Hlasování poslance
Ing. Břetislav Petr
37. schůze, 5. 11. 2004

Procedurální hlasování
117 - 120 (5. 11. 2004)

51. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení
121 - 126 (5. 11. 2004)

65. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 637/ - třetí čtení
127 - 139 (5. 11. 2004)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 647/ - třetí čtení
140 - 146 (5. 11. 2004)

60. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - třetí čtení
147 (5. 11. 2004)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/ - třetí čtení
148 (5. 11. 2004)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - třetí čtení
149 - 154 (5. 11. 2004)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - třetí čtení
155 - 159 (5. 11. 2004)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení
160 - 222 (5. 11. 2004)

101. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - třetí čtení
223 - 243 (5. 11. 2004)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení
244 - 249 (5. 11. 2004)

58. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení
250 (5. 11. 2004)

59. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice /sněmovní tisk 627/ - třetí čtení
251 - 258 (5. 11. 2004)

Procedurální hlasování
259 (5. 11. 2004)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii /sněmovní tisk 795/ - prvé čtení
260 (5. 11. 2004)

70. Návrh Kodexu Českého rozhlasu /sněmovní tisk 586/
261 (5. 11. 2004)

71. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 621/
262 - 266 (5. 11. 2004)

72. Informace o financování vývozu se státní podporou za rok 2003 /sněmovní tisk 675/
267 (5. 11. 2004)

73. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2003) /sněmovní tisk 676/
268 (5. 11. 2004)

74. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2004 /sněmovní tisk 695/
269 (5. 11. 2004)

75. Zpráva o plnění Programového prohlášení vlády /sněmovní tisk 717/
270 (5. 11. 2004)

76. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2003 /sněmovní tisk 726/
271 - 272 (5. 11. 2004)

77. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2003 /sněmovní tisk 736/
273 (5. 11. 2004)

78. Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 748/
274 (5. 11. 2004)

79. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2003 /sněmovní tisk 753/
275 (5. 11. 2004)


ISP (příhlásit)