Organizační výbor
Usnesení č. 100 (30. srpna 2018)

Související sněmovní tisky

19 Novela z. o evidenci obyvatel

38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

40 Novela ústav. z. - Ústava ČR

50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

52 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

69 Novela z. o majetku České republiky

71 Novela z. - insolvenční zákon

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

75 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

77 Novela z. o daních z příjmů

78 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

79 Novela z. - trestní zákoník

80 Novela z. o daních z příjmů

81 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

85 Novela z. o nemocenském pojištění

89 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

92 Novela z. o střelných zbraních

93 Novela z. o dluhopisech

95 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění

96 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy

97 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

99 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

104 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

105 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

106 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2016

107 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

108 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií

109 Novela z. - zákoník práce

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

113 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

114 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

115 Novela z. - školský zákon

116 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016

118 N.z. o náhradním výživném

121 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

122 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

124 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic

125 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2017

126 N.z. o zálohovaném výživném

127 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017

130 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

131 Novela z. o ochraně osobních údajů

132 Novela z. o státní službě

135 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2017

136 Novela z. o Rejstříku trestů

137 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

138 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů

139 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související

140 Novela z. o dani z přidané hodnoty

141 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017

144-E Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení

145 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2017

148 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018

149 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017

151 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

152 N.z. o zajištění právní pomoci

155 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017

157 Novela z. o vnitrozemské plavbě

159 Novela z. - zákoník práce

160 Novela z. o sociálních službách

161 Novela z. o dani z přidané hodnoty

162 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

163 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2017

164 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017

165 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

166 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

168 Novela z. o ochranných známkách

169 Novela z. - plemenářský zákon

170 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací

171 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.

172 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti

173 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

176 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

177 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři

178 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017

179 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

180 Novela z. o regulaci reklamy

181 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

182 Novela z. o nemocenském pojištění

183 Novela z. o spotřebních daních

187 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017

188 Novela z. o směnárenské činnosti

189 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

190 Novela z. o zvláštních řízeních soudních

191 Novela z. o dráhách

192 Novela z. o státních svátcích

193 Novela z. o regulaci reklamy

194 Novela z. o státních svátcích

195 Novela z. o vnitrozemské plavbě

196 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

197 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

198 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

199 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

200 Novela z. o prodejní době

201 Novela z. - občanský zákoník

202 Novela z. o poštovních službách

203 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

204 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

205 Novela z. o evidenci tržeb

206 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní

207 Novela z. o obchodních korporacích

210 Novela z. o registru smluv

211 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

212 Novela z. - zákoník práce

213 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

214 Novela z. - trestní zákoník

215 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky

216 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova

217 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

218 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2017

219 Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018

220 Vl.n.z. - nominační zákon

221 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2017

222 Novela z. o evidenci tržeb

224 Novela z. o státní sociální podpoře

226 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2017

227-E Víceletý finanční rámec EU na období 2021 – 2027

229 Novela ústav. z. - Ústava ČR

230 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

231 Novela z. o daních z příjmů

232 Novela z. o hazardních hrách

233 Změna Doh.mezi ČR a Lotyšskem o podp.a vzáj.ochr.inv.

234 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

235 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

236 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

237 Novela z. - soudní řád správní

240 Novela z. o zpravodajských službách ČR

241 Novela z. o podpoře sportu

242 Novela z. - trestní zákoník

243 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb

244 N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb

245 Novela z. - soudní řád správní

246 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

247 Novela z. - živnostenský zákon

248 Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů

249 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2017

250 Novela z. - energetický zákon

252 Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách

253 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

255 Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění

256 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

258 Zpráva o inflaci - červenec 2018

261 Novela z. o finanční kontrole

262 Novela z. o léčivech

263 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

264 Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu

Související dokumenty EU

5464/18 Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
ISP (příhlásit)