Usnesení PS č. 1465

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/ - třetí čtení (22. ledna 2021)

Související sněmovní tisky

630 Novela z. o soudech a soudcích
ISP (příhlásit)