Sněmovní tisk 459
Vl. n. z. o Hasičském záchranném sboru ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 14. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 741).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 18. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 459/2, který byl rozeslán 16. 9. 2015 v 10:12.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 459/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 892).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 135, dokument 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 135/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 320/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2621Roman Váňa08082-10720.doc (14 KB) / PDF (0 KB) 8. 7. 2015 v 16:30:18
2622Roman Váňa08083-10721.doc (20 KB) / PDF (0 KB) 8. 7. 2015 v 16:34:43
2803Václav Klučka08264-11065.docx (16 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 13:57:41


Hesla věcného rejstříku: Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: naléhavá pomoc, ochrana proti požáru, pomoc obětem neštěstí, první pomoc

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně459/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě459/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)459/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích459/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)459/1
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů459/2
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů459/0
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)459/0
586/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)459/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti459/0
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění459/0
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce459/0
160/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů459/0
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu459/0
238/2000rušíZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů459/0
97/2008rušíVyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)459/0
260/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů459/0
91/2010rušíNařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv459/2
263/2013rušíNařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu459/0
349/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)459/0


ISP (příhlásit)