce je základem nejen vysoce efektivní výroby, ale i socialistického způsobu života.

Zásadní význam pro zvyšování efektivnosti celé československé ekonomiky má rozvoj palivoenergetické základny a metalurgicko-strojírenského komplexu. V těsné součinnosti s federální vládou budeme v následujících obdobích dbát o potřebné zabezpečení těchto celostátních priorit. Objemem, charakterem své produkce i počtem pracovníků tvoří podstatnou část ekonomiky na území ČSR, zajišťují i rozhodující potřeby našeho průmyslu. Na celostátních úkolech stanovených 6. pětiletkou se bude ČSR podílet v těžbě uhlí a lignitu skoro 95 %, z toho 100 % v těžbě černého uhlí, na výrobě elektrické energie více než 77 %, ve výrobě oceli a surového železa přibližně 74 % a ve výrobě válcovaného materiálu 73 %. V duchu zářijového zasedání ÚV KSČ o úkolech a rozvoji československého hutnictví a strojírenství po XV. sjezdu KSČ budeme dbát o to, aby průmysl řízený vládou ČSR v plánovaných termínech i potřebné kvalitě dostál svým povinnostem vůči těmto klíčovým odvětvím. Mnoho záleží i na tom, jak národní výbory splní svou úlohu při zabezpečování potřebných podmínek jejich rozvoje - ať již jde o získání a stabilizaci pracovních sil, bytovou výstavbu či ochranu životního prostředí.

Nemalé starosti nám dělá napjatá bilance v zásobování elektrickou energií. Ani zde není snadné překonávat staré hříchy - to rozumní lidé pochopí. V žádném případě nelze však přehlížet zbytečné nedostatky, které naše potíže ještě násobí, ať již jde o opožděné dokončování investičních akcí, nevyužívání kapacit, nebo nedostatečnou disciplínu. Nemůžeme být spokojeni ani s tím, jak se zatím na mnoha místech s elektřinou hospodaří. Zde mnoho záleží na kázni - a to nejen na závodech, ale i v domácnostech. Zabezpečit dostatek elektrické energie považujeme za důležitý celospolečenský úkol a vláda ze své strany udělá všechno pro jeho zvládnutí. Věnujeme velkou pozornost realizaci opatření, přijatých k postupnému překonání současných obtíží. Počítáme též s aktivním podílem při přípravě dlouhodobého programu snižování energetické náročnosti československého národního hospodářství.

V energetice - ale ani nikde jinde - nemůžeme nikomu nic odpustit z jeho odpovědnosti. Omlouvat komukoliv neplnění jeho povinností znamená ohrozit splnění našich záměrů. Věci hodnotíme náročně a kriticky. Požadujeme lépe pracovat a beze zbytku plnit plánované úkoly, abychom mohli stále lépe uspokojovat hmotné a kulturní potřeby, jak to vždy měla a má na mysli Komunistická strana Československa. Jsme přesvědčeni, že v tom i nadále získáme porozumění i podporu každého poctivého člověka.

Nezapomínáme ani na náš podíl při naplňování závěrů XV. sjezdu, že rytmický chod všech odvětví národního hospodářství je závislý na kvalitě a plynulosti dopravy. Je co zlepšovat ve vytváření podmínek pro dobré fungování železniční dopravy, ve zvyšování efektivnosti nákladní automobilové přepravy, v silničním hospodářství i ve zvyšování kultury cestování.

Mimořádnou roli bude mít splnění náročných úkolů investiční výstavby. Na území ČSR dojde v příštích pěti letech ke zvýšení těžby hnědého uhlí o více než 9 mil. tun, k rozšíření elektrárenských kapacit skoro o 2800 megawattů, k realizaci nových rozsáhlých strojírenských programů v hodnotě více než 50 mld Kčs. Náročnost realizace těchto cílů je násobena i tím, že jsou soustředěny do několika průmyslových aglomerací, především do pražské a severočeské, ale též ostravské, brněnské a plzeňské.

Humanistické podstatě socialismu je cizí protiklad průmyslového rozvoje a zájmů člověka. XV. sjezd nám uložil uchovat základní hodnoty životního prostředí, bohatství přírody i krásu naší země pro budoucí pokolení. Vláda si uvědomuje tuto povinnost a bude dbát, aby se důsledně naplňovala v praxi všech resortů i národních výborů. Zvláštní pozornost si zasluhuje rekreační oblast Krkonoš.

I pro 6. pětiletku bude dostavba a přestavba Prahy - tohoto největšího staveniště republiky - přednostním úkolem. O její velikosti svědčí již taková fakta, jako jsou investice ve výši 62 miliard Kčs, výstavba nejméně 58 000 bytů, vybudování 20 km trasy metra, postavení Paláce republiky, přestavba dopravního systému a mnohé další akce. Obohacení historické krásy Prahy vkladem důstojným naší socialistické epochy, díly, která by vytvářela podmínky pro spokojený živo Pražanů, posilovala hrdost každého občana na své hlavní město, důstojně představovala naši vlast zahraničním návštěvníkům a čestně obstála i ve zkoušce dalších věků - to je velký celospolečenský úkol. Jsme přesvědčeni, že se s ní, ve spolupráci s Národním výborem hl. m. Prahy, s jejími budovateli i obyvateli čestně vyrovnáme a že se Praha stane vzorný m socialistickým velkoměstem.

V ČSR budeme v šesté pětiletce investovat prostředky ve výši zhruba 490 mld Kčs. Jejich výši je nutno považovat za maximální, i když nemohou plně pokrýt všechny potřeby. Uskutečnění našich plánů závisí na dobré práci stavebních organizací. Také stavbaři udělali v minulém období veliký kus práce. Patří jim za to naše poděkování.

Spravedlivé ocenění nesmí však zakrýt opodstatněnou kritiku řady nedostatků, které v této oblasti dosud existují. V zájmu společnosti klademe v investiční výstavbě na první místo účelnost a hospodárnost, bezpodmínečné dodržování zásady "méně rozestavovat, více dokončovat". Není tajemstvím, že pro podniky bývá mnohdy snazší a dokonce i výhodnější obrácená praxe. Nelze se s tím však smiřovat. Čím dříve s takovými přístupy skončíme, tím lépe pro národní hospodářství i pro růst životní úrovně.

Pro efektivnost investiční výstavby má kromě přednostního zabezpečení celostátních priorit nemenší význam i dodržování rozpočtových nákladů a zejména stanovených lhůt uvádění kapacit do provozu v plánovaných parametrech. Stále jsou však ještě případy, že se zahájení výroby oddaluje, nebo že nové závody nedosahují plánované výroby.  

Vláda již přijala určitá opatření k přizpůsobení profesní a územní struktury stavebnictví potřebám investiční výstavby. Věříme, že přinesou zlepšení dnešní ne zcela uspokojivé situace. Zaměříme svou pozornost i na lepší využívání kapacit projektových organizací, na širší využívání typizace a opakovaných projektů. Nemalou úlohu zde musí sehrát i další zprůmyslnění tohoto odvětví. Před ministerstvem stavebnictví stojí v tomto směru úkol účinněji podporovat progresívní způsoby stavění, jako jsou proudová či Zlobinova metoda, zlepšovat organizaci a řízení stavební činnosti. Rychlé, kvalitní a levné stavění vyžaduje důsledněji uplatňovat výsledky vědy a techniky. A také zde jsou dosud velké nevyužité rezervy.

Zvýšení efektivnosti naší ekonomiky je závislé i na dosažení plánovaných temp v tak důležitých odvětvích, jako je chemický průmysl a zemědělsko-potravinářský komplex. Rychlý růst chemického průmyslu je charakterizován zvýšením výroby v pětiletce téměř o 33 %, z toho v příštím roce o více než 6 %, a velikým rozsahem investiční výstavby. Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat úlohu chemizace národního hospodářství pro zvyšování jeho celkové efektivnosti. Proto přisuzujeme mimořádný význam zabezpečení takových nosných rozvojových programů, jako je zpracování ropy, petrochemie, výroba chemických vláken, buničiny a papíru. Pro naši zemi je mimořádně důležitá orientace na zpracování domácí suroviny. Tím větší škody vznikají opožděným uváděním do provozu některých důležitých kapacit na zpracování celulozy a papíru, jako je například Štětí II a další. I zde je nutno poučit se ze získaných zkušeností, rozšiřovat dobré věci a zabránit opakování starých chyb.

