Organizační výbor
Usnesení č. 426 (2. září 2021)

Související sněmovní tisky

155 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

228 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2017

249 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2017

257 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017

282 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017

305 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2018

312 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2017

314 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2017

317 Novela z. - zákoník práce

322 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (říjen 2018)

327 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2017

339 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2015

340 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2016

355 Zpráva o životním prostředí ČR 2017

360 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

362 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017

372 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2019

374 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

385 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2017

441 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

442 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2018

443 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

445 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018

459 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

461 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2018

469 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

474 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2018

486 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2018

492 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018

503 Novela z. o pedagogických pracovnících

505 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019

511 Smlouva o soc.zabezp.mezi ČR a Mongolskem

523 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2018

527 Novela ústav. z. - Ústava ČR

528 Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu

529 Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

534 Novela z. o archivnictví a spisové službě

539 Informace o podpořeném financování za rok 2018

540 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2018

541 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2018

548 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018

562 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018

563 Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023

565 Vl.n.z. o lobbování

566 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

570 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2018

573 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2017

574 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2018

583 Zpráva o finančních opravách EU prostředků v ČR

600 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2018

610 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018

612 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2018

613 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2018

631 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2019

648 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2018

652 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

658 Vl.n.z. o dani z digitálních služeb

670 Novela z. o odpovědnosti za přestupky

688 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2020

698 Zpráva o životním prostředí ČR 2018

702 Novela z. o užívání státních symbolů ČR

731 Vl.n.z. - invazní nepůvodní druhy

752 Zpráva o peticích za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

763 Zpráva o inflaci - leden 2020

771 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2019

778 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v roce 2018

781 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2019

795 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2019

796 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019

799 Novela z. - energetický zákon

801 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019

802 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2019

804 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2019

818 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

824 Inf.o přeletech a průjezdech ozbroj.sil ve 2. pololetí 2019

840 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019

847 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2019

864 Novela z. o návykových látkách

867 Novela z. o dani z přidané hodnoty

870 Novela z. o podporovaných zdrojích energie

878 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

903 Novela z. o bankách

905 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2020

906 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2019

912 Novela z. o dráhách

916 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (červen 2020)

919 Informace o podpořeném financování za rok 2019

920 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2019

923 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2019

927-E Balíček Rozpočet EU po roce 2020

928 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2019

929 Změny z roku 2018 k Úmluvě MOP o práci na moři

934 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2019

944 Novela z. o zdravotních službách

950 Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020

954 Novela z. o myslivosti

956 Novela z. o střetu zájmů

960 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2019

962 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019

964 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2021

966 Vl.n.z.o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice

968 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2019

973 Ženevský akt Lisabonské doh.o označeních původu a zem.označ.

976 Zpráva o inflaci - červenec 2020

983 Novela z. o Policii ČR

992 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

995 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019

996 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2020

1012 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2019

1019 Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích

1020 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2019

1022 Zpráva o peticích za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

1023 Výroční zpráva a účetní závěrka SFK za rok 2019

1024 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2020

1027 Novela z. o požární ochraně

1030 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2020

1046 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

1050 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2019

1051 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2020

1052 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2019

1084 Novela z. o elektronických komunikacích

1085 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2020

1089 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v roce 2019

1120 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2021

1143 Novela z. o sociálních službách

1147 Zpráva o peticích za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

1166 Zpráva o měnové politice – zima 2021

1173 Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

1175 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2020

1176 Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206

1183 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020

1186 Inf.o přeletech a průjezdech ozbroj. sil ve 2. pololetí 2020

1191 Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

1192 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020

1193 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2020

1195 Výroční zpráva a účetní závěrka SFPI za rok 2020

1196 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020

1197 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020

1202 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2021

1203 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2020

1204 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020

1208 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2021

1209 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2020

1210 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

1218 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2020

1222 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2020

1223 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

1227 Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2020

1235 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2020

1248 Zpr.o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin.(červen 2021)

1252 Zpráva o finanční stabilitě 2020/2021

1253 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2020

1254 Informace o podpořeném financování za rok 2020

1257 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2020

1258 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020

1260-E Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury EU pro zákl. práva

1270 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2020

1271 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2020

1272 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2020

1276 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2022

1311 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020

1324 Zpráva o měnové politice – léto 2021
ISP (příhlásit)