Sněmovní tisk 770
Novela z. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: m.sprav.,m.práce a soc.věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 770/0 dne 10. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 4. 2009 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1177).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 770/4, který byl rozeslán 13. 5. 2009 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 359, usnesení č. 1227).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 94, dokument 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 214).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 217/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, hospodářská recese, konkurz, nucená správa, podpora v nezaměstnanosti, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost, závazkové právo

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
513/1991novelizujeObchodní zákoník770/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů770/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů770/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)770/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)770/0


ISP (příhlásit)