Dokumenty EU

Zpravodajem RNDr. Jan Zahradník

Celkem nalezeno 29 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
13964/20COM(2020) 788 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický paktProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11855/20COM(2020) 662 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Renovační vlna pro Evropu - ekologizace našich budov, vytvoření pracovních míst, zlepšení životních podmínekProjednáno a přijato usnesení
10868/20COM(2020) 563 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)Projednáno a přijato usnesení
10865/20COM(2020) 562 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanůProjednáno a přijato usnesení
 8219/20COM(2020) 380 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho životaProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6547/20COM(2020) 80 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)Nepřijato usnesení
15051/19COM(2019) 640 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zelená dohoda pro EvropuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11449/19COM(2019) 352 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesůBere na vědomí s doporučením
10520/19C(2019) 4403 finalDoporučení Komise ze dne 18.6.2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030Projednáno, přijato usnesení a postoupeno pro informaci výboru
 8417/19COM(2019) 177 finalSdělení Komise - Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6926/19COM(2019) 95 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o povodňových rizicích (2007/60/ES): druhé plány povodí, první plány pro zvládání povodňových rizikProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15011/18COM(2018) 773 final, COM(2019) 773 finalSdělení Komise - Čistá planeta pro všechny - Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomikyProjednáno, přijato usnesení a postoupeno pro informaci výboru
14328/18COM(2018) 738 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatuProjednáno, přijato usnesení a postoupeno pro informaci výboru
13696/18COM(2018) 716 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - EU a Pařížská dohoda o změně klimatu: vyhodnocení pokroku na COP v Katovicích (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
13229/18COM(2018) 673 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředímVzato na vědomí
 9141/18COM(2018) 293 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistáBere na vědomí s doporučením
 9140/18COM(2018) 283 finalSdělení Komise - Na cestě k automatizované mobilitě: strategie EU pro mobilitu budoucnostiBere na vědomí s doporučením
 9048/18COM(2018) 330 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Europe that protects: Clean air for all - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechnyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9040/18COM(2018) 274 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastrukturyBere na vědomí s doporučením
 9006/18COM(2018) 286 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009Bere na vědomí s doporučením

12ISP (příhlásit)