Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro ochranu životního prostředí a krajiny
Usnesení

č. 21 
č. 22 
č. 23 
č. 24 
č. 25 
č. 26 
č. 27 
č. 28 
č. 29 
č. 30 
č. 31 
č. 32 
č. 33ke zlepšení kvality ovzduší vypracované na úrovni zón a aglomerací musí být v souladu s národním programem a místní programy ke zlepšení kvality ovzduší musí být v souladu s programem vypracovaným na úrovni příslušné zóny či aglomerace.".". (z místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou v rámci místního programu určeny jako r) 
č. 34 
č. 35K části osmé čl. X - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví: Část osmá čl. X zní: "ČÁST osmá Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. X V § 31 odst. 1 věta poslední zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., se slova "stanoví-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví závazné podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací pro provoz zařízení" nahrazují slovy "pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení". (z hlediska ochrany veřejného zdraví, b) kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrov) 

12
ISP (příhlásit)