Čtvrtek 20. dubna 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane ministerský předsedo, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, nebudu říkat, že až tak dalece jsem cítil bytostnou potřebu vystoupit, neboť problematika, o které chci hovořit, se týká volebního kraje, kde nepochybně nebudu kandidovat, tím spíš, že nebudu kandidovat vůbec. A právě proto, že se to svým způsobem týká zejména oblasti, kde tradičně kandidovával pan předseda vlády, je to svým způsobem výzva pro něho, neboť lidé, kteří se na mne obracejí, zpravidla ani nejsou voliči sociální demokracie, jsou to voliči dle mého názoru spíše Občanské demokratické strany, Občanské demokratické aliance, ale z neznámého důvodu nevidí možnost se obrátit přes své poslance.

Sám soudím, že lidi je zapotřebí posuzovat podle kvalit. Může být poslanec ODS, kterého si vážím, a naopak může být poslanec z jiné strany, kterého si nevážím. Tím spíše to platí pro úředníky. Může být úředník profesionál a může být úředník, který je neschopný, a může být úředník, který je schopný všeho.

Již jednou se v této sněmovně nastolil problém přednosty Okresního úřadu Opava. Pan přednosta zde má minimálně tři své obhájce, dva z řad koaličních, jednoho z řad nekoaličních. Nicméně se domnívám, že je třeba se k té otázce vrátit. Pan přednosta Antonín Šrom velice aktivně napomohl k tomu, že byla vytvořena společnost s ručením omezeným Magnares s předmětem činnosti poskytování sociálních služeb v regionu.

Podle informací, které mám, v této společnosti, kde mj. působí jeho manželka, dochází k hlubokým rozporům ve využitelnosti částek poskytovaných jako účelová dotace státním rozpočtem subjektům, které poskytují služby v této oblasti. Rozdělování finančních prostředků není objektivní. Je v rozporu s vyhláškou 182/1991 Sb. Když jsem dostal podnět, dovolil bych si přečíst jeho závěr, protože z toho závěru není vidět a není slyšet žádné agresívní tóny. Ti lidé, kteří se obracejí, říkají: Přes veškeré ujišťování ze strany přednosty okresního úřadu o nutnosti dodržování zákonů České republiky v působnosti této instituce jsme názoru, že právě v osobě přednosty dochází ke značným subjektivním nepřesnostem v porovnávání s právním stavem a tím i vlastně k porušování současných platných právních norem. Nechceme tuto problematiku politizovat. Jsme přesvědčeni o nutnosti právně racionálního výkonu státní správy. Jsme přesvědčeni o nutnosti odvolání pana přednosty mgr. Antonína Šroma z jeho stávající funkce.

Podle informací, které proběhly mnohokrát v tisku, byla provedena šetření i Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se hospodaření přednosty okresního úřadu. Jak jsme sledovali v průběhu privatizace zdravotnických zařízení, zejména pak slezské nemocnice, není instituce, není ministra, který by byl schopen ovlivnit, aby přednosta okresního úřadu dodržoval právní předpisy.

Obracím se na pana premiéra s tou otázkou, resp. s interpelací, aby posoudit chování pana přednosty právě s ohledem na již citovanou vyhlášku 182/1991 Sb., a aby posoudil jeho jednání s ohledem na závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Je samozřejmě na jeho vůli, jeho možnostech a na možnostech vlády, jak se k tomu postaví.

Před komunálními volbami jsem zde konstatoval, že je cosi nedobrého v rozhodování zastupitelstva města Opavy, ale že lidé si to v komunálních volbách rozhodnou.

Oni si to rozhodli, ale zůstává poslední bod, a to je přednosta okresního úřadu. Já chápu, že někdy mohou hrát roli i stranická kritéria. Pan přednosta patří k nějaké straně. Já se v této fázi domnívám, že je téměř neštěstím, že nepatří k té rozhodující straně, protože soudím, že kdyby patřil k rozhodující straně, už by nebyl přednostou.

