"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur

KRUMPE Hans

DCHS

V. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. im. - inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 182.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z., o řádu volení v obcích, t. 1441.

145, 24. XI. 1931; 16.

na zařazení města Litoměřic do činovného skupiny míst B, t. 1534.

161, 18. XII. 1931; 4.

aby zákonem byla upravena výroba a prodej umělých jedlých tuků, t. 2820.

360, 5. III. 1935; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 28-9.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2305. 287, 27. VI. 1933; 32.

k t. 2465. 314, 18. I. 1934; 44.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 35.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 2305. 287, 27. VI. 1933; 34.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 34.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. VI. 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

74, 23. X. 1930; 13.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se měnu a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 25.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 30.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské situaci RČS.

97, 27. I. 1931; 19.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 32.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 13.

o zákonu, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1509).

155, 14. XII. 1931; 11.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527)

159, 17. XII. 1931; 32.

o smlouvách mezi republikou Československou a republikou Rakouskou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o vnitropol. situaci.

167, 4. I. 1932; 16.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 26.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886)

199, 30. VI. 1932; 25.

o imunitní věci dr Hassolda (t. 1517); čin jménem německé křesť. sociální strany lidové, německé nár. socialistické strany dělnické, německé strany národní, německého pracovního a hospodářského souručenství, německé živnostenské strany a maďarské křesť. sociální a maďarské strany národní prohlášení k otázce vydání posl. dr Hassolda a dr Schollicha (t. 1517 a 1761)

258, 21. III. 1933; 20.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 11.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 22.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358)

296, 20. X. 1933; 23.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. ledna 1934.

314, 18. I. 1934; 7.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 11.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

358, 19. XII. 1934; 8.

Interpelace:

o železničním přechodu přes státní silnici Rumburk-Georgswalde na trati Rumburk-Ebersbach,

t. 41/I. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 491/X. 62, 13. VI. 1930; 4.

jak teplický úřad pro péči o válečné poškozence nakládá s válečnými poškozenci,

t. 174/XXX. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 1421/XX. 145, 24. XI. 1931; 13.

o pojmenování ulic v Terezíně,

t. 247/VII. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 549/XVI. 67, 16. IX. 1930; 12.

o poměrech u děčínského telefonního úřadu,

t. 295/XXV. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 549/XIX. 67, 16. IX. 1930; 12.

o nezajištěných železničních přechodech na železniční trati Šluknov-Dolní Poustevna,

t. 408/X. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 743/IX. 79, 17. XI. 1930; 6.

o nouzi pohraničních dělníků,

t. 675/I. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1382/XVI. 142, 14. X. 1931; 12.

o zaostalých poštovních poměrech v Schönbachu v okrese Německé Jablonné,

t. 705/VI. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XVIII. 102, 6. II. 1931; 77.

o nešvarech při stavbě obytného domu pro poštovní zaměstnance v Děčíně,

t. 1130/XI. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1437/VI. 145, 24. XI. 1931; 14.

o stavebních spořitelnách,

1305/VI. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1487/VI. 160, 17. XII. 1931; 3.

o nesnesitelných poměrech při veřejných stavbách v severních Čechách,

t. 1305/XV. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1612/X. 170, 16. II. 1932; 8.

aby byl podán návrh zákona o vnitrozemské plavbě a o založení lodního rejstříku,

t. 1753/V. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2171/III. 254, 14. II. 1933; 5.

že nejsou placeny poukázky na potraviny pro nezaměstnané,

t. 1753/VI. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1957/II. 207, 20. X. 1932; 8.

o svazovém sjezdu dne 11.-13. června 1932 v Georgswalde,

t. 1878/VIII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1978/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

o omezení jazykových práv německých železničních zaměstnanců v České Lípě,

t. 1907/XVII. 205, 21. VII. 1932; 9.

o stavebních pracích na novostavbě německé vysoké školy technické v Praze (zemědělské oddělení v Děčíně-Libverdě),

t. 2182/III. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2344/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o postupu četnictva v Děčíně a Rumburku dne 1. března 1933,

t. 2195/VII. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2294/XIX. 286, 23 VI. 1933; 3.

o provádění silničních prací na státní silnici jičínsko-rumburské, v úseku Lobendava-Dolní Poustevna,

t. 2356/XXII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2469/XX. 315, 15. II. 1934; 6.

o zrušení železničních závor u zastávky Valdek na železniční trati Rumburk-Dolní Poustevna,

t. 2576/XXI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/X. 343, 25. X. 1934; 22.

o zadávání novostaveb v Děčíně,

t. 2998. 373, 12. IV. 1935; 36.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

5, 19. XII. 1929; 4.

zpr. t. 516; zprav. dr Stránský; nevydán

73, 21. X. 1930; 4.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 881; zprav. dr Moudrý; nevydán

116, 23. IV. 1931; 41-2.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 882; zprav. dr Moudrý; nevydán

116, 23. IV. 1931; 42.

okr. s. v Děčíně (urážka na cti)

284, 20. VI. 1933; 4.

zpr. t. 2514; zprav. Jan Tůma; vydán

331, 12. VI. 1934; 10.

 

KŘEMEN Adolf

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. - kult. - rozp. - úst.-práv. - zásob. a zeměd.

Zvolen pořadatelem poslanecké sněmovny.

258, 21. III. 1933; 28.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům na okrese táborském, t. 1825.

194, 17. VI. 1932; 6.

na pomoc postiženým živelní pohromou v okrese táborském, bechyňském a kamenickém n. L., t. 2590.

329, 5. VI. 1934; 7.

na pomoc postiženým požárem v obci Chýškách, okres Milevsko, t. 2591.

329, 5. VI. 1934; 7.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 294 (zákon o výrobě chleba)

32, 20. III. 1930; 16.

zásob. výb. zpr. t. 384 (zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k cením sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky)

42, 11. IV. 1930; 31.

doslov 45, 2. V. 1930; 50.

vyjádření o resolucích

46, 8. V. 1930; 8.

zásob. výb. zpr. t. 388 (zákon o dovozních listech)

42, 11. IV. 1930; 31.

doslov 45, 2. V. 1930; 50.

vyjádření o resolucích

46, 8. V. 1930; 9.

zásob. výb. zpr. t. 495 (zákon, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území)

58, 5. VI. 1930; 6.

doslov 59, 6. VI. 1930; 42.

zásob. výb. zpr. t. 759 (zákon o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu)

78, 5. XI. 1930; 6, doslov 50.

zásob. výb. zpr. t. 1532 (zákon, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba)

158, 16. XII. 1931; 10.

zásob. výb. zpr. t. 2083 (zákon, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba)

224, 6. XII. 1932; 6, doslov 20.

rozp. výb. zpr. t. 2097 (zákon o báňských dávkách z kutišť a z měr)

226, 13. XII. 1932; 6, doslov 15.

rozp. výb. zpr. t. 2229 (zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, č. 150 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného)

266, 27. IV. 1933; 82.

rozp. výb. zpr. t. 2966 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů)

373, 12. IV. 1935; 7, 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 64.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 84.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 31.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 9.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 30.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Táboře (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.

10, 23. I. 1930; 7.

žádost odvolána

30, 19. III. 1930; 4.

 

KUBAČ František

XX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. rozp. - ústav.-práv. - zásob. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona na potírání drahoty, t. 1156.

123, 21. V. 1931; 6.

na zavedení sociálního pojištění domkářů, malých a středních rolníků proti všem zemědělským škodám, pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří, t. 1221.

128, 18. VI. 1931; 6.

na vydání zákona na potírání následků agrární krise, postihujících pracující rolníky, t. 1350.

142, 14. X. 1931; 15.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v Uh. Skalici na Slovensku, t. 1357.

142, 14. X. 1931; 15.

na poskytnutí okamžité pomoci rolníkům okresu Feledince na Slovensku, t. 1970.

207, 20. X. 1932; 8.

na udělení podpory pro pohořelé v obcích Chlebnicích a v Babíně na Oravě, t. 2574.

327, 15. V. 1934; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 300 k §§ 1 a 2.

32, 20. III. 1930; 13.

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 41.

k t. 1105 k celé osnově zákona.

119, 8. V. 1931; 24.

k t. 1508. 157, 15. XII. 1931; 34.

k t. 1527. 159, 17. XII. 1931; 38.

Návrh resoluční:

k t. 1105. 119, 8. V. 1931; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se upravuje užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 300)

32, 20. III. 1930; 10.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294)

32, 20. III. 1930; 25.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 17.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 7.

o imunitní věci O. Rjevaje (t. 734)

110, 6. III. 1931; 37.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); mluví o poměrech mezi malorolníky na Slovensku.

112, 19. III. 1931; 43.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV.) (t. 1107)

118, 7. V. 1931; 23.

o imunitní věci J. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech)

124, 2. VI. 1931; 21.

o témž předmětu

124, 2. VI. 1931; 35.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií dne 30. března 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. a n. (t. 1277); mluví o procesu s J. Majorem, obžalovaném pro účast na krveprolití v Košútech.

138, 8. VII. 1931; 27.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508); mluví též o zákazu táboru lidu v Hradci Králové 16. XII. 1931.

156, 14. XII. 1931; 8.

o smlouvách mezi republikou Československou a republikou Rakouskou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o poměrech mezi pracujícím lidem na Slovensku.

167, 4. II. 1932; 42.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749)

182, 4. V. 1932; 11.

o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě (t. 2095)

227, 14. XII. 1932; 20.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 22.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 19.

Interpelace:

o hrubém porušování poslanecké imunity,

t. 320/VIII. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 477/VII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o zatýkání mladistvých dělníků na Slovensku,

t. 408/V. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/XVII. 72, 21. X. 1930; 7.

o přídělu podpor občanstvu postiženému živelní pohromou ve Čkýni,

t. 809/I. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1241/IV. 133, 1. VII. 1931; 4.

o případu posl. Majora,

t. 1447/IV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/V. 170, 16. III. 1932; 8.

o péči o invalidy v nemocnici Milosrdných bratří ve Spišském Podhradí,

t. 1558/XVIII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1781/VIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o rozpuštěné schůzi dr Poničana v Turč. Sv. Martine,

t. 1646/I. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1931/XXI. 207, 20. X. 1932; 8.

o podvodném a bankrotářském hospodaření v lázních Trenčanské Teplice,

t. 1797/X. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 2335/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o - - četníků ve Stričavě,

t. 1985/I. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/I. 238, 17. I. 1933; 8.

o zavraždění J. Kovacse policejním strážníkem, Josefem Gregušem,

t. 2153/III. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2238/III. 268, 9. V. 1933; 4.

ve věci brutálního postupu četnictva proti nezaměstnanému dělnictvu dne 20. dubna 1934 v Trnavě,

t. 2576/XV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XXII. 343, 25. X. 1934; 22.

o svévolném vykázání odborového pracovníka v okresu trnavského,

t. 2748/VII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2819/XV. 360, 5. III. 1935; 9.

pro ztýrání rolníka Gustava Janicy, ruského legionáře, z obce Pata na Slovensku,

t. 2822/III. 360, 5. III. 1935; 9.

o protizákonném a svévolném odsouzení 49 dělníků okresním úřadem v Novém Městě nad Váhem,

t. 2822/X. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Prešově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

zpr. t. 522; zprav. dr Stránský; nevydán

77, 4. XI. 1930; 15-16.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 2 (§ 17, č. 1) zákona na ochranu republiky, § 24, č. 3 zák. článku XIV/1914 a zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, odst. 1) zák. na ochranu republiky)

60, 11. VI. 1930; 4.

zpr. t. 987; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 28.

okr. s. v Topolčanech (přečin podle § 1, § 3, odst. 2, č. 1 zák. čl. XII z r. 1914)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 1743; zprav. V. Košek; nevydán

198, 23. VI. 1932; 14-15.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

96, 16. XII. 1930; 5.

zpr. t. 1195; zprav. dr Suchý; nevydán

130, 23. VI. 1931; 27-8.

kraj. s. v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

190, 1. VI. 1932; 4.

zpr. t. 2065; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z roku 1914)

284, 20. VI. 1933; 17-18.

kraj. s. v Nitře (zločin podle § 4, odst. I a § 6, odst. I zák. čl. XL/1914)

224, 6. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2395; zprav. F. Richter; vydán

325, 3. V. 1934; 17.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2970; zprav. dr Mareš; vydán

372, 11. IV. 1935; 57.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

100, 3. II. 1931; 7, 8.

124, 2. VI. 1931; 4.

132, 26. VI. 1931; 13.

142, 14. X. 1931; 19.

147, 25. XI. 1931; 52, 68.

153, 2. XII. 1931; 21.

161, 18. XII. 1931; 33.

163, 21. I. 1932; 11.

266, 27 IV. 1933; 36.

299, 9. XI. 1933; 21, 22.

313, 17. I. 1934; 11.

Slovo odňato:

124, 2. VI. 1931; 26.

299, 9. XI. 1933; 22.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

na tři po sobě následující schůze.

299, 9. XI. 1933; 22.

 

KUČERA Jaroslav

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. - inic. - techn.-doprav. - zahr. a zeměd.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu střední a severozápadní části země Moravskoslezské, postiženému živelní katastrofou, t. 1059.

116, 23. IV. 1931; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 97.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 89.

Věcná poznámka:

za rozpravy o osnovách (t. 2499 a 2500) (dočasná opatření v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům a nezaměstnaným), v níž odmítá urážky, jimiž jej za rozpravy zahrnul posl. Čuřík.

319, 22. II. 1934; 43.

Interpelace:

o příčinách sebevraždy Norb. Bartoše, vojína 7. hraničářského praporu 1. roty ve Frývaldově,

t. 138/XXIII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 491/XIX. 62, 13. VI. 1930; 5.

o škodách způsobených povodní na severní a střední Moravě a pomoci postiženému obyvatelstvu,

t. 754/XI. 79, 17. XI. 1930; 6.

odpov. t. 968/VI. 111, 17. III. 1931; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Prostějově (přestupek proti bezpečnosti cti)

224, 6. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2397; zprav. V. Košek; vydán:

325, 3. V. 1934; 17.

žádost, aby proti posl. Čuříkovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 319. schůzi sněmovny dne 22. února t. r.

320, 6. III. 1934; 6.

žádost odvolána

323, 24. IV. 1934; 8.

"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-KurPřihlásit/registrovat se do ISP