Ústavně právní výbor
Usnesení č. 53 (7. června 2018)

Související dokumenty EU

7222/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranám

7358/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry
ISP (příhlásit)