Sněmovní tisk 881
Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 881/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1575).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 881/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 15:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 637, usnesení č. 1791).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 48 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 215).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 881/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 881/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 53, usnesení č. 1860).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 413/2005 Sb.Související tisk: 880 (Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací).


Hesla věcného rejstříku: Ochrana utajovaných informací

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (73):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon881/0
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)881/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád881/0
65/1965novelizujeZákoník práce881/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky881/0
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně881/0
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích881/0
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky881/0
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky881/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník881/0
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole881/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení881/0
21/1992novelizujeZákon o bankách881/0
67/1992novelizujeZákon o Vojenském obranném zpravodajství881/0
124/1992novelizujeZákon o Vojenské policii881/0
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání881/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků881/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky881/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění881/0
13/1993novelizujeCelní zákon881/0
40/1993novelizujeZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky881/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství881/0
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů881/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů881/0
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením881/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů881/3
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny881/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů881/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů881/0
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí881/0
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů881/0
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím881/0
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu881/0
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky881/0
220/1999novelizujeZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze881/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky881/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech881/3
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv881/0
353/1999novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)881/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)881/0
18/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv881/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)881/0
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony881/0
62/2000novelizujeZákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů881/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů881/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)881/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)881/0
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů881/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů881/0
309/2000novelizujeZákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona881/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů881/0
60/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů881/0
137/2001novelizujeZákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů881/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)881/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)881/0
12/2002novelizujeZákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)881/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)881/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní881/0
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního881/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)881/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona881/0
310/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů881/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů881/0
149/2003novelizujeZákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)881/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů881/0
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony881/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů881/0
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách881/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech881/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí881/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti881/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů881/0
500/2004novelizujeZákon správní řád881/0


ISP (příhlásit)