Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
37. schůze

Procedurální hlasování
1 - 20 (5. 12. 1995), 62 - 63 (7. 12. 1995), 90 - 93 (8. 12. 1995)

1. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
21 (5. 12. 1995)

2. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1995 /sněmovní tisk 1945/
22 - 23 (5. 12. 1995)

3. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995
24 (5. 12. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - prvé čtení
25 (5. 12. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 /sněmovní tisk 1892/
26 (5. 12. 1995), 53 (7. 12. 1995)

6. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 297/
33 - 35 (6. 12. 1995)

8. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900/ - prvé čtení
27 - 29 (5. 12. 1995)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 1936/ - druhé čtení
64 - 81 (8. 12. 1995)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/
30 - 31 (5. 12. 1995), 54 - 55 (7. 12. 1995)

11. Návrh poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 297/
32 (5. 12. 1995)

12. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice /sněmovní tisk 1915/ - prvé čtení
56 (7. 12. 1995)

13. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1821/
36 - 38 (6. 12. 1995)

14. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1821/
39 (6. 12. 1995)

15. Návrh poslance Emila Jaroše na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., a zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 1896/ - prvé čtení
57 (7. 12. 1995)

16. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - prvé čtení
58 - 61 (7. 12. 1995)

17. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ - prvé čtení
40 - 52 (7. 12. 1995)

18. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
103 (8. 12. 1995)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - prvé čtení
82 (8. 12. 1995)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 /sněmovní tisk 1987/ - prvé čtení
83 (8. 12. 1995)

21. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 2003/
104 (8. 12. 1995)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2000/
105 (8. 12. 1995)

24. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK
94 (8. 12. 1995)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - prvé čtení
95 (8. 12. 1995)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 1977/ - prvé čtení
96 (8. 12. 1995)

27. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - prvé čtení
152 - 154 (12. 12. 1995)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ - prvé čtení
97 (8. 12. 1995)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - prvé čtení
98 (8. 12. 1995)

30. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - prvé čtení
99 (8. 12. 1995)

31. Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - prvé čtení
100 (8. 12. 1995)

32. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - prvé čtení
101 (8. 12. 1995)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - prvé čtení
102 (8. 12. 1995)

34. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení /sněmovní tisk 1881/
157 (13. 12. 1995)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - prvé čtení
155 (13. 12. 1995)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu /sněmovní tisk 1970/ - prvé čtení
156 (13. 12. 1995)

37. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 /sněmovní tisk 1936/ - třetí čtení
84 - 89 (8. 12. 1995)

38. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - prvé čtení
162 (13. 12. 1995)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ - prvé čtení
163 (13. 12. 1995)

40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 1763/
158 (13. 12. 1995)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - prvé čtení
161 (13. 12. 1995)

42. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání
159 (13. 12. 1995)

43. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání
160 (13. 12. 1995)

47. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku
106 - 151 (12. 12. 1995)


ISP (příhlásit)