Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Helena Langšádlová

Celkem nalezeno 33 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 9940/17COM(2017) 291 finalDiskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unieBere na vědomí s doporučením
 8297/17COM(2017) 211 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Ochrana migrujících dětíBere na vědomí, žádá vládu o důsledné hájení své pozice
 6949/17C(2017) 1600 finalDoporučení Komise ze dne 7.3.2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ESBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 6945/17COM(2017) 201 finalSecond report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council on the operationalisation of the European Border and Coast Guard - Druhá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní strážeVzato na vědomí
 5684/17JOIN(2017) 4 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Migrace na trase přes centrální Středomoří: řízení toků, záchrana životůBere na vědomí s doporučením
15814/16COM(2016) 883 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EUSchváleno
15813/16COM(2016) 882 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1987/2006Schváleno
15812/16COM(2016) 881 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemíSchváleno
15502/16COM(2016) 790 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními dokladySchváleno
15075/16COM(2016) 747 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní strážiVzato na vědomí
14369/16COM(2016) 720 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o relokaci a přesídlováníVzato na vědomí
12307/16COM(2016) 602 finalSdělení Komise - Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hraniceBere na vědomí s doporučením
11318/16COM(2016) 465 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)Podrobné usnesení
11317/16COM(2016) 467 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení jednotného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EUPodrobné usnesení
11316/16COM(2016) 466 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidentyPodrobné usnesení
11313/16COM(2016) 468 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce Unie v oblasti přesídlování a o změně nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a RadyPodrobné usnesení
10764/16COM(2016) 313 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krizeBere na vědomí s doporučením
 7676/16COM(2016) 196 final, SWD(2016) 115 final, SWD(2016) 116 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o použití systému vstupu/výstupu (EES)Bere na vědomí s doporučením
 7675/16COM(2016) 194 final, SWD(2016) 114 final, SWD(2016) 115 final, SWD(2016) 116 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) za účelem evidence údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří překračují vnější hranice členských států Evropské unie, a kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES za účelem vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011Bere na vědomí s doporučením
 7331/16COM(2016) 171 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a ŘeckaRámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace

12ISP (příhlásit)