Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro ochranu životního prostředí a krajiny
Usnesení

č. 1 (1. října 2002) 
č. 2 (1. října 2002) 
č. 3 
č. 4 
č. 5 (příjmů) 
č. 6 
č. 7 
č. 8 
č. 9k , CSc. v.r. ověřovatel ověřovatel (zasedání Organizačního výboru byl sněmovní tisk 85 zařazen na červnovou schůzi Poslanecké sněmovny,) 
č. 10 
č. 11k výpočtu zálohy, zejména údaje o předpokládaném množství odběru podzemních vod pro následující kalendářní rok v členění podle zdrojů odběru podzemních vod, odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej vodoprávnímu úřadu do 15. října běžného roku. Bližší vymezení vodního zdroje pro účely placení poplatku a vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. (z jednoho zdroje menší než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší než 500 m3 měsíčně v kalendářním r) 
č. 12 
č. 13 
č. 14k dlouhodobému zachování jeho populací.". (z hlediska ochrany se považuje za "příznivý", pokud:) 
č. 15k posudku". (z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá) 
č. 16 
č. 17k , CSc. v.r. zpravodaj ověřovatel (z biomasy a určené pro pohon vozidel na pozemních komunikacích, t) biomasou pro účely výroby biopal) 
č. 18 
č. 19 
č. 20k , CSc. v.r. Vlastimil A u b r e c h t v.r. ověřovatel ověřovatel (9. září k problematice plánované stavby silničního okruhu na severozápadě Prahy.) 

12
ISP (příhlásit)