"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur

KREBS Hans

V. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. im. - inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - vyšetř. a živn.-obch.

Vzdal se posl. mandátu 3 X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým, t. 131.

12, 30. I. 1930; 27.

na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění, t. 143.

13, 3. II. 1930; 5.

na vydání zákona na ochranu obuvnické a krejčovské živnosti, t. 1096.

118, 7. V. 1931; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 24.

Návrhy resoluční:

k t. 16. 3, 17. XII. 1929; 51.

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 34-5.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové, t. 17.

3, 17. XII. 1929; 20.

o opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. XI. 1929 (k tisku 1, příloha Ch) o konečné úpravě československé měny (t. 134).

9, 16. I. 1930; 11.

o zákonu, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (t. 436); mluví o událostech při obecních volbách 1. XII. 1929 v Jihlavě.

60, 11, VI. 1930; 6.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823); mluví též o sčítání lidu prováděném v prosinci r. 1930.

92, 11. XII. 1930; 28.

o úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví též o sčítání lidu na Hlučínsku.

109, 5. III. 1931; 9.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vzenesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 18.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o prohlášení dr Beneše o střední Evropě a o pronásledování příslušníků něm. nár. soc. strany.

173, 30. III. 1932; 30.

o státním závěrečném účtu republiky Čsl. za r. 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681); obírá se programem a úkoly něm. národního socialismu (interview presid. Masaryka v "Neue Freie Presse").

179, 28. IV. 1932; 17.

o úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednané mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. X. 1929 (t. 1591); mluví o persekuci příslušníků strany něm. nár. socialistické.

184, 12. V. 1932; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875); mluví o řeči min. dr Spiny. pronesené v Uničově.

196, 21. VI. 1932; 9.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 9.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

250, 21. II. 1933; 14.

Interpelace:

o zvýšení příjmů přestárlým podle zákona o státních starobních podporách z 21. III. 1929, č. 43 Sb. z. a n.,

t. 79/I. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 437/XIV. 54, 27. V. 1930; 77.

že četnický strážmistr Čuda ve Štětí jedná protizákonně a šikanuje,

t. 79/VI. 13, 3. II. 1929; 4.

odpov. t. 405/XII. 46, 8. V. 1930; 6.

o odsouzení mnoha obecních starostů na základě nesprávného výkladu § 3 zákona č. 65/1925 Sb. z. a n.,

t. 79/VII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 420/IV. 48, 15. V. 1930; 67.

o zavedení legitimací pro sociální. pojištění,

t. 115/XX. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 491/VII. 62, 13. VI. 1930; 4.

o těžkém poškození německého živlu přejmenování do správních orgánů vimperské okresní nemocenské pojišťovny,

t. 115/XXIII. 16, 17. II. 1930; 6.

o odnětí politické expositury a zrušení okr. správní komise v Mimoni,

t. 138/I. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 420/V. 48, 15. V. 1930; 67.

že němečtí studenti jsou poškozováni při rozdělování stát. stipendií,

t. 138/IV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 405/X. 46, 8. V. 1930; 6.

o novelisaci dělnického úrazového zákona a o brzkém rozepsání nových voleb do úrazové pojišťovny,

t. 138/XIII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 496/XX. 66, 24. VI. 1930; 7.

o Léčebném fondu,

t. 138/XIV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 437/I. 54, 27. V. 1930; 77.

o přílišném zvýšení manipulačních poplatků za šekové vklady,

t. 138/XVII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 491/XII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o volebních podvodech při obecních volbách v Jihlavě,

t. 138/XIX. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 416. 49, 16. V. 1930; 40.

aby obec Streckenwald v okresu chabařovickém byla dodatečně pojata do seznamu obcí podle zákona o podomním obchodě,

t. 174/V. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 549/III. 67, 16. IX. 1930; 11.

o provádění zákona č. 77/1927 o úpravě finančního hospodářství obcí, zvláště Podmokel,

t. 174/VII. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 620/XVII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zmírnění tísně železničních úrazových důchodců, vdov a sirotků,

t. 320/XI. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 491/IX. 62, 13. VI. 1930; 4.

o úpravě zdravotně závadných poměrů a nespravedlivostech koncesované živnosti pohřbívání mrtvol, po stránce živnostenské,

t. 320/XVI. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 806/V. 97, 27. I. 1931; 11.

o označení stanice na nádražní budově stanice Nýřan,

t. 557/XIX. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 2306/XVI. 289, 3. VII. 1933; 4.

že kap. Spindlerovi bylo zakázáno přednášeti,

t. 890/VI. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1072/X. 118, 7. V. 1931; 8.

aby konečně byla zřízena pojišťovna pro osoby samostatně hospodařící (obchodníky a živnostníky),

t. 938/XVII. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/XI. 126, 11. VI. 1931; 4.

o snížení cen cukru,

t. 938/XVIII. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1382/I. 142, 14. X. 1931; 12.

o nápisech na staniční budově v Ústí n. L.,

t. 938/XIX. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/XV. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zákonu na úpravu požitků staropensistů

t. 938/XXI. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1241/XIX. 133, 1. VII. 1931; 5.

o jubilejním fondu státních zaměstnanců,

t. 938/XXII. 109, 5. III. 1931; 6.

o stavbě projektované železnice do Dubé,

t. 973/VII. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1269/V. 141, 11. VII. 1931; 37.

o vlivu Národní Jednoty Pošumavské při zadávání v určitých státních úřadech,

t. 973/VIII. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/XIII. 126, 11. VI. 1931; 4.

o ustavení předsednictva mostecké revírní bratrské pokladny,

t. 973/IX. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 2171/X. 254, 14. III. 1933; 5.

o neoprávněné censuře chebského časopisu "Deutsche Wehr",

t. 973/XV. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1098/VII. 120, 19. V. 1931; 8.

o úpravě přihlašování v Podmoklech,

t. 1108/XIV. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1450/III. 145, 24. XI. 1931; 14.

o výnosu týkajícím se zostřeného vymáhání daní,

t. 1318/XI. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1845/XVII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o opatření, které vydal zemský úřad pro Čechy stran pojmenování parku "Rosegger-Park" v Ústí n. L.,

t. 1379/XIV. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/V. 160, 17. XII. 1931; 3.

o postupu četníků proti německým tělocvičným spolkům,

t. 1379/XV. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/VIII. 160, 17. XII. 1931; 3.

že trutnovský okr. úřad zakázal prodávati chrpy,

t. 1438/I. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1629/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

o učebnici "České dějiny v obrazech", vydané českým učitelským nakladatelstvím v Holešově,

t. 1438/V. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1572/XII. 167, 4. II. 1932; 47.

o chování sušického okr. úřadu k nár. socialistické straně dělnické v Kašperských Horách,

t. 1438/XIII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

jak ministerstvo veřejných prací zadává veřejné práce,

t. 1438/XIV. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1845/VI. 197, 22. VI. 1932; 4.

o konfiskaci časopisu "Turnzeitung des deutschen Turnverbandes",

t. 1438/XV. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1645/IV. 173, 30. III. 1932; 6.

o stíhání a trestání přestupku podle zákona ze dne 10. IV. 1919, č. 187 Sb. z. a n.,

t. 1445/I. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o přehmatech četnictva proti podnikům německých tělocvičných spolků,

t. 1445/XV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1629/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

že okr. úřad v Něm. Jablonném překáží spolku VI. tělocvičný okrsek plniti úkoly podle stanov,

t. 1445/XVI. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1629/X. 170, 16. III. 1932; 8.

o chování četníků k německým tělocvičným spolkům,

t. 1445/XVII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

aby byly vyvěšeny skřínky na dopisy v průjezdech domů.

t. 1447/V. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1629/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

o jmenování okr. školních výborů,

t. 1447/XII. 145, 24. XI. 1931; 12.

aby dary pro nezaměstnané byly osvobozeny od daní,

t. 1547/VII. 163, 21. I. 1932; 6.

o nezákonitém označení na bankovkách Československé Národní banky,

t. 1547/XI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/VIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

že rakouskému stát. občanu E. Frauenfeldovi byl zakázán vstup do Československé republiky,

t. 1547/XVIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/III. 179, 28. IV. 1932; 4.

o neudržitelných poměrech u poštovního úřadu v Röhrsdorfu,

t. 1558/X. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1754/V. 188, 24. V. 1932; 3.

že různé okresní úřady a policejní komisařství nezákonitě potrestaly množství státních občanů podle císařského nařízení ze dne 26. února. 1917, č. 79 ř. z.,

t. 1613/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1754/XXI. 188, 24. V. 1932; 3.

o nevysvětleném rozdílu přes 3 miliardy Kč v měsíčních výkazech Národní banky,

t. 1752/IV. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1978/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

o ochraně nezaměstnaných proti vystěhování z bytu,

t. 1780/XVI. 188, 24. V. 1932; 32.

že se zamýšlí zrušiti vyučování účetnictví na živnostenských školách pokračovacích,

t. 1846/III. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XIII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o nehorázném použití zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 pro nápis na hrobě v Trmicích,

t. 1907/XIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/XIII. 210, 25. X. 1932; 3.

že ústecká státní policie odsoudila úředníka Aloise Holeye, poněvadž prý zvolal "Heil Hitler",

t. 1907/XVI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/XIV. 210, 25. X. 1932; 3.

o poškozování Němců ve státním hornictví,

t. 2030/XVI. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2171/VIII. 254, 14. III. 1933; 5.

o neodůvodněném rozpuštění veřejné schůze lidu ve Falknově-Kytlicích (v okrese českolipském),

t. 2035/XII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2199/X. 262, 28. III. 1933; 3.

o neodůvodněném rozpuštění veřejné schůze lidu v České Lípě,

t. 2084/IV. 232, 20. XII. 1932; 63,

odpov. t. 2199/X. 262, 28. III. 1933; 3.

o jazykové úpravě žákovských legitimací,

t. 2142/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/IV. 266, 27. IV. 1933; 84.

o potrestání národních socialistů, že se vykázali svými stranickými legitimacemi a že četnictvo legitimace zabavuje,

t. 2142/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2294/XIV. 286, 23. VI. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 24 tiskového zákona)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 841; zprav. F. Richter; nevydán

111, 17. III. 1931; 23.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 575; zprav. F. Richter; nevydán

81, 19. XI. 1930; 54.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160; zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. II. 1933; 12-29.

rozprava; vydán:

251, 23. II. 1933; 3-72.

Volán k pořádku:

145, 24. XI. 1931; 35.

196, 21. VI. 1932; 11, 12.

Slovo odňato:

184, 12. V. 1932; 18.

 

KREHAN Hermann

VII. voleb. kraj

K

Nastoupil po Elviře Kuhnové, jež pozbyla mandátu.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 327, 15. V. 1934; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 2848. 363, 14. III. 1935; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu o pobytu cizinců (t. 2848).

363, 14. III. 1935; 23.

Interpelace:

aby min. zahr. věcí neprodleně zakročil pro zatčení a odsouzení československých státních občanů v Německu,

t. 2645/IV. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

o pronásledování oposičních dělnických tělocvičných a sportovních spolků, pokud jde o žákovská cvičení atd.

t. 2712/III. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2753/IV. 348, 27. XI. 1934; 5.

o pronásledování proletářských vystěhovalců v Praze a v rozličných městech Československé republiky.

t. 2712/V. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2741/X. 343, 25. X. 1934; 22.

o venkovském obyvatelstvu postiženém suchem v okresích kadaňském, žateckém, podbořanském, mosteckém atd.,

t. 2732/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

že policie a četnictvo ztýralo mladistvé dělníky,

t. 2732/X. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XXI. 360, 5. III. 1935; 9.

že podbořanský okresní úřad zbavil volitelnosti komunistické členy obecního zastupitelstva v Kryrech,

t. 2748/XIII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XVII. 360, 5. III. 1935; 9.

že bavorské úderné oddíly spáchaly na československo-bavorské hranici únos člověka,

t. 2766/II. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2827/V. 360, 5. III. 1935; 9.

že četnictvo ztýralo v Duchcově nezaměstnaného Oskara Rottu,

t. 2818/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

že četníci ztýrali mladého sedláka,

t. 2818/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o pomoci pro zemědělské obyvatelstvo přísečnického okresu a o poškozování zemědělců ve Steingrünu atd. společností pro zpeněžení dobytka v Praze,

t. 2818/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o protisovětském postupu vrchního komisaře dr Vyskočila,

t. 2822/XIV. 360, 5. III. 1935; 9.

ve věci Josefa Böhma, který zemřel na následky čsl. výkonu trestu,

t. 2826/I. 360, 5. III. 1935; 9.

o svévolném a surovém chování četnictva v Kryrech proti pracujícímu obyvatelstvu,

t. 2831/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

 

KREMSER Heinrich

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úst.-práv. - úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Návrh pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 19.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 92.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 29.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 51.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 57.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 18.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 3.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 17.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Sozialistische Jugend",

t. 174/XXVI. 26, 5. III. 1930; 5.

že pražský zemský úřad nedbá obecní samosprávy,

t. 1930/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XVIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o událostech při stávce stavebních dělníků v severních Čechách,

t. 2116/X. 238, 17. I. 1933; 8.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 1224; zprav. J. Pekárek; nevydán

132, 26. VI. 1931; 71.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

293, 17. X. 1933; 9.

zpr. t. 2410; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 10.

kraj. s. tr. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

322, 15. III. 1934; 4.

žádost odvolána

335, 21. VI. 1934; 5.

 

KROSNÁŘ Josef

I.B voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na uvolnění obnosu 150,000.000 Kč na zmírnění bídy nezaměstnaných, drobných rolníků a živnostníků, t. 838.

94, 12. XII. 1930; 57.

na vydání zákona o státní podpoře nezaměstnaných a omezeně pracujících, t. 911.

100, 3. II. 1931; 5.

na zákaz škrtání položek na podpory nezaměstnaných a nouzové práce v obecních rozpočtech nadřízenými úřady, t. 1153.

120, 19. V. 1931; 33.

na vydání zákona o všeobecných obecních podporách nezaměstnaných, t. 1154.

120, 19. V. 1931; 33.

na vydání zákona o opatření práce nezaměstnaným dělníkům, t. 1155.

123, 21. V. 1931; 6.

na vydání zákona o zákazu pozměňování položek na podpory nezaměstnaných a na nouzové práce v obecních, okresních a zemských rozpočtech nadřízenými úřady, t. 1252.

128, 18. VI. 1931; 38.

na vydání zákona o všeobecných obecních podporách nezaměstnaných, t. 1253.

128, 18. VI. 1931; 38.

na vydání zákona o zimní výpomoci nezaměstnaným a nouzově zaměstnaným, t. 1416.

145, 24. XI. 1931; 15.

na okamžité poskytnutí odškodnění občanům obce Svate Dobrotivé-Zaječova, postiženým živelní pohromou, t. 1849.

194, 17. VI. 1932; 6.

na vydání zákona o úpravě nejnaléhavějších zájmů žáků živnostenských škol pokračovacích, t. 1968.

207, 20. X. 1932; 8.

na vydání o minimální státní podpoře nezaměstnaných, t. 2123.

237, 23. XII. 1932; 29.

na poskytnutí státní zimní nouzové výpomoci nezaměstnaným, t. 2124.

237, 23. XII. 1932; 29.

na vydání zákona o dodávání nezdaněných a neproclených životních potřeb nezaměstnaným a chudině, t. 2133.

238, 17. I. 1933; 8.

na vydání zákona o výkupu dobytka a levném přídělu masa obcemi, t. 2136.

238, 17. I. 1933; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2155. 248, 10. II. 1933; 24.

k t. 2499. 319, 22. II. 1934; 44.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka (t. 232).

25, 26. II. 1930; 65.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 36.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 26.

o zákonu, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (t. 1008); mluví o sjezdu nezaměstnaných dělníků ve Vysočanech.

111, 17. III. 1931; 17.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. VII. 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049), mluví o hospodářské krisi a nezaměstnanosti.

115, 27. III. 1931; 71.

o imunitní věci I. Majora (t. 1188) (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 36.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 37.

o zákonu jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1508); protestuje proti postupu předsednictva posl. sněmovny ohledně návrhu J. Štětky o projednání t. 1416 zkráceným řízením.

157, 15. XII. 1931; 29.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

181, 3. V. 1932; 14.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 52.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155).

248, 10. II. 1933; 13.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče (t. 2451).

310, 19. XII. 1933; 21.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500)

319, 22. II. 1934; 22.

Interpelace:

naléhavá, o neslýchaném hrubém porušování zákona o nemocenském a invalidním pojištění dělnickém,

t. 2086. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2197. 259, 23. III. 1933; 3.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

o protestním táboru trampů na Vinohradech dne 19. května,

t. 1405/V. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/X. 163, 21. I. 1932; 8.

o neslýchaných pracovních poměrech stavebního dělnictva zaměstnaného na stavbě činžovních domů Ústřední soc. pojišťovny na Pankráci a - - jednání policie a četnictva proti tomuto dělnictvu,

t. 2132/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2330/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchané konfiskační praksi,

t. 2319/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nezákonném a svévolném vymáhání poplatků na chudých pražských nájemnících a podnájemnících,

t. 2376/XI. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/XIII. 320, 6. III. 1934; 6.

o nezákonném postupu zástupce okresního úřadu Praha-venkov při volbě obecního starosty v Suchdole, prováděné za asistence četníků,

t. 2489/III. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/IV. 331, 12. VI. 1934; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

předsedovi rozp. výb. dr Černému o návrhu posl. Krosnáře a soudr. na rozdělení 150 mil. Kč.

100, 3. II. 1931; 33.

Odpov. předs. rozp. výb. dr Černého

106, 19. II. 1931; 69.

předsedovi soc.-pol. výb. dr Wintrovi, proč nedal na pořad jednání výboru návrhy tisky 906 a 911 a kdy tak míní učiniti.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra

125, 2. VI. 1931; 6.

předsedovi soc.-pol. výb. dr Wintrovi, je-li ochoten dáti na denní pořad jednání výboru návrhy t. 906 a 911.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra

129, 19. VI. 1931; 41.

předsedovi soc.-pol. výb. proč nedal dosud na pořad jednání výboru návrh posl. Zápotockého a soudr. (t. 2432) na vydání zákona o zavedení všeobecné podpory nezaměstnaných na účet státu a podnikatelů.

Odpov. mpř. soc.-pol. výb. J. Dubického

167, 4. II. 1932; 46.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 2 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

104, 12. II. 1931; 89.

žádost odvolána

124, 2. VI. 1931; 8.

okr. tr. s. v Praze (přestupky podle § 2 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., a podle § 312 tr. z.)

104, 12. II. 1931; 89.

žádost odvolána

124, 2. VI. 1931; 9.

kraj. tr. s. v Praze (udělení svědecké pokuty 500 Kč)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 1910; zprav. dr Stránský; vydán:

253, 28. II. 1933; 29.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2691; zprav. Jan Tůma; vydán:

338, 28. VI. 1934; 32-41.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

96, 16. XII. 1930; 41.

99, 29. I. 1931; 27.

115, 27. III. 1931; 72, 75.

147, 25. XI. 1931; 70-80.

157, 15. XII. 1931; 30.

173, 30. III. 1932; 41.

181, 3. V. 1932; 14.

233, 20. XII. 1932; 4.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-KurPřihlásit/registrovat se do ISP