Čtvrtek 20. dubna 1995

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, smyslem mé interpelace ve věci a. s. Tatra Kopřivnice, adresované na premiéra vlády ČR pana Klause, bylo nejen upozornit vládu ČR, poslance Parlamentu i veřejnost na složitou ekonomickou situaci v českém automobilovém průmyslu, v úseku nákladních automobilů, konkrétně v Tatře, ale především získat pomoc a podporu vlády i zodpovědných ministrů při řešení nepříznivé hospodářské, finanční a zaměstnanecké situace v Tatře.

Z řady důvodů, které mne k tomu vedly, bych zde uvedl skutečnost, že současná nepříznivá hospodářská situace Tatry není zaviněna jen bývalým vedením, ale i řadou vlivů na domácím i zahraničním trhu, které vedení automobilky nemohlo ovlivnit, popř. jen minimálně. Mám zde na mysli recesi automobilového trhu ve světě, rozpad trhu RVHP, zásadní změny ekonomického systému v České republice, snížení absorbční schopnosti domácího trhu, rozpad ČSFR, řešení nedobytných pohledávek a řadu dalších faktorů.

Dalším argumentem k podání interpelace byl rozsáhlý dopad situace v Tatře na zaměstnanost ve městě Kopřivnici a okolí, což se promítá dlouhodobě jako nejvyšší míra nezaměstnanosti okresu Nový Jičín v České republice nepřetržitě po celou řadu měsíců. Pomoc ze strany vlády a státních orgánů všech stupňů je podle mého názoru stále nedostatečná a okres Nový Jičín zaujímá i v roce 1995 nadále první místo ve výši nezaměstnanosti v ČR. Podle údajů, které mám k dispozici, byla nezaměstnanost v okrese Nový Jičín v posledním období ve výši 8, 5%, např. v Praze 0, 3%, průměr v ČR je 3, 4%. Na jednoho nezaměstnaného v Praze jich v okrese Nový Jičín připadá 28! Přitom v samotném městě Kopřivnice je nezaměstnanost ještě vyšší, dosahuje dnes už více než 10, 5%. Rovněž tyto dopady není schopna místní samospráva spolu s okresními orgány státní správy bez pomoci centrálních orgánů vyřešit.

Jsem si dobře vědom toho, že bývalé vedení automobilky se rovněž zasloužilo o současny nepříznivý stav. Např. uzavřený kontakt mezi Tatrou a firmou Diamoil, která pak nebyla schopna dostát svým závazkům. Podle mezinárodního auditu činí negativní dopad této obchodní transakce na ekonomickou situaci Tatry 5, 5 až 6 miliard Kč. K této transakci podle mých informací dalo doporučení i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Do této kategorie rozhodnutí patří i angažování amerických manažerů v čele s panem Greenwaldem, vybudování skleníku a pod. Těžko s odstupem času hodnotit, co bylo z neznalosti nové hospodářské situace, co podceněním podnikatelského rizika, co snaha konkurence vyřadit Tatru z boje o trhy či jiné vlivy. Je to mimo jiné způsobeno i tím, že ve vedení automobilky se za posledních 5 let vystřídalo 5 generálních ředitelů.

Odpověď pana premiéra hodnotím uvážlivě a ve dvou rovinách:

První rovina - věcné argumenty a informace přijímám a souhlasím s nimi. Např., že Tatra kvalitní a konkurence schopné výrobky produkuje - viz Rallye Dakar. Zaznamenává úspěchy na tendrech v Indii, arabských státech. Oceňuji i pomoc Moravskoslezské vagónce ve Studénce i to, že vláda se cítí vázána těmi závazky a postupy minulých vlád, kterými se řídily vztahy nezávislých a suverénních států, že se nerealizoval postupný prodej akcií Tatry americkým manažerům, že v rámci svých kompetencí je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připraveno napomáhat k překonání současné kritické situace Tatry. Rovněž pozitivně hodnotím odpovědi pana premiéra na otázky č. 3, 4, 7, 9, a některá další fakta a opatření.

Druhá rovina - respektuji názor pana premiéra, ale mám jiné poznatky než pan premiér nebo jsem přesvědčen, že státní orgány sice vyvíjely činnost a měly snahu situaci řešit, ale toto úsilí a zejména výsledný efekt byl minimální nebo se neprojevil vůbec, popř. tato pomoc byla vzhledem k celkové šíři problémů nedostatečná, a proto s nimi nemohu vyslovit souhlas.

Mezi takovéto poznatky patří především skutečnost, že přes přijatá opatření vlády k řešení situace v okrese s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (mezi něž patří dlouhodobě i okres Nový Jičín, jak jsem dokumentoval) se situace nejen výrazně nelepší, ale i další okresy severní Moravy se řadí do skupiny s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR. Jedná se o okresy Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, které jsou mezi prvními deseti na žebříčku v České republice.

Rovněž nemohu akceptovat názor pana premiéra k postupu vlády, kdy k řešení vzniklé situace vedení Tatry navrhlo vytvoření konsorcia bank na poskytnutí bankovních úvěrů společnosti ve výši 1, 9 miliardy Kč se zárukou vlády ČR, ale připravený materiál nebyl předložen vládě k projednání, neboť vláda dává záruky peněžním ústavům pouze na celospolečensky významné akce, mezi něž "vlajková loď" českého automobilového průmyslu nepatří. Nesouhlasím s názorem, že by se tak vytvořil nepříznivý precedens vzhledem k ostatním podnikům. Ve světě se takováto řešení aplikují. Pokud mám informace, např. v Anglii se vláda postavila za firmu Rols-Royce, ve Francii za automobilku Renault, konkrétní formu podpory poskytla vláda ČR i automobilce Škoda Mladá Boleslav při dojednání a podpisu smlouvy mezi Škodou MB a Volkswagenem. Domnívám se, že jak Tatra, tak např. automobilka jsou určitými symboly ekonomických úspěchů České republiky v minulosti a kvality produkce, řekl bych, dnes pod značkou Czech-made.

Domnívám se, že je možná garance nebo záruka vlády např. na poskytnutí bankovního úvěru Tatře, pokud bude vůle ministerstva nebo vlády. V návrhu státního rozpočtu na rok 1995, který obdrželi poslanci od Ministerstva financí ČR - je to žlutá brožurka - je v tabulkové části tabulka č. 15 Schválené státní záruky a rozložení splátek úvěrů podle roků. Pro rok 1995 jsou plánovány ze státního rozpočtu na tuto položku výdaje ve výši 10 miliard 629 miliónů Kč na tyto účely. Prostor pro další záruky je ve výši 22 miliard 311 miliónů Kč při možnosti využití na tyto účely 8% předpokládaných příjmů státního rozpočtu pro letošní rok. Věřím, že by se našly i jiné účinné formy pomoci Tatře. Proto zejména z těchto důvodů nemohu plně souhlasit s odpovědí pana premiéra na mou interpelaci ve věci a. s. Tatra Kopřivnice a dopadu tohoto důsledku na okolí.

Jako poslanec Parlamentu mám možnosti dané mi zákonem č. 36/1989 Sb., to znamená pouze podat interpelaci, podnět, dotaz na vládu ČR. Kdybych byl ve funkci ministra, místopředsedy nebo předsedy vlády, měl bych i jiné možnosti. Jiné pravomoci má majitel akcií Tatry, správce fondu, či představitel banky nebo finanční instituce. Přesto bych chtěl panu premiérovi poděkovat za odpovědi, se kterými jsem vyslovil souhlas, i za ty, kde se názorově lišíme nebo máme rozdílný pohled daný přístupem k současné ekonomické transformaci.

Chtěl bych podtrhnout skutečnost, že problém Tatry je problémem, který jde napříč celým politickým spektrem a není potřebné ho politizovat, ale společně řešit. Proto bych se opětovně obrátil na pana premiéra i příslušné ministry ministra průmyslu a obchodu, ministra financí, ministra hospodářství a ministra práce a sociálních věcí, i na kolegy z hospodářského výboru Parlamentu, aby pomohli řešit situaci Tatry a negativní dopad na široké okolí.

Hospodářský výbor Parlamentu měl pracovní jednání v měsíci únoru 1995 v Tatře Kopřivnice k problematice českého automobilového průmyslu, kterého jsem se osobně zúčastnil. Proto jsou poslanci výboru v základním obraze o současné situaci a stavu řešení automobilky Tatra a jeho dopadu na okolí. Zároveň vyjadřuji přesvědčení, že nové vedení Tatry, zvolené v závěru roku 1994 z českého managementu, vypracuje koncepci, která získá výraznou podporu i u vládních orgánů, finančních institucí, a nalezne cestu k prosperitě automobilky. Občané regionu i já osobně věříme, že Tatry se budou vyrábět nejen v roce 1995, ale i po roce 2000.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, neodcházejte. Potřebuji znát váš názor, abych mohl formulovat usnesení.

Poslanec Svatomír Recman: Nesouhlasím s odpovědí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil ministr Dlouhý.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Jsem velmi rád, že bez ohledu na rozdílné názory pan poslanec uvážlivě formuloval svá slova. Především podtrhuji to, co říkal o tom, že není třeba věc politizovat. Z toho důvodu mě mrzí, že nakonec s odpovědí, kterou pro pana premiéra připravovalo do značné míry mé ministerstvo, nesouhlasí. Z toho důvodu si dovolím upozornit jen na pár skutečností.

Především ministerstvo průmyslu a obchodu nemohlo dát doporučení pro uzavření smlouvy s firmou Diamol, což je dlouhodobě zdroj problémů, z toho důvodu, že k uzavření došlo ještě před vznikem ministerstva průmyslu a obchodu v roce 1991.

Za druhé se musím krátce vyjádřit ke smlouvě s firmou GSR s panem Greenwaldem. Ano, bylo to v době, kdy tehdejší vedení Tatry nebylo schopno předložit po opakovaných jednáních s naším ministerstvem jakoukoli koncepci, jak dál postupovat. A žádalo masívní přímé dotace, ani ne garance, ale dotace. V té době jsme hledali východisko a našli jsme ho v podobě amerického managementu. Smlouva nicméně byla formulována uvážlivě tak, že převedení akcií by následovalo až po určitém výkonu. K výkonu podle mého názoru došlo jen z části. Myslím si, že tam GSR řadu pozitivních věcí udělalo, především ve zlepšení managementu. Ale nesplnilo to hlavní, co splnit mělo - nalezení odbytišť. Z toho důvodu se Tatra rozešla s GSR a smlouva zajistila, že žádné tantiemy ani jakékoliv výnosy včetně akcií převedeny nebyly.

Dále bych se chtěl vyjádřit ke konkrétní pomoci ze strany vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu. Opravdu se snažíme především v oblasti zahraničního obchodu, vstupu na trhy a všeho dalšího Tatře významně pomoci. Jednal jsem několikrát s novým vedením osobně a myslíme si, že jsme dobře informováni o jejich základním projektu změn.

Co se týče poskytnutí garancí, připomínám, že opravdu při stávajících možnostech státního rozpočtu musí mít přednost projekty, které mají výrazně celospolečenský dopad v podobě infrastruktury a dalších projektů. Zvažování bylo obtížné, ale rozhodli jsme se tak, jak je uvedeno v odpovědi. Včetně toho, že musím upozornit, že srovnání se Škoda Volkswagen trochu kulhá, neboť tam nikdy žádná garance poskytnuta nebyla, byť tzv. Pithartovým dopisem výhody poskytnuty byly.

Závěrem bych se chtěl přihlásit i k závěru pana poslance z hlediska určitého optimističtějšího pohledu do budoucna. Myslím, že Tatra své trhy nachází - viz Indie, viz i armáda České republiky, a že své trhy do budoucna najde, byť asi ještě projde velmi těžkými chvilkami. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Broulík.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, pane předsedo vlády, páni ministři, kolegyně a kolegové, chtěl bych k problematice Tatry též uvést některé své poznatky.

Za prvé bych trochu polemizoval s názorem státních garancí. Chtěl bych uvést příklad garance státu za dodavatelský úvěr na vývoz tramvají z ČKD Praha do Brazílie. To byl úvěr nad miliardu. Samozřejmě Praha tyto problémy nemá, přesto státní garance do nestabilního teritoria dostala.

Druhý prvek, který bych tady jednoznačně chtěl ukázat, je státní garance za leasing Airbusu pro aerolinie. Též si myslím, že není nejnutnější v této věci tak razantně postupovat a tyto garance udělat. Dobře víme, v jaké situaci se aerolinky nacházejí a bohužel dopady z těchto garancí se projevují v čerpání úhrady a nesplácených leasingových smluv. Je tedy vidět, že by mělo docházet k uvážlivější pomoci, která by se potom možná právě v pozici uvolněných prostředků nebo v možnosti státních garancí mohla uplatnit v potřebných projektech.

Druhou věcí je, že jsme byli seznámeni s projekty nového vedení Tatrovky, které doopravdy ví, jak problémy řešit. Našlo metodu, jak se vypořádat se situací, kterou Američani neuměli řešit. Chtěl bych zde ale uvést, že si myslím, že jsou rezervy v pomoci státu právě v obchodech Tatry v oblastech, kde státní ekonomika je doopravdy výrazná, kde privatizace nepokročila a kde doopravdy soukromý podnik není pro státní monopoly nebo pro státní partnery v těchto zemích doopravdy partnerem. Je to situace, se kterou se můžete seznamovat při výjezdech do zahraničí. Tato zjištění jsem měl například na Ukrajině.

Další věc je, že Tatrovka, když se nachází v platební neschopnosti, není partnerem pro banky. Zde by byla též možnost při proexportních opatřeních poskytovat jim prostory pro prezentaci při zahraničních výstavách zdarma nebo s odkladem splátky několika let, aby se finanční toky i v této oblasti obnovily. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Svatomíra Recmana ve věci automobilové společnosti Tatra Kopřivnice, uvedenou v tisku 1513 A.

Jedná se o 233. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 42 proti, 2 se zdrželi, ale nehlasovalo 30 poslanců.

Proto si dovolím vás odhlásit. Požádám, abyste se znovu zaregistrovali a budeme hlasovat o dalším návrhu usnesení, které si vám dovolím navrhnout:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Svatomíra Recmana ve věci automobilové společnosti Tatra Kopřivnice, uvedenou v tisku 1513 A.

Jedná se o 234 hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo skončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 37, zdrželo se 5 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslankyně Marie Stiborové ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu, podle sněmovního tisku 1356. Odpověď byla předložena jako tisk 1356 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze a já se ptám, zda paní poslankyně považuje odpověď za uspokojivou. (Nepovažuje.) Ne, děkuji. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásí.) Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Marie Stiborové ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu, uvedenou v tisku 1356 A.

Jedná se o 235. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 33, proti 33, zdrželo se 15.

Navrhuji vám přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Marie Stiborové ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu, uvedenou v tisku 1356 A. Jedná se o 236. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 31, zdrželo se 8, nehlasovalo 9 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci dalších záměrů v českém kosmickém výzkumu, podle sněmovního tisku 1450. Odpověď byla předložena jako tisk 1450 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Já se ptám, zda pan poslance považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, odpověď nepovažuji za uspokojivou, avšak nikoliv proto, že bych nedostal odpověď věcnou nebo úplnou, naopak dostal jsem odpověď na všechny otázky a za údaje, které jsem obdržel, děkuji. Problémem je však způsob řešení uvedené problematiky kritizovaný odbornou veřejností.

Také odpověď předsedy vlády obsahuje přiznání omezení aktivit ve výzkumu a využití kosmu a neadekvátní postup vzhledem k analogickému vztahu ve srovnatelných evropských zemích. Koordinace předpokládá jenom budoucí vztah vůči Evropské kosmické agentuře, a to zmocněným zástupcem jmenovaným ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a případně stálou pracovní skupinu. Taková koordinace celkové problematiky výzkumu a využití kosmu je považována za nedostatečnou a není srovnatelná v jiných zemích, jejichž rozsáhlý seznam byl uveden v příloze interpelace. Jsem názoru, že účast České republiky v aktivitách v kosmickém prostoru by měla být znovu projednána a uvedena i organizačně na potřebnou úroveň.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy Václava Klause na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci dalších záměrů v českém kosmickém výzkumu uvedeném v tisku 1450 A. Budeme hlasovat ve 237. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33, proti 41, zdrželi se 3 poslanci.

Dovolte, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci dalších záměrů v českém kosmickém výzkumu uvedenou v tisku 1450 A. Jedná se o 238. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro návrh hlasovalo 49, proti 29, zdrželo se 8 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Josefa Mandíka ve věci hospodaření s majetkem Lesní společnosti Královský Hvozd a. s. Nýrsko, která je zařazena do kupónové privatizace podle sněmovního tisku 1452. Odpověď byla předložena jako tisk 1452 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Považuje pan poslance odpověď za uspokojivou?

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, děkuji panu premiérovi za včasnou odpověď, která se týkala hospodaření Lesní společnosti a. s. Královský Hvozd.

Odpověď obsahuje všeobecné informace, ale ani na jednu moji položenou otázku nebylo odpovězeno. Protože odpověď na mou interpelaci nebyla projednávána na 29. schůzi, požádal jsem Fond národního majetku o zaslání vyjádření dozorčí rady Lesní společnosti a. s. Královský Hvozd. Dozorčí rada o prapodivném nakládání s majetkem nic nevěděla a podle vyjádření by nikdy nesouhlasila s prodejem manipulačního skladu Klatovy a už vůbec ne před připsáním akcií jmenovitým akcionářům. Již v současné době je jasné, že v případě prodeje skladu společnosti Lukra šlo o spekulativní převod. Už jenom proto, že v prodeji figurují na obou stranách současný management nebo rodinní příslušníci. O prodeji rozhodlo představenstvo společnosti, v jejímž čele stojí pan ředitel ing. Chval, dále ing. Klasna a pan Čáň.

V roce 1994 byla založena společnost s ručením omezeným s názvem Lukra CZ. Podle neověřených informací jsou zakladateli této společnosti členové ing. Hosnedl Vladimír, vedoucí ekonom Lesní společnosti a bývalý člen představenstva, který se 20. 7. 1994 vzdal funkce člena představenstva, dále ing. Klasna, který od 1. 4. 1994 odešel od Lesní společnosti, ale členem představenstva zůstal nadále, a syn pana ředitele Chvala. A právě této společnosti byl majetek prodán. Proč nebylo využito způsobu dražby, jednoznačně vyplývá ze spekulativního prodeje.

Podle poskytnutých údajů byl majetek prodán za 9 788 tisíc korun včetně DPH a přitom odhad tržní hodnoty se má pohybovat kolem 20 miliónů korun.

Na prodávaný majetek byl vypracován znalecký posudek, který podle mých informací vykazuje hrubé nedostatky. Kupní smlouvy o prodeji movitého a nemovitého majetku nemají datum splatnosti kupní ceny. Kupní smlouva byla na nemovitosti uzavřena 14. 10. 1994, na strojní vybavení 30. 11. a 31. 12. 1994. Faktury byly vystaveny ke dni 31. 12. 1994 jako přílohy smlouvy, což je málo přesvědčivé. Co je ovšem podstatné, že majetek nebyl ještě v březnu zaplacen.

V současné době se celým případem zabývá Policie České republiky. Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádám o přerušení projednávání této interpelace až do dořešení celého případu.

Současně vás žádám, pane premiére, o zodpovězení již dříve položené otázky, zda prodejem části majetku akciové společnosti v průběhu druhé vlny kuponové privatizace nedošlo k poškození akcionářů. Současně vás žádám o odpověď, kdo a z jakého důvodu provedl doplnění stanov společnosti z 25. 2. 1994. Žádám o vysvětlení pojmu změněného článku 9 stanov, zda změnou struktury základního jmění společnosti je prodej majetku a snížení základního jmění.

Vážený pane předsedo vlády, zakladatelem lesní společnosti je Fond národního majetku se 100% majetkovou účastí státu. Byla zařazena do druhé vlny kuponové privatizace. Nakládání s majetkem v průběhu kuponové privatizace je předmětem vyšetřování Policie České republiky. Znalecký posudek vypracovaný za účelem ocenění majetku pro prodej vykazuje podle mého názoru hrubé nedostatky. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o spekulativní převod. Proto vás žádám, aby byla provedena revize znaleckého posudku.

Současně žádám pana ministra Rumla o poskytnutí závěrů z vyšetřování tohoto případu.

Závěrem mi dovolte požádat vás, pane premiére, aby mi bylo po prověření skutečností vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na položené otázky. Mám za to, že suché konstatování, že nebyl porušen zákon č. 513/1990 Sb. a stanovy společnosti, by bylo pohrdáním vůči občanům, kteří s důvěrou vložili body do druhé vlny kuponové privatizace, do této akciové společnosti.

Žádám o přerušení projednávání této interpelace do dořešení celého případu Policií České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to procedurální návrh, se kterým si sám nevím rady. Musím ale o něm nechat hlasovat. Nejprve vás na vaši žádost odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Mandíka, který požádal o přerušení projednávání této interpelace. Jedná se o 239. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 24, zdrželo se 22 poslanců.

Proto otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Mně nezbývá, než požádat kolegu Mandíka, zda mi dá souhlas k tomu, abych formuloval nesouhlasné usnesení. (Poslanec Mandík hovořil z místa, nebylo rozumět.)

Dovolte mi tedy, abych navrhl sněmovně přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Josefa Mandíka ve věci hospodaření s majetkem lesní společnosti Královský hvozd, a. s., Nýrsko, která je zařazena do kuponové privatizace, uvedenou v tisku 1452 A.

Jedná se o 240 hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 41, zdrželo se 12.

Dovolte mi tedy, abych navrhl sněmovně přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Josefa Mandíka ve věci hospodaření s majetkem lesní společnosti Královský hvozd, a. s. Nýrsko, která je zařazena do kuponové privatizace, uvedenou v tisku 1452 A.

Jedná se o 241. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 27, zdrželo se 12 poslanců.

Pan kolega Mandík se ujme slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP