Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
37. schůze, 8. 12. 1995

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 1936/ - druhé čtení
64 - 81 (8. 12. 1995)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - prvé čtení
82 (8. 12. 1995)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 /sněmovní tisk 1987/ - prvé čtení
83 (8. 12. 1995)

37. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 /sněmovní tisk 1936/ - třetí čtení
84 - 89 (8. 12. 1995)

Procedurální hlasování
90 - 93 (8. 12. 1995)

24. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK
94 (8. 12. 1995)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - prvé čtení
95 (8. 12. 1995)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - prvé čtení
96 (8. 12. 1995)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ - prvé čtení
97 (8. 12. 1995)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - prvé čtení
98 (8. 12. 1995)

30. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - prvé čtení
99 (8. 12. 1995)

31. Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - prvé čtení
100 (8. 12. 1995)

32. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - prvé čtení
101 (8. 12. 1995)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - prvé čtení
102 (8. 12. 1995)

18. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
103 (8. 12. 1995)

21. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 2003/
104 (8. 12. 1995)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2000/
105 (8. 12. 1995)


ISP (příhlásit)