Jsme rádi, že naše zemědělství sehrává úlohu nejen stabilizačního, ale stále více i rozvojového faktoru. Čestně se vyrovnává i s velice nepříznivými podmínkami letošního roku. Naši zemědělci si za letošní obětavou práci právem zaslouží uznání. Chtěl bych při této příležitosti též poděkovat naší mládeži, příslušníkům ozbrojených sil i široké občanské veřejnosti za jejich pomoc při sklizni sena, žních a podzimních pracích.

Bez prosperujícího zemědělství není možno zabezpečit růst životní úrovně lidu, harmonický rozvoj řady dalších odvětví, potřeby vnitřního trhu a tím i spokojenost lidí. Nelze nevidět, že obilí je vpravdě strategickou surovinou, mající nejen ekonomickou, ale i závažnou politickou váhu.  

Potvrdilo se, že nastoupená cesta koncentrace a specializace výroby přináší své ovoce. S pomocí moderní techniky jsou kvalifikovaní lidé schopni zvládnout i složité úkoly. A ty jsou před námi stále větší. Pětiletka ukládá vyrobit v ČSR 35 miliónů tun obilí. To jsou cíle, které se mohly ještě v nedávné době zdát neuskutečnitelné. Jsou však dnes nejen reálné, ale naprosto nevyhnutelné.

Letošní nepřízeň počasí snižuje výchozí základnu pro příští rok. Klademe si za cíl zabezpečit celkový růst zemědělské výroby o 8,2 %, zvýšení rostlinné výroby o 19,1 %. V nejbližších měsících nás čekají náročné úkoly, zejména pokud jde o zabezpečení plánované výroby masa a mléka a lepší uspokojování poptávky po těchto výrobcích. Jsme však přesvědčeni, že budou úspěšně zvládnuty.

Kurs XV. sjezdu na postupné dosažení soběstačnosti v produkci zrnin a na další zvýšení celkové soběstačnosti ve výrobě potravin je splnitelným, ale přitom vysoce náročným úkolem. I v zemědělství vede cesta kupředu přes efektivnější využívání jeho značných zdrojů. Záleží na účelném vynakládání investičních prostředků a pečlivém hospodaření s půdou, na dosahování maximálního výsledku z každého hektaru, z každé investované koruny, z každé tuny hnojiv, z každého zemědělského stroje. Zvýšení výroby obilovin nám umožní šetřit nemalé prostředky věnované na jejich dovoz. Nemenší význam má i lepší hospodaření s obilím a potravinami, překonání neúměrně vysoké spotřeby jadrných krmiv v živočišné výrobě. Ne všude se již věnuje potřebná péče správnému uskladnění vyrobeného obilí, brambor a dalších zemědělských produktů. Zlepšení podmínek pro skladování považujeme za součást celonárodního úsilí o řešení obilního problému a v 6. pětiletce počítáme s výstavbou kapacit pro uskladnění dalších 1 300 000 tun obilí.

Právem vyzvedáváme skutečnost, že máme nízké a stabilní ceny základních surovin, že strava našich lidí je kaloricky hodnotná. Naším cílem je, aby potravin byl v obchodech dostatek, aby si občané mohli vybírat ze širokého sortimentu výrobků. Nezavíráme však ani oči před tím, že růst spotřeby určitých potravin již někdy přerůstá hranice zdravé racionální výživy. Ve spolupráci se zdravotníky bude nutné klást důraz i na lepší propagaci zásad správné výživy. S potravinami se ne vždy dobře hospodaří. S tím se nelze - ani z ekonomických, ani z morálních důvodů - smiřovat. Všude by měla platit zásada, že žít v dostatku neznamená plýtvat.

Rozvoj našeho zemědělství je těsně spjat se zabezpečením dostatku vody. Také zde je nutno překonávat závislost na rozmarech přírody. Počítáme s urychleným budováním malých vodních nádrží, s rozšiřováním zavlažované půdy. I s vodou je třeba umět dobře hospodařit - zamezit plýtvání a znečišťování, věnovat péči zdrojům pitné vody.

Život přináší stále těsnější vzájemnou závislost zemědělství a potravinářského průmyslu, a to nejen technologickou, ale i ekonomickou. Na rozvoj agrokomplexu vydáváme nemalé prostředky a chceme je dále zvyšovat. Budeme se ale současně muset i častěji a důsledněji ptát nejen na to, kolik se čeho vyrobí, ale i za cenu jakých nákladů, jak dobře se vyrobené produkty uskladní, jak kvalitně se zpracují i jak účelně se spotřebují. Není to vždy jen otázka kapacit, jak se někdy říká. Na mnoha nedostatcích mají svůj podíl i nákupní a obchodní organizace.

Zápas za vyšší efektivnost je nedílně spjat se správným hospodařením s pracovními silami. V šesté pětiletce bude jejich přírůstek na území ČSR činit 108 tisíc osob, zhruba devět desetin minulého pětiletí. O to je důležitější co nejefektivnější využívání všech pracovních sil a jejich nejúčelnější rozmisťování, zejména do progresívních oborů a výrob. Je jistě snazší jít cestou nárokování nových pracovníků, než s nimi dobře hospodařit. Ale každé plýtvání pracovními silami je dnes nutno považovat za hrubé porušování záměrů státního plánu.

Naše úsilí o lepší využívání zdrojů může mít potřebné trvalé výsledky jen bude-li spojováno se zvyšováním kvality řídící i výkonné práce, kvality všech výrobků. Být hospodářem na svém pracovišti dnes neznamená jen neplýtvat materiálem, energií a plně využívat pracovní doby. V současných podmínkách to vyžaduje ještě víc. Den ze dne zlepšovat kvalitu své práce, být novátorem, probojovávat lepší technologické postupy, ovládat moderní techniku, být nositelem nových metod práce, aktivně se podílet na zdokonalování užitných hodnot výrobků. Což je možné považovat za kvalitní takové druhy spotřebičů nebo konfekčního zboží, které sice nemají zjevné vady, ale o které spotřebitelé nejeví zájem a které proto zbytečně zabírají místo ve skladech? V úsilí o zlepšování kvality neexistují hranice. Tím více je potřebné tento proces cílevědomě řídit, stanovit přesná kritéria, objektivně srovnávat, nevycházet ze včerejších, ale zítřejších požadavků. Nestavět si nízké, ale s vysokými zahraničními měřítky srovnatelné cíle.

Čím dražší jsou suroviny, tím kvalitnější výrobky bychom z nich měli vyrábět. Čím drahocenější je pracovní síla, tím je důležitější, aby byl pracovní čas vynakládán co nejefektivněji. Na zahraničních trzích se můžeme také stále více uplatnit především vysokou kvalitou zboží. Proto je třeba více orientovat řízení - a zejména kontrolu - na kvalitativní stránky, nespokojovat se s pouhým množstvím, vždy a všude se ptát, jak kvalitně určité výrobky slouží spotřebitelům, jak jim pomáhají šetřit čas a práci, jak je uspokojují funkčně a obohacují esteticky.

Jako prostředku účinného řízení kvality je třeba se naučit lépe využívat i mzdové politiky. Racionalizace práce a mzdových soustav k tomu vytvořila základní předpoklady. V samotné socialistické zásadě odměňování je požadavek kvality - vedle množství a společenského významu práce - již dávno vyzdvižen. Pravda, ne vždy se v praxi v dostatečné míře uplatňuje. Dalo by se hovořit o množství případů, kdy kvalitní i nekvalitní práce je stejně odměňována, kdy prémiové ukazatele i různé odměny jsou jednostranně vázány jen na množství práce a ocenění kvality zůstává někde v pozadí. Zde bude třeba zlomit nejednu falešnou rovnostářskou představu.

Mzdová politika by měla na každém pracovišti ještě aktivněji přispívat k optimálnímu hospodaření s pracovní silou, k účinnějšímu využití 5 235 000 pracovníků v ČSR, k plnění výrobních úkolů, ke stabilizaci kolektivů, napomáhat upevňování vztahu jednotlivce a společnosti a posilování prvků socialistického způsobu života.

Soudružky a soudruzi,

cílevědomá péče o přípravu vysoce vzdělaných, kulturně žijících, socialisticky myslících a jednajících lidí je nedílnou součástí a koneckonců hlavním smyslem činnosti socialistického státu. XV. sjezd i v této oblasti vytyčil náročné úkoly. Pro školství jsou o to závažnější, že právě šestá pětiletka představuje významné období postupné realizace nového obsahu výchovně vzdělávací soustavy. Nejde o jednorázovou reformu, ale o tvůrčí změnu kvality práce škol všech stupňů i systému vzdělávání pracujících, včetně nezbytných legislativních úprav. Jejím smyslem je s náležitým předstihem připravovat mladou generaci pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti.

Vláda ČSR považuje budování takové soustavy za stěžejní úkol celé školské politiky. Jeho plnění závisí v prvé řadě na kvalitě přípravy pedagogických kádrů. Přestavba školství se promítne ve všech jeho článcích. Mateřské školy prohloubí svou pedagogickou funkci, základní škola povede žáky k rozvoji aktivity a tvořivé činnosti, střední školy se obsahově i funkčně sblíží, zejména zvýšením úrovně přípravy dělnického dorostu, a na vysokých školách dojde k výraznějšímu uplatnění vědy a jejímu sepětí s praxí. Komunistická výchova se stane neoddělitelnou součástí vyučovacího procesu v každé škole.

Jak nejednou zdůraznil ÚV KSČ, jde o celospolečenský úkol, který může být úspěšně plněn pouze společným úsilím škol, národních výborů, společenských organizací i závodů a na základě těsné spolupráce mezi rodinou a školou. Tato součinnost je nezbytná nejen pro zefektivnění výchovně vzdělávací činnosti. Je užitečná i v ekonomické sféře v zájmu soustřeďování všech sil, důsledné hospodárnosti a účelného vynakládání prostředků. Široké pole působnosti pro ni poskytují volební programy Národní fronty, které počítají s výstavbou, rekonstrukcí a modernizací školních budov. Nemálo starostí nám dělá potřeba rozšiřování sítě mateřských a základních škol pro nastupující silné populační ročníky i soustřeďování žáků do ucelených devítiletých škol. Jsme si vědomi, že někde to může na čas vyvolat i určité problémy. Je však v zájmu společnosti i v silách národních výborů tyto otázky trpělivě vysvětlovat a uspokojivě vyřešit.

Schopnost užívat bohatství kulturních hodnot a podílet se na jejich tvorbě je nedílnou součástí socialistického způsobu života. Kulturní vyspělost se stává v rozvinuté socialistické společnosti jedním z výrazných znaků všestranně rozvinuté osobnosti, důležitou složkou duchovního bohatství vůbec. Vláda se zaměří na vytváření stále příznivějších podmínek k tomu, aby kultura ještě účinněji plnila své nezastupitelné ideově politické, společenské a mravní poslání. Budeme podporovat socialisticky angažovanou tvorbu; dbát, aby se talenty rozvíjely ve prospěch společnosti; usilovat o další rozvoj lidové umělecké tvořivosti. Účinek kulturních děl je závislý především na jejich ideové a umělecké kvalitě. Očekáváme proto i od tvůrčích pracovníků náročnější přístup k uměleckému zobrazení složitého zápasu myšlenkového hledání, morálního zrání i aktivního sebeuplatnění člověka socialistické epochy.

Mnoho a často se hovoří o sepětí umění s životem pracujícího člověka - tohoto hrdiny naší doby. Tento správný požadavek není vždy snadné v praxi naplňovat. O to radostnější je skutečnost, že i v české kultuře se stále častěji začínají objevovat díla, která nacházejí odezvu i u tak náročných kritiků, jako jsou milióny našich pracujících. Taková, o kterých se nejen široce diskutuje, ale v dobrém slova smyslu ovlivňují názory a postoje lidí. Jen skutečné umění je schopno vyjádřit pravdu života, jen pravdivá díla mohou život měnit k lepšímu. A to je také v nejvlastnějším zájmu naší socialistické společnosti, v plném souladu s humanistickým posláním socialistického umění.

Dovolte, abych v této souvislosti připomněl ještě jednu aktuální otázku naší kulturní politiky. Mám na mysli připravovanou přestavbu a dostavbu Národního divadla. Příslušné orgány udělaly podle svých možností maximum pro to, abychom všichni mohli být v co nejkratším čase znovu svědky krásných zážitků v tomto našem nejvýznamnějším kulturním stánku, který za několik let oslaví již sté výročí svého založení. Chtěl bych z této tribuny podpořit podnět hrdiny socialistické práce s. Karla Vorla, aby se urychlení dostavby Národního divadlo stalo všelidovou záležitostí. Uskutečnění této výzvy by napomohlo upevnit sepětí kultury s potřebami pracujících, znamenalo by v nových podmínkách navázání na slavnou tradici "Národ sobě", napsání nové kapitoly do nezapomenutelné historie naší Zlaté kapičky nad Vltavou.

Soudružky a soudruzi,

plnění náročných úkolů při zabezpečování sociálně ekonomického a kulturního rozvoje ČSR vyžaduje zkvalitnit úroveň organizace a řízení - od vlády až po nejnižší články. Ve zvýšení kvality a účinnosti plánovitého řízení národního hospodářství vidíme jeden ze základních zdrojů zvyšování efektivnosti ekonomiky, rozhodující článek zajišťování politické linie XV. sjezdu. Usilujeme o vytvoření optimální struktury výrobně technické základny. Naším cílem je racionálnější využití přírodních zdrojů, výrobních fondů a pracovních sil. Posílíme odpovědnost ministerstev za řízení jednotlivých oborů a odvětví. Za velmi důležitou též považujeme optimální dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi jednotlivými články řízení v zájmu kvalifikovanějšího a efektivnějšího rozhodování.

Ruku v ruce se zvyšováním účinnosti řízení ekonomiky bude vláda dbát o zkvalitnění, zjednodušení a větší pružnost celé státní správy. To si vyžádá zvýšenou pozornost formám a metodám práce vlády, jejích poradních orgánů, dalších ústředních orgánů i národních výborů všech stupňů, zdokonalování stylu práce vedoucích kádrů. Vláda bude podporovat ty, kteří nekompromisně prosazují celospolečenské zájmy, tvořivě přistupují k plnění úkolů, osvojují si metody moderního řízení, svým zásadovým a svědomitým přístupem k plnění úkolů i morálními vlastnostmi jsou schopni vést kolektivy k větším výkonům.

V duchu závěrů XV. sjezdu považujeme za důležitý úkol posilovat úctu k zákonům, vychovávat lidi k jejich uvědomělému respektování a vést boj proti jejich porušování. Bezpečnostní orgány, prokuratury a soudy povedeme k tomu, aby chránily zájmy společnosti i práva občanů, aby se dodržování socialistické zákonnosti, norem socialistického soužití stalo věcí celé společnosti.

Ve své řídící činnosti bude vláda zdokonalovat kontrolní funkci ve všech jejích podobách. Ve spolupráci s orgány lidové kontroly nám půjde o to, aby projevy nedostatků a potíží byly včas odhaleny, aby se předcházelo škodám a příkladům vzorné práce se dostávalo zaslouženého ocenění. Projevy nekázně, spekulace, případy korupce a porušování zákonů musí být spravedlivě postihovány nejen státními orgány, ale odsuzovány i silou veřejného mínění.

Vláda a její orgány, ministerstva a ostatní ústřední orgány se budou opírat o těsnou součinnost s národními výbory. Příprava voleb znovu potvrdila, jak velkou a přitom nezastupitelnou sílu představují tyto nejmasovější orgány socialistické státní moci a správy. Občané jim ve volbách vyslovili plnou podporu. Současně však vyjádřili i naději, že se v dalším období ještě úspěšněji zhostí svých úkolů, že se ještě rozhodněji zbaví všeho, co je od lidí vzdaluje. Zvolení poslanci - a věřím, že to mohu prohlásit jejich jménem - jsou odhodláni takto pracovat. Vláda chce účinně pomáhat naplňování cílů volebních programů. Jsou to programy Národní fronty. To neplatilo jen v období jejich přípravy a při agitaci. Ještě více se to týká jejich realizace.

Půjde nám společně o to, aby národní výbory obsahem a metodami své práce byly politicky připravenými i odborně kvalifikovanými vládami lidu v obcích, okresech i krajích. Posilování jejich autority i akceschopnosti vyžaduje, aby při veškerém rozhodování spojovaly celospolečenské zájmy s místními potřebami, aby jednaly v duchu našich zákonů a přihlížely k oprávněným zájmům každého člověka. Neměli bychom se proto setkávat s případy, kdy se neřeší žádosti občanů s potřebnou citlivostí a objektivností. Všechny národní výbory by měly pracovat tak, aby každý občan věděl - jak znovu zdůraznil s. Husák na čtvrtém zasedání ÚV KSČ že jeho představitelé spravedlivě a v souladu se zákony řeší jeho problémy. To se týká jak správních záležitostí, tak i otázek místního a bytového hospodářství, služeb i všech ostatních věcí. Někdy může jít i o zdánlivé maličkosti. Ale důvěra člověka v orgány socialistického státu je pro nás vždy zásadní otázkou.

Před volbami došlo k slučování obcí i národních výborů. Po určité době posoudíme, co to přineslo k zlepšení jejich řízení i při řešení záležitostí lidí. Máme v plánu se též komplexně zabývat politickou prací ve velkých městech. Nová sídliště přece nemohou být pouhými noclehárnami. Vždyť lidé nechtějí jen bydlet, ale mají zájem na zlepšení životního prostředí i upevňování dobrých sousedských vztahů. Je proto třeba vytvořit podmínky, aby se mohli lépe poznávat, účinněji uplatňovat svá stanoviska a svou konkrétní prací více přispívat ke zvelebování svého místa bydliště.

Při přípravě voleb došlo k dalšímu prohloubení součinnosti národních výborů s místními závody. Nové volební programy stále více nabývají některých rysů komplexních plánů ekonomického a sociálního rozvoje, které se dobře osvědčují v Sovětském svazu. Společný postup národních výborů jako místních orgánů státní moci a správy s podniky a ostatními institucemi, s odborovými a dalšími společenskými organizacemi napomáhá harmonickému rozvoji závodů i míst, přispívá k efektivnějšímu hospodaření. Tuto cestu budeme i nadále podporovat.

Také další zdokonalování systému působnosti, výstavby a funkcí národních výborů bude trvale ve středu naší pozornosti. V duchu demokratického centralismu přijmeme opatření k operativnějšímu přenášení úkolů z vlády dolů i soustřeďování poznatků z obcí a měst v centru.  

Půjdeme ještě cílevědoměji cestou zobecňování zkušeností zdola. V základních stupních těchto orgánů pracuje převážná většina poslanců. Jsou nejblíže k obyvatelstvu a uspokojování jeho potřeb a mohou účinně ovlivňovat život lidí, zvláště žen, mládeže a důchodců. Především na jejich dobré práci záleží, aby se přednosti národních výborů, vymoženosti socialistické demokracie projevovaly ještě plněji a přesvědčivěji.

Vláda si je vědoma své odpovědnosti za realizaci záměrů XV. sjezdu KSČ. Vyvodila závěry z požadavků, které na ni - i na činnost ministerstev a pracovníků státní správy - kladou sjezdová usnesení. V současné etapě, charakterizované spojováním výsledků vědeckotechnické revoluce s novými společenskými vztahy, je možno uspokojovat stále rostoucí potřeby lidí jen na komplexním řešení politických, sociálně ekonomických, kulturních a ideově výchovných otázek. I naše vlastní zkušenost potvrzuje sjezdovou myšlenku, že stále více bude záležet na kvalitě práce všech řídících orgánů, na jejich vzájemné součinnosti, na tom, jak si budou uvědomovat svou odpovědnost nejen za splnění vlastních úkolů, ale i za celek, na jejich kázni stejně jako na jejich tvořivosti a iniciativě.

Opíráme se o mnohé cenné poznatky z plnění minulého vládního prohlášení. Na dosaženém nemůžeme ustrnout. V nastoupené cestě budeme pokračovat se stále větší náročností. Zvláštní důraz klademe na to, aby vládou přijímaná usnesení se důsledně plnila, aby se předcházelo a zamezovalo jakékoliv nedůslednosti, polovičatosti nebo formálním přístupům. Víme, jak mnoho záleží i na kvalitě samotných přijímaných opatření. Proto ruku v ruce se zvyšováním náročnosti na nižší články řízení, s požadováním vyšší odpovědnosti budeme důsledně dbát o to, aby usnesení vlády svým obsahem i formou účinně napomáhala dobré práci všech ostatních orgánů.

Čím vyšší cíle si s tavíme, tím důležitější je jejich včasná a plná realizace. Proto budeme i v naší činnosti důsledně dbát, aby byl v každodenní praxi dodržován princip jednoty slov a činů, který je důležitým zdrojem důvěry i aktivity pracujících. I práce vlády bude posuzována podle dosažených výsledků. Považujeme proto za svou povinnost i nadále pravidelně informovat Českou národní radu o plnění úkolů. Navazujeme tak na osvědčenou zkušenost z minula. Šířeji využijeme hromadných sdělovacích prostředků k pravidelnému informování veřejnosti o záměrech vládní politiky, o výsledcích uskutečňování linie XV. sjezdu KSČ.  

V zájmu efektivní činnosti vládních orgánů považujeme za nezbytné dělit se s vámi, poslanci, o získané poznatky, vyslechnout vaše náměty i připomínky a odpovědně se zabývat podněty z vašich volebních obvodů. Vláda vidí v těsné součinnosti s předsednictvem ČNR, se všemi poslanci, základní předpoklad stálého zvyšování účinnosti své řídící funkce.

Soudružky a soudruzi,

naším společným cílem je, aby Česká socialistická republika - každé její město a vesnice - byly spokojeným domovem šťastných lidí. Smyslem našeho úsilí je, aby 10 miliónů našich obyvatel i do budoucna žilo tvořivou prací a v míru užívalo jejích plodů, aby náš stát - stojící pevně po boku Sovětského svazu - přinášel důstojný vklad umu a schopností našeho lidu ve prospěch celé velké rodiny socialistických zemí.

Vláda předstupuje před Českou národní radu a prostřednictvím vás, poslanců, před všechny pracující České socialistické republiky s plány, které jsou v zájmu každého poctivého občana naší země. Vycházíme přitom z pevné víry, že lidé podpoří naše záměry politickou a pracovní aktivitou. Jsme hluboce přesvědčeni o schopnostech a vůli českého národa, obyvatel ČSR, čestně se vyrovnat s úkoly XV. sjezdu, přispět svým dílem k dalšímu rozmachu naší vlasti - Československé socialistické republiky.

Dovolte mi, abych vás - poslance České národní rady - požádalo souhlas s předloženým programovým prohlášením, o vyslovení důvěry a příslib pomoci vládě. Chceme v duchu politiky KSČ a Národní fronty v těsné spolupráci s vámi a v pevné jednotě s občany České socialistické republiky vynaložit všechny síly pro věc socialismu, rozkvět naší země, jistoty a perspektivy jejího lidu. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP