Čtvrtek 16. prosince 1976

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji poslanci Vacíkovi.

Přerušuji nyní jednání do 14.00 hodin.

/Schůze přerušena ve 12.57 hod. a opět zahájena ve 14.00 hod./

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušenou schůzi. Budeme pokračovat v rozpravě k programovému prohlášení vlády České socialistické republiky.

Prosím soudruha poslance Běžela, aby se ujal slova. Připraví se poslanec Jaroslav Dočkal.

Poslanec ing. Václav Běžel: Vážené soudružky a soudruzi poslanci! Charakteristickým rysem programového prohlášení, které nám česká vláda předložila, je další rozvoj hospodářského a společenského života naší země, další růst hmotné a kulturní úrovně našeho lidu. Program vychází ze závěrů XV. sjezdu KSČ a odpovídá potřebám a požadavkům našich pracujících.

Proto Česká odborová rada vyslovuje programovému prohlášení vlády ČSR plnou podporu, která bude spočívat zejména v tom, že činnost odborových orgánů a organizací bude cílevědomě zaměřována na získávání pracujících pro aktivní účast na realizaci politiky Komunistické strany Československa.

Revoluční odborové hnutí se svým plánem aktivity do IX. všeodborového sjezdu jednoznačně přihlásilo k získávání svých členů pro plnění linie XV. sjezdu KSČ.

V současné době žije Revoluční odborové hnutí přípravami IX. všeodborového sjezdu, stupňuje aktivitu odborových orgánů a organizací při naplňování své celospolečenské úlohy, rozvíjí tvůrčí iniciativu pracujících, organizátorské a výchovné role při formování socialistického uvědomění pracujících a socialistického životního stylu.

Výroční schůze a konference základních organizací ROH vyjadřují odhodlání odborářů tvůrčím přístupem zabezpečovat úkoly 6. pětiletky. Pracující si stále více uvědomují, že rozvoj iniciativy zaměřený na vysokou efektivnost společenské výroby a kvalitu veškeré práce je základem pro uspokojování rostoucích hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva a další upevňování jeho životních jistot a sociálních jistot v souladu s prohlubováním socialistického způsobu života. Odborové orgány vycházejí z toho, že rozvoj iniciativy je výsledkem mnohostranného působení stranických, odborových i hospodářských orgánů na rozšiřování politického uvědomění pracujících, zvyšování jejich ekonomických i odborných znalostí a zvyšování účasti na řízení.

V závěrech výročních schůzí je zdůrazňována nutnost jednotného postupu hospodářských a odborových orgánů všech pracovišť na otázky hospodárnosti, efektivnosti, lepší kvality výrobků, širší a účinnější uplatnění výsledků vědeckotechnického pokroku. Dále je zdůrazňována nutnost rozvíjet všechny formy zvyšování kvalifikace, vést pracující ke kvalitní a odpovědné práci a střežit, aby byly důsledně uplatňovány socialistické principy odměňování. Rozhodněji prosazovat zájmy naprosté většiny pracujících, spoluvytvářet atmosféru náročnosti, nesmiřitelnosti k nedostatkům, posilování státní, pracovní a technologické kázně. Na výročních schůzích je zdůrazňováno, aby aktivita pracujících nebyla ochromována formalismem a různými nedostatky v organizaci práce a řízení. Byla zdůrazňována nutnost zdokonalování všestranné péče o pracující a zlepšování jejich pracovního a životního prostředí.

Rozvoj iniciativy pracujících zaměřujeme na plnění plánovaných úkolů roku 1977, na to, aby příští rok, rok, ve kterém se bude konat IX. všeodborový sjezd, rok, ve kterém oslavíme 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, se stal rokem masové účasti pracujících na řízení, rokem rozvoje iniciativy za vysokou efektivnost a kvalitu veškeré práce. Široký ohlas v závodech nachází příkladný závazek pracujících AZNP Mladá Boleslav "Za vysokou efektivnost a kvalitu veškeré práce". Spojuje se v něm socialistické úsilí dělníků, techniků a ostatních pracujících, sjednocuje se úsilí pracujících od výzkumu, vývoje, projekce, konstrukce, výroby až po odbyt a servis. Je to hnutí, které umožňuje rozvinout účast pracujících na řízení, rozvinout všechny formy pracovní iniciativy. Odbory učiní vše pro to, aby se nositeli tohoto hnutí staly nejlepší brigády socialistické práce, komplexní racionalizační brigády, vynálezci a zlepšovatelé.

Odborové orgány budou podporovat a rozvíjet i další formy iniciativy pracujících, které směřují ke zvýšení kvality a efektivnosti práce. Budeme zevšeobecňovat zkušenosti pracujících Třineckých železáren, kteří sdružili své síly brigád socialistické práce ke zvýšení výroby, hospodárnosti a kvality, rozšiřovat hnutí "Překonej sám sebe", "Ručím za svoji práci", "Nepokračovat na špatně započaté práci", soutěžení za "Čest tovární značky", Zlobinovu metodu brigádního chozrasčotu a další.

Odborové orgány budou také spoluorganizovat uzavírání sdružených socialistických závazků ve výrobních, montážních a stavebních organizacích na pomoc rozhodujícím stavbám, mezi výrobou a obchodem, mezi kolektivy vědeckovýzkumné základny a výrobních podniků k urychlení a zkrácení řešitelského a realizačního cyklu "věda - technika - výroba - užití".

Ve zkušenostech a jednání dělníků, techniků, ekonomů a ostatních pracujících je prakticky nevyčerpatelný zdroj technického a ekonomického pokroku, o čemž nás přesvědčují výsledky dosahované zlepšovateli a vynálezci, jejichž práce jen v letech 1972 až 1975 přinesla společnosti hodnot téměř 10 mld Kčs. Náročnější úkoly 6. pětiletky vyžadují, abychom společně - odboráři i hospodářští vedoucí - tuto tvůrčí iniciativu podněcovali, zaměřovali ji k řešení rozhodujících problémů a zajišťovali, aby podnětné návrhy a náměty byly pohotově využívány v praxi.

O zájmu pracujících o výrobu, o zlepšování kultury práce svědčí i miliony hodin dobrovolné práce v akci "Odboráři svým závodům a republice".

Brigádnickou prací pomáhali dělníci, technici i ostatní pracující řešit řadu problémů podnikové sociální politiky a realizovat mnohé úkoly z komplexního programu péče o pracovníky. Tato iniciativa přináší cenné výsledky v odstraňování některých nedostatků zjištěných při prověrkách bezpečnosti práce, jakož i ve zkrášlení a ozdravění pracovního prostředí i okolí závodů. Pomáhá uspíšit výstavbu nebo rekonstrukci podnikových i sdružených sociálních, zdravotnických, kulturních a rekreačních zařízení. Odbory ji budou nadále orientovat ještě konkrétněji na tvorbu trvalých hodnot, výstavbu, modernizaci, opravy, údržbu, zvelebení podnikových a závodních objektů, svých měst i sociálních i rekreačních zařízení jako nedílnou součást rozvoje pracovní iniciativy k naplňování směrnic hospodářského a sociálního rozvoje v období 6. pětiletky.

Vážené soudružky a soudruzi, Česká odborová rada bude i nadále úzce spolupracovat s vládou České socialistické republiky a spolupodílet se na soustavném hospodářském rozvoji a zvyšování životní úrovně všeho lidu.

Dosavadní zkušenosti, které jsme ze vzájemné spolupráce získali, nás opravňují k přesvědčení, že v dalším období se podaří naši spolupráci posunout ještě na vyšší úroveň, že se nám společný mi silami podaří splnit i náročné úkoly, které pro naši společnost vytyčil XV. sjezd Komunistické strany Československa.

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji soudruhu Běželovi za jeho vystoupení.  

Dovolte mi, abych mu jménem předsedy a celého předsednictva České národní rady popřála hodně úspěchů ve vysokých funkcích, do kterých byl zvolen. Soudruh Běžel je místopředsedou Ústřední rady odborů a předsedou České odborové rady. Blahopřeji mu.

Prosím o slovo poslance Dočkala.

Poslanec PhDr. Miloslav Dočkal: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych jménem ČÚV SSM vyjádřil plnou podporu přednesenému programovému prohlášení vlády ČSR, které přednesl její předseda soudruh Korčák.

Naši podporu tomuto závažnému politickému dokumentu vycházejícímu ze závěrů XV. sjezdu KSČ a směřujícímu k dalšímu rozvoji naší socialistické společnosti nechceme vyjádřit pouze slovy, ale především konkrétními činy.

Vládní prohlášení je dokladem toho, jak socialistický stát, celá naše společnost pod vedením KSČ vytváří stále lepší podmínky pro růst materiálních a kulturních hodnot a trvalý vzestup životní úrovně všech našich občanů.

Chtěl bych především ocenit komplexnost programového prohlášení, v němž jsou obsaženy rozhodující úkoly národohospodářské politiky jako zdroj uspokojování rostoucích hmotných a duchovních potřeb i upevňování životních a sociálních jistot našeho lidu. Jsme si vědomi, že splnit úkoly, vytyčené v programovém prohlášení vlády ČSR, není možné bez činorodé aktivity nás všech, bez uvědomělého přístupu k plnění náročných celospolečenských úkolů, bez široké účasti našich občanů, mladých lidí na rozhodování o věcech veřejných, na řízení a správě státu.

Zvláště bych chtěl, soudružky a soudruzi, ocenit jak široký prostor programové prohlášení vlády ČSR vytváří pro socialistickou výchovu mladých lidí, pro jejich plné uplatnění v oblasti společenské i pracovní aktivity. V tomto směru program vlády ČSR v kontextu s programem federální vlády je zcela konkrétním naplněním přístupu stranických i státních orgánů k mladé generaci, jak to vyjádřil na XV. sjezdu KSČ generální tajemník ÚV KSČ s. Gustáv Husák slovy: "Jednou z prvořadých povinností strany a celé společnosti je dbát, aby mladý člověk měl aktivní, činorodý vztah k životu, aby z mladých lidí vyrostli uvědomělí, odborně zdatní občané socialistické vlasti."

Soudružky a soudruzi, uvědomujeme si, že účinně podpořit program vlády ČSR znamená především přiložit ruku ke společnému dílu, podílet se ze všech sil na jeho uskutečňování. Víme, že svou podporu nejlépe vyjádříme poctivou, obětavou každodenní prací pro naši socialistickou vlast.

Tato slova chceme naplnit činy především nyní kdy náš Socialistický svaz mládeže a Pionýrská organizace SSM vstupují do období rozhodujících příprav sjezdu SSM v ČSR a II. sjezdu SSM. Za základní a rozhodující úkol v období sjezdových příprav považujeme rozvoj všestranné činnosti základních organizací SSM a pionýrských skupin, aktivní podíl svazáků a pionýrů a dalších mladých lidí na uskutečňování programu XV. sjezdu KSČ, především na plnění náročných úkolů národohospodářského plánu. Plně při tom vycházíme ze závěrů 5. plenárního zasedání ústředního výboru strany, které na druhý rok 6. pětiletky stanovilo vysoké úkoly a určilo i spoluodpovědnost SSM za jejich splnění.

V oblasti ideově výchovné práce přikládáme velký význam internacionální výchově mladých lidí, prohlubování jejich lásky k socialistické vlasti, přátelství se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi. Podrobně se v našich základních organizacích seznamujeme a osvojujeme si závěry XV. sjezdu KSČ a XXV. sjezdu KSSS. Dobrými výsledky činnosti SSM v nadcházejícím roce se chceme dobře připravit a důstojně přivítat spolu se všemi našimi pracujícími a veškerou světovou pokrokovou veřejností 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, události, která otevřela cestu nastupujícímu mládí světa - Komunismu.

V oblasti zájmové činnosti se zaměříme na prohloubení dosavadní dobré spolupráce s ministerstvem kultury a ministerstvem školství ČSR, Revolučním odborovým hnutím, Svazem Československo-sovětského přátelství a dalšími státními orgány a institucemi, organizacemi Národní fronty, abychom co nejlépe splnili závěry druhé národní konference zájmové činnosti, zejména festivalu na počest 60. výročí VŘSR a 30. výročí Února.

V organizacích SSM v průmyslu, dopravě, ve stavebnictví i službách povedeme mladé lidi k prohlubování úsilí o zvyšování kvality výroby a odevzdané práce vůbec, na hospodaření s palivy, energií, materiály a pracovními silami. Společně s ROH budeme prohlubovat socialistické soutěžení kolektivů i jednotlivců.

V konkrétní práci pro společnost si chlapci a děvčata osvojují vlastnosti socialistického člověka. Výchovu k práci a výchovu prací pokládáme za nejdůležitější prostředek výchovy mladého člověka socialistické společnosti. Proto jí věnujeme a budeme vždy věnovat prvořadou pozornost. I nadále budeme prohlubovat všechny osvědčené formy rozvoje pracovní iniciativy jako hnutí ZENIT, Reflektor mladých, budeme zakládat další mládežnické kolektivy, komplexní racionalizační brigády a prohlubovat účast mládeže na vědecko-technickém rozvoji.

Soudružky a soudruzi, pozornost organizací SSM na vesnicích, v zemědělských závodech orientujeme na pomoc při řešení obilního problému, především cestou intenzifikace a hospodárného využití vody. Chceme také zvýšit podíl mládeže na výrobě objemných krmiv, zúrodňování a obnově luk a pastvin. Rozvíjíme v souladu se záměry ministerstva zemědělství a výživy ČSR široké hnutí zemědělské mládeže, mládežnických kolektivů, pracovníků v mechanizaci, rostlinné a živočišné výrobě, mladých zemědělských odborníků i pracovníků vědy a výzkumu na řešení obilního problému prostřednictvím osvědčeného hnutí "Ani zrno nazmar".

Máme z této oblasti činnosti již některé velmi dobré zkušenosti, např. z "Akce 80", známe iniciativy svazáků z Morkovic na okrese Kroměříž při zvyšování hektarových výnosů obilí nebo z přínosu Severočechů za využití luk a pastvin "Mléko teče z luk" a další.

Soudružky a soudruzi, základní organizace SSM i pionýrské skupiny vedeme ke zvyšování jejich účasti na plnění volebních programů Národní fronty zejména tak, aby po zralém uvážení přebíraly vlastní odpovědnost za splnění konkrétní částky nebo akce volebního programu v daném místě. V tomto směru budeme věnovat velkou pozornost práci mladých lidí v hlavním městě naší socialistické vlasti v Praze, v Severočeském kraji.

Zvýšenou pozornost věnujeme také v SSM práci s mladými poslanci, členy SSM. Chceme jim zejména nyní, na počátku volebního období, co nejvíce pomoci v jejich odpovědné a náročné práci. Mladé poslance, členy SSM, považujeme za náš přední funkcionářský aktiv. Očekáváme také, že nově zřizované komise národních výborů pro mládež a tělesnou výchovu pomohou řešit některé závažné problémy života a práce mladých lidí v krajích, okresech a místech.

Rozvojem harmonické činnosti každé základní organizace SSM, na níž by se aktivně podílel každý člen, nalézal v ní uspokojení v realizaci svých životních představ, chceme pro práci v SSM získávat další chlapce a děvčata a vést přitažlivou činností základních organizací k uvědomělé a aktivní podpoře politiky KSČ.

Soudružky a soudruzi, výrazem a vyvrcholením našich snah o vyšší kvalitu a účinnost veškerého dění v SSM bude jednání II. sjezdu SSM v září příštího roku. Sjezd stanoví v duchu závěrů XV. sjezdu KSČ hlavní směry dalšího rozvoje naší dětské a mládežnické organizace na období pěti let, jejího podílu na budování rozvinuté socialistické společnosti.

Vážené soudružky a soudruzi, dosavadní podíl mladé generace na plnění závěrů XV. sjezdu KSČ, především úkolů 1. roku 6. pětiletky, mě opravňuje vyjádřit přesvědčení, že Socialistický svaz mládeže i celé mladé pokolení naší vlasti i v nadcházejícím období, stejně jako v minulosti, prokáže svůj vřelý vztah k politice KSČ, svůj vřelý vztah k socialistické vlasti.

Jsem přesvědčen, že mladá generace a její organizace SSM se ctí napomohou i při plnění náročných úkolů obsažených v programovém prohlášení vlády České socialistické republiky. /Potlesk./

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji poslanci Dočkalovi, prosím soudruha dr. Zýku, aby se ujal slova. Připraví se poslanec Míka.

Poslanec RNDr. Václav Zýka, DrSc.: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vládní prohlášení přednesené předsedou vlády České socialistické republiky hovoří jasnou a všem srozumitelnou řečí o příštích náročných úkolech všech oblastí našeho společenského života. Jeho fundovaný obsah, důsledně vycházející z usnesení XV. sjezdu KSČ, skýtá reálný předpoklad dosažení plánovaných cílů.

Chci alespoň několika stručnými větami podtrhnout význam těch částí vládního prohlášení, v nichž s. předseda vlády hovořil o úkolech v oblasti domácích nerostných surovin, o hospodaření s domácími i dováženými surovinami, a to nejen proto, že v této oblasti pracuji a její problematika je mi blízká.

Význam nerostných surovin je dán jejich úzkým spojením s tvorbou dostatečných zdrojů rozvoje společenské výroby, který vytváří základní předpoklady pro splnění hlavního cíle 6. pětiletky: uspokojit rostoucí hmotné a duchovní potřeby obyvatelstva a dále upevnit jeho životní a sociální jistoty.

Je nesporné, že s rozvojem výrobních sil socialistické společnosti se postupně zmírňuje strohá, bezprostřední závislost společnosti na přírodě. Přesto však v současné etapě rozvoje naší společnosti je přírodní bohatství, surovinová základna, zdroje nerostných surovin, jejich výtěžnost a využívání faktorem, který působí přímo i nepřímo na hospodářský růst a v mnoha směrech ho dosud podmiňuje či limituje.

Zdá se, že jisté přeceňování např. zahraničních obchodních vztahů při krytí surovinového deficitu, ne vždy uspokojivé a jen vzácně komplexní chápání významu využívání domácích surovinových zdrojů pro rozvoj naší ekonomiky, by mohlo způsobit poruchy v jejím proporcionálním rozvoji. Nechci a ani nemohu brojit proti dovozu surovin - tomu se nemůžeme vyhnout. Jde mi však o ekonomicky efektivní využívání našeho domácího surovinového bohatství.

Nechci při své úvaze vyvolávat žádné nereálné představy. Každý, kdo se problematikou nerostných surovin, byť vzdáleně zabývá, ví, že naše přírodní bohatství je z hlediska současných i budoucích potřeb národního hospodářství nekomplexní a do značné míry vyčerpané. Přesto představuje i dnes ještě veliké bohatství a naše představa o něm není ani zdaleka konečná.

Oprávněnost mého tvrzení potvrzují i výsledky geologického průzkumu: nová ložiska uhlí v oblasti Frenštátu - Trojanovic, na Slánsku, v severočeské a sokolovské pánvi, lignitu v oblasti Hodonína a Novák, fluoritu v severních Čechách a na Českomoravské vrchovině, nových zdrojů rud barevných kovů atd. Geologie objevuje stále nové zdroje surovin. Pravda, nejsou to - ve většině případů - suroviny tak kvalitní, na jaké jsme byli v minulosti zvyklí, ale jsou plně využitelné. Naše poznání je dnes také dál - dovedeme ze suroviny, na kterou by se minulé generace dívaly s despektem, vyrobit surovinu vysoké, někdy i špičkové kvality. Mohl bych toto tvrzení dokázat desítkami příkladů z výsledků výzkumných prací našich technologů z oblasti sklářských, keramických, slévárenských, stavebních a jiných surovin, které jsou dnes průmyslově využívány s vysokým ekonomickým efektem. O některých z nich jsem zde i v našem výboru hovořil a není potřebné je znovu uvádět.

Československou geologii čekají i v tomto období složité a náročné úkoly. Rozvoj zpracovatelského průmyslu a pokrytí jeho potřeb v nejvyšší možné míře domácími surovinami tvoří obsahovou náplň programu naší geologie. Přitom je třeba vzít v úvahu, že geologie musí pracovat s velkým časovým předstihem, protože cyklus: geologický průzkum-technologický výzkum - výroba je i při soustředění sil a prostředků delší než v jiných oblastech. I tady však existují rezervy, jejichž odhalení umožní výraznější zkrácení tohoto cyklu.

Je představa, že přírodní bohatství je jediným zdrojem, který má společnost k dispozici "zdarma". Ano, je to tak; tyto zdroje jsou skryty v naší zemi, jsou přírodou "zdarma" vytvořeny. Společnost musí "jen" z fondu společenské práce a z národního důchodu vyčlenit takovou část pro odhalení a získání nerostných surovin, která odpovídá požadavkům těchto nových zdrojů.

Zde lze jen těžko srovnávat s minulostí. Už dávno nestačí geologické kladivo a mikroskop. Musíme mít moderní a výkonné vrtné soupravy, schopné jít do hloubek šesti až osmi i více tisíc metrů, potřebujeme moderní, přesné a výkonné přístroje, složitější techniku pro úpravnický výzkum. Naše práce, výzkumná práce geologa i technologa je stále obtížnější, což je dáno vlastnostmi nových zdrojů, a tím i náročnější a nákladnější. Přesto si myslím, že jsou prostředky vynakládány efektivněji, než kdyby měly být vynaloženy na dovoz surovin, které můžeme získat z domácích zdrojů. Dovoz surovin totiž vyžaduje vynaložení další společenské práce, protože musí být pokryt vývozem zboží. Konečně, ani my se už nemůžeme obejít bez úzké spolupráce s ostatními socialistickými zeměmi, se Sovětským svazem především, pracovat ruku v ruce při řešení společných problémů.

Naše země se nikdy bez dovozu surovin neobešla. Bude to tak zřejmě i v budoucnosti a bylo by iluzí spoléhat na to, že jsme schopni deficit surovin krýt domácími zdroji. Jde v podstatě o plné uplatnění tří rozhodujících kritérií:

1. dovážet takové suroviny a v takovém množství, které je nejvýše nutné ve vztahu k možnostem jejich získání a využívání z domácích zdrojů a odmítnout požadavky na dovoz těch surovin, které můžeme doma zajistit, i když jejich kvalita, jejich celkový charakter, bude vyžadovat významnější změny technologie ve zpracovatelském průmyslu;

2. program geologického průzkumu a technologického výzkumu ještě úžeji spojit s oblastmi deficitních surovin v těch případech, kdy dosavadní poznatky o možných zdrojích dávají reálný předpoklad kladných výsledků. S větší intenzitou řešit i úkoly využití průmyslových odpadů;

3. v souladu s vládním prohlášením a závěry XV. sjezdu KSČ dosáhnout maximálního - optimálního a komplexního využívání surovin a jejich zhodnocení ve výrobě tak, aby kvalita produkce i její parametry byly na špičkové úrovni, včetně schopnosti uplatnění na světových trzích.

Realizace těchto principů umožní jednak ekonomické využití domácích zdrojů nerostných surovin, jednak krytí deficitních surovin ekonomicky efektivním dovozem. Vyváženost těchto zdrojů je jedním ze základních předpokladů dalšího proporcionálního a dynamického vývoje naší ekonomiky.

Průzkumný program naší geologie a navazujícího technologického výzkumu důsledně vychází ze závěrů XV. sjezdu KSČ. Programové prohlášení vlády dává podněty k zintenzivnění naší práce. Chceme jít důsledně cestou zabezpečení všech dosažitelných zdrojů domácích nerostných surovin. Výzkum se v této pětiletce orientuje na využívání mobilizačních a netradičních surovin, včetně průmyslových odpadů, novými netradičními a nekonvenčními metodami jejich úpravy, které už v minulosti přinesly řadu hodnotných výsledků, využívaných v průmyslové praxi. Usilujeme o nejužší spolupráci výzkumu a výroby a odstranění časových ztrát, o rychlou realizaci výsledků ve výrobní praxi. Příkladem nejužší spolupráce výzkumu s výrobou je například řešení úkolu úpravy sklářských písků. Výsledkem této spolupráce, v jejímž rámci byla ustavena KRB, jsou podstatné změny techniky a technologie úpravy a získání surovin nejvyšší kvality z tuzemských zdrojů, zvýšení využitelnosti suroviny ložiska z 50 % na 75 % a vysoké ekonomické přínosy včetně úspor vody a elektrické energie.

/Řízení schůze převzal místopředseda ČNR František Toman./

Podobně jsou například řešeny úkoly ve využití ložisek kaolínu na jižní Moravě pro výrobu sanitární keramiky. Ložiska těchto kaolínů jsou mladá a mají vysoký obsah živců.

Na Slovensku jsou poměrně bohatá ložiska ne příliš kvalitní křemeliny. Dosud provedený výzkum prokázal, že z nich lze vyrobit nejkvalitnější křemelinu pro průmyslové účely. Původně bylo toto ložisko určeno pro využití pouze ve stavebnictví, ale nové využití bude ekonomicky mnohokrát efektivnější.

Do popředí pozornosti našeho výzkumu se dostávají otázky využití průmyslových odpadů, nejen z hlediska jejich využití jako vhodných surovin, ale i z hlediska ochrany a tvorby životního prostředí. Výzkum například ukázal vhodnost využití nepříjemných odpadů skláren pro výrobu kvalitních obkládacích a izolačních desek pro stavebnictví. Nikoliv zanedbatelným možným zdrojem suroviny jsou například odpady z galvanizoven. Technologický výzkum resortu geologie realizoval v řadě průmyslových závodů regeneraci chromovacích lázní, dodává malá, nenákladná zařízení k zachycování zlata z odpadních vod. Jen za první rok provozu těchto zařízení bude získáno zlato v hodnotě přes 2 miliony korun. Další jednotky na izolaci tohoto drahého kovu z odpadních vod se vyrábějí. Pravda, několik miliónů znamená ve stamiliardách státního rozpočtu málo, skoro nic, ale miliardy se skládají z miliónů.  

Byly provedeny laboratorní a modelové zkoušky a je připravována realizace způsobu získávání niklu z odpadních vod. Průzkumem bylo zjištěno, že v některých závodech se odpadní nikl v množství až 2 kg za hodinu "zneškodňuje" převedením do nevyužitého kalu, který je obtížným balastem. V celostátním měřítku jsou to miliónové ztráty ročně.

Existují další problémy, jejichž vyřešením a realizací by bylo možno získat nikoliv nevýznamná množství surovin a přispět i ke zlepšení životního prostředí.

Uvedl jsem jen několik namátkou vybraných příkladů z výzkumného programu naší geologie a nejsou to ty nejvýznamnější. I z těchto drobných příkladů lze názorně vidět, jaké možnosti ještě ve využití naší domácí surovinové základny máme a že ne vždy dobře se surovinami a materiály hospodaříme.

V aplikovaném výzkumu se v posledních letech mnoho změnilo k lepšímu, výzkum je cílevědomější, úžeji spjatý s výrobou. Aplikovaný výzkum má své potíže, je jich dost a jsou nemalé. Především řízení výzkumu, ekonomická pravidla, a ty nejsou na potřebné úrovni. Ekonomická pravidla rozhodně nejsou všude činitelem stimulačním. Všichni víme, že konečnému efektu výzkumu, realizování výsledků ve výrobě, je často věnována podstatně menší pozornost než kontrole neúměrně velkého a stále rostoucího počtu hlášení, výkazů a zpráv. Všichni víme, jak těžké je někdy zvýšit výrobu o zlomek procenta. Ve výrobním procesu musí mít dělník volné ruce, dáváme-li mu do rukou výkazy, moc toho nevyrobí. Ve výzkumu je to stejné, mozek a ruce výzkumného pracovníka musí být volné pro výzkumnou činnost.

V zájmu rychlejšího řešení výzkumných úkolů, především v zájmu rychlé realizace výsledků výzkumu ve výrobě se přimlouvám za rychlé vypracování nových, co nejjednodušších principů řízení, kontroly a ekonomické stimulace výzkumné činnosti. Nejde o žádný zvlášť obtížný problém. Vypracování takových principů přece nemůže být složitější než vyřešení složitého výzkumného úkolu.

V dnešní době je třeba přednostně řešit takové úkoly, které přinesou pokud možno okamžitý efekt ve výrobě. S tím jistě všichni souhlasíme a souhlasí s tím i pracovníci našeho aplikovaného výzkumu. To však nesmí vést k takové krajnosti, že budou řešeny pouze a výhradně úkoly krátkodobé, úkoly okamžité potřeby, že všichni výzkumní pracovníci budou řešit jen takovéto problémy. Konkrétně: nerostné suroviny budeme potřebovat i v příštích pětiletkách. Stále. Přitom jejich kvalita z dosavadních ložisek bude neustále klesat a jejich obstarávání ze zahraničí bude stále obtížnější. Výzkum možností využití domácích surovin bude nesporně zdlouhavější a nákladnější. Proto je třeba již dnes provádět výzkum materiálů, o kterých víme, že budou surovinami budoucnosti, nebo o kterých předpokládáme, že by jednou surovinami mohly být, prostě, v předstihu řešit úkoly vzdálenější i daleké perspektivy.

Chci na závěr, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, podpořit tu část vládního prohlášení, v níž se hovoří o palivo-energetické bilanci, o efektivním využívání domácí surovinové základny a o hospodaření se surovinami a materiály vůbec. V těchto oblastech jsou dosud zcela nevyužívané zdroje, které národní hospodářství naléhavě potřebuje.

Vládní prohlášení jako celek tak, jak je přednesl soudruh předseda vlády, je cenným dokumentem, pro který budu rád hlasovat s vědomím. že jeho realizace není záležitostí pouze vlády naší socialistické republiky, ale nás všech, ať pracujeme kdekoliv. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci dr. Zýkovi, dále bude hovořit poslanec Zdeněk Míka, připraví se akademik Rosický.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP