"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur

KNOTEK Václav

I.B voleb. kraj

L

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - kult. - zásob. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z., o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní skotu. vepřů a ovcí, t. 317.

37, 3. IV. 1930; 36.

kterým se vláda vyzývá, aby provedla potřebné změny ve vládním nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 204 Sb. z., o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí, jímž se provádí zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. o plemenitbě hospodářských zvířat, t. 322.

37, 3. IV. 1930; 36.

na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 692.

72, 21. X. 1930; 11.

na ochranu lnářské produkce a zabezpečení odbytu domácího lnu, t. 802.

85, 25. XI. 1930; 121.

na změnu a doplnění zákona přídělového ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z., t. 835.

94, 12. XII. 1930; 57.

na urychlenou státní pomoc požárem postiženým obyvatelům obce Chrástova, t. 1062.

116, 23. IV. 1931; 12.

na státní pomoc předluženým zemědělcům, t. 1088.

118, 7. V. 1931; 8.

na podporu pohořelých zemědělců obce Kyjova a Hájku, t. 1247.

129, 19. VI. 1931; 41.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okresech pelhřimovském a kamenickém n. Lipou, postiženému živelní pohromou, t. 1281.

133, 1. VII. 1931; 5.

na mísení škrobové moučky do pečiva, t. 1795.

188, 24. V. 1932; 4.

na pomoc živelní pohromou postiženým obcím okresů Kamenice n. L. a Jindřichův Hradec, t. 2586.

329, 5. VI. 1934; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 10.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 35.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 23.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

118, 7. V. 1931; 17.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 7.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 9.

Interpelace:

naléhavá, ve příčině provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z.,

t. 816. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 897. 105, 13. II. 1931; 51.

o případu odborného učitele Jiřího Strádala z Úsobí u Něm. Brodu,

t. 822/IX. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/X. 124, 2. VI. 1931; 6.

o rozdílení nouzových podpor v okrese prachatickém,

t. 822/X. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1241/VI. 133, 1. VII. 1931; 4.

o vymáhání placení náhrady daně pozemkové a přirážek samosprávných u nabyvatelů drobných přídělů z pozemkové reformy,

t. 822/XI. 97, 27. I. 1931.; 9.

odpov. t. 1037/XX. 116, 23. IV. 1931; 10.

o živelním pojištění,

t. 1157/III. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 2422/V. 313, 17. I. 1934; 7.

o volbách do zemědělských rad,

t. 1157/V. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1437/I. 145, 24. XI. 1931; 13.

o podpoře na vysázení zničených sadů a o plánovité podpoře domácího ovocnictví vůbec,

t. 1157/VI. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1382/XIV. 142, 14. X. 1931; 12.

o nedělním střílení ve vojenské střelnici v Kobylisích,

t. 1240/VIII. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1437/II. 145. 24. XI. 1931; 13.

o stranickém rozdělování státních podpor zemědělcům živelní pohromou postiženým,

t. 1547/II. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1922/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o stranickém provedení podzimní seťové akce,

t. 1547/III, 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1905/XIX. 205, 21. VII. 1932; 5.

o organisaci zemědělských komor,

t. 2116/II. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2422/VII. 313, 17. I. 1934; 7.

o ochraně zemědělské výroby v horských krajích,

t. 2116/III. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2335/V. 293, 17. X. 1933; 9.

 

KOČANDRLE Josef

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. dáv. z maj. - kult. - rozp. - techn.-doprav. a zeměd.

Návrh pozměňovací:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1890 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace)

198, 23. VI. 1932; 7, doslov 13.

vyjádření o resol. 200, 1. VII. 1932; 59.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 38.

o zákonu, kterým se mění ustanov ní § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 8.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 31.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 83.

 

KÖHLER Anton

VI. voleb. kraj

LW

Nastoupil po zemřelém G. Böllmannovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 282, 8. VI. 1933; 3.

Byl členem býv. kult. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - techn.-doprav. - zahr. - zdrav. a úsp. kom. (náhr.).

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 20.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 8.

 

KÖHLER Richard

V. voleb. kraj

DNS, SPV

Volba verifikována 45, 2. V, 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc. pol. a úst.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a stal se členem nově utvořeného. klubu "Sudetendeutsche parlamentarische Vereinigung" 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 121.

12, 30. I. 1930; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 193.

16, 17. II. 1930; 7.

na zákonnou úpravu kolektivních pracovních a služebních smluv a na zřízení dohodčích úřadů, t. 216.

28, 11. III. 1930; 6.

na změnu zákona ze 14. IV. 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice, t. 401.

43, 24. IV. 1930; 6.

na novou úpravu služebních poměrů soukromých zaměstnanců, t. 445.

57, 3. VI. 1930; 5.

na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. I. 1910, č. 19 ř. z., o pracovní době a zavírání krámů v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných, t. 707.

72, 21. X. 1930; 11.

na vydání zákona, jímž se mění nebo doplňují jednotlivá ustanovení živnostenského řádu, t. 885.

97, 27. I. 1931; 13.

o podporování vynálezů, t. 2300.

285, 22. VI. 1933; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1279. 136, 3. VII. 1931; 29.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 42-3.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 69.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 31.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů. podepsaných v Ženevě dne 9. XII. 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Chile podepsané v Praze dne 18. IX. 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci R. Č.

97, 27. I. 1931; 23.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

129, 19. VI. 1931; 23.

o zákonu o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) t. 1279.

136, 3. VII. 1931; 14.

o zákonu o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině (t. 1529).

159, 17. XII. 1931; 42, V.

o zákonu jímž se mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 1544).

162, 19. XII. 1931; 4.

Interpelace:

naléhavá, o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců,

t. 142. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 256. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, aby byl vydán řád o ochraně soukromých zaměstnanců před výpovědí

t. 205. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 360. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, aby bylo vydáno nařízení na ochranu soukromých zaměstnanců proti výpovědi,

t. 889. 112, 19. III. 1931; 10.

odpov. t. 974. 113, 20. III. 1931; 90.

naléhavá, o některých ustanoveních zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních,

t. 1444. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1611. 171, 17. III. 1932; 87.

o vydání novely k zákonu o svátcích,

t. 79/II. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 420/X. 48, 15. V. 1930; 68.

o mezistátním vyjednávání v oboru pensijního pojištění a poskytování státních příspěvků v případech vzájemnosti také cizincům,

t. 79/XIII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 437/XV. 54, 27. V. 1930; 77.

o vydání zákona o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců,

t. 79/XIV. 13. 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 620/XV. 68, 17. IX. 1930; 5.

o vrácení kolků a poplatků zaplacených kdysi za úřední průkazy o konání vojenské služby za války k uplatňování nároku na státní příspěvek podle § 176 zákona z 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n.,

t. 247/V. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/XV. 67, 16. IX. 1930; 12.

ve věci jmenování do Studijního a poradního výboru pro spotřebitelské otázky,

t. 402/V. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/V. 72, 21. X. 1930; 7.

o rozepsání míst pro vedoucí úředníky různých nemocenských pojišťoven,

t. 488/VIII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o dopravních poměrech na železniční trati Praha -Seidenberg,

t. 557/VI. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 699/III. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zřízení závodních výborů,

t. 557/X. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 699/XIII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zamýšleném zvýšení cen ročních a poloročních lístků,

t. 754/VIII. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 1072/XII. 118, 7. V. 1931; 8.

o zimním prádle pro vojáky,

t. 890/III. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/IX. 118, 7. V. 1931; 8.

o přistavování lepších souprav,

t. 890/VIII. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1098/XV. 120, 19. V. 1931; 8.

o stavbě budovy pro státní úřady v Prachaticích,

t. 1045/X. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1395/XIV. 142, 14. X. 1931; 14.

o zavedení zákonitého pětidenního pracovního týdne po 40 hodinách při stejných mzdách a o předložení zákona o kolektivních smlouvách a dohodčích úřadech,

t. 1097/VII. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1421/XVII. 145, 24. XI. 1931; 13.

o vyloučení prachatického politického okresu z obvodu plzeňské obchodní a živnostenské komory,

t. 1108/VII. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1269/XVI. 141, 11. VII. 1931; 38.

aby byly vydány nebo potvrzeny průkazy podle § 176 odst. 5 zákona z 21. II. 1929 o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,

t. 1438/XVI. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 2482/V. 315, 15. II. 1934; 6.

o zavírání obchodních krámů v 5 hodin dne 24. prosince,

t. 1445/II. 145, 24. XI. 1931; 11.

o zavedení zákonitého pětidenního pracovního týdne po 40 hodinách při stejných mzdách týdenních (měsíčních) a o předložení zákona o kolektivních smlouvách a dohodčích úřadech,

t. 1445/IV. 145, 24. XI. 1931; 11.

o vydání prováděcího nařízení k zákonu o pracovních soudech č. 131 Sb. z. a n. ze 4. VII. 1931,

t. 1445/V. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 2294/XVII. 286, 23. VI. 1933; 3.

o zákazu zájezdu na jazykové hranice do Hodkovic dne 20. IX. 1931,

t. 1447/XXI. 146, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

aby byla vydána nařízení, jimiž se zavádí nedělní klid v okresech lovosickém šluknovském, Hostinné n. Labem, broumovském, vrchlabském a trutnovském,

t. 1676/XV. 176, 14. IV. 1932; 5.

aby byla vydána nařízení, jimiž se zavádí nedělní klid pro okresy lovosický, šluknovský, Hostinné n. Labem, broumovský, vrchlabský a trutnovský,

t. 1676/XVI. 176, 14. IV. 1932; 5.

o označování traťových balíků a novinových svazků,

t. 1930/XXI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2145/VI. 247, 10. II. 1933; 5.

o placení daňových přirážek podle zákona z 15. VII. 1932, č. 120 Sb. z. a n. ve splátkách a o osvobození nezaměstnaných od daňových přirážek,

t. 1989/XV. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2210/XIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o daňové přirážce podle zákona z 15. VII. 1932, č. 120 Sb. z.,

t. 1989/XVI. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2210/XVII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o ústavním schválení mezistátních smluv v oboru sociálního pojištění již uzavřených,

t. 1989/XX. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XXIV. 263, 25. IV. 1933; 3.

že policejní úřady činí překážky podnikům mládeže, povoleným stanovami,

t. 2011/XII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2168/XXI. 253, 28. II. 1933; 4.

že brněnský zemský úřad zamítl vydati nařízení o nedělním klidu pro Vrbno,

t. 2035/VII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2318/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

že bylo odepřeno vydati nařízení o nedělním klidu ve Vrbně,

t. 2035/VIII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2199/IX. 262, 28. III. 1933; 3.

o prodloužení výpovědních lhůt pro zaměstnance v soukromých službách,

t. 2142/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2199/VIII. 262, 28. III. 1933; 3.

o objasnění některých ustanovení zákona z 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních,

t. 2165/V. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nutném vybudování československého patentního úřadu, o urychleném návrhu nového zákona o ochraně patentů a vzorků a o podporování vynálezů finanční podporou vynálezcům,

t. 2289/VI. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2350/XIX. 296, 20. X. 1933; 3.

o zamýšleném zrušení berních úřadů,

t. 2295/III. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XXIII. 293, 17. X. 1933; 9.

 

KOPECKÝ Václav

I.B voleb. kraj

K

Povolán jako náhradník za Jana Haruse, jehož volbu, jakož i volbu jeho nejbližšího náhradníka Jana Vodičky, odepřel volební soud ověřiti.

4, 18. XII. 1929; 3.

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 6, 20. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. bran. - dáv. z maj. - im. - inic. - kult. - rozp. soc.-pol. - úst.-práv. - vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na zřízení vyšetřovacího výboru o jmění bývalých ministrů, poslanců a senátorů, o jejich účasti ve správních radách kapitalistických podniků, t. 1012.

111, 17. III. 1931; 8.

na podporu nezaměstnaným Všeobecným pensijním ústavem, t. 1039.

114, 26. III. 1931; 5.

na vydání zákona o rozšíření okruhu závodů, na které se vztahuje zákon o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z., t. 1583.

166, 28. I. 1932; 4.

na státní podporu nezaměstnaných absolventů středních a vysokých škol i absolventů odborných škol soukromých i veřejných nižších kategorií, t. 1614.

168, 11. II. 1932; 4.

na vykázání bělogvardějců z území ČSR,

t. 1774. 185, 17. V. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 823. 94, 12. XII. 1930; 44-7.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11-12.

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 68-73.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2282. 285, 22. VI. 1933; 8.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 21.

k t. 1188. 125, 2. VI. 1931; 4.

podaný při druhém čtení schvalovacího usnesení dohody mezi RČS a Rakouskem (t. 1470).

169, 11. II. 1932; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 76.

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 12.

o osnově zákona o zásluhych T. G. Masaryka (t. 214).

21, 21. II. 1930; 29.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 39.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304); mluví o aféře německobrodských studentů.

38, 4. IV. 1930; 8.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388); činí prohlášení jménem klubu poslanců KSČ o událostech v Radotíně 20. IV. 1930.

43, 24. IV. 1930; 31.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430); mluví o odvodové aféře dr Dvořáka a o příjezdu ruského generála Millera do RČS.

48, 15. V. 1930; 57.

o zákonu o poštovní spořitelně (t. 645); mluví o politických událostech v Německu, Maďarsku a Jugoslavii.

68, 17. IX. 1930; 30.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 35.

o témž předmětu, skup. kult. a soc.

87, 27. XI. 1930; 69.

o imunitní věci J. Hrubého (t. 594).

91, 5. XII. 1930; 52.

o vlastní imunitní věci (t. 647).

99, 29. I. 1931; 36.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 66.

o imunitní věci A. Hadka (t. 975).

108, 21. II. 1931; 7.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); mluví o vnitřně politických událostech (Stříbrný-Stránský, mandát dr Pergler).

112, 19. III. 1931; 60.

o imunitní věci J. Jurana (t. 867); mluví o uzavření celní unie mezi Rakouskem a Německem.

114, 26. III. 1931; 8.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 1931; 57.

o imunitní věci I. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 10.

o témž předmětu.

124, 2. VI. 1931; 30.

o zákonu o státním vězení (t. 1138); mluví o vyšetřování J. Stříbrného ve vyšetřovacím výboru.

128, 18. VI. 1931; 23.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 52.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 1312).

140, 10. VII. 1931; 12.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 32.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 44.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o vyšetřování krveprolití v Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

150, 28. XI. 1931; 30.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1508); jménem klubu komunistických poslanců protestuje proti zákazu veřejného projevu dělnictva v Hradci Králové.

157, 15. XII. 1931; 27.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 30.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 31.

o zákonu o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (t. 1748); jménem klubu komunistických poslanců protestuje proti zatčení dr Sterna 1. V. 1932 v Ústí n. L.

181, 3. V. 1932; 30.

o zákonu o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru (t. 1751); mluví o vrahu franc. presidenta P. Gorgulovi a o ruské emigraci v RČS vůbec.

183, 10. V. 1932; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1874); mluví o persekuci dělnické třídy.

196, 21. VI. 1932; 18.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví též o poměrech ve Francii.

214, 8. XI. 1932; 24.

o zák. o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); protestuje jménem komunistického klubu poslanců proti vydání senátora Hakena výb. imunitním a proti chystanému vydání posl. Gottwalda, Zápotockého, dr Sterna, Čižinské a Hrušky.

217, 18. XI. 1932; 33.

o zákonu o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (t. 2073).

222, 29. XI. 1932; 9.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 75.

o témž předmětu; skup. hospod., doprav. a fin.

245, 6. II. 1933; 57.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

251, 23. II. 1933; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví o vnitropolitické situaci.

272, 19. V. 1933; 3.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 35.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 37.

o zákonu, kterým se doplňují tiskové zákony (t. 2282).

284, 20. VI. 1933; 6.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358).

296, 20. X. 1933; 26.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 70.

o zákonu, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě (t. 2528).

324, 26. IV. 1934; 15.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637)

332, 14. VI. 1934; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 21.

o im. věci K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého (t. 2691).

338, 28. VI. 1934; 33.

Interpelace:

naléhavá, o úředním rozpuštění Svazu přátel Sovětského Svazu,

t. 805. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 896. 105, 13. II. 1931; 51.

o hospodářství určitých novinářských podniků,

t. 408/VII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 1813/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

o konfiskaci časopisu "Signál" ze dne 16. května 1930,

t. 683/VI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/VIII. 97, 27. I. 1931; 11.

o poškozování čsl. vystěhovalců v cizině průtahy v úředním vyřizování jejich záležitostí,

t. 686/XII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 918/XX. 106, 19. II. 1931; 6.

o postupu konsulátů vůči československým vystěhovalcům v cizině,

t. 686/XIII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 918/XVIII. 106, 19. II. 1931; 6.

o znemožňování bezvěrecké práce na Slovensku,

t. 747/III. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/VIII. 106, 19. II. 1931; 5.

o druhém sčítání lidu v ČSR,

t. 754/I. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 918/IX. 106, 19. II. 1931; 5.

o týrání chudých žáků učiteli,

t. 822/VII. 87, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1068/II. 117, 24. IV. 1931; 30.

o neslýchaném odírání vojínů,

t. 822/VIII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/IV. 124, 2. VI. 1931; 6.

o konfiskaci časopisu Svazu proletářských bezvěrců v Praze "Maják",

t. 1597/II. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1692/IX. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zvýšení studijních poplatků studentů ze zahraničí na čsl. vysokých školách,

t. 1642/III. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2051/I. 221, 25. XI. 1932; 5.

o hromadném vypovídání československých příslušníků z Německa,

t. 1672/VIII. 174, 7 IV. 1932; 5.

odpov. t. 2072/III. 230, 16. XII. 1932; 2.

o válečných přípravách, prováděných v rámci všesokolského sletu,

t. 1698/V. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1979/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

o hrozném ztýrání a nezákonném věznění dělnice Viktorie Válové z Horní Suché,

t. 1724/XIII. 181, 3. V. 1932; 4.

o - - VI. senátu u krajského soudu trestního v Praze,

t. 1752/I. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o událostech 1. května 1932 v Něm. Pravně na Slovensku,

t. 1780/I. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1979/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

o konfiskaci "Rudého Večerníku" ze dne 9. května 1932,

t. 1780/III. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1931/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

o řádění bělogvardějců a obzvláště kontrarevolucionáře Gorgulova na území ČSR,

t. 1780/VIII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 2098/IV. 238, 17. I. 1933; 8.

o nucené účasti školních dětí na všesokolském sletu,

t. 1844/V. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2012/XV. 211, 3. XI. 1932; 4.

o bezdůvodném přeložení dílenského zaměstnance Antonína Bláhy, zvoleného důvěrníka dílenského personálu v Praze-Bubnech,

t. 2084/IX. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2221/XII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o chystaných útocích na subalterní bankovní zaměstnance,

t. 2151/V. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2210/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

že ve schůzi zahraničního výboru dne 2. března 1933 předseda výboru jako nepřípustný k projednání odmítl návrh na usnesení výboru, aby se do něho dostavil zástupce vlády podat zprávu o událostech ve Volovci a odpov. mpř. E. Špatného.

257, 16. III. 1933; 66.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 314 tr. z.)

54, 27. V. 1930; 4.

zpr. t. 647; zprav. dr Mareš; vydán

99, 29. I. 1931; 35-44.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

264, 25. IV. 1933; 4.

zpr. t. 2315; zprav. Jan Tůma; vydán

325, 3. V. 1934; 16-17.

okr. s. v Náchodě (přestupek proti bezpečnosti cti)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2400; zprav. dr Markovič; vydán

326, 4. V. 1934; 33.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zák. na ochranu republiky)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2691; zprav. Jan Tůma; vydán

338, 28. VI. 1934; 32-41.

Volán k pořádku:

24, 25. II. 1930; 113.

43, 24. IV. 1930; 32.

124, 2. VI. 1931; 31.

150, 28. XI. 1931; 30, 3.

165, 22. I. 1932; 37.

234, 21. XII. 1932; 69.

266, 27. IV. 1933; 36.

270, 11. V. 1933; 21.

274, 24. V. 1933; 37.

296, 20. X. 1933; 27.

299, 9. XI. 1933; 22.

301, 29. XI. 1933; 71, 73.

324, 26. IV. 1934; 20, 21.

332, 14. VI. 1934; 14, 16.

337, 27. VI. 1934; 22, 23, 28.

Slovo odňato:

114, 26. III. 1931; 10.

124, 2. VI. 1931; 16, 35.

183, 10. V. 1932; 16.

Udělena veřejná důtka:

360, 5. III. 1935; 23.

364, 21. III. 1935; 41.

371, 9. IV. 1935; 7 (neomluvená absence přikázána im. výb.).

"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-KurPřihlásit/registrovat se do ISP