"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur

KAŇOUREK Antonín

I. A voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inic. - kom. pro dáv. z maj. - zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na zařadění obcí Dolní Bučice-Vrdy do skupiny C činovného, t. 1038.

114, 26. III. 1931; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu severní části soudního okresu bechyňského, stiženého krupobitím a průtrží mračen, t. 1249.

129, 19. VI. 1931; 41.

na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou v okresu ledečském, t. 1313.

136, 3. VII. 1931; 36.

na poskytnutí pomoci krupobitím stiženým obcím okresu benešovského, t. 1921.

202, 12. VII. 1932; 32.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese příbramském, t. 1962.

207, 20. X. 1932; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (t. 1317).

136, 3. VII. 1931; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 31.

 

KASPER Rudolf

III. voleb. kraj

DNS, SPV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inkompatib. rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. a zásob.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a stal se členem nově utvořeného klubu "Sudetendeutsche parlamentarische Vereinigung" 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

na doplnění zákona ze dne 1. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělnickém, t. 199.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 203.

18, 19. II. 1930; 88.

na změnu § 82 živnostenského řádu (zákon ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. VIII. 1907, č. 199 ř. z.) o zrušení pracovního poměru bez výpovědi, t. 208.

18, 19. II. 1930; 88.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. III. 1929, č. 43 Sb. z. a n. o státních starobních podporách, t. 1016.

111, 17. III. 1931; 8.

na snížení jízdného na dráze pro zaměstnance na dovolené, t. 1779.

187, 20. V. 1932; 4.

na zavedení nemocenského pojištění dělníků, kteří pro nedostatek práce byli vyloučeni z výrobního procesu a byli povinně pojištěni t. 1892.

199, 30. VI. 1932; 3.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a rolníkům z obcí Otovice a Šonova u Broumova v Čechách, t. 1958.

207, 20. X. 1932; 8.

na změnu zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), t. 2037.

216, 17. XI. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 391. 45, 2. V. 1930; 40-42.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 78.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 28-42.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 22.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 21.

o zákonu o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 19.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. XII. 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. IX. 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 13.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

188, 24. 5. 1932; 9.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899); mluví o událostech při rozpuštění protestní schůze Němců v Děčíně 12. VII. 1932.

203, 13. VII. 1932; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 49.

o imunitní věci H. Krebse, O Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

251, 23. II. 1933; 32.

Interpelace:

naléhavá, o zastavení podniků firmy Dědicové Jana Faltise v Trutnově a Mladých Bukách,

t. 704. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 793. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, aby stát vydatně podporoval všechny nezaměstnané,

t. 962. 116, 23. IV. 1931; 43.

odpov. t. 1073. 117, 24. IV. 1931; 30.

naléhavá, o rozšíření mimořádné péče o nezaměstnané podle čl. III zákona 74/1930 Sb. z. a n.,

t. 1052. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1139. 123, 21. V. 1931; 35.

o zákonné úpravě kolektivních smluv,

t. 41/XI. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/XIII. 43, 24. IV. 1930; 5.

aby byly konečně vypsány volby do nemocenských pojišťoven,

t. 79/XVII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 405/II. 46, 8. V. 1930; 6.

o reformě dělnického úrazového pojištění,

t. 115/XXI. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 405/III. 46, 8. V. 1930; 6.

o opatřeních, aby byla zachována osmihodinná pracovní doba a o povolování hodin přes čas,

t. 174/XV. 26, 5. II. 1930; 5.

odpov. t. 549/XIII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o krizi ve východočeském lnářském průmyslu,

t. 174/XXIX. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 659/III. 72, 21. X. 1930; 7.

aby pro nýrský okres na Šumavě byla opět zřízena vlastní nemocenská pojišťovna,

t. 209/IX. 28, 11. III. 1930; 6.

že se četníků zneužívá pro soukromé účely publikace učitele Kyovského,

t. 274/XIV. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 496/XVI. 66, 24. VI. 1930; 7.

že přednosta stanice v Radvanicích u Trutnova nesprávně odmítl dělnický týdenní lístek,

t. 705/II. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XVI. 116, 223. IV. 1931; 10.

o neodůvodněném zákazu národně-socialistické schůze v Trutnově,

t. 747/V. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/XII. 97, 27. I. 1931; 12.

aby konečně byla uzavřena úmluva mezi Německou říší a Čsl. republikou o vyplácení podpory v nezaměstnanosti dělníkům přecházejícím hranice,

t. 747/VI. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/VI. 106, 19. II. 1931; 5.

o ochranných opatřeních proti úplnému připravení dělnictva z Rotavy a okolí o živobytí,

t. 747/VII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1098/V. 120, 19. V 1931; 8.

o vyvlastnění pozemku k. č. 54/3 u dolní stanice lanové dráhy v Jánských Lázních,

t. 890/X. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1319/VIII. 142, 14. X. 1931; 11.

aby konečně byly rozepsány volby do nemocenských pojišťoven,

t. 1029/VII. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1382/III. 142, 14. X. 1931; 12.

o naléhavě nutném zvýšení předválečného úrazového důchodu,

t. 1676/VII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 2294/XV. 286, 23. VI. 1933; 3.

o zabavení brněnského časopisu "Sudetendeutsche Volkszeitung", č. 1472, ze dne 26. III. 1932,

t. 1752/III. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

že přednosta železniční stanice Česká Metuje bez důvodu odmítl dvoujazyčné dělnické legitimace,

t. 1780/XIII. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 2012/XXII. 211, 3. XI. 1932; 4.

že proti právu bylo zastaveno řízení proti lesnímu Františku Stračkovi z Velké Zdobnice v Orl. horách,

t. 1780/XV. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 1922/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

že jest naléhavě nutno podporovati československé státní příslušníky v cizině, kteří přišli o zaměstnání,

t. 1930/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2051/V. 221, 25. XI. 1932; 5.

o stranickém úřadování okr. hejtmana dr Adolfa Srba v Novém Městě n. Met.

t. 1930/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XV. 239, 31. I. 1933; 5.

o odepření cestovního pasu do Rakouska a Německa,

t. 2035/IX. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2171/I. 254, 14. III. 1933; 5.

o výnosu okresním úřadům pro zprostředkování práce, podle něhož se již nesmějí vydávati prozatímní ohlašovací lístky,

t. 2035/XIII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/VI. 258, 21. III. 1933; 5.

aby byl vydán zákon proti průmyslovému a živnostenskému vyzvědačství,

t. 2069/VI. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2171/V. 254, 14. III. 1933; 5.

aby byly konečně rozepsány volby do nemocenských pojišťoven,

t. 2075/VII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2171/VII. 254, 14. III. 1933; 5.

že přednosta staničního úřadu v Teplé u Mariánských Lázní bez důvodu odnímá dělnické legitimace a nevydává dělnické zpáteční lístky,

t. 2084/VI. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2256/XVII. 275, 30. V. 1933; 3.

o zrušení zpropitného v hostinské živnosti,

t. 2142/XII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2350/XIII. 296, 20. X. 1933; 3.

o protizákonném postupu velitele četnické stanice Nováka v Libštejně,

t. 2308/IV. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2350/XXI. 296, 20. X. 1933; 3.

že vojíni trutnovské posádky promyšleně přepadávají tamější občanské obyvatelstvo,

t. 2316/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 a přečin podle §u 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160; zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. 11. 1933; 12-29.

rozprava; vydán

251, 23. II. 1933; 3-72.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

260, 27. III. 1933; 4.

 

KATZ Franz

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inic. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

11, 24. I. 1930; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla provedena pomocná opatření pro oběti živelní pohromy v Gosengrünu, t. 1356.

142, 14. X. 1931; 15.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v západních Čechách, t. 1959.

207, 20. X. 1932; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 58.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 52.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

189, 25. V. 1932; 4.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); jménem klubu soc. dem. poslanců tlumočí stanovisko strany k provedení universitního zákona z r. 1920 (vydání insignií).

349, 28. XI. 1934; 48.

 

KAUFMANN Franz

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. dáv. z maj. - techn.-doprav. a úst.-práv.

Návrh resoluční:

k t. 1890. 198, 23. VI. 1932; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790)

81, 19. XI. 1930; 30.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 11.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 52.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. XII. 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým s povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 19.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (t. 1890).

 

198, 23. VI. 1932; 8.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o událostech na tělocvičné slavnosti turnérů v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 45.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 3.

Interpelace:

o jednání žatecké městské policie,

t. 2818/X. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

327, 15. V. 1934; 6.

zpr. t. 2925; zprav. Fr. Ježek; nevydán

370, 5. IV. 1935; 37.

 

KEIBL Josef, dr.

V. voleb. kraj

DN, mk

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei" 10. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Návrh iniciativní:

aby bylo novelováno platné akciové právo, t. 446.

52, 22. V. 1930; 5.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 927.

103, 10. II. 1931; 4.

na zřízení mimořádného fondu ke zmírnění následků hospodářské krise, t. 928.

104, 12. II. 1931; 89.

na vydání zákona, jímž se zaručuje československým pensistům veřejného práva volné stěhování, t. 1587.

167, 4. II. 1932; 7.

na novelování zákona o dani z vodní síly, t. 1638.

170, 16. III. 1932; 8.

na vydání zákona, jímž se v některých případech ustanovuje úroková míra z pohledávek, t. 2036.

216, 17. XI. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 73-4.

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 25.

Návrhy resoluční:

k t. 16. 3, 17. XII. 1929; 51.

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 46.

k t. 966. 107, 20. II. 1931; 20.

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 78.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17)

3, 17. XII. 1929; 12.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); mluví též o demonstracích proti němec. zvukovým filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 13.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, pod psaná v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci RČS.

97, 27, I. 1931; 26.

o zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966)

106, 19. II. 1931; 25.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 8.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539).

132, 26. VI. 1931; 8.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 34.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (t. 1578)

165, 22. I. 1932; 11.

o bankovním zákonu (t. 1647)

171, 17. III. 1932; 83.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807)

191, 2. VI. 1932; 40.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o událostech na duchcovské slavnosti turnéřské župy sev.-záp. Čech 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 10.

o imunitní věci R. Böhma (t. 1798); mluví o rozpuštění protestní schůze Němců v Děčíně 12. VII. 1932.

204, 13. VII. 1932; 7.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

252, 24. II. 1933; 11.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 8.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297)

285, 22. VI. 1933; 18.

Námitky:

proti způsobu hlasování o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278)

132, 26. VI. 1931; 69.

Interpelace:

o pomoci nezaměstnaným v průmyslu umělých květin a listů,

t. 204/XXI. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 405/IV. 46, 8. V. 1930; 6.

o neslýchané jazykové praksi okresního úřadu v Něm. Jablonném,

t. 295/XXI. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XIII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o překládání českých četníků do území osídleného Němci,

t. 295/XXII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XIV. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zbytečných šikanách pohraniční finanční stráže a četnictva na státních hranicích v sev. Čechách,

t. 306/VIII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 621/XII. 67, 16. IX. 1930; 15.

že prý má být zrušen poštovní úřad v Röhrsdorfu u Hanšpachu,

t. 432/VII. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 620/XII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zanedbaném stavu státní silnice Šluknov-Lobendava,

t. 561/II. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 806/XXII. 97, 27. I. 1931; 12.

o stálých nesnesitelných přehmatech okr. úřadu v Něm. Jablonném po stránce jazykové,

t. 686/XVI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 894/XX. 102, 6. II. 1931; 77.

o nepřístojnostech u pošt. úřadu v Boru u České Lípy,

t. 801/XI. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1063/III. 116, 23. IV. 1931; 11.

o neudržitelných poměrech na nádraží v Č. Kamenici,

t. 801/XII. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1037/IX. 116, 23. IV. 1931; 10.

o událostech, které se staly na sjezdu venkovského lidu dne 6. dubna v Dubé,

t. 1082/X. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1393/VI. 142, 14. X. 1931; 13.

o výnosu pražského zemského finančního ředitelství,

t. 1097/II. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1412/XVII. 144, 16. X. 1931; 5.

o úpravě přihlašování v Podmoklech,

t. 1108/IV. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1450/III. 145, 24. XI. 1931; 14.

o akcionářích bývalé Akciové společnosti řetězového mostu císařovny Alžběty v Děčíně,

t. 1130/X. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1537/XIII. 163, 21. I. 1932; 8.

že litoměřický okresní úřad zastavil zámečnické práce v okresním chorobinci v Litoměřicích,

t. 1174/VIII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1395/XV. 142, 14. X. 1931; 14.

o neudržitelném zaopatření válečných slepců,

t. 1379/XXI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 2347/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o chování okresního úřadu v Něm. Jablonném vůči "Lidovému večeru", jejž dne 8. srpna 1931 ve Cvikově v Čechách uspořádal hraničářský dorost německé - národní obrany,

t. 1438/X. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

o chování čsl. hlavního celního úřadu v Žitavě, v Sasku, které odporuje platným jazykově-právním předpisům,

t. 1438/XI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

o osvobození spořitelen od zvláštní výdělkové daně

t. 1445/VI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

o zákazu, aby ještědsko-jizerská župa Svazu Němců v Čechách konala zájezd na jazykové hranice do Hodkovic u Liberce, zamýšlený na 13. září 1931,

t. 1447/XX. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

o událostech, které se staly při návštěvě posluchačů příbramské báňské vysoké školy ve vojenském výzkumném ústavě dne 20. listopadu 1931,

t. 1558/IV. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/XIX. 179, 28. IV. 1932; 4.

o chování československého celního úřad v Českých Velenicích u Cmuntu, odporujícím platným jazykovým zákonům a předpisům,

t. 1558/XIII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1669/XII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o neslýchaných poměrech u poštovního úřadu v Röhrsdorfu u Cvikova,

t. 1558/XIV. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1781/XIV. 194, 17. VI. 1932; 6.

že, československé pojízdné poštovní ambulance používají v čistě německých oblastech jen jednojazyčných českých razítek pro znehodnocení známek,

t. 1579/XV. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XIX. 188, 24. V. 1932; 3.

o provádění daňových revisí v České Lípě,

t. 1642/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nepřístojnostech při stavbě státní silnice v soudním okrese Česká Kamenice, prováděné stavební firmou Nejedlý a Řehák v Praze,

t. 1642/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2012/XVII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o správním soudnictví,

t. 1642/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XXI. 194, 17. VI. 1932; 6.

že telegrafní stavební úřad v Ústí n. Lab. propustil německé dělníky,

t. 1642/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/XI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o následcích daně ze zápalek,

t. 1646/X. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1845/VIII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o nedostatečném doručování pošty v jedné rumburské čtvrt,

t. 1672/XI. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

o neoprávněném uložení trestu za svévoli nejvyšším správním soudem,

t. 1780/IX. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1922/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o rozpuštění cvikovské místní skupiny sdružení "Grenzlandjugend", nařízeném okresním politickým úřadem v Německém Jablonném,

t. 1780/XVII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1978/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o protizákonném chování finančního strážníka,

t. 1780/XVIII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1978/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

že se v německém jazykovém území vydávají jen české tiskopisy přihlášek pro školní výlety,

t. 1907/XIV. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2344/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o událostech na schůzích v Liberci dne 4. července 1932 a v Děčíně dne 12. července 1932,

t. 1985/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2281/XVI. 282, 8. VI. 1933; 46.

že časopisy "Nordböhmisches Tagblatt" a "Sudetendeutsche Tageszeitung" byly v září a říjnu 1932 často zabavovány,

t. 1989/XVIII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2072/XIX. 230, 16. XII. 1932; 2.

že varnsdorfský okresní politický úřad zakázal prázdninovou kolonii pro školní dítky a nezaměstnané, která se měla konati v době od 10. do 17. srpna 1932 na "Schindelhengstu" u Horní Chřibské-Krásného Pole,

t. 1989/XIX. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2130/XVIII. 239, 31. I. 1933; 5.

o nesnesitelném vymáhání daní v severních Čechách,

t. 2011/XVII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2188/XI. 259, 23. III. 1933; 3.

že devisové oddělení československé Národní banky zasílá německým obchodníkům v čistě německém území jednojazyčné české tiskopisy,

t. 2030/XV. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2188/V. 259, 23. III. 1933; 3.

že se nevydávají německé tiskopisy zájemních protokolů,

t. 2075/V. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2350/XII. 296, 20. X. 1933; 3.

o nenáležitém chování průvodčího vlaků na trati Turnov-Liberec,

t. 2116/XI. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2341/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

že trestní rozsudek libereckého okresního soudu byl vyhlášen jen česky,

t. 2132/XI. 239, 31. 1. 1933; 5.

odpov. t. 2227/VI. 266, 27. IV. 1933; 84.

že některé berní úřady žádají. aby zástavní právo pro přímé daňové pohledávky bylo poznamenáno v pozemkových knihách,

t. 2144/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

o konečné likvidaci československých pohledávek u bývalé rakouské poštovní spořitelny,

t. 2182/X. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2281/I. 282, 8. VI. 1933; 46.

o zadání řemeslnických prací na novostavbě zemědělské akademie v Děčíně-Libverdě,

t. 2204/III. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2341/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

o jazykových přehmatech královéhradeckého ředitelství státních drah,

t. 2204/IV. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/XVII. 289, 3. VII. 1933; 4.

o nedostatečném zaopatřování nezaměstnaných v šluknovském okrese státními poukázkami na potraviny,

t. 2289/VII. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2341/XXIV. 293, 17. X. 1933; 9.

že se při obnově budovy státní pošty v Děčíně a při náhradní stavbě nového řetězového mostu v Děčíně nezaměstnávají němečtí dělníci,

t. 2308/VII. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2369/VII. 300, 28. XI. 1933; 6.

o opětovném neoprávněném zabavení časopisu "Norböhmische Tagblatt" a časopisu "Sudetendeutsche Tageszeitung" děčínským okresním úřadem,

t. 2319/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2369/VIII. 300, 28. XI. 1933; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Teplicích-Šanově (urážka na cti)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 574; zprav. F. Richter; vydán:

81, 19. XI. 1930; 53-4.

kraj. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

237, 23. XII. 1932; 29.

zpr. t. 2413; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 11.

kraj. s v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

238, 17. I. 1933; 8.

zpr. t. 2408; zprav. dr Stránský; nevydán

326, 4. V. 1934; 34-35.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2701; zprav. dr Daněk; vydán:

371, 9. IV. 1935; 28-29.

"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-KurPřihlásit/registrovat se do ISP