Organizační výbor
Usnesení č. 136 (26. května 2011)

Související sněmovní tisky

333 Novela z. o pedagogických pracovnících

354 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010

355 Novela z. o ekologickém zemědělství

356 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2010

357 Doh. mezi státy EU a Gruzií o spol. leteckém prostoru

358 Evr.-středomoř. let.doh.mezi státy EU a Jordánským háš.král.

359 Změny Úml. Mezinárodní družicové org. pro pohyblivé služby

360 Přístup ČR k revid. Prot. o Mez.druž.org. pro pohyb. služby

362 Vl.n.z. - občanský zákoník

363 Vl.n.z. o obchodních korporacích

364 Vl.n.z. o mezinárodním právu soukromém

365 Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev

366 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění

367 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010

369 Vl.n.z. o podporovaných zdrojích energie

370 Novela z. o veřejných zakázkách

371 Novela z. o rozhodčím řízení

372 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

373 Novela z. o zaměstnanosti

374 Vl.n.z. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

375 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

376 Novela z. o odpadech

377 Novela z. o dani z přidané hodnoty

378 Novela z. o stavebním spoření a státní podp. staveb. spoření
ISP (příhlásit)