Na druhé straně si myslím, že toto je irelevantní. Nechť je jmenován nový přednosta z jakékoli strany, ale podstatné je, aby to byl profesionál a podstatné je, aby to nebyl člověk schopný všeho. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se již nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Konstatuji, že jsme skončili projednávání bodu 16. Přistupujeme k bodu

XVI.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, v tomto bodě máme projednat celkem 103 odpovědí na interpelace. Z toho asi polovina z nich nám zbyla z minulé schůze. Na základě dosavadních zkušeností jsme opět předem oslovili poslance s dotazem, zda souhlasí s odpovědí na svou interpelaci. Všechny odpovědi, k nimž byl dán předchozí souhlas, jsme si dovolili zařadit do jednoho bloku. Jde celkem o 8 odpovědí týkajících se sedmi poslanců. Chce se z těchto sedmi poslanců někdo k tomu vyjádřit? Nechce.

Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom tyto odpovědi projednali v jednom bloku? Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 224. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 89 poslanců, proti nikdo, 1 se zdržel.

U ostatních odpovědí budeme postupovat dosavadním způsobem, to znamená, že každou odpověď budeme projednávat samostatně. Nejdříve projednáme blok souhlasných odpovědí. Navrhuji vám k tomu toto usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí

-- s odpověďmi předsedy vlády Václava Klause

- na interpelaci poslankyně Marie Stiborové podle sněmovního tisku 1528 A,

- na interpelaci poslance Tomáše Štěrby podle sněmovního tisku 1530 A,

- na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka podle sněmovního tisku 1532 A,

-- s odpověďmi ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

- na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta podle sněmovního tisku 1519 J,

- na interpelaci poslance Dalibora Štambery podle sněmovního tisku 1544 A,

-- s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslance Miroslava Čapka podle sněmovního tisku 1282 D,

-- s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Jaroslava Nováka podle sněmovního tisku 1579 A,

-- s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Miroslava Čapka podle sněmovního tisku 1282 C.

Otevírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Rozpravu končím, protože se do ní nikdo nehlásí. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, které jsem přednesl.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to v 225. hlasování na této schůzi dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Pro hlasoval 91 poslanec, proti nikdo, 2 se zdrželi hlasování.

Mám zde žádost, abych vás odhlásil. Já to učiním ihned.

S faktickou poznámkou se hlásí kolega Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, dámy a pánové, já mám jen prosbu na pana předsedu parlamentu a na pana premiéra, aby na příští schůzi zabezpečili účast pana ministra Skalického. Pan ministr Skalický se opakovaně nedostavuje na projednávání interpelací, což mimo jiné způsobuje, že například některé mé odpovědi jsou již tři měsíce neprojednány. Domnívám se, že každý ministr má ve svém kalendáři rok dopředu termíny projednávání interpelací. Sekretariáty ministrů by měly být schopné zpracovat takový harmonogram činnosti, aby tady páni ministři mohli být. Zejména proto, že právě odpovědi pana ministra Skalického jsou podle mého názoru odborně velmi nezpůsobilé, věcně nesprávné a navíc plné různých invektiv, které by si ministr vůči poslanci dovolovat neměl. Projednání těchto interpelací je bráněno opakovanou neúčastní pana ministra Skalického, prosím proto, aby na příští schůzi se již neúčast pana ministra neopakovala.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní přistoupíme k projednání dalších odpovědí, a to jednotlivě. Nejdříve projednáme odpovědi na interpelace vznesené na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, vzhledem k jeho žádosti motivované jednáním s panem ministrem Jánem Duckým, které předchází jednání předsedů vlád České a Slovenské republiky.

Nejprve vás prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky ve věci účastníků zahraničních cest podle sněmovního tisku 1315. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1315 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Nepovažuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že důvod, pro který s odpovědí na tuto interpelaci nesouhlasím, je zdánlivě formální. Jde o to, že pan ministr mě v úvodu své odpovědi odkazuje na vedoucího sekretariátu, popř. na úřad. Činí tak proto, abych před občany a tiskem nemusel jako zdroj svých informací uvádět zlé jazyky.

Mám za to, že činitelé, které mi pan ministr nabízí, nejsou podle ústavy odpovědni za chod tohoto úřadu a nejsou tedy pro mne partnerem. Mám za to, že člověkem odpovědným za chod ministerstva je pouze pan ministr, jak to stanoví ústava.

Další důvod, pro který s touto odpovědí nesouhlasím, je ten, že pan ministr mi odpovídá pouze částečně. Mluví o kontrole mezi podnikateli, doprovodu, kdy se namátkově zjišťuje jejich důvěryhodnost. Já jsem však položil otázku, jak je zajištěno, aby do zahraničních cest nebyli zařazováni lidé, kteří neplní své závazky vůči státu či vůči svým partnerům.

Jde o onu dnes již značně rozšířenou kausu Breda, v níž i kolega Šimánek, koaliční poslanec, musel uvádět věci na pravou míru. Včera bylo v televizním zpravodajství, že na likvidátora jmenovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu byla podána žaloba. Mám za to, že v dané chvíli, kdy se tímto případem zabývá Nejvyšší kontrolní úřad a Státní zastupitelství, by pan ministr měl přehodnotit své postoje tak, aby napříště v regionálním tisku nevycházely obrázky, v němž předmětný obchodní dům otvírá jeho manželka. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy, kterou jsem otevřel, se přihlásil ministr Dlouhý.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, především bych chtěl pana poslance upozornit na to, že ve své odpovědi říkám, že nepovažuji za vhodné, aby takový činitel jako poslanec vznášel interpelaci na základě informací, které označuje jako zlé jazyky, nýbrž na základě informací přesnějších. Z toho důvodu musím znovu uvést, že pokud pan poslanec chce pracovat se zlými jazyky, tak si myslím, že by měl nejprve informace z těchto zlých jazyků pocházející možná konzultovat třeba i na mém ministerstvu. Pokud to budou informace založené na standardních zdrojích, potom bezesporu není ani vedoucí sekretariátu, ani nikdo jiný oprávněn poslancům odpovídat, ale k tomu je institut interpelací a odpovědí na interpelace a já jsem tak, pane poslanče, učinil.

Za druhé bych chtěl říci, že provádíme pravidelnou kontrolu všech těch, kteří se hlásí na zahraniční mise. Samozřejmě, že nemůžeme kontrolovat, když se přihlásí najednou třeba 50 účastníků, jako tomu bylo v posledním případě na misi prezidenta republiky do Tichomoří, Filipín a Singapuru, ale i tam jsme tuto kontrolu udělali v řadě případů. V odpovědi na interpelaci uvádím, že jsme několikrát vyloučili např. firmu, u níž jsme zjistili, že je proti ní vedeno několik podání u příslušného obchodního soudu. Považuji však, pane poslanče, za neseriózní, že jste tuto otázku spojil s věcí, která je nyní diskutována a vyšetřována NKÚ i příslušnými vyšetřovacími úřady, a sice tzv. kausou Breda, neboť o tom vaše otázka vůbec není. Ptáte se pouze, jestli pan Kolek se účastnil někdy oficiální delegace. Já vám odpovídám, že nemohl být nikdy členem oficiální delegace a že z těch 21 cest do 34 zemí, které jsem v loňském roce učinil, se nezúčastnil ani jednou a byl na doprovodné misi jednou v roce 1990, 1993.

Potom na závěr ještě dvě upřesnění. Za prvé zatím nebylo ani sděleno obvinění, pouze včera v televizi příslušný vyšetřovatel sdělil, že tak hodlá učinit a podle informací z dnešního rána tak ještě neučinil. Čili vaše informace přesná není, i když patrně tak učiní.

A za druhé, moje manželka neotvírala obchodní dům Breda, byla tam přítomna jindy, ale neotvírala. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Stodůlka s faktickou poznámkou.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji za vysvětlení pana ministra, že jeho manželka se ze soukromé iniciativy bez pozvání jela podívat na otevření obchodního domu Breda. Tak jsem té odpovědi rozuměl. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky ve věci účastníků zahraničních cest uvedenou v tisku 1315 A."

Budeme hlasovat. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 27, zdrželo se 21, nehlasovalo 13.

Dovolím si tedy navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky ve věci účastníků zahraničních cest uvedenou v tisku 1315 A."

Budeme hlasovat ve 227. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 24, zdrželo se 22 poslanců, nehlasovalo 16.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) České petrochemie tisk 1494. Odpověď byla předložena jako tisk 1494 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, chtěl bych především poděkovat panu ministrovi za rozsah a obsah odpovědi i za spolupráci úředníků ministerstva. Svůj souhlas s odpovědí však podmiňuji dvěma maličkostmi. Jednak z toho projednávání vyplynul neřešený problém zbytkového podniku státního podniku Benzina. Mám příslib, že budu o průběhu dále informován. Předpokládám, že ano.

Druhá věc. Hospodářský výbor požádal, aby před konečným rozhodnutím byli poslanci informováni na uzavřeném jednání, čili před uzavřením rozhodnutí. Ve své odpovědi však říkáte, že budete informovat až o výsledku. Předpokládám, že je to spíš formulační věc. Pokud tomu tak je, jsem rozhodnut s odpovědí souhlasit a doporučuji tak i Poslanecké sněmovně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otvírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a dovolte mi, abych navrhl, aby sněmovna přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) České petrochemie, uvedenou v tisku 1494 A."

Budeme hlasovat. Jedná se o 228. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 78, proti nikdo, zdrželo se 9 poslanců.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci útlumových programů těžby uranové rudy v okrese Žďár nad Sázavou, tisk 1605. Odpověď se předkládá jako tisk 1605 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, možná to bude s podivem, ale já bych chtěl panu ministru Dlouhému poděkovat za velmi precisní, podrobnou a kvalifikovanou odpověď provedenou s citem pro uvedenou bystřickou oblast v okrese Žďár nad Sázavou, které hrozí prudká zvýšená nezaměstnanost v důsledku útlumu těžby v uranových dolech.

Jsem přesvědčen, že návrh další spolupráce a řešení, který pan ministr akceptoval, že bude realizován tak, aby tato oblast nebyla vystavena zmíněnému nebezpečí. Ještě jednou děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci útlumových programů těžby uranové rudy v okrese Žďár nad Sázavou, uvedenou v tisku 1605 A.

Budeme hlasovat. Jedná se o 229. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, nikdo proti, zdrželi se 3 poslanci.

Pan kolega Seifer není přítomen ve sněmovně, takže odpověď budeme projednávat příště.

Nyní budeme projednávat odpovědi předsedy vlády Václava Klause.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci ochrany práv občanů, podle sněmovního tisku 1315. Odpověď byla předložena jako tisk 1315 B. Považuje pana poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Pan místopředseda vlády a poslanec Kalvoda má náhradní kartu č. 7.

Děkuji panu poslanci Wagnerovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci ochrany práv občanů, uvedenou v tisku 1315 B.

Jedná se o 230. hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 75, proti 1, zdrželo se 7 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci fondů důchodového pojištění podle tisku 1328. Odpověď byla předložena jako tisk 1328 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. Prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, lituji, ale nemohu v této věci považovat odpověď pana premiéra za uspokojivou. Pan premiér se tváří v odpovědi, jako už po sedmé za sebou, že netuší, o čem že je to vlastně řeč. Nechci vás příliš zdržovat. Odpovím velmi telegraficky. Dám příležitost panu premiérovi stejnou, jako dal mně jeden z posluchačů BBC, který mne upozornil na vysílání britského rozhlasu, kterým tento naznačil, že řešení na kterého možnost se pana premiéra ptám, bylo provedeno již jinde, v Británii, a patří mezi standardní způsoby, kterými se důchodové záležitosti řeší.

Pan premiér se tváří už třetí či čtvrtý rok, jako kdyby nic netušil o tom, že důchodové věci mohou být řešeny dvojím způsobem, minimálně. Konec konců i kombinací systémů. Příspěvky přes pojištění je jedna varianta, pokud je čistá. Kapitálové řešení je druhá varianta, pokud je čistá. Varianty lze kombinovat. O tom byla řeč.

Při jiných příležitostech budeme mít zde možnost se k těmto věcem vyjádřit a bude jasné, o čem vedeme spor. Jen velmi stručně zopakuji, co jsem po panu premiérovi chtěl.

Zákon o velké privatizaci umožňuje, aby byl privatizovaný majetek použit pro potřeby důchodového a nemocenského pojištění. Ví se, že zhruba za 10 let bude takový demografický vývoj, že bude zhruba o 300 tisíc lidí v důchodovém věku více a samozřejmě o to méně těch, kteří budou přispívat. Tady pan kolega ukazuje, že v tom můžeme být i my dva, když dožijeme, má pravdu. Ale to není problém těch, kteří zde sedí či nesedí, je to problém na dlouhá léta, protože tady se řeší dlouhodobé věci.

Pana premiéra jsem upozornil i na to, že i mezinárodní instituce, které on jinak velmi ctí, toto řešení transformujícím se ekonomikám střední a východní Evropy, doporučovaly. Pan premiér přesto neslyší a vláda předkládá návrhy, z nichž zcela jasně plyne, že po deseti letech bude míra zajištění důchodců daleko nižší, než na počátku, a že to klesne pod oněch 45% po třiceti letech zaměstnání. Pokles je zcela evidentně vládou brán jako ekonomická nutnost při nedostatků zdrojů.

Můj návrh směřoval k uplatnění příslušného uplatnění zákona o velké privatizaci, s tím, aby k tomuto poklesu dojít nemuselo, a to ještě z logiky velmi významné, že každý z nás, kdo nějakou dobu pracoval za minulého režimu, byl tímto režimem okrádán na mzdách. To, oč jsme byli na mzdách okradeni, při nízké produktivitě práce, ji vlastně nahrazovalo a režim to vkládal do investic. Tudíž bychom měli mít jistý nárok mravní na řešení, které by nám toto nahradilo. Pokud bychom takto postupovali, vyhnuli bychom se námitkám; komunistický režim byl celou dobu kritizován za to občany, že zrušil bez náhrady předchozí penzijní pojištění. My se tváříme, jako že řešíme věc samotnou, a řeší se podle vládních návrhů diskontinuitou. Chtěl jsem, nic jiného, než aby zde byla kontinuita, zejména v odpovědnosti. Pan premiér se tváří, že takovéto řešení je nemožné, že by to bylo vlastnictví jakési opět neurčité, že by to bylo něco, co je nesystémové apod.

To je opět ideologický nános něčeho, co představuje ideologii, se kterou se zde manipuluje, ale která je na hony vzdálena skutečnostem. Důkazem budiž ono řešení anglické poválečné, důkazem budiž názor světové banky, která vyzývá východoevropské země, aby toto řešení přes privatizovaný majetek zvolily. Bylo by to v zájmu občanů této země, stabilizovalo by to situaci a otevřelo by to možnost okamžitého oddělení fondů, to je splnění požadavku, který sama vláda má ve vládním programu a je velkým požadavkem občanské veřejnosti. Doufám, že jsem vyjmenoval dostatek důvodů pro to, proč nemohu s odpovědí vlády souhlasit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení. Před tím však vás požádám, abyste se znovu zaregistrovali.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci fondů důchodového pojištění, uvedenou v tisku 1328 A." Jedná se o 231. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 32, proti 33, zdrželo se 19 poslanců.

Dovolím si navrhnout, aby sněmovna přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci fondů důchodového pojištění, uvedenou v tisku 1328 A". Jedná se o 232. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 36, proti 30, zdrželo se 20, nehlasovali 4 poslanci.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Svatomíra Recmana ve věci automobilové společnosti Tatra Kopřivnice podle sněmovního tisku 1513. Odpověď byla předložena jako tisk 1513 